Genel Kategorisi için arşiv

Limited Şirket

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen […]

Yorum yok

Anonim Şirket

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. (TTK madde 329).

Yorum yok

Komandit Şirket

Komandit şirket: ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir. (TTK madde 304).

Yorum yok

Kollektif Şirket

Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir. (TTK madde 211).

Yorum yok

Kambiyo Senetleri

Kambiyo senetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 3. Kitap 4. Kısımda 670 ila 823. maddeler arasında düzenlenmiş olan, aşağıdaki kıymetli evraktır: Poliçe Bono Çek Kambiyo senetleri uygulamada “ticari senetler” ya da “para senetleri” olarak da anılmaktadır.  

Yorum yok

Senet

Senet: Hukuki bir muameleyi veya bir vakıayı tevsik maksadiyle yazılmış ve resmi bir makam tarafından tasdik veya aleyhine hukuki netice doğuracak kimse tarafından imza edilmiş yazıdır. Hukuk muhakeme usulünde kanuni delil olarak kullanılır: Tapu senedi, alacak senedi, zabıt varakaları gibi. Türk Hukuk Lûgatı

Yorum yok

Nama Yazılı Senet

Nama yazılı senet: Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır (TTK 654).

Yorum yok

Kıymetli Evrak

Kıymetli evrak: Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez (TTK 645/1).

Yorum yok

TCMB: TTK 1530 Uyarınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı ve Asgari Giderim Tutarı

TÜRK TİCARET KANUNUNUN 1530 UNCU MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASI UYARINCA MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI VE ALACAĞIN TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP EDİLEBİLECEK ASGARİ GİDERİM TUTARI Geçerlilik Tarihi Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı (%) Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı (TL) 01.01.2013 15 […]

Yorum yok

Acente

Acente: Ticari işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimsedir.

Yorum yok

Cari Hesap

Cari hesap: İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşmedir.

Yorum yok

Bilanço

Bilanço: Tacirin, ticari faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tablodur (sırasıyla açılış bilançosu ve yıllık bilanço) (TTK 68/1)

Yorum yok

Ticari Defterler

Ticari Defterlere İllişkin Tebliğ‘in 5. maddesi uyarınca, tacirlerin tutmak zorunda oldukları ticari defterler şu şekildedir; Gerçek kişi tacir: 1) yevmiye defteri, 2) envanter defteri, 3) defteri kebir 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, sadece işletme hesabına göre defter tutabilir (Tebliğ Geçici Madde 1). Şahıs şirketleri (kollektif ve adi komandit şirket): 1) yevmiye defteri, […]

Yorum yok

Haksız Rekabet

Haksız rekabetin tanımı (TTK m. 54/2): “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar“. 6102 sayılı Kanun‘un haksız rekabete ilişkin hükümleri hazırlanırken, İsviçre’de 1986 yılında kabul edilen “Haksız Rekabete Karşı Federal Kanun”dan esinlenilmiştir. TTK’da yer alan haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı, bütün katılanların […]

Yorum yok

Ticari Vekil

Tanımı: Ticari vekilin kanuni tanımı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 551/1′de şu şekilde yapılmıştır: “Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir.” Borçlar Kanunu’ndaki Maddeler: Borçlar Kanunu’nun 551 ila 554. maddeleri ticari vekil ile ilgili olup,e ayrılmış olup söz konusu maddeler şu […]

Yorum yok

Ticari Temsilci

Tanımı: Ticari temsilcinin kanuni tanımı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 547/1’de şu şekilde yapılmıştır: “Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir.” Atanması: Ticari temsilci anonim şirketlerde yönetim kurulu tarafından (TTK 368), limited […]

1 Yorum

Teamül kararı: Otelciler ile müşteriler arasındaki münasebetlerin tanzimi

OTELCİLER İLE MÜŞTERİLER ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ  Ankara Ticaret Odası Oda Meclisi’nin 23.11.1967 tarih ve 14 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.              a) Otellerden yer ayırtan müşteri, yatmasa ve yatmayacağını sonradan bildirse dahi bir gecelik otel ücretini ödemeye mecburdur. Ancak rezervasyonunu 24 saat önce iptal ettiren müşteriden ücret alınmaz.              b) Otellerde günlük pozisyon sabah saat 6.00’da […]

Yorum yok

Bağımsız Denetim Standartı 200

EK   TÜRKİYE DENETM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTI 200  BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA  UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ     BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ İÇİNDEKİLER Paragraf Giriş Kapsam ……………………………………………………………………………………… Finansal Tabloların Denetimi……….………………………………………………………. Yürürlük Tarihi ……………………………………………………………………………… Denetçinin Genel Amaçları …………………………………………………………….. […]

Yorum yok

Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Tebliğ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Resmi Gazete Tarih ve No: 13 Ekim 2013 – 28794 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ (BDS 200) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 2 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız […]

Yorum yok

Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Resmi Gazete Tarih ve No: 2 Ekim 2013 – 28783 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİM VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMLERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI VE BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (KKS 1) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 1 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı; EK-1’de yer […]

Yorum yok

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS)

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik‘in madde 4/1-h bendinde Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS): şu şekilde tanımlanmıştır; ”Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel […]

Yorum yok

Özelge: Kar Payı Avansının Vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Konu: Avans kar payının vergilendirilmesi. Sayı: 62030549-120[75-2012/997]-280 Tarih: 27.02.2013 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün  … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 2012 takvim yılı karından mahsup edilmek üzere avans kar payı dağıtımı yapılacağı, kesintinin ise 2012 yılında muhtasar […]

Yorum yok

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Resmi Gazete Tarih ve No: 25.01.2013 – 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bağımsız denetçi olmak isteyen denetçi yardımcılarına verilecek uygulamalımesleki eğitime, refakatinde eğitim alınabilecek denetçilere ve eğitim alanlara dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu […]

Yorum yok

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Resmi Gazete Tarih ve No: 25.01.2013 – 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçilik sınavının; konularına, içeriğine, duyurusuna, müracaat usulüne, yerine, zamanına, şekline, süresine, sonuçlarının ilanına, ücretine, sınavda […]

Yorum yok

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Resmi Gazete Tarih ve No: 25.01.2013 – 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir […]

Yorum yok

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, tüzel kişi tacirlerin genel kurul toplantılarında görüşülen hususların ve alınan kararların kaydedildiği ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, şirket genel kurul toplantısı yapılırken genel kurulda sorulan sorular, verilen cevaplar, sunulan önergeler, alınan kararlar işlenerek düzenlenebileceği gibi hazırlanan toplantıtutanağının deftere yapıştırılması şeklinde de tutulabilir. Kollektif ve komandit şirketlerde yönetimle görevlendirilen ortağın veya […]

Yorum yok

Pay Defteri

Pay defteri; anonim şirketlerde pay sahiplerinin, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerde şirket ortaklarının kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir. Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde pay defterine, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahipleri kaydedilir. Pay defterine yapılacak kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır: Pay sahibinin adı soyadı veya unvanı, Pay sahibinin iletişim bilgileri, Varsa pay üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı veya unvanı ve intifa […]

Yorum yok

Yönetim Kurulu Karar Defteri

Yönetim kurulu karar defteri, anonim şirketlerde yönetim kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir. Yönetim kurulu karar defterindeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır: Karar tarihi, Karar sayısı, Toplantıda hazır bulunanlar, Kararın içeriği, Üyelerin imzaları. Bir üyenin önerisine diğer üyelerin yazılı onayı veya elektronik ortamda katılım. Yönetim kurulu kararı, üyelerden […]

Yorum yok

Defteri Kebir

Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Defteri kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır: Tarih, Yevmiye defteri madde sıra numarası, Tutar, Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri. Defteri kebirin ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur; vergi kanunlarına uygun olmak şartıyla müteharrik yapraklı defterler de […]

Yorum yok

Envanter Defteri

Envanter defteri, ticari işletmenin açılışında ve açılıştan sonra her hesap döneminin sonunda taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile borçların değerlerinin teker teker kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir. Hesap dönemi on iki ayı geçemez. Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde ve her halükarda hesap döneminin […]

Yorum yok

Yevmiye Defteri

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata dayanan evraktançıkarılarak tarih sırasıyla ve “madde” halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye Defterinin İçeriği Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır; Madde sıra numarası, Tarih, Borçlu hesap, Alacaklı hesap, Tutar, Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları. Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur; vergi kanunlarına […]

Yorum yok

MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi

MERSİS projesi ile birlikte tüm tüzel kişilikler ortak bir yapıyı kullanarak tüm kamu kurumlarından online hizmet almaya başlayabilecektir. MERSİS hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

Finansman Sözleşmesi

Finansman Sözleşmesi, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu‘nun 39/1. fıkrasında şu şekilde tanımlanmıştır; ”Finansman sözleşmesi, her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmesini öngören sözleşmedir.” Kanun’un 39/3. fıkrası ile, […]

Yorum yok

Faktoring Sözleşmesi

Faktoring Sözleşmesi, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu‘nun 38/1. fıkrasında şu şekilde tanımlanmıştır; ”Faktoring sözleşmesi; mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir almak suretiyle, faktoring şirketinin müşterisine sağladığı tahsilat, borçlu ve müşteri hesaplarının tutulmasının yanı sıra finansman […]

Yorum yok

Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I- Levent Yaralı

Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I- Levent Yaralı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2010-2011 yıllarında ve şirketler hukukuna yönelik olarak verdiği kararlar arasından seçilen 112 adet kararın özetlenerek ve anahtar kelimeleri çıkarılarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve diğer mevzuat ile bağlantısı gösterilmek suretiyle derlendiği ”Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I-” adlı kitap, Yaklaşım Yayınları tarafından 1 Haziran 2012 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. […]

Yorum yok

TÜSİAD Yayını: Yönetim Kurulları’nda İç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Mayıs 2008’de yayınladığı ”Yönetim Kurulları’nda İç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru” adlı yayına buradan ulaşabilirsiniz. Yönetim Kurulları’nda İç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru Yayın İçeriği 1. İç Denetim Faaliyetine Neden İhtiyaç Duyuyoruz 2. İç Denetim, Kuruma Nasıl Ekonomik Fayda Sağlar? 3. İç Denetimin Amaç, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir? 4. İç Denetim Kime Bağlı […]

Yorum yok

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Seri:IV, No:56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri:IV, No:57)

Sermaye Piyasası Kurulundan; Resmi Gazete tarih ve numarası: 11 Şubat 2011 –  28201 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 56)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 57)  MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’in 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra […]

Yorum yok

PwC Yeni Türk Ticaret Kanunu Ipad Uygulaması

PwC Yeni Türk Ticaret Kanunu Ipad Uygulaması

158 ülkede 169.000’i aşkın çalışanı ile denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de de faaliyet gösteren PwC’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yayınlarından oluşan Ipad uygulaması; Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu Kitapçığı Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru 10 Cevap New Turkish Commercial […]

Yorum yok

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 13 Aralık 2011  – 28141  ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) 1.   Giriş 1.1. Bilindiği üzere, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun2 “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, söz konusu maddede geçen defterlerin (yevmiye defteri, […]

Yorum yok

Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in Yayınları

Prof. Dr. Ernst E. Hirsch'in Yayınları

Türk Ticaret Hukuku’na büyük katkıları olmuş Prof. Dr. Ernst Hirsch için, Ankara Hukuk Fakültesi tarafından 1964 yılında çıkarılan ”Ord.Prof.Dr. Ernst E.Hirsch’e Armağan”da  yer alan Hoca’nın yayın listesi ve Hoca hakkında Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu ve Prof. Dr. Z. Fahrettin Fındıkoğlu’nun yazılarının bulunduğu dokümana buradan ulaşabilirsiniz. Ord. Prof. Dr. Ernst E.Hirsch’e Armağan’ın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

Yaşayan Ticaret Hukuku 1 – 9 uncu Kitaplar (2 Cilt Takım Halinde)

Yaşayan Ticaret Hukuku 1 - 9 uncu Kitaplar (2 Cilt Takım Halinde)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Eski Başkanı Prof.Dr.Ömer TEOMAN’ın 322 adet bilimsel görüşünün yer aldığı eser Vedat Kitapçılık tarafından 2 cilt takım halinde yayınlandı. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

Batider İçindekiler Listesi – 1961 Cilt: I sayı:1 – 2011 Cilt: 27 sayı: 1

  BANKA ve TİCARET HUKUKU DERGİSİ (BATİDER) 1961 Cilt: I sayı:1 – 2011 Cilt: 27 sayı: 1 İçindekiler Listesi Hazırlayan: Ebru Tekci, BTHAE Kütüphanesi BATİDER Cilt 1 Sayı 1 Yıl: 1961 1-      Bankaların gayrimenkul ikramiyelerinden doğan ihtilaf hakkında bir karar / Nuşin Ayiter 2-      Mevzuat: 27 Mayıs 1960-14 Aralık 1960 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve […]

Yorum yok

BATİDER – Cilt: XXVII – Sayı:1 – Mart 2011

BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ Yayımlayan BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (Türkiye İş Bankası A. Ş. Vakfı) BATİDER – Cilt: XXVII – Sayı:1 – Mart 2011 M a k a l e l e r Dr. Ersin Çamoğlu, Profesör Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin İflâsının Koşulları……………………………. 5-17 Dr. Kerim Atamer, Doçent Yeni Türk Ticaret Kanunu […]

Yorum yok

Alman Ticaret Kanunu

Alman Ticaret Kanunu, Almanca Handelsgesetzbuch(=HGB) şeklinde ifade edilmekte olup Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

Çek Kanunu

5941 sayılı Çek Kanunu, 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. ÇEK KANUNU Kanun No. 5941                                                                                                                                                                                           Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin […]

Yorum yok

559 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Bakanlar Kurulundan Resmi Gazete: 27.06.1995 Sayı :22326 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 34 Sahife:0717 TÜRK TİCARET KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 24.06.1995 Karar No: 559 KHK 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak,Bakanlar Kurulu’nca 24/6/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Madde 1- […]

Yorum yok