Ek Tasfiye – İhya

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı
E:2015/13247, K: 2017/1344, T:07.03.2017

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 03/06/2015 tarih ve 2015/141-2015/575 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı İ.B. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi O.U. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; davalı şirket çalışanının geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle kendisine ödenen tazminatın rücuen tahsili amacıyla açılan davada, şirketin tasfiyesinin sonuçlanarak terkin edildiğinden bahisle şirket ihyası davası açılması için kendilerine yetki ve süre verildiğini, şirket hakkında açılan davanın görülebilmesi için şirketin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı sicil müdürlüğü vekili; davada yasal hasım olduklarını, yargılama harç ve masraflarından muaf bulunduklarını savunmuştur.
Davalı İ.B. vekili; şirket tasfiye memuru olan müvekkili işlemlerinin usul ve kanuna uygun bulunduğunu, tasfiyenin usulüne uygun sonuçlandırıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına ve uyulan bozma ilamına göre; davada davalı olarak gösterilen  …. Gıda Ltd. Şti’nin ticaret sicilinden terkin edildiği ve tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle şirkete de husumet yöneltilmesi doğru olmadığı, bu nedenle davalı şirketin taraf ehliyeti olmadığı, davalı şirket yönünden davanın usulden reddedilmesi gerektiği, tasfiye edilen davalı şirketin, sigortalı işçisinin geçirdiği iş kazası nedeniyle davacı SGK tarafından açılan rücu davasının görülebilmesi için şirketin ihyası gerektiği, TTK’nın 547/2. maddesine göre ticaret sicilinden terkin edilen şirketin tasfiye işlemlerinin eksik bırakıldığının anlaşılması halinde ek tasfiye işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar şirketin yeniden ticaret siciline kaydı gerektiğinden ve ayrıca ek tasfiye işlemlerinin yapılması için son tasfiye memurlarından bir veya birkaçının tasfiye memuru olarak atanması ve bu durumun Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil ve ilanına karar verilmesi gerektiği nedenleriyle şirketin ihyasına ve son tasfiye memurunu olan İ.B.’ın tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kararı davalı İ.B. vekili temyiz etmiştir.
KARAR: Dosyadaki  yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı İbrahim Baran vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı İbrahim Baran vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı İbrahim Baran’dan alınmasına, 07.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa istatistigi: 5.847 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir