Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı Markaya Tecavüz Teşkil Edebilir

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı

Esas No:2008/11380, Karar No:2010/1952, Tarih: 22.02.2010

  • Ticaret Unvanı
  • Unvanın Markasal Kullanımı
  • Markaya Tecavüz 

       Özet:

  • Ticaret unvanının markasal şekilde kullanımı, markaya tecavüz oluşturabilir.

———–O———–

DAVA: Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17.06.2008 tarih ve 2007/182 – 2008/73 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Ş. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin ‘Beyaz Balon Anaokulu’ ibareli hizmet markasının adına tescilli olduğunu, davalının Manisa’da üç ayrı şubesinde bu ibareyi kullandığının tespit edildiğini, internet ortamında da aynı ibareyi üstelik ‘Manisa’ ibaresini eklemeden kullandığını, marka hakkına tecavüz ettiğini ileri sürerek, markaya tecavüzün önlenmesine ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, istemin zamanaşımına uğradığını, 2000 yılından beri unvanını kullandığını, karışıklık olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, “Beyaz Balon Anaokulu” ibaresinin davacı adına 28.09.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 41 ve 43. sınıflarda hizmet markası olarak tescil edildiği, davalının da unvanının çekirdek unsurunun bu ibareler olduğu, davacının 27.09.1990, davalının ise 17.03.2006 tarihinde ticaret siciline tescil edildiği, aynı alanda faaliyette bulundukları, ancak bu ibareyi davalının internet ortamında ve diğer tanıtım vasıtalarında da kullandığı, kullanımın marka hakkına tecavüz oluşturduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davalının marka hakkına tecavüzün önlenmesine ve hükmün ilanına karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

KARAR: 1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, tescilli hizmet markasına tecavüzün önlenmesi istemine ilişkindir. Tarafların tescilli  ticaret  unvanlarının  çekirdek  unsurlarının “Beyaz Balon” ibaresi olduğu, bu ibarenin ayrıca 41 ve 43. hizmet sınıflarında kullanılmak üzere 28.09.2004 tarihinde davacı adına hizmet markası olarak tescil edildiği hususları uyuşmazlık konusu değildir. Davacı taraf, davalının ticari faaliyetlerinde “Beyaz Balon” ibaresini kullanarak tescilli markasına tecavüz ettiğini iddia ederek bunun önlenmesini talep etmiş, unvanının terkinini ise istememiştir. Dosya kapsamı ve toplanan kanıtlardan anlaşılacağı üzere, davalının “Beyaz Balon” ibaresini salt unvanında kullanmadığı, işletme adı olarak ve markasal şekilde de kullandığı anlaşılmıştır. Karar gerekçesinde de doğru olarak vurguladığı üzere davalının tescilli unvanını kullanması, davacının marka hakkına tecavüz oluşturmayacaktır. Ancak, unvan olarak kullanımı dışındaki kullanımları marka hakkına tecavüz teşkil edecektir. Bu durum karşısında, davalının ‘Beyaz Balon’ ibaresini unvanı dışındaki kullanımının davacının tescilli marka hakkına tecavüz oluşturduğunun tespiti ile önlenmesine karar verilmesi gerekirken infazda tereddüt yaratacak ve unvandaki kullanımı da etkileyecek şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 22.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir