Kredi Kartının Yurt Dışına Ait Olması – Hesaba Bloke Konulması

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı
E:2015/13625, K: 2017/1323, T:07.03.2017

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 17/09/2015 tarih ve 2014/1393-2015/705 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi R.T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin …. Kimya Sanayi unvanı ile çamaşır suyu, tuz ruhu ve plastik bidon  imalatı, temizlik malzemeleri satışı yaptığını, 05/08/2014 tarihinde dava dışı Gürcistan uyruklu A.N. isimli bir kişinin müşteri olarak müvekkilinden 15.000,00 TL tutarında temizlik malzemesi satın aldığını ve satım bedelini yurt dışı kartı ile  davalı banka pos cihazının onay vermesi üzerine ödediğini ve müvekkilinin faturasını düzenleyerek malları anılan şahsa teslim ettiğini, davalının işleme konu kredi kartının sahte olduğundan bahisle müvekkiline ödeme yapmadığını oysa, müvekkilinin kartın sahte olup olmadığını bilebilecek durumda olmadığını ileri sürerek, 15.000,00 TL fatura bedelinden davalı bankanın komisyon tutarı olan 217,15 TL’nin düşülerek ödenmesi gereken 14.782,50 TL’nin taraflar arasındaki üye işyeri sözleşmesi uyarınca 06/08/2014 tarihinden itibaren ticari faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, dava konusu işlem yabancı kredi kartı kullanılarak yapıldığı ve muhtemelen sahte kart ile gerçekleştirildiği için üye iş yeri sözleşmesinin 12.4 no’lu maddesi kapsamında iş yerine ait POS hesabına bloke konulduğunu, sahte kart ile gerçekleştirilmiş olan işlemlerden dolayı blokeye alınan tutar üzerindeki blokenin kaldırılması için uluslararası kart kuruluşları tarafından belirlenmiş olan 120 gün ilave olarak 30 gün sürelerin beklendiğini, yapılan işlemlerin  haksız olmadığını, kartın sahte olabilme ihtimaline karşın üye iş yeri sözleşmesi ve uluslararası kart kuruluşları tarafından esas alınan kurallar çerçevesinde usulüne uygun yapıldığını, müvekkilinin yasal süreler kapsamında hesaba bloke koyduğundan bu sürede faiz işlemeyeceğini, ters  ibraz prosedürü  gereği yasal olarak hesaba bloke konulduğunu, faiz isteminin de yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında post cihazı üyelik iş yeri sözleşmesi yapıldığı, 05/08/2014 tarihinde, 15.000,00 TL’lik işlem nedeniyle anılan sözleşmeye istinaden 217.50 TL komisyon ücretinin kesilmesinden sonra 14.782,50 TL’nin davacının hesabına geçirilmesi gerektiği ancak, bloke koyulmak suretiyle paranın hesaba geçirilmediği, mevzuata uygun provizyon alınmış bir işlemin sadece kredi kartının yurt dışına ait olması nedeniyle ters ibraz süresi sonuna kadar ödenmeyerek ilgili hesaba bloke konulmasının uygulamaya ve mevzuata uygun olmadığı, üye  iş yeri sözleşmesine göre post işlemlerinin banka komisyonları kesilerek, ertesi gün müşteri hesabına alacak geçirilerek ödemesi gerektiği gerekçesiyle, davanın  kabulü ile, 14.782,50 TL’nin 06/08/2014 tarihinden itibaren ticari faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
KARAR: Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 757,29 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 07/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa istatistigi: 5.402 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir