6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kategorisi için arşiv

6102 Sayılı Kanun

6102 Sayılı Kanun, 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu‘dur. 6102 Sayılı Kanun maddelerine buradan, gerekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

Geçici Madde 11

GEÇİCİ MADDE 11 – (Ek: 15/7/2016-6728/72 md.) (1) 31/12/2016 tarihinden sonra bankalarca çek hesabı sahiplerine 780 inci maddeye bu Kanunla eklenen hüküm gereğince bulunması gereken karekod ve seri numarası unsurlarını içermeyen çek yaprağı verilemez. 31/12/2016 tarihinden önce basılan çeklerde bu unsurlar aranmaz.

Yorum yok

Geçici Madde 10

GEÇİCİ MADDE 10 – (Ek: 10/9/2014-6552/134 md.) 14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmaz. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye […]

Yorum yok

Halka Açık Şirketlerde TTK 376 Uygulaması

Anonim şirketlerde sermaye kaybı ve borca batıklık durumunu ve alınması gereken önlemleri düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinin halka açık şirketler açısından uygulanması ile ilgili esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı bülteninde yayınlanan söz konusu karar aşağıda yer almaktadır. […]

Yorum yok

Bakanlar Kurulu Kararı – 2014/5973

Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete Tarih ve No: 14.03.2014 – 28941 Karar Sayısı : 2014/5973 Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/1/2014 tarihli ve 34 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.  BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR […]

Yorum yok

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete tarih ve no: 29 Haziran 2013 – 28692 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki […]

Yorum yok

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 6 Haziran 2013 – 28669 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 15 – (1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline […]

Yorum yok

Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı Tarihleri Değiştirildi

Özel hesap dönemi bulunmayan şirketlerde yevmiye defterinin kapanış onayı,30 Haziran’a kadar yaptırılacak. Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise, özel hesap dönemi bulunmuyorsa 31 Ocak’a kadar yaptırılmalı. Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı‘nın konu ile ilgili 78. maddesi şu şekilde; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun […]

Yorum yok

BATİDER – Cilt: XXVIII – Sayı:4 – Aralık 2012

Makaleler Dr. Rona Serozan, Profesör Atipik Trampa Sözleşmeleri……………………………………………………………… 5-26 Dr. Veliye Yanlı, Profesör Şirketin Kendi Paylarını Edinmesinde Finansal Destek Yasağı…………….. 29-44 Dr. Kemal Şenocak, Profesör Hayatı Sigorta Edilecek Kişi (Riziko Şahsı) (TTK m. 1490) ……………….. 47-82 Dr. Mustafa S. Özbek, Doçent Dr. İlhami Öztürk İcra-İflâs ve Kamu İcra Hukuku Açısından Merkezî Kayıt Kuruluşunun Mallarının Haczedilebilirliği………………………………………… […]

Yorum yok

Limited Şirket Hükümleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun LİMİTED ŞİRKET HÜKÜMLERİ İKİNCİ KİTAP ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Tanım ve Kuruluş A) Kavram (TTK 573) B) Ortakların sayısı (TTK 574) C) Şirket sözleşmesi I – Şekil (TTK 575) II – İçerik 1. Zorunlu kayıtlar (TTK 576) 2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler (TTK 577) 3. Ayni sermaye, […]

Yorum yok

Anonim Şirket Hükümleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ANONİM ŞİRKET HÜKÜMLERİ İKİNCİ KİTAP DÖRDÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler      A) Genel Hükümler      I – Tanım (TTK 329)      II – Özel kanunlara bağlı anonim şirketler (TTK 330)      III – Amaç ve konu (TTK 331)      IV – En az sermaye tutarı (TTK 332)      V – Devletin gözetimi […]

Yorum yok

Çek Kanununda Düzenlenen Yeni Sisteme Göre İleri Tarihli Çekler Üzerine Bir Değerlendirme – Muharrem Gençtürk

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem GENÇTÜRK’ün Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 1–2 (2011), s. 119-159′da yayınlanan ”Çek Kanununda Düzenlenen Yeni Sisteme Göre İleri Tarihli Çekler Üzerine Bir Değerlendirme” adlı makalesine buradan ulaşabilirsiniz. Çek Kanununda Düzenlenen Yeni Sisteme Göre İleri Tarihli Çekler Üzerine Bir Değerlendirme ÖZET Türk Ticaret Kanununun çeklere […]

Yorum yok

Genel Kurulda Oy Hakkı, Oy Hakkının Kısıtlamaları ve Oy Kullanma Şekli

Her pay sahibinin genel kurulda en az bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri oy haklarını, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Ancak her durumda oy hakkının doğabilmesi için, esas sözleşmede daha yüksek bir miktarın ödenmesi öngörülmüşse bunun, öngörülmemişse pay tutarının dörtte birine karşılık gelen miktarın ödenmesi şarttır. TTK 479 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca esas sözleşme ile […]

Yorum yok

Genel Kurul Toplantısına Katılma Zorunlu Olanlar ile Toplantıya Katılma Hakkı Olanlar

Genel kurul toplantılarında bulunması zorunlu olan kişiler şu şekildedir; murahhas üyeler en az bir yönetim kurulu üyesi (diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplantısına katılabilirler). denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur. Genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip kişiler şu şekildedir; Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan […]

Yorum yok

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı

Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa toplantıyı yönetecek başkan ve gereğinde başkan yardımcısı genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanıtarafından uzman kişiler […]

Yorum yok

Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulundurulacak Belgeler

Genel kurul toplantı yerinde; a) Şirketin esas sözleşmesi, b) Pay defteri, c) Toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgeler, ç) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu, d) Denetçi raporu, e) Finansal tablolar, f) Gündem, g) Gündemde esas sözleşme değişikliği varsa, izne tabi şirketlerde Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısı, diğer şirketlerde ise yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısı, ğ) Hazır bulunanlar […]

Yorum yok

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Olağan genel kurul toplantısının gündeminde sırasıyla şu hususlar bulunur: a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. c) Denetçi raporlarının okunması. ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların […]

Yorum yok

Çağrısız Genel Kurul Toplantısı

Çağrısız genel kurul toplantısı, bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrı usulüne uyulmaksızın toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alınabilir. Genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklıdır.

Yorum yok

Genel Kurulu Toplantıya Çağrı İlanının İçeriği

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda; a) Toplantı günü ve saati, b) Toplantı yeri, c) Gündem, ç) Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekilleri, d) Çağrının kimin tarafından yapıldığı, e) İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya çağrılıyor ise, erteleme sebebi ile yapılacak toplantıda yeterli olan toplantı nisabı, f) Olağan toplantı ilanlarında; […]

Yorum yok

Genel Kurulu Çağrı Usulü

Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlüolan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler […]

Yorum yok

Genel Kurulu Çağrıya Yetkili Olanlar

Olağan ve olağanüstü genel kurullar ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, görev süresi sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması yahut toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması halinde, Kanunun 410 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, mahkemeden izin alan pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket sermayesinin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan veya esas […]

Yorum yok

Genel Kurul Toplantı Yeri

Genel kurul toplantı yeri, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içindeki yerdir. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağı esas sözleşmede özel olarak belirtilmemişse, bunu belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir. Toplantının, şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun esas sözleşmede açıkça düzenlenmesi gerekir. Çağrı ilanında; toplantı yerinin […]

Yorum yok

Genel Kurul Toplantı Zamanı

Genel kurul toplantıları aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır: Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantılar yılın ilk üç ayı içinde, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantısı, şirket için toplantının yapılmasını gerektiren durumların ortaya çıktığızamanlarda yapılır. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu; imtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde genel kurul tarafından imtiyazlı […]

Yorum yok

Genel Kurul Toplantı Çeşitleri

Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır: Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kuruluüyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.  Olağanüstü genel […]

Yorum yok

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Olağanüstü genel kurul toplantısı, şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Zamanı Olağanüstü genel kurul toplantısı, şirket için toplantının yapılmasını gerektiren durumların ortaya çıktığı zamanlarda yapılır. Olağanüstü Genel Kurulu Çağrıya Yetkili Olanlar Olağan genel kurullar, görev süresi sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması yahut […]

Yorum yok

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan genel kurul toplantısı; Şirket organlarının seçimine, Finansal tablolara, Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, Kârın kullanım şekline, Dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim kuruluüyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır. Olağan Genel Kurul Toplantı Zamanı Olağan genel kurul toplantısı, her […]

Yorum yok

Kurumsal Risk Yönetimi – Cumhur Bilgili

İMKB ve SPK desteğiyle Kurumsal Risk Yönetimi Derneği’nin 09 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirdiği “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Kurumsal Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemelerinin, Şirketlerdeki Uygulamalar ve Ekonomik İstikrar Üzerindeki Yansımaları” başlıklı seminerin “Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları, Faydaları ve Zorlukları” konulu panel bölümünde Brisa Risk Yönetimi Müdürü Dr.Cumhur Bilgili’nin konuşması.. Dr.Cumhur Bilgili hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

Anonim Şirketlerde Nama Yazılı Pay Senedi Devri ve Devrin Sınırlandırılması – Levent Yaralı

I.   Anonim Şirketlerde Pay, Pay Senetleri ve İlmühaber Anonim şirket ortaklığı paya bağlı olarak gerçekleşmektedir. Pay nama ya da hamiline yazılı pay senedine bağlanabileceği gibi (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ”TTK” m. 484/1), senede bağlanmamış anonim ortaklık payları da söz konusu olabilmektedir. Anonim şirketlerde henüz çıkarılmamış pay senetlerini temsil etmek üzere ‘‘ilmühaberler’’ de çıkarılabilir. İlmühaberler, hak […]

Yorum yok

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 28 Ağustos 2012 – 28395 ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yönetim organı tarafından düzenlenecek yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğini belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve […]

Yorum yok

Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 30 Aralık 2012 – 28513 MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET  SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim velimited şirketler ile kooperatiflerin, ilgili kanunlardaki tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiyelerine ve ticaret […]

Yorum yok

SPK Madde 12

Sermaye piyasası araçlarının satışı MADDE 12- (1) İhraç olunan payların bedellerinin tamamen ve nakden ödenmesi şarttır. Kurul, satış süresi içinde satılamayan payların tamamının satın alınacağının ve bedellerinin ödeneceğinin ortaklığa karşı taahhüt edilmesini isteyebilir. Kurul, birleşme, bölünme, hisse değişimi ve benzeri şirket yapılandırmalarında yapılacak sermaye artırımları gibi pay bedellerinin nakden ödenmesinin zorunlu olmadığı durumları belirlemeye yetkilidir. (2) […]

Yorum yok

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üye Sayısı – Levent Yaralı

Aşağıda yer alan makale, Yaklaşım Dergisi’nin Ekim 2012 TTK Özel Sayısı’nda yayınlanmış olup, dergide yayınlanan metne buradan ulaşabilirsiniz. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI Levent Yaralı I- GİRİŞ Anonim şirket yönetim kurulu üye sayısını düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) md. 359/1, c.1 düzenlemesi şu şekildedir; “Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul […]

1 Yorum

Güvenli Elektronik İmza

Güvenli Elektronik İmza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun ”Güvenli Elektronik İmza” başlıklı 4. maddesinde şöyle tanımlanmıştır; Güvenli elektronik imza; a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan, b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir […]

Yorum yok

Elektronik Genel Kurul Sistemi (EKGS)

Elektronik Genel Kurul Sistemi (EKGS), Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’in ”Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 4. maddesi’nin 1. fıkrasının c) bendinde şöyle tanımlanmıştır; ”Genel kurullara elektronik ortamda katılmayı teminen 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektronik […]

Yorum yok

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 29 Ağustos 2012 – 28396 TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu, müdürler kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; sermaye şirketlerinde […]

Yorum yok

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 29 Ağustos 2012 – 28396 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya imkan tanıyan elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine […]

Yorum yok

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 29 Ağustos 2012 – 28396 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, çoğunluğa sahip olmayan pay sahiplerinin, şirketin yönetim kuruluna üye seçtirebilmelerine imkan sağlayacak birikimli oy kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, halka açık olmayan anonim şirketlerin genel […]

Yorum yok

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 28 Ağustos 2012 – 28395 ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, anonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma,öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, anonim şirket […]

Yorum yok

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 28 Ağustos 2012 – 28395 ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yönetim organı tarafından düzenlenecek yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğini belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve […]

Yorum yok

Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 28 Ağustos 2012 – 28395 TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ticaret şirketlerinin denetime tabi işlemlerini belirlemek ve bu işlemlerin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin ilkeleri ve usulü düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk […]

Yorum yok

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yeni TTK ve Yürürlüğe İlişkin 3 Temmuz 2012 tarihli Genelgesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yeni TTK ve Yürürlüğe İlişkin 3 Temmuz 2012 tarihli Genelgesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan ve Tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerine gönderilen genelge aşağıda yer almaktadır. T.C.  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü  Sayı: B.21.0.İTG.0.03.00.00.433.99 – 4880 Konu: Genelge Tarih: 3 Temmuz 2012 TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE Bilindiği üzere, 13.1.2011 tarihli 6102 […]

Yorum yok

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Özel Sektörde Şeffaflık Konferansı – 6 Temmuz 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Özel Sektörde Şeffaflık Konferansı - 6 Temmuz 2012

Kadir Has Üniversitesi ve Şeffaflık Derneği işbirliği ile düzenlenen ”Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Özel Sektörde Şeffaflık Konferansı” 6 Temmuz 2012 tarihinde ve saat 13:30-17:30 arasında Kadir Has Üniversitesi Fener Salonu’nda gerçekleştirilecektir. PROGRAM 13:30  Açılış Konuşmaları 13:45  Açılış Sunumu: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Değişiklikler (Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN) 14:00 Panel: Yeni TTK’da Şeffaflık ile İlgili Hükümler […]

Yorum yok

Acentelik İle İlgili Yenilikler – Prof. Dr. Arslan Kaya

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ticaret hukuku kürsüsü profesörü Prof. Dr. Arslan KAYA’nın, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 25-26 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen ”Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler”  adlı sempozyumda sunduğu ”Acentelik İle İlgili Yenilikler” adlı tebliği, ilgili maddelerin altına işlenmiştir. ”Acentelik İle İlgili Yenilikler” adlı tebliğin işlendiği maddeler; TTK […]

Yorum yok

6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6335 – Kabul Tarihi: 26.06.2012 MADDE 1- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin üst başlığı “IV- Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “doğan hukuk davaları” […]

Yorum yok

Geçici Madde 9

GEÇİCİ MADDE 9[1] – (1) Bu Kanunun göreve ilişkin hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalarda uygulanmaz.  Bu davalar, açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan Kanun hükümlerine tabidir. [1]     6335 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi ile eklenmiştir.

Yorum yok

Geçici Madde 8

GEÇİCİ MADDE 8 [*]– (1) 1524 üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan denetime tabi sermaye şirketlerinden internet sitesine sahip olanlar söz konusu maddenin yürürlüğünden itibaren üç ay içinde internet sitelerinin belli bir bölümünü 1524 üncü maddedeki içeriklerin yayımlanmasına özgülemek, internet sitesi olmayanlar ise aynı süre içinde internet sitesi açmak ve bu sitenin belli bir […]

Yorum yok

Geçici Madde 7

GEÇİCİ MADDE 7 [1]– (1) 1/7/2015 tarihine kadar [2] aşağıdaki hâlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın bu madde uyarınca yapılır. a) 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan […]

1 Yorum

Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I- Levent Yaralı

Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I- Levent Yaralı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2010-2011 yıllarında ve şirketler hukukuna yönelik olarak verdiği kararlar arasından seçilen 112 adet kararın özetlenerek ve anahtar kelimeleri çıkarılarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve diğer mevzuat ile bağlantısı gösterilmek suretiyle derlendiği ”Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I-” adlı kitap, Yaklaşım Yayınları tarafından 1 Haziran 2012 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. […]

Yorum yok

Tek Üyeli Yönetim Kurulu – Levent Yaralı

I – Yasal Düzenleme Anonim şirket yönetim kurulu üye sayısını düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (YTK) m. 359/1, c.1 düzenlemesi şu şekildedir; ‘‘Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.’’ Anonim şirket yönetim kurulunun asgari üç üyeden oluşması zorunluluğu([1]) YTK’ya alınmayarak, tek […]

Yorum yok

6102 sayılı TTK’ya Gelen Eleştiriler ve Bakanlığın Cevapları

Türk ticari hayatını kökten değiştirecek Türk Ticaret Kanunu (TTK), yıllarca hazırlıkları sürdürülmesine rağmen sadece TBMM Genel Kurulu’nda verilen önergede yapılan ihmal, yasa daha yürürlüğe girmeden içerik eleştirilerine teknik sorunları da ekledi. Düzenlemeden sorumlu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hem ikincil mevzuatın hazırlanması zorunluluğu hem de kanunun içeriğine yönelik yapılan eleştirileri 23 sayfalık bir metinle cevaplandırdı. Yasayla […]

Yorum yok

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerle İlgili Başlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri

TBB Hukuk Başdanışmanı Prof. Dr. Seza REİSOĞLU’nun Türkiye Bankalar Birliği’nin 22.10.2011’de Abant’da düzenlediği Konferansta sunduğu “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerle İlgili Başlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri” adlı tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerle İlgili Başlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri  

Yorum yok

Deloitte: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim

Deloitte Türkiye tarafından yayınlanan ”Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim – Geri Sayım Başladı” adlı çalışmanın ticaretkanunu.net’de yayınlanmasını mümkün kılan Deloitte Türkiye’ye ve yönetim kurulu üyesi ve ortağı M.Sait Gözüm’e teşekkür ederiz. Çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Deneti (Pdf)   

Yorum yok

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Birleşmeleri – Olcay KOLOTOĞLU

Olcay KOLOTOĞLU’nun Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Birleşmeleri adlı makalesi Vergi Sorunları Dergisi’nin Şubat 2012 sayısında yayınlanmıştır. Olcay KOLOTOĞLU ile yapılan görüşmenin video kaydı aşağıda yer almaktadır.

Yorum yok

Yeni Türk Ticaret Kanunu – Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler – Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN

Yeni Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler - Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN

Yeni Türk Ticaret Kanunu – Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN Genel Açıklamalar Başlangıç Hükümleri Ticari İşletme Kıymetli Evrak Son (ve Geçici) Hükümler Yürürlük Hükümleri 12 Levha  Yayıncılık A.Ş. İstanbul, Ekim 2011 Yayıncının eser ile ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. ÖNSÖZ İlk satırları bu yılın Şubat ayında kaleme alınan, ancak gerçekte Ön-Tasarıdan bu […]

1 Yorum

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi Paneli

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi Paneli

Ticaret Hukuku Günleri IV-2011-2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Ticaret Hukuku Günleri’nin dördüncüsü 17 Aralık 2011 Cumartesi saat:10:00- 13:15 arasında İstanbul Beyazıt’ta bulunan İ.Ü. Merkez binası doktora salonunda gerçekleştirilecektir. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Arslan Kaya’nın yapacağı panel programı aşağıdadır; ”Birleşme”  – 10:00-10:30 Prof. Dr. Mehmet […]

Yorum yok

Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar İle Tek Kişi Ortaklığının Esasları

Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar İle Tek Kişi Ortaklığının Esasları

Prof. Dr. Ünal Tekinalp – Kasım 2011 / 2. Baskı / 470 Syf. / Ciltli İlk baskıda adı “Tek Kişilik Ortaklık I – Tek Paysahipli Anonim Ortaklık” olan bu kitap ikinci basısında “Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları” başlığıyla çıkmıştır. Bu değişikliğin sebebi, başlangıçta planlandığı ve açıklandığının aksine konuyu anonim […]

Yorum yok

Yeni TTK – Eski TTK Madde Karşılaştırma Tablosu

Yeni TTK - Eski TTK Madde Karşılaştırma Tablosu

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu’nun maddelerini karşılaştıran Tablolar aşağıda yer almaktadır. Yeni TTK – Eski TTK Madde Karşılaştırma Tabloları Yeni TTK Madde 1-114 Yeni TTK Madde 115-374 Yeni TTK Madde 375-631 Yeni TTK Madde 632-893 Yeni TTK Madde 894-1129 Yeni TTK Madde 1130-1323 Yeni TTK Madde 1324-1508 […]

Yorum yok

Eski TTK – Yeni TTK Madde Karşılaştırma Tablosu

Eski TTK - Yeni TTK Madde Karşılaştırma Tablosu

6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu’nu ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu maddelerini karşılaştıran Tablolar aşağıda yer almaktadır. Eski TTK – Yeni TTK Madde Karşılaştırma Tabloları Eski TTK Madde 1-110 Eski TTK Madde 111-345 Eski TTK Madde 346-578 Eski TTK Madde 579-830 Eski TTK Madde 831-1028 Eski TTK Madde 1029-1212 Eski TTK Madde 1213-1377 […]

Yorum yok

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu (2. Tıpkı Bası) – Levent Yaralı

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu (2. Tıpkı Bası) - Levent Yaralı

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu (2. Tıpkı Baskı) – Levent YARALI Yaklaşım Yayıncılık – Nisan 2011 – 832 Sayfa İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Okuyucunun karşısına ilk defa Ağustos 2010’da çıkan “Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu” adlı çalışmanın ilk baskısının yedi ay içerisinde tükenmesi üzerine söz konusu çalışmanın ikinci baskısının yapılması […]

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu (2. Tıpkı Bası) – Levent Yaralı için yorumlar kapalı

Limited Şirketler (Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre – Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli)

Limited Şirketler (Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre - Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli)

Limited Şirketler (Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre – Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu limited şirkete ilişkin hükümlerde kapsamlı değişiklikler yapmıştır. Yeni Ticaret Kanununa göre tek ortaklı limited şirket kurulabilecek, genel kurul ve müdürler kurulu toplantıları on line olarak yapılabilecek, limited şirketler küçük, orta büyüklükte ve […]

Yorum yok

Yeni Türk Ticaret Kanununun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi: Ticari İşletme Hukuku-I

Ticaret Hukuku Günleri III – 2011-2012 Yeni Türk Ticaret Kanununun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi (Paneller Serisi) 30 Nisan 2011 – TİCARİ İŞLETME HUKUKU – I Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Helvacı Başlangıç Hükümleri – Tacir – Ticari İşletme (Yard.Doç.Dr.M.Fatih Arıcı) Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (Doç.Dr.N.Füsun Nomer Ertan) Ticari Defterler (Prof.Dr.Arslan Kaya) Cari Hesap (Prof.Dr.Arslan Kaya-Araş.Gör.Ramazan […]

Yorum yok

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Şirketler İle İlgili Yenilikler Eğitimi

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Anonim Şirketler İle İlgili Yenilikler Eğitimi

“Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Şirketler İle İlgili Yenilikler” başlıklı ve İstanbul Barosu tarafından organize edilen ve 30 Nisan 2011 tarihinde Mustafa Kemal Merkezi’nde gerçekleştirilecek Eğitim Programı’nda ele alınacak konular aşağıda yer almaktadır. Şirketlere İlişkin Genel Hükümler, Birleşme-Bölünme-Tür Değiştirme-Şirketler Topluluğu (Arş.Gör.Sinan YÜKSEL) Anonim Şirketin Kuruluşu – Tek Kişilik Anonim Şirket – Ultra Vires İlkesi (Dr. […]

Yorum yok

Anonim Şirketler (Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre – Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli)

Anonim Şirketler (Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre - Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli)

Anonim Şirketler (Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre – Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) – Soner ALTAŞ Anonim Şirketin Kurulusu ve Kuruluş Belgeleri Genel Kurul, Toplantı ve Karar Yetersayıları Yönetim Kurulu Anonim Şirketin Denetimi Pay Kavramı ve Pay Senetleri Esas Sözleşme Değişiklikleri Şirketler Topluluğu Kâr Payı ve Yedek Akçeler Ticarî Defterler ve Belgeler Finansal Tablolar ve Raporlar Hukukî […]

1 Yorum

Gerekçeli – Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu

Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN tarafından hazırlanan “Gerekçeli – Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu” adlı Eser, On İki Levha Yayıncılık tarafından Mart 2011’de yayınlanmıştır. Eser’in içeriğine aşağıdaki şekildedir; Gerekçeler: Genel gerekçe, madde gerekçeleri, Adalet Komisyonu Raporları, TBMM Genel Kurulunda verilen önergeler ve gerekçeleri Karşılaştırmalı Metinler: Yeni Türk Ticaret Kanunu­nun maddeleri altında ilgili eski Türk Ticaret Kanunu madde […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6103 Kabul Tarihi: 14/1/2011 Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 14/2/2011 – 27846 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. B) Eski hukukun ve Türk […]

Yorum yok

I.Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu

I.Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu

Sigorta Hukuku Türk Derneği tarafından;  14 Şubat 2011 tarihli 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Deniz Ticareti” ve “Sigorta Hukuku” hükümlerine ilişkin olarak, “Prof, Dr. Rayegân Kender, Av. Zihni Metezade ve Av. Oktay Karaarslan’a Saygı Toplantısı” olarak gerçekleştirilecek “Birinci Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu” 08.04.2011 tarihinde ve 09:30-17:00 saatleri arasında Milli Reasürans […]

Yorum yok

Yeni Türk Ticaret Kanununun İş Hayatına ve Ekonomi Düzenine Getirdikleri

Yeni Türk Ticaret Kanununun İş Hayatına ve Ekonomi Düzenine Getirdikleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kabul edildi, Siz Hazır mısınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında geçtiğimiz yıllarda görüşülen Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı, Ocak 2011’de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. 1957’den beri uygulanan mevcut kanunun hukuki uyuşmazlıklara tam olarak cevap verememesi ve Türk Ticaret Hukuku’nun AB Ticaret Hukuku ile uyumlaştırma zorunluluğu sebebiyle hazırlanan yeni kanun, […]

Yorum yok

100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

Ernst&Young Türkiye tarafından hazırlanan 100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu (Ticari İşletme, Anonim ve Limited Şirketler Hukuku) adlı ve toplam 70 sayfadan oluşan çalışmaya çevrimiçi buradan ulaşabilirsiniz.    

Yorum yok

Yeni Türk Ticaret Kanunu, 10 Soru 10 Cevap

PwC Türkiye tarafından hazırlanan “Yeni Türk Ticaret Kanunu, 10 Soru 10 Cevap” adlı çalışmaya çevrimiçi olarak buradan ulaşılabilmektedir. PwC Türkiye tarafından 31 Ocak 2011 tarihinde Yeni Ticaret Kanunu ile ilgili olarak düzenlenen toplantı için bkz. Yeni TTK Bilgilendirme Toplantısı

Yorum yok

Yeni TTK Bilgilendirme Toplantısı

PwC Türkiye tarafından 31 Ocak 2011 tarihinde düzenlenen ve  TBMM Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ünal TEKİNALP’in konuşmacı olarak katıldığı “Yeni TTK Bilgilendirme Toplantısı“na ait çevrimiçi videolara buradan ulaşabilirsiniz.  

Yorum yok

TTK Madde 592

MADDE 592– (1) Anonim şirketlerin esas sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümleri limited şirketlere kıyas yoluyla uygulanır. Esas sermaye borca batık bilançonun iyileştirilmesi amacıyla, ancak şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödenmesi hâlinde azaltılabilir.

1 Yorum

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Uygulamaya Yansımaları Sertifika Programı

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu‘nun getirdiği yenilikler ve uygulamaya yansımaları konusunda Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 11.03.2011 tarihinde gerçekleştilecek sertifika programına ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER İLE UYGULAMAYA YANSIMALARI 09.30 – 12.30 (11.03.2011) * Genel Değerlendirme ve Ticari İşletme Hukuku – Yrd. Doç. Dr. […]

Yorum yok

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Eğitimi-I

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitü tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak 02-17 Nisan 2011 tarihleri arasında eğitim düzenlenecektir. PROGRAM İÇERİĞİ I.HAFTA: 2 Nisan 2011 Cumartesi 9:30-12:15/13:30-16:15 – Ticarî İşletme Hukuku 3 Nisan 2011 Pazar 9:30-11:15 – Şirketler Hukuku I 1. Genel Hükümler I 2. Adi şirketler Hakkındaki Yeni Borçlar Kanunu Hükümlerinin […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu Madde Gerekçeleri – Son Hükümler ve Geçici Maddeler(Madde 1521-1535)

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE GEREKÇELERİ SON HÜKÜMLER Madde 1521 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 1460 ncı maddesinden, dili arılaştırılarak, alınmıştır. Yaygın uygulaması bulunan sözkonusu maddenin korunmasında yarar görülmüştür. Madde 1522 – Küçük ve orta ölçekli işletmeler, AB ile ortak girişimlerin veya bir AB politikası bağlamında yürütülen programların, uygulamaların, girişimlerinin, teşviklerin ve kredilerin konusudur. Bunların […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu Madde Gerekçeleri – Altıncı Kitap – Sigorta Hukuku(Madde 1401-1520)

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE GEREKÇELERİ ALTINCI KİTAP Sigorta Hukuku BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1401 – 21. yüzyılda teknolojinin geçirdiği gelişmelere paralel olarak, doktrinde sigorta sözleşmesinin tanımının verilip verilmemesi tartışma konusu olmuştur. Sigortacılığın değişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi bakımından, sigortaların tümünü kapsayan bir tarif vermenin imkânsızlığı ve güçlüğü yanında, sigortanın matematik, istatistik ve ekonomi bilimleriyle de […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu Madde Gerekçeleri – Beşinci Kitap – Deniz Ticareti(Madde 931-1400)

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE GEREKÇELERİ BEŞİNCİ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ KISIM Gemi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 931 ilâ 995 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan gemi ve bazı gemi nevileri ile ilgili tanımlar, aradan geçen zaman içerisinde ilmî ve kazaî içtihatlarda işaret olunan eksiklik ve hatalar göz önünde bulundurularak […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu Madde Gerekçeleri – Dördüncü Kitap – Taşıma İşleri(Madde 850-930)

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE GEREKÇELERİ DÖRDÜNCÜ KİTAP Taşıma İşleri BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 850 ilâ 855 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 762 ilâ 767 nci maddeleri, “Taşıma İşleri ve Taşıma Senedi” hakkındaki genel hükümleri içermektedir. Tasarıda, bu sistem korunmuş ve ayrı bir Kitap haline getirilmiş olan “Taşıma İşleri”ne ilişkin genel […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu Madde Gerekçeleri – Üçüncü Kitap – Kıymetli Evrak(Madde 645-849)

TÜRL TİCARET KANUNU MADDE GEREKÇELERİ ÜÇÜNCÜ KİTAP Kıymetli Evrak BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Poliçe ve Bonolara İlişkin Cenevre Birlik Anlaşması (CBA) ve bu CBA’yı kabul eden ülkelerin hemen hemen tamamında bulunmayan, İsviçre Borçlar Kanunundan alınmış bulunan “Genel Hükümler”in Türk hukukuna katkılı olmak yanında ilkesel kararların verilmesinde ve özgün öğretimin gelişmesinde etkili rol oynadıkları düşünülerek aynen […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu Madde Gerekçeleri – İkinci Kitap – Ticaret Şirketleri(Madde 124-644)

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE GEREKÇELERİ İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 124 – Birinci fıkra: Maddenin birinci fıkrası 6762 sayılı Kanunun 136 ncı maddesinin tekrarından ibarettir. Hükümde yer alan “kooperatif şirket” ibaresi ile ilgili tartışma, 2004 yılında çıkarılan 5146 sayılı Kanunla (Resmî Gazete: 07/05/2004 tarihli ve 25455 sayılı), KoopK’da yapılan değişiklikle son […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu Madde Gerekçeleri – Birinci Kitap – Ticari İşletme(Madde 11-123)

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE GEREKÇELERİ BİRİNCİ KİTAP Ticarî İşletme BİRİNCİ KISIM Tacir Madde 11 – Birinci fıkra: Ticarî işletme 6762 sayılı Kanunda tanımlanmamıştır. Bunun yerine, ticarethanenin, fabrikanın ve ticarî şekilde işletilen diğer müesseselerin ticarî işletme oldukları belirtilmiştir. Anılan Kanun bir taraftan ticarî işletmenin tanımlanması, diğer taraftan da ticarî işletme sayılan ticarethane, fabrika ve ticarî şekilde […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu Madde Gerekçeleri – Başlangıç(Madde 1-10)

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE GEREKÇELERİ BAŞLANGIÇ Madde 1 – Tasarının 1 inci maddesi, 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1 inci maddesinin tekrarıdır. Ancak, maddenin birinci fıkrasında iki değişiklik yapılmıştır. Birinci değişiklik, 6762 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan, “bir ticarethane veya fabrika yahut ticarî şekilde işletilen herhangi bir müesseseyi” şeklindeki […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu Genel Gerekçe

TÜRK TİCARET KANUNU GENEL GEREKÇE * A) 29/06/1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Türk Hukukundaki Yeri ve Değeri 1 01/01/1957 tarihinde yürürlüğe girip yaklaşık elli yıldır uygulanan, tasarısı Prof. Dr. Hirsch tarafından kaleme alınmış bulunan, 6762 sayılı Kanun, hazırlandığı ve kabul edildiği dönemin öğretileri ile kuram ve yaklaşımlarını iyi bir şekilde yansıtan, sorunlara çağdaş, […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu Maddeleri

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu‘nun maddeleri aşağıda yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu Maddeleri TTK 1 TTK 261 TTK 521 TTK 781 TTK 1041 TTK 1301 TTK 2 TTK 262 TTK 522 TTK 782 TTK 1042 TTK 1302 TTK 3 TTK 263 TTK 523 TTK 783 TTK 1043 TTK 1303 TTK […]

Yorum yok

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu birçok hükmü ile 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiştir. Aşağıda yeni Türk Ticaret Kanunu’nun, 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler işlenmiş son hali ve madde gerekçeleri yer almaktadır. 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU Türk Ticaret Kanunu Tam Metin – (TTK PDF)  Madde Gerekçeleri

Yorum yok

TTK Madde 1535

Yürütme MADDE 1535– (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1 Yorum

TTK Madde 1534

Yürürlük MADDE 1534– (1) Kenar başlıkları metne dâhil olan bu Kanun 1/7/2012 tarihinde[*] yürürlüğe girer. 1524 üncü madde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer. Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. (2) Bu Kanunun Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili hükümlerinin yürürlüklerine aşağıdaki hükümler uygulanır. Bu Kanun; a) Bu bend […]

2 Yorum

Geçici Madde 6

GEÇİCİ MADDE 6[1]– (1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen şirketler 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır. Geçiş döneminde hazırlanacak finansal tablolara ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan hükümler uygulanır. (2) 400 […]

2 Yorum

Geçici Madde 5

6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, Geçici 5 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Geçici 5 inci madde şöyleydi; ‘‘GEÇİCİ MADDE 5– (1) Bu Kanunda geçen “Türk Lirası” ibaresi karşılığında, uygulamada, 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para “Yeni Türk Lirası” olarak adlandırıldığı sürece bu […]

Yorum yok

Geçici Madde 4

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Herhangi bir ticaret şirketi veya kooperatif bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde eski türlerine dönmeleri hâlinde aşağıdaki hükümlere tabi olurlar: (2) Bu hâlde, bu Kanunun tür değiştirmeye ve nisaplara ilişkin hükümleri uygulanmaz, aşağıdaki nisaplar geçerli olur: a) Eski türüne dönecek şirket, kollektif, komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket […]

Yorum yok

Geçici Madde 3

6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, Geçici 3 üncü madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Geçici 3 üncü madde şöyleydi; ‘‘GEÇİCİ MADDE 3– (1)  Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden  ve  internette, […]

Yorum yok

Geçici Madde 2

6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, Geçici 2 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Geçici 2 nci madde şöyleydi; ‘‘GEÇİCİ MADDE 2– (1) Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar, 397 nci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartları; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından […]

1 Yorum

TTK Madde 1533

İ) Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 1533– (1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

1 Yorum

TTK Madde 1532

H) Ticaret sicili harçları MADDE 1532– (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun hükümleri uyarınca tahsil edilen ticaret sicili harçlarının red ve iadeler düşüldükten sonra kalan tutarının yüzde yirmibeşi ticaret sicilini tutmakla görevli odaya kaydedilmek üzere aktarılır.

1 Yorum

TTK Madde 1531

G) “Şirket” ve “ortaklık” terimlerinin kanuniliği MADDE 1531– (1) Bu Kanuna göre “ortaklık”, “kollektif ortaklık”, “komandit ortaklık”, “anonim ortaklık”, “sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık”, “limited ortaklık” ve “kooperatif ortaklık” terimleri, sırasıyla “şirket”e, “kollektif şirket”e, “komandit şirket”e, “anonim şirket”e, “sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket”e, “limited şirket”e ve “kooperatif şirket”e eş anlamda kanuni terimlerdir ve bu terimler […]

1 Yorum

TTK Madde 1530

F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları MADDE 1530– (1) Aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, ticari hükümlerle yasaklanmış  işlemler ve şartlar batıldır. Ancak, sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken edimler için kanunun veya yetkili makamların koymuş olduğu en yüksek sınırı aşan sözleşmeler en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır; sınırı aşan […]

2 Yorum

TTK Madde 1529

E) Kurumsal yönetim ilkeleri MADDE 1529– (1) Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulunun buna ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir. (2) Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle […]

2 Yorum

TTK Madde 1528

2. Uygulama kuralları MADDE 1528– (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler.

1 Yorum

TTK Madde 1527

1. İlkeler MADDE 1527– (1) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin  elektronik  ortamda  katılması  yoluyla  da  icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına […]

2 Yorum

TTK Madde 1526

III – Güvenli elektronik imza MADDE 1526– (1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz. (2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik […]

2 Yorum

TTK Madde 1525

II – Beyanlar, belgeler ve senetler MADDE 1525– (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm […]

2 Yorum

TTK Madde 1524

I – İnternet sitesi [1] MADDE 1524– (1) 397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir süre belirtilmiş […]

2 Yorum

TTK Madde 1523

C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri MADDE 1523– (1) Bu Kanunun 1522 nci maddesine istinaden belirlenen küçük ve orta ölçekli işletme ölçütleri, sermaye şirketleri için de geçerlidir. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri ise büyük sermaye şirketi sayılır. (2) Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye şirketi sayılırlar: a) Yürürlükten kaldırılmıştır [1] b) Esas faaliyet konularından biri, […]

1 Yorum

TTK Madde 1522

B) Ölçeklerine göre işletmeler MADDE 1522– (1)  Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun görüşleri alınarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler bu Kanunun ilgili tüm hükümlerine uygulanır. [1] [1]      6335 sayılı Kanun’un 33 […]

1 Yorum

TTK Madde 1521

A) Şirket davalarında yargılama usulü MADDE 1521– (1) Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalarda basit yargılama usulü uygulanır.

1 Yorum

TTK Madde 1520

IX – Koruyucu hükümler MADDE 1520– (1) 1487 nci maddenin ikinci fıkrası, 1490 ıncı maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesi ile dördüncü fıkrası, 1504 üncü madde ve 1515 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi hükümlerine aykırı sözleşmeler geçersizdir. (2) 1490 ıncı maddenin üçüncü fıkrası, 1491 inci maddenin ikinci fıkrası, 1496 ncı maddenin  birinci  fıkrası,  1506  ncı […]

1 Yorum

TTK Madde 1519

VIII – Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler MADDE 1519– (1) Hayat sigortalarına ilişkin hükümler 1497 ve 1504 üncü madde hükümleri dışında hastalık sigortasına da uygulanır. Ancak hastalık sigortasına 1503 üncü maddenin uygulanabilmesi, sözleşmede öngörülen rizikonun intihara teşebbüs nedeniyle gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. (2) Sigortalının uğradığı hastalık, ilaç ve tedavi giderleri için harcama yapılması gibi […]

1 Yorum

TTK Madde 1518

VII – Bilgi isteme hakkı MADDE 1518– (1) Sigortacı, ifa yükümlülüğünü incelerken, ilgili kişinin veya onun kanuni temsilcisinin istemesi hâlinde, bunlar tarafından belirlenen doktora, teminat kapsamındaki hastalığın gerçekleşip gerçekleşmediği ve tıbbi tedavi uygulanmasının gerekliliği konusunda aldığı rapor hakkında bilgi ve rapor üzerinde inceleme imkânı vermek zorundadır.

1 Yorum

TTK Madde 1517

VI – Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması MADDE 1517– (1) Doğum sırasında, ana babadan biri için yaptırılmış bir hastalık veya sağlık sigortasının bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, doğumun tamamlanmasından itibaren bebek, ek prim olmaksızın sigortanın kapsamına girer. Ancak, bunun için doğumun en geç iki ay içinde sigortacıya bildirilmesi gerekir. (2) Evlat edinilen […]

1 Yorum

TTK Madde 1516

V – Bekleme süresi MADDE 1516– (1) Bekleme sürelerini öngören sigorta sözleşmelerinde, bekleme süresinin üst sınırı Hazine Müsteşarlığınca veya Müsteşarlığın uygun göreceği bir kurum tarafından belirlenir.

1 Yorum

TTK Madde 1515

IV – Hastalık sigortasında lehtar MADDE 1515– (1) Lehtarı belirleyerek başkasının hastalığı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kimse ile lehtar arasında bir menfaat ilişkisinin bulunması şarttır. Ayrıca sigortalının yazılı izni gerekir. Sigortalının kanuni temsilcisinin bulunduğu durumlarda, yazılı izin kanuni temsilci tarafından verilir. Sigortalı onbeş yaşını doldurmuşsa, ayrıca onun da izni alınır; aksi takdirde yapılan sözleşme […]

1 Yorum

TTK Madde 1514

III – Sigorta değeri MADDE 1514– (1) Sigortalının sağlığı, hastalık sigortaları ile meblağ sigortası şeklinde düzenlenen sağlık sigortalarında bir veya birkaç sigortacı tarafından, çeşitli bedellerle sigorta ettirilebilir. (2) Ödenecek bedelin menfaatten fazla olduğu durumlarda, aşan kısım sigortalının lehine yapılmış sayılır.

1 Yorum

TTK Madde 1513

2. Sağlık sigortası teminatları MADDE 1513– (1) Sağlık sigortası ile sigortacı; a) Hastalık sonucu gerekli hâle gelen ilaç dâhil, her türlü tıbbi bakım, gebelik ve doğum, hastalıkların erken tanısına yönelik, ayaktaki incelemeler de içinde olmak üzere, sözleşmede kararlaştırılan giderleri, b) Tedavinin tıbben yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda günlük hastane giderleri, c) Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması […]

1 Yorum

TTK Madde 1512

1. Sigorta teminatı MADDE 1512– (1) Sigortacı, hastalık sigortası ile sözleşmede öngörülen hastalıklardan birinin veya birkaçının, sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâli için sigorta teminatı sağlar. Sözleşmede birden çok hastalık sigorta teminatına bağlanmışsa, hastalıklardan birinin gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâlinde bedel ödenir ve sözleşme sona erer. Teminatın, aksi kararlaştırılmamışsa, hastalıklardan sadece birinin gerçekleşmesi […]

1 Yorum

TTK Madde 1511

I – Sigortanın yaptırılması MADDE 1511– (1) Hastalık ve sağlık sigortaları, sigortalı lehine yapılabilir; hastalık sigortalarında lehtar da belirlenebilir.

1 Yorum

TTK Madde 1510

IV – Uygulanacak hükümler MADDE 1510– (1) Hayat sigortalarında sigortalıyı düzenleyen 1490 ıncı maddenin ikinci ilâ dördüncü fıkraları, kaza sonucu ölüm rizikosu için yapılan sigortalarda da uygulanır. (2) Hayat sigortalarına ilişkin diğer hükümler, kaza sigortası hakkında da kıyas yoluyla uygulanır. (3) Gerçek zararın sigortacı tarafından karşılanması öngörülmüş ise, zarar sigortalarına ilişkin hükümler, kıyas yoluyla kaza […]

1 Yorum

TTK Madde 1509

III – Sigortalı MADDE 1509– (1) Kazaya karşı sigorta, sigorta ettirenin veya başkasının uğrayabileceği kazalara karşı yapılabilir.

1 Yorum

TTK Madde 1508

II – Tedavi giderleri MADDE 1508– (1) Sigortacı, aksi kararlaştırılmamışsa, poliçede yazılı bedelden başka, sigortalının yaptığı tedavi giderlerini de ödemekle yükümlüdür.

1 Yorum

TTK Madde 1507

I – Genel olarak MADDE 1507–  (1) Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza sonucu ölüm, geçici veya sürekli engellilik ya da işgöremezlik hâlleri için sigorta teminatı sağlar. Ölüm, ani olarak veya kaza tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde gerçekleşmiş ise sigorta bedeli sigorta ettirene yahut onun tarafından belirlenmiş kişiye; geçici ve sürekli […]

1 Yorum

TTK Madde 1506

XVII – Sigortacının iflası MADDE 1506– (1) Sigortacının iflasının açıldığı tarihte, bir yıldan uzun süreli sigortalarda, riziko gerçekleşmemiş veya gerçekleşmiş fakat bedel ödenmemişse, ilk hâlde iflasın açıldığı, ikincisinde ise rizikonun gerçekleştiği andaki matematik karşılıklar hak sahiplerine ödenir. Rizikonun gerçekleştiği durumlarda, matematik karşılıkları aşan kısım, sigortacının teminatından karşılanır; açık kalan miktar garameye girer.

1 Yorum

TTK Madde 1505

XVI – Lehtarın sigorta ettirenin yerine geçmesi MADDE 1505– (1) Sigorta ettiren lehine sigorta sözleşmesinden doğan alacaklar ihtiyaten veya kesin olarak haczedilirse ya da sigorta ettiren hakkında iflasın açılmasına karar verilirse, adı belirtilerek gösterilmiş olan lehtar, sigorta sözleşmesine sigorta ettirenin onayı ile onun yerine taraf olabilir. (2) Lehtar, sözleşmeye taraf olursa, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi […]

1 Yorum

TTK Madde 1504

XV – Sigorta ettiren veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi MADDE 1504– (1) Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını sağlamak amacıyla sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse, sigortacı bedel ödeme borcundan kurtulur. (2) Lehtar, sigortalıyı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse, sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ödenir.

1 Yorum

TTK Madde 1503

XIV – İntihar MADDE 1503– (1) Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. (2) Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle […]

1 Yorum

TTK Madde 1502

XIII – Prim ödenmesinden muaf sigorta MADDE 1502– (1) En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmezse, sigortacı bu sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden muaf sigortaya dönüşür. Prim ödenmesinden muaf sigortada, sigorta bedeli […]

1 Yorum

TTK Madde 1501

XII – Ödünç verme MADDE 1501– (1) En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettirenin istemesi hâlinde sigortacı, istem anındaki, genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değer üzerinden sigortalıya ödünç para vermek zorundadır.

1 Yorum

TTK Madde 1500

XI – Sigortadan ayrılma MADDE 1500– (1) Sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi  ödenmiş  olan  sigorta  sözleşmelerinde,  istediği   zaman   sözleşmeyi  sona  erdirerek sigortadan ayrılabilir. Ayrılma değeri, ayrılmanın istenildiği andaki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değerdir. (2) Yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigortacıdan ayrılma değerinin […]

1 Yorum

TTK Madde 1499

3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali MADDE 1499– (1) Sigortacı, rizikonun artmasından itibaren, yenilemeler de dâhil olmak üzere beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiş olması nedeniyle sözleşmeyi feshedemez; sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, beyan yükümlülüğü kasıtlı bir şekilde ihlal edilmiş olsun. Sigorta ettiren prim farkını ödemeyi kabul etmezse, riziko gerçekleştiğinde sigortacı […]

1 Yorum

TTK Madde 1498

2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali MADDE 1498– (1) Sigortacı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleşmenin yapılmasından itibaren beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin sözleşmenin yapılması sırasında beyan yükümlülüğünü ihlal etmiş olması nedeniyle sözleşmeden cayamaz, sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, beyan yükümlülüğü kasıtlı bir şekilde ihlal edilmiş olsun. Sigorta ettiren, prim farkını ödemeyi kabul etmezse […]

1 Yorum

TTK Madde 1497

1. Yanlış yaş beyanı MADDE 1497– (1) Sigortalının sözleşmenin yapılması sırasında yaşının yanlış bildirilmesi sonucu prim düşük belirlenmişse, sigorta bedeli, gerçek yaşa göre alınması gereken primin, belirlenen prime olan oranına göre ödenir. İndirimden önce riziko gerçekleşip sigorta bedeli ödenmiş ise sigortacı ödediği fazla kısmın geriye verilmesini faiziyle birlikte isteyebilir. (2) Gerçek yaşa göre fazla prim […]

1 Yorum

TTK Madde 1496

IX – Grup sigortaları MADDE 1496– (1) En az on kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından, belirli kıstaslara göre kimlerden oluştuğunun belirlenebilmesi imkânı bulunan bir gruba dâhil kişiler lehine, tek bir sözleşme ile sigorta yapılabilir. Sözleşmenin devamı sırasında gruba dâhil herkes sigortadan, grup sigortası sözleşmesi sonuna kadar yararlanır. Sözleşmenin yapılmasından sonra grubun on kişinin altına düşmesi […]

1 Yorum

TTK Madde 1495

VIII – Sigorta ettiren lehine hak MADDE 1495– (1) Lehtarın, sigortacıya karşı, istem hakkını kazanamaması hâlinde, bu hak sigorta ettirene, onun da ölmüş olması hâlinde, mirasçılarına geçer.

1 Yorum

TTK Madde 1494

2. Lehtar atanmasına ilişkin yorum kuralı MADDE 1494– (1) Ölüm rizikosuna karşı yapılmış sigortalarda, birden fazla kişi payları belirtilmeksizin lehtar olarak atanmışsa, sigorta bedeli üzerinde hepsi eşit oranda hak sahibidir. Hak sahiplerinden biri tarafından alınmayan pay, diğerlerinin payına eklenir. Mirasın reddi veya mirastan vazgeçme lehtarın hakkı üzerinde etkili olmaz. (2) Ölüm rizikosuna karşı yapılan sigortalarda […]

1 Yorum

TTK Madde 1493

1. Atanması ve değiştirilmesi MADDE 1493– (1) Sigorta ettiren, 1490 ıncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklı kalmak üzere, gerçek ya da tüzel kişi lehine sigorta sözleşmesi yapabilir. (2) Sigorta ettiren, atadığı lehtarı sigortacıya bildirir. (3) Lehtarın sigortacıya bildirilmemiş olması hâlinde, sigortacı iyiniyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulur. (4) Sigorta ettiren, değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta […]

1 Yorum

TTK Madde 1492

VI – Doktor incelemesi MADDE 1492– (1) Sigorta ettiren ile sigortacı arasında, sigorta edilecek kişinin doktor incelemesinden geçmesi kararlaştırılmış olsa bile, sigortacı sigortalanacak kişiyi bu incelemeyi yaptırmaya zorlayamaz.

1 Yorum

TTK Madde 1491

V – Sigorta değeri MADDE 1491– (1) Bir kimsenin hayatı bir veya birkaç sigortacı tarafından çeşitli bedeller üzerine sigorta ettirilebilir. (2) Ödenecek bedelin lehtarın maddi menfaatinden daha fazla olduğu durumlarda, aşan kısım sigortalının lehine yapılmış sayılır. (3) 1472 nci madde hükmü hayat sigortalarında uygulanmaz. Hayat sigortası sözleşmesi gereği,  sigorta  şirketinden   kararlaştırılan   sigorta  bedelini tahsil  eden […]

1 Yorum

TTK Madde 1490

IV – Hayatı sigorta edilecek kişi MADDE 1490– (1) Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm veya hayatta kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir. (2) Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır. Ayrıca, ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigorta bedelinin mutat cenaze giderlerini aşması hâlinde sigortalının veya varsa kanuni […]

1 Yorum

TTK Madde 1489

III – Sözleşmeden cayma MADDE 1489– (1) Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren onbeş gün içinde sözleşmeden cayabilir. Bilgilendirmenin yapıldığı sigortacı tarafından ispatlanır. Bilgilendirme yapılmamışsa cayma hakkı ilk primin ödenmesinden bir ay sonra sona erer. (2) 1430 uncu madde hükmü saklıdır.

1 Yorum

TTK Madde 1488

II – Tontin MADDE 1488– (1) Birden çok kişi tarafından verilen katkı payları ile oluşturulan varlıkların, belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlemiş olması hâlinde, lehtarlar arasında paylaştırılması ilkesi uyarınca tontinler kurulabilir.

1 Yorum

TTK Madde 1487

I – Tanım MADDE 1487– (1) Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenir. (2) Hayatı sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüşse sigorta sözleşmesi geçersizdir.

1 Yorum

TTK Madde 1486

C) Koruyucu hükümler MADDE 1486– (1) 1453 üncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 1458 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 1459 ve 1461 inci maddeler, 1463 üncü maddenin birinci fıkrası, 1472 ve 1477 nci madde hükümlerine aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir. (2) 1456 ncı maddenin birinci fıkrası, 1465 ilâ 1468, 1479, 1480, 1482, 1484 ve 1485 […]

1 Yorum

TTK Madde 1485

III – Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler MADDE 1485– (1) Sorumluluk sigortalarına genel hükümlerle birlikte, 1454 üncü ve 1458 inci maddeler, 1466 ncı maddenin birinci fıkrası ve 1471 inci madde de uygulanır.

1 Yorum

TTK Madde 1484

2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü MADDE 1484– (1) Sigortacı, sigortalıya karşı ifa borcundan tamamen veya kısmen kurtulmuş olsa da, zarar gören bakımından ifa borcu, zorunlu sigorta miktarına kadar devam eder. (2) Sigorta ilişkisinin sona ermesi, zarar görene karşı ancak, sigortacının sözleşmenin sona erdiğini veya ereceğini yetkili mercilere bildirmesinden bir ay sonra hüküm doğurur. (3) […]

1 Yorum

TTK Madde 1483

1. Sözleşme yapma zorunluluğu MADDE 1483– (1) Sigortacılar, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, faaliyet gösterdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamazlar.

1 Yorum

TTK Madde 1482

10. Zamanaşımı MADDE 1482– (1) Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itibaren on yılda zamanaşımına uğrar.

1 Yorum

TTK Madde 1481

9. Halefiyet MADDE 1481– (1) Sigortacı, sigorta tazminatını ödedikten sonra hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalının gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel tutarında sigortacıya ait olur. (2) Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı gereğince, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, […]

1 Yorum

TTK Madde 1480

8. Takas MADDE 1480– (1) Sigortacı, zarar görene ödeyeceği sigorta tazminatını, sigorta sözleşmesinden doğan alacakları ile takas edemez.

1 Yorum

TTK Madde 1479

7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı MADDE 1479– (1) Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının belirlenmesi amacıyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, sağlanması ihtimali bulunan ve istenilmesi haklı görülebilecek ilgili tüm belgeleri sigortacıya vermek zorundadır. Zarar görenin bu zorunluluğa uymaması hâlinde, durumun zarar görene yazılı bildirilmiş olması kaydıyla, sigortacının sorumluluğu, zorunluluk […]

1 Yorum

TTK Madde 1478

6. Doğrudan dava hakkı MADDE 1478– (1) Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.

2 Yorum

TTK Madde 1477

5. Kasten neden olma MADDE 1477– (1) Sigortacı, sigortalının, sorumluluk konusu olayı kasten gerçekleştirmesinden doğan zararlardan sorumlu olmaz.

1 Yorum

TTK Madde 1476

4. Sigortacının yardımları MADDE 1476– (1) Sigortacı, 1475 inci maddeye uygun olarak bildirimde bulunulması tarihinden itibaren beş gün içinde, zarara uğrayanın istemleriyle ilgili olarak ve sigortalının adına, fakat sorumluluk ve tüm giderler kendisine ait olmak üzere, gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilip, kararların alınmasını ve ayrıca savunmaya yardımda bulunmayı üstlenip üstlenmeyeceğini sigortalıya bildirir; aksi hâlde bu maddenin […]

1 Yorum

Türk Ticaret Kanunu – Başlangıç (TTK m. 1-10)

BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I – Ticari hükümler MADDE 1– (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir. (2) Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu – Taşıma İşleri (TTK m. 850-930)

DÖRDÜNCÜ KİTAP Taşıma İşleri BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Taşıyıcı MADDE 850– (1) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşya veya yolcu taşıma işini veya ikisini birlikte üstlenen kişidir. Eşya her türlü yükü de kapsar. (2) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaştırmayı; buna karşılık, eşya taşımada gönderen […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu – Ticari İşletme (TTK m. 11-123)

BİRİNCİ KİTAP Ticari İşletme BİRİNCİ KISIM Tacir A) Ticari işletme 1. Bütünlük ilkesi MADDE 11– (1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve  bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. (2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir. (3) Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu – Ticaret Şirketleri (TTK m. 124-644)

İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Türleri MADDE 124– (1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. (2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır. B) Tüzel kişilik ve ehliyet MADDE 125– (1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir. […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu – Kıymetli Evrak (TTK m. 645-849)

ÜÇÜNCÜ KİTAP Kıymetli Evrak BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Kıymetli evrakın tanımı MADDE 645– (1) Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. B) Senetten doğan borç MADDE 646– (1) Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin teslimi karşılığında ödeme ile yükümlüdür. (2) Hile veya ağır kusuru bulunmadıkça […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu – Deniz Ticareti (TTK m. 931-1400)

BEŞİNCİ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ KISIM Gemi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler A) Tanımlar I- Gemi, ticaret gemisi MADDE 931– (1) Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı bulunmasa da, bu Kanun bakımından “gemi” sayılır. (2) Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu – Sigorta Hukuku (TTK m. 1401-1520)

ALTINCI KİTAP Sigorta Hukuku BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Sigorta sözleşmesi I – Temel kavramlar 1. Tanım MADDE 1401– (1) Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu – Son Hükümler (TTK m. 1521-1535)

SON HÜKÜMLER A) Şirket davalarında yargılama usulü MADDE 1521– (1) Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalarda basit yargılama usulü uygulanır. B) Ölçeklerine göre işletmeler MADDE 1522– (1) Küçük ve orta […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu – Geçici Maddeler

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları; a) Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yorumları ile, b) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye  Finansal Raporlama Standartlarından (KOBİ/TFRS) oluşur. (2) Aşağıda sayılanlar TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamakla yükümlüdürler: a) Bu Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ila […]

Yorum yok

TTK Madde 495

a) Red sebepleri MADDE 495– (1) Şirket, borsada kote edilmiş nama yazılı payları iktisap eden bir kimseyi, pay sahibi olarak tanımayı, ancak esas sözleşme, iktisap edilebilecek nama yazılı paylar ile ilgili olarak iktisap edenin pay sahibi olarak tanınacağı, sermayeyi esas alan ve yüzde ile ifade edilen bir iktisap üst sınırı öngörmüş ve bu üst sınır […]

1 Yorum

TTK Madde 502

A) Çıkarılması MADDE 502– (1) Genel kurul, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi değiştirerek, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Bu senetlere 348 inci madde uygulanır. (2) Kurucular için çıkarılanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve […]

1 Yorum

TTK Madde 501

3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar MADDE 501– (1) Bedeli tamamen ödenmemiş bulunan nama yazılı bir payı iktisap eden kimse, pay defterine kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olur. (2) Şirketin kurulması veya esas sermayenin artırılması sırasında iştirak taahhüdünde bulunan kimse, payını başkasına devrettiği takdirde, bedelin henüz ödenmemiş olan kısmı kendisinden […]

1 Yorum

TTK Madde 500

2. Kaydın silinmesi MADDE 500– (1) Şirket, iktisap edenin yanlış beyanı sonucu pay defterine yapılan kaydı, ilgililerin görüşlerini alarak silebilir. Söz konusu kişilere, silinmeye ilişkin yazılı bilgi derhâl verilir.

1 Yorum

TTK Madde 499

1. Kayıt MADDE 499– (1) Şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder. (2) Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz. (3) Şirket, kaydın yapıldığını pay senedine işaret […]

1 Yorum

TTK Madde 498

d) Red süresi MADDE 498– (1) Şirket, devralanın, pay sahibi olarak tanınması istemini, istemi aldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde reddetmezse devralan, pay sahibi olarak tanınmış sayılır.

1 Yorum

TTK Madde 497

c) Hakların geçişi MADDE 497– (1) Borsaya kote nama yazılı paylar borsada iktisap edildikleri takdirde, paylardan  kaynaklanan  haklar  payların devri ile birlikte devralana geçer. Borsaya kote nama yazılı payların, borsa dışında iktisap edilmeleri hâlinde, söz konusu haklar, pay sahipliği sıfatının şirket tarafından tanınması için, devralanın şirkete başvuruda bulunmasıyla devralana geçer. (2) Devralan, şirket tarafından tanınıncaya […]

1 Yorum

TTK Madde 496

b) Bildirme yükümü MADDE 496– (1) Borsaya kote edilmiş nama yazılı payların borsada satılmaları hâlinde, Merkezî Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uygun olarak devredenin kimliğini ve satılan payların sayısını şirkete bildirir veya şirketin bu bilgilere teknik erişimini sağlar.

1 Yorum

TTK Madde 494

b) Hükümleri MADDE 494– (1) Devir için gerekli olan onay verilmediği sürece, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. (2) Payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmeleri hâlinde, bunların mülkiyeti ve bunlardan kaynaklanan malvarlığına ilişkin haklar derhâl; genel kurula katılma haklarıyla oy hakları ise ancak […]

1 Yorum

TTK Madde 493

a) Red sebepleri MADDE 493– (1) Şirket, esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. (2) Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın […]

1 Yorum

TTK Madde 492

1. İlkeler MADDE 492– (1) Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini öngörebilir. (2) Bu sınırlama intifa hakkı kurulurken de geçerlidir. (3) Şirket tasfiyeye girmişse devredilebilirliğe ilişkin sınırlamalar düşer.

1 Yorum

TTK Madde 491

I – Kanuni sınırlama MADDE 491– (1) Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile devrolunabilir; meğerki, devir, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleşsin. (2) Şirket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir.

2 Yorum

TTK Madde 490

C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke MADDE 490– (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. (2) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.

1 Yorum

TTK Madde 489

B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri MADDE 489– (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.

1 Yorum

TTK Madde 488

IV – Yıpranmış pay senetleri MADDE 488– (1) Bir pay senedi veya ilmühaber, tedavülü mümkün olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuşsa ya da içeriği veya ayırt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak tarzda anlaşılamıyorsa, sahibi, giderlerini peşin ödemek şartıyla, şirketten yeni bir senet veya ilmühaber istemek hakkını haizdir.

1 Yorum

TTK Madde 487

III – Pay senetlerinin şekli MADDE 487– (1) Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde […]

1 Yorum

TTK Madde 486

II – Pay senedi bastırılması MADDE 486– (1) Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. (2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı […]

2 Yorum

TTK Madde 481

B) Ödemeye çağrı MADDE 481– (1) Payların bedelleri, yönetim kurulu tarafından, esas sözleşmede başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, pay sahiplerinden ilan yoluyla istenir. İlanda, ödenmesi istenen sermaye borcunun oranı veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılacağı açıkça belirtilir. (2) İkincil yükümlülükler hakkında, esas sözleşmede, sözleşme cezası da öngörülebilir.

1 Yorum

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda, 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 13.01.2011 tarihi itibarıyla kabul edildi. Yeni Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na yayını müteakip www.ticaretkanunu.net adresinden ulaşabilirsiniz. Kanuna göre, yolcu taşımacılığı açısından geleneksel alışkanlıklar terk edilerek, çağdaş düzenlemeler benimsenecek. Yolcuya kurallara uyma zorunluluğu getirilirken, firmalara da hizmetten doğan kusurları […]

Yorum yok

TTK Madde 1389

a) İlkeler MADDE 1389– (1) Türk veya yabancı bayraklı bir gemi, cebrî icra yoluyla satıldığında, satış tutarı bütün alacaklıların alacağını ödemeye yetmezse, icra dairesi, alacaklıların bir sıra cetvelini yapar. Alacaklar bu cetvele 1390 ilâ 1397 nci maddelerde belirtilen sıra ile kaydedilir. (2) Bir donatanın iflası hâlinde birden çok gemisi paraya çevrilirse, 1390 ilâ 1397 nci […]

1 Yorum

TTK Madde 1382

1. Haciz MADDE 1382– (1) Türk ve yabancı bayraklı bütün gemilerin kesin haczinde, ihtiyati hacze ilişkin 1364 ilâ 1368 inci maddeler uygulanır. (2) Gemilerin icra yoluyla haczinde, alacağın 1352 nci maddede sayılan deniz alacaklarından olması şartı aranmaz.

1 Yorum

TTK Madde 1353

2. İhtiyati haciz isteyebilme hakkı MADDE 1353– (1) Deniz alacaklarının teminat altına alınması için, geminin sadece ihtiyati haczine karar verilebilir. Bu alacaklar için gemi üzerine ihtiyati tedbir konulması veya başka bir surette geminin seferden menedilmesi istenemez. (2) Akdî veya kanuni bir rehin ile teminat altına alınmış deniz alacakları hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. (3) […]

2 Yorum

TTK Madde 1349

IX – Yargılama ve takip giderleri MADDE 1349– (1) Yargılama ve takip giderleri için sorumluluk sınırlanamaz; bir fon kurulmuş olsa bile, davalı veya takip borçlusu, bu giderleri ayrıca ödemek zorundadır.

1 Yorum

TTK Madde 1312

2. Özel tazminat MADDE 1312– (1) Bir kurtaran, çevre zararı tehdidi oluşturan bir araç veya onun içindeki eşya için kurtarma faaliyetinde bulunmuş, ancak bu madde uyarınca hesaplanacak özel tazminata en azından denk bir kurtarma ücretine 1305 inci madde uyarınca hak kazanmamışsa, kurtarma faaliyeti için bu madde kapsamında yapmış olduğu giderleri özel tazminat olarak malikten isteyebilir. […]

1 Yorum

TTK Madde 1278

1. Yaptırma yükümlülüğü MADDE 1278– (1) Donatan gecikmeksizin dispeçi yaptırmakla yükümlüdür; bu yükümlülüğünü yerine getirmezse ilgililerin her birine karşı sorumlu olur. (2) Dispeç süresinde yaptırılmazsa, sigortacı da dâhil olmak üzere, ilgililerden herhangi biri bunun yapılmasını istemeye ve yaptırmaya yetkilidir. (3) Dispeçin yapılması istemi, olayın müşterek avarya sayılmayacağı ileri sürülerek dispeççi tarafından reddedilirse, dispeçin yapılmasının gerekip […]

1 Yorum

TTK Madde 1268

XIII- İstemlerin dayanağı MADDE 1268– (1) Yolcunun ölümünden, yaralanmasından, bagajının zıyaı veya hasarından dolayı, taşıyana veya fiilî taşıyana karşı, yalnızca bu Bölüm hükümleri uyarınca tazminat davası açılabilir.

1 Yorum

TTK Madde 1266

XI- İstemlerin birleşmesi MADDE 1266– (1) 1262 ve 1263 üncü maddelerde öngörülen sorumluluk sınırları, yolcunun ölümü veya yaralanmasından yahut bagajının zıyaı veya hasarından kaynaklanan bütün tazminat istemlerinin toplamına uygulanır. (2) Bir fiilî taşıyan tarafından gerçekleştirilen taşımada,  taşıyandan ve fiilî taşıyandan ve bunların görevleri dâhilinde hareket eden adamlarından alınacak tazminatların toplamı, bu Bölüm hükümlerine göre taşıyanın […]

1 Yorum

TTK Madde 1179

1. Taşıyana yüklenemeyecek sebep MADDE 1179– (1) Taşıyanın veya adamlarının kastından veya ihmalinden doğmayan sebeplerden ileri gelen zarardan taşıyan sorumlu değildir. Taşıyanın veya adamlarının kastının veya ihmalinin bu zarara sebebiyet vermediğini ispat yükü, taşıyana aittir. (2) “Taşıyanın adamları” terimi, taşımada kullanılan geminin adamlarını, taşıyanın taşıma işletmesinde çalışan veya kendisini temsile yetkili kıldığı kişileri ve taşıma […]

1 Yorum

TTK Madde 1174

IV- Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması MADDE 1174– (1) Gönderilen, eşyayı almaya hazır olduğunu bildirip de boşaltma süresini ve kararlaştırılmış ise sürastarya süresi içinde eşyanın tamamını teslim almamışsa, taşıyan, gönderilene haber verdikten sonra, Türk Borçlar Kanununun 107 ilâ 109 uncu maddelerinde öngörülen hakları kullanabilir. (2) Gönderilen, eşyayı teslim almaktan kaçınır veya 1168 inci maddede yazılı […]

1 Yorum

TTK Madde 1164

2. Taşıtanın sözleşmeyi feshetmesi MADDE 1164– (1) Yüklemeden sonra taşıtan, tam navlunu ve 1201 inci madde uyarınca teminat altına alınmış diğer alacakları ödeyerek veya 1202 nci madde uyarınca teminat vererek sözleşmeyi feshedebilir; şu kadar ki, gemiye alınmış olan eşyanın boşaltılması, yolculuğun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diğer bütün taşıtanların onayını almış olmadıkça taşıtan, eşyanın […]

1 Yorum

TTK Madde 1124

III- Giderler MADDE 1124– (1) Geminin ayıplarından doğan tamirler ile bu yüzden değiştirilen parçaların giderleri kiraya verene aittir. (2) Geminin, ayıbından dolayı yirmidört saatten fazla bir süre hareketsiz kalması hâlinde, aşan süre için kira bedeli ödenmez, ödenmiş ise geri verilir. (3) Geminin bakımı ve birinci fıkra kapsamına girmeyen tamirleri ile parçalarının değiştirilmesi ve işletilmesinden doğan […]

1 Yorum

TTK Madde 1106

2. Temsil yetkisinin sınırlandırılması MADDE 1106– (1) Kaptanın kanundan doğan temsil yetkisini sınırlandırmış olan donatan, bu sınırlandırmalara kaptanın uymadığını, sadece bunları bilen kişilere karşı ileri sürebilir.

1 Yorum

TTK Madde 1089

B) Sorumluluğu MADDE 1089– (1) Kaptan, kusuruyla yol açtığı zararlardan, özellikle bu Kısım ile diğer Kısımlarda belirtilen görevlerini yapmamasından doğacak zararlardan dolayı, yolcular da dâhil, gemi ve eşyayla ilgili herkese karşı sorumludur. (2) Donatanın emrine uyması kaptanı sorumluluktan kurtarmaz. (3) Durumu bilerek kaptana emir vermiş olan donatan da sorumludur. (4) Kaptanın, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu […]

1 Yorum

TTK Madde 1079

VIII- Paydaş donatan olan kaptan MADDE 1079– (1) Kaptan paydaş donatanlardan biri ise, işine onayı olmaksızın son verildiğinde, paydaş donatanlarla yaptığı sözleşme gereğince iştirakte donatan sıfatıyla sahip olduğu payın, diğer donatanlar tarafından, bilirkişilerce biçilecek değerinin ödenmesi suretiyle satın alınmasını isteyebilir. Kaptan, haklı bir sebep olmaksızın istemini ileri sürmekte gecikirse, hakkı düşer.

1 Yorum

TTK Madde 1069

b) Yönetim yetkisi MADDE 1069– (1) Gemi müdürünün yönetme hakkı 1070 inci maddeye tabidir. Ancak, olağanüstü tamirler veya kaptanın atanması ve görevden alınması için önceden donatma iştirakinin kararının alınması gerekir. (2) Gemi müdürü, iştirak tarafından yetkilerinin kapsamına getirilen sınırlamalara uymakla yükümlüdür. Bunun dışında, alınan kararlara göre hareket etmek ve bu kararları uygulamak zorundadır.

1 Yorum

TTK Madde 1061

I- Tanımı MADDE 1061– (1) Donatan, gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi malikine denir. (2) Kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat sağlamak amacıyla suda kendi adına bizzat veya kaptan aracılığıyla kullanan kişi, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde donatan sayılır. Malik, geminin işletilmesinden dolayı gemi alacaklısı sıfatıyla bir istemde bulunan kişiyi, bu işletilme malike karşı haksız ve […]

1 Yorum

TTK Madde 1058

5. Uygulanacak hükümler MADDE 1058– (1) Yapı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotekle ilgili özel hükümler saklı kalmak üzere, 1014 ilâ 1053 üncü madde hükümleri bu tür ipoteklere de uygulanır.

1 Yorum

TTK Madde 1051

ccc) İpoteğin süresinin dolması MADDE 1051– (1) Belli bir süre için kurulan ipotek, bu sürenin dolması ile düşer.

1 Yorum

TTK Madde 1038

aa) Genel olarak MADDE 1038– (1) İpotekle teminat altına alınmış olan alacağın devri ile gemi ipoteği de yeni alacaklıya geçer. (2) Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. (3) Alacağın devri için eski ve yeni alacaklının bu hususta yazılı şekilde anlaşmaları ve devrin gemi siciline tescili şarttır. (4) Üst sınır ipoteğinde alacak, alacağın […]

1 Yorum

TTK Madde 1013

I- Tersane sahibinin ipotek hakkı MADDE 1013– (1) Tersane sahibi, geminin yapımı ve onarımından doğan alacakları için, o yapı veya gemi üzerinde, bir ipoteğinin tescilini isteme hakkına sahiptir. Bu haktan önceden feragat geçerli değildir. (2) Bu ipoteğin kurulması hakkında Türk Medenî Kanununun 895 ilâ 897 nci maddeleri uygulanır. (3) Gemi ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını […]

1 Yorum

TTK Madde 1036

bb) Alacağın malike geçmesi MADDE 1036– (1) Malik aynı zamanda borçlu değilse, alacaklının hakkını yerine getirdiği ölçüde alacak kendisine geçer. Geçiş, alacaklının zararına ileri sürülemez. (2) Borçlunun malik ile olan hukuki ilişkilerinden doğan itiraz hakları saklıdır. (3) Alacak için birlikte gemi ipoteği mevcutsa, 1046 ncı madde hükmü uygulanır.

1 Yorum