Yargı Kararları Kategorisi için arşiv

Çek – Keşide Yerinin Kısaltılarak Yazılması

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı E:1992/1, K:1992/5, T: 14.12.1992 Çek Keşide Yerinin Kısaltılarak Yazılması Özet Çeklerde keşide yerinin, hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde anlaşılabilir olması koşulu ile kısaltılmış olarak yazılması halinde, çek sadece keşide yerinin kısaltılmış olarak yazılmış bulunması sebebiyle geçersiz sayılamaz. DAVA VE KARAR: Avukat M____ C____`nun çeklerde keşide yeri kısaltılmış olarak yazılı bulunan […]

Yorum yok

Bono – Geçerlilik Şartı – İmza – Kaşe İmza

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı E:2016/10606, K: 2016/13343, T:05.05.2016 Bono Geçerlilik Şartı İmza Kaşe İmza Özet Bononun kambiyo senedi vasfını taşıması için, düzenleyen kimsenin imzasını ihtiva etmesi zorunludur. Senette yer alan kaşe imzanın borçlunun elinden çıkmış ıslak imza olmaması nedeniyle, takip konusu senedin kambiyo senedi vasfını haiz bono olarak kabulü mümkün değildir. DAVA: Alacaklı tarafından […]

Yorum yok

Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı – Haksız Rekabet – Markaya Tecavüz

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2015/11138, Karar No:2016/5911, T:30.05.2016 Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı Haksız Rekabet Markaya Tecavüz Özet: Davalının tacir olması nedeniyle davacı markalarından haberdar olacağının kabulü gerekir. Yalnızca marka başvurusunda bulunmak markasal kullanma hakkı vermez. Tescilli ticaret unvanı tescilli olduğu sürece tescil edildiği şekli ile ve unvansal kullanımı yasal bir hakkın kullanımı olup […]

Yorum yok

Birleşme – Öz Sermaye Tespiti

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2015/10475, Karar No:2016/5033, T:04.05.2016 Birleşme   Öz Sermaye Tespiti Özet: 6102 sayılı TTK’nun 136. vd. maddelerinde şirketlerin birleşme-devralma hallerinde mahkeme aracılığıyla öz sermaye tespitinin yapılması gerektiğine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. İlgili Maddeler: TTK 136 vd. . . DAVA: Hasımsız olarak görülen davada …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 16/06/2015 tarih ve […]

Yorum yok

Anonim Şirket Esas Sermayesinin Artırılması – Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu – Doğrudan Zarar

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2015/14405, Karar No:2016/6410, T:09.06.2016 Anonim Şirket Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Sorumluluk Davası Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar Özet: Esas sermayenin artırılması sonrasında nakdi sermayenin 1/4 ünün ödenmek durumunda kalınması ve bakiye kısmın ödenmesi için de yönetim kurulu üyeleri tarafından onbeş gün gibi kısa bir süre tanınması nedeniyle, […]

Yorum yok

Birleşmede alacakların teminat altına alınması

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2015/12540, Karar No:2016/7000, T:27.06.2016 Birleşme Teminat Alacaklıların Korunması DAVA: Taraflar arasında görülen davada … 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 11/06/2015 tarih ve 2014/1470-2015/417 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 31.05.2016 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … … ile davalı vekili Av. […]

Yorum yok

Limited Şirketin Haklı Nedenle Feshi Davası

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2013/18373, Karar No:2014/2351, T:11.02.2014 İki Ortaklı Limited Şirket Haklı Nedenle Limited Şirketin Fesih ve Tasfiyesi  Mahkemenin Taleple Bağlı Olmaması Yürürlük Kanunu Taraf İradelerinden Bağımsız Olarak Kanunla Düzenlenen Hukuki İlişkiler Özet: TTK m. 636/3’de haklı sebeplerin varlığında, her ortağın mahkemeden şirketin feshini isteyebileceği, mahkemece, istem yerine, davacı ortağa payının gerçek […]

Yorum yok

İhtiyati Haciz – Yakıt Alacağı – Yabancı Bayraklı Gemi – Türkiye’de Demirli Gemi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2012/18434, Karar No:2013/644, T:14.01.2013 İhtiyati Haciz Yakıt Alacağı Yabancı Bayraklı Gemi Türkiye’de (İstanbul’da) Demirli Gemi Montrö Sözleşmesi Zararsız Geçiş Yapan Gemi Özet: Türkiye’de(İstanbul’da) demirli gemi hakkında mahkemenin ihtiyati haciz kararı verme yetkisi bulunmaktadır. İlgili Maddeler: TTK 1352 ve TTK 1355 DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 52. Asliye Ticaret […]

Yorum yok

Bono – Ciro – İhtiyati Haciz – Yetkili Hamil

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2012/18628, Karar No:2013/1362, T:22.01.2013 Bono Ciro İhtiyati Haciz Yetkili Hamil Özet: Lehine ciro yapılan kişinin ciroda gösterilmesi gerekmemektedir. Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi, kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hamil sayılır. İlgili Maddeler: TTK 683/2, TTK 686 ve TTK 778 ————O———— DAVA: Taraflar […]

Yorum yok

Kıymetli Evrakın Zayii – İptal Davası – Görevli Mahkeme – Ticari İş – Ticari Dava – Çekişmesiz Yargı İşleri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2012/404, Karar No:2012/12243, T:11.07.2012 Kıymetli Evrakın Zayii İptal Davası Ticari İş Ticari Dava Çekişmesiz Yargı İşleri Özet: Ticaret hukukunda yer alan çekişmesiz yargı işleri bakımından  asıl  görevli  mahkeme asliye mahkemesidir. Kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali davalarına asliye ticaret mahkemesinde bakılır. TTK’nun 4 ve 5. maddeleri özel nitelikte bir usul […]

Yorum yok

Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I- Levent Yaralı

Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I- Levent Yaralı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2010-2011 yıllarında ve şirketler hukukuna yönelik olarak verdiği kararlar arasından seçilen 112 adet kararın özetlenerek ve anahtar kelimeleri çıkarılarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve diğer mevzuat ile bağlantısı gösterilmek suretiyle derlendiği ”Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I-” adlı kitap, Yaklaşım Yayınları tarafından 1 Haziran 2012 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. […]

Yorum yok

Şirketin Tek Malvarlığının 49 Yıllığına Kiralanması – Genel Kurul Kararı – Yokluk – Ortakların Menfaati ve Dava Hakkı

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No: 2009/7073, Karar No: 2011/153, Tarih: 17.01.2011. Anonim ve Limited Şirket           Şirketin Tek Malvarlığının 49 Yıllığına Kiralanması    Sözleşmenin Yoklukla Malul Bulunması                                 Şirket Ortaklarının Menfaati ve Dava Hakkı Özet: Kural olarak bir sözleşmenin iptalini ancak tarafları isteyebilir ise de, iptali istenen sözleşmenin yoklukla malul bulunması halinde şirket ortaklarının […]

Yorum yok

Anonim Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğu – Defter ve Kayıtlara Yansımayan Harcamalar – Kusur Karinesi – İspat Külfeti

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2010/747, Karar No:2011/17294, Tarih: 20.12.2011 Anonim Şirket                                                         Yöneticilerin Sorumluluğu Defter ve Kayıtlara Yansımayan Harcamalar Kusur Karinesi İspat Külfeti              İlgili maddeler: 6762 sayılı ETTK 309, 336, 338 ve 341. Bkz. ve karş. 6102 sayılı YTTK 553 ve 555. Özet: Yöneticiler için kusur karinesi […]

Yorum yok

Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı Markaya Tecavüz Teşkil Edebilir

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2008/11380, Karar No:2010/1952, Tarih: 22.02.2010 Ticaret Unvanı Unvanın Markasal Kullanımı Markaya Tecavüz         Özet: Ticaret unvanının markasal şekilde kullanımı, markaya tecavüz oluşturabilir. ———–O———– DAVA: Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17.06.2008 tarih ve 2007/182 – 2008/73 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı […]

Yorum yok

Alan Adının Korunan Bir İşareti ya da Hakkı İhlal Etmesi Halinde Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi Davası Açılması

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2007/1677, Karar No:2008/4071, Tarih: 28.03.2008 Alan Adı Haksız Rekabet İşaret ve Tanıtma Vasıtası Alan Adının Korunan Bir İşaret ya da Hakkı İhlali   ÖZET: Alan adlarının TTK’nın 57/5. maddesindeki “işaret” ve “tanıtma vasıtaları” olarak nitelendirilip değerlendirilmesi gerekir. Alan adının korunan bir işareti ya da hakkı ihlal etmesi halinde TTK’nın 56. […]

Yorum yok

Ticari Sır – İşçinin Rekabet Yasağı – Mutlak Ticari Dava – Görevli Mahkeme

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2009/12093, Karar No:2010/640, Tarih:22.01.2010 Ticari Sır İşçinin Rekabet Yasağı Mutlak Ticari Dava Görevli Mahkeme         Özet: Ticari sırrın ne olduğunun değerlendirilmesinin uzman mahkemelerce yapılması gerekir. Rekabet Yasağı kavramı, piyasa şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı bulunan ticari bir konudur. Mutlak ticari davalar herhangi bir unsurun, bağlama noktasının veya sebebin […]

Yorum yok

eTTK 644’deki Sebepsiz Zenginleşme Davasının Kambiyo Hukukuna Özgü Bir Dava Çeşidi Olması – İspat Yükü

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2008/8894, Karar No:2010/83, Tarih:11.01.2010 Sebepsiz Zenginleşme Davası İspat Yükü İleri Keşide Tarihli Çek         Özet: TTK.’nun 644. maddesinde düzenlenmiş bulunan sebepsiz zenginleşme davası kambiyo hukukuna özgü bir dava çeşidi olup, BK.’nun sebepsiz zenginleşme davasından tamamen farklı kurallara tabidir. TTK.’nun 644’e göre açılan davalarda ispat yükü sebepsiz olarak […]

Yorum yok

Ticaret Unvanının Tescil Edilen Şekli Dışında Markasal Kullanımının İltibas Oluşturabileceği

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2008/4162, Karar No:2010/519, Tarih: 19.01.2010 Ticaret Unvanı Tescil Edilen Şekil Dışında Kullanım İltibas ÖZET: Ticaret unvanının tescil edilmiş şekliyle kullanılmaması ve kullanımda başkasının tescilli markasının ana unsurunun öne çıkarılması halinde, söz konusu durum iltibas oluşturabilir. ————O———— DAVA: Davacı vekili, müvekkili adına dünyaca ünlü ZARA, ZARA+ ŞEKİL ve ZARA esas unsurlu […]

Yorum yok

Özel Hukuk Hükümlerine Göre İdare Edilen Kamu Kuruluşunun Haksız Fiili – Tacir Sayılma – Görevli Mahkeme

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No: 2010/6428, Karar No: 2011/17029, Tarih: 14.12.2011 Özel Hukuk Hükümlerine Göre İdare Edilen Kamu Kuruluşu Tacir Sayılma Haksız Fiil Görevli Mahkeme Özet: Kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek ve ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler […]

Yorum yok

Anayasa Mahkemesi Kararı: Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu Hakkında Karar

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasa’nın 329. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının “anonim şirketler” yönünden, Anayasa’nın 2., 10., 20., 38. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptaline karar verilmesi istemli davada Anayasa Mahkemesi, 30 Haziran 2011 tarihli görüşmesinde, yasa hükmünün Anayasaya aykırı olmadığına karar vererek Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinin talebini reddetti. Anayasa Mahkemesinin […]

Yorum yok

Hisse Senedi Alım Satımı – Zamanaşımı – Vergi Sorumluluğunun Devrine Yönelik Sözleşme – Temerrüt Faizi

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi Kararı (*) Esas No: 2008/10988 – Karar No: 2010/1653 – Tarih: 15.02.2010 Anonim Şirket                                                            Hisse Senedi Alım Satımı               […]

Yorum yok

Sözleşmenin Feshedilmesi – Müspet Zararın İstenmesi – Cezai Şartın Tacirin Ekonomik Yıkımına Sebep Olması

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi Kararı Esas No: 2008/6130 – Karar No: 2010/2066 – Tarih: 23.02.2010 Sözleşmenin Feshedilmesi Müsbet Zararın İstenmesi Cezai Şartın Tacirin Ekonomik Yıkımına Sebep Olması Özet: Sözleşmenin feshedilmesi halinde müsbet zarar istenemeyeceği kural olup, aksinin taraflarca kararlaştırılması ve kar mahrumiyetinin talep edilebilmesi mümkündür. Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu sözleşme serbestisi ilkesini kabul ettiğinden, taraflar cezai […]

Yorum yok