100 Soruda Limited Şirketler

Ernst & Young Türkiye tarafından ”100 Soruda Limited Şirketler” adlı çalışma yayımlanmıştır.

Çalışmaya yandaki linkten ulaşabilirsiniz: 100 Soruda Limited-Sirketler

SUNUŞ

Son yıllarda büyüyen Türk ekonomisi açısından sermaye şirketlerinin önemi yadsınamaz. Sermaye şirketleri arasında ise limited şirket, en çok tercih edilen sermaye şirketi olarak karşımıza çıkmaktadır.

19. yüzyılın sonlarına doğru ve 1892 yılında Alman kanun koyucusu tarafından ihdas edilen bir şirket türü olarak ortaya çıkan limited şirket, kuruluş kolaylığı, ortakların sorumluluğunun nispeten sınırlı oluşu ve şirket teşkilatının sadeliği ile tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de rağbet görmüş ve görmeye de devam etmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketler hukukuna ve bu kapsamda limited şirketler hukukuna getirdiği birçok yeniliğin, limited şirket ortak ve yöneticileri tarafından öğrenilmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmanın, ilgililere faydalı olmasını dileriz.

SORULAR

1.     Yeni TTK’nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir?

2.     Limited şirket kaç ortakla kurulabilir?

3.     Limited şirket ortak sayısının bir üst sınırı var mıdır?

4.     Limited şirket asgari sermaye miktarı ne kadardır?

5.     Esas sermaye payı haczedilebilir mi?

6.     Limited şirkete sermaye olarak neler konulabilir?

7.     Limited şirket sermayesinin tamamının şirketin tescilinden önce ödenmesi zorunlu mudur?

8.     Limited şirket ortak sayısının sonradan bire düşmesi mümkün müdür ve bu durumda ne yapılmalıdır?

9.     Limited şirketin kuruluş aşamaları nelerdir?

10.   Kuruluş giderlerinin şirketten talep edilmesi mümkün müdür?

11.   Kuruluştan doğan sorumluluk nasıl düzenlenmiştir?

12.   Tescilden önce şirket adına yapılan işlemlerden kim sorumludur?

13.   Ön Limited Şirket kavramı ne anlama gelmektedir?

14.   Şirket sözleşmesinde düzenlenebilecek hususlar için bir sınırlandırma var mıdır?

15.   Şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu kayıtlar nelerdir?

16.   Şirket sözleşmesinde bulunması şartıyla bağlayıcı olan kayıtlar nelerdir?

17.   Esas sermayenin gruplara ayrılması mümkün müdür?

18.   Limited şirketin organları nelerdir?

19.   Limited şirketin ticaret unvanı kullanma zorunluluğu nasıl düzenlenmiştir?

20.   Limited şirketler hangi ticari defterleri tutmak zorundadır?

21.   Pay defteri tutulması nasıl düzenlenmiştir?

22.   Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiki Yeni TTK’da nasıl düzenlenmiştir?

23.   Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması açısından getirilen düzenleme nasıldır?

24.   Limited şirketin düzenleyeceği ticari mektup ve belgelerde yer alması zorunlu bilgiler nelerdir?

25.   Limited şirketin başka bir şirket ile birleşmesi mümkün müdür?

26.   Limited şirketin bölünmesi mümkün müdür?

27.   Limited şirketin tür değiştirmesi mümkün müdür?

28.   Limited şirketin borçlarından ortaklar sorumlu mudur?

29.   Limited şirketin kamu borçlarından ortakların sorumluluğu nasıldır?

30.   Ek ödeme yükümlülükleri nelerdir?

31.   Yan edim yükümlülükleri nelerdir?

32.   Eşit işlem ilkesi limited şirketler için de düzenlenmiş midir?

33.   Ortakların şirkete borçlanması yasaklanmış mıdır?

34.   Ortakların malvarlığına ilişkin hakları nelerdir?

35.   Ortakların diğer hakları nelerdir?

36.   Azlık hakları nelerdir?

37.   Limited şirket ortağının kâr payı hakkı nasıl düzenlenmiştir?

38.   Limited şirketin ortaklarına kâr payı avansı dağıtması mümkün müdür?

39.   Ortağın rüçhan hakkı nasıl düzenlenmiştir?

40.   Ortağın borç ve yükümlülükleri nelerdir?

41.   Ortağın şirketten çıkma hakkı var mıdır?

42.   Ortağın çıkmaya katılma hakkı var mıdır?

43.   Ortağın şirketten çıkarılması mümkün müdür?

44.   Ortaklar ne zaman ayrılma akçesi isteyebilirler?

45.   Tüm ortaklar şirketi yönetmeye yetkili ve zorunlu mudur?

46.   Genel kurulun kanunen devredilemez nitelikteki görev ve yetkileri nelerdir?

47.   Genel kurul toplantıları nasıl yapılır?

48.   Toplantı ve karar nisapları nelerdir?

49.   Ortaklara üstün oy hakkı tanınabilir mi?

50.   Ortaklara veto hakkı tanınabilir mi?

51.   Oy hakkının sınırlanması mümkün müdür?

52.   Oydan yoksunluk durumları nelerdir?

53.   Oyda imtiyaz tanınması mümkün müdür?

54.   Genel kurul kararlarının butlanının tespiti ya da iptali mümkün müdür?

55.   Tüzel kişilerin limited şirket müdürü olması mümkün müdür?

56.   Müdürlük sıfatı nasıl kazanılır?

57.   Müdürlük sıfatı nasıl kaybedilir?

58.   Şirket sözleşmesiyle atanan müdürü genel kurul görevden alabilir mi?

59.   Müdürlerin görev süresi belirli midir?

60.   Müdürler için aranan nitelikler nelerdir?

61.   Müdürlerin devredilemez ve vazgeçilemez görevleri nelerdir?

62.   Müdürlerin temsil yetkisi nasıl düzenlenmiştir?

63.   Müdürlerin özen yükümü nasıl düzenlenmiştir?

64.   Müdürlerin rekabet yasağı nasıl düzenlenmiştir?

65.   Müdürlerin bildirim yükümlülükleri var mıdır?

66.   Müdürlerin mali hakları nelerdir?

67.   Müdürlerin ve yakınlarının şirkete borçlanma yasağı var mıdır?

68.   Müdürler kurulunda başkanın üstün oyu var mıdır?

69.   Müdürler kurulu karar defteri tutulmak zorunda mıdır?

70.   Müdürlerin yerleşim yeri ve vatandaşlık şartı var mıdır?

71.   Müdürlerin sorumlulukları genel hatlarıyla nasıl düzenlenmiştir?

72.   Müdürlerin hukuki sorumlulukları nasıl düzenlenmiştir?

73.   Müdürlerin cezai sorumlulukları nasıl düzenlenmiştir?

74.   Müdürlerin şirkete ait kamu borçlarından sorumluluğu nasıl düzenlenmiştir?

75.   Müdürlerin sorumlulukları açısından sigorta yaptırılması öngörülmüş müdür?

76.   Yeni TTK’da limited şirketin denetimi nasıl düzenlenmiştir?

77.   Kimler bağımsız denetçi olabilir?

78.   Kimler bağımsız denetçi olamaz?

79.   Özel denetçi atanması hangi hallerde söz konusu olur?

80.   Denetçinin görüş yazıları Yeni TTK’da nasıl düzenlenmiştir?

81.   Limited şirket ile denetçi arasında görüş ayrılığı durumunda ne yapılır?

82.   Yeni TTK’da denetçiler açısından bir sorumluluk öngörülmüş müdür?

83.   Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu nasıl düzenlenmiştir?

84.   Limited şirketler için kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmiş midir?

85.   Sermaye artırımı nasıl olacaktır?

86.   Sermaye azaltımı nasıl olacaktır?

87.   Limited şirket pay devrinin aşamaları nelerdir?

88.   Limited şirket pay devrini yasaklayabilir ya da sınırlandırabilir mi?

89.   Esas sermaye payı üzerinde intifa ve rehin hakkı kurulabilir mi?

90.   Limited şirketlerde paylar emisyon primli çıkarılabilir mi?

91.   Limited şirket payının pay senedine bağlanması mümkün müdür?

92.   Önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları öngörülebilir mi?

93.   Limited şirketlerde intifa senedi çıkarılabilir mi?

94.   Hazırlık dönemi faizi öngörülmüş müdür?

95.   Limited şirketin kendi paylarını iktisabı mümkün müdür?

96.   Şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde genel kurulun devredilemez nitelikteki görev ve yetkileri nelerdir?

97.   Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi nasıl düzenlenmiştir?

98.   Yeni TTK hangi limited şirketler bakımından internet sitesi oluşturma zorunluluğu getiriyor?

99.   Limited şirketin sona erme sebepleri nelerdir?

100. Limited şirketin kuruluşta feshi mümkün müdür?

Sayfa istatistigi: 32.063 okunma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir