KISALTMALAR

Çalışmada kullanılan kısaltmaların açılmış şekilleri aşağıdadır.

6762 sayılı Kanun: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

AB: Avrupa Birliği

AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu

Alm POK: Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu

Alm. TK: Alman Ticaret Kanunu

ASOK: Karayollarıyla Arizi Otobüs Hizmetleri Yoluyla Yolcu Taşımacılığına İlişkin Uluslararası Sözleşme/Agreement on the International Occasional Carriage of Passengers by Road by Means Accosional Coach and Bus Services

AT: Avrupa Topluluğu

ATRG: Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi

BEHG: Bundesgesetz über die Börsenund Effektenhandel) BIMCO: Baltık Uluslararası Denizcilik Konferansı/Baltic International Maritime Conference

Cadbury Raporu: Cadbury Report (The Cadbury Committee Report: Financial Aspects of Corporate Govenance)

CBA: Cenevre Birlik Anlaşması

ÇekK: Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun

CMI: Milletlerarası Denizcilik Komitesi/Comité Maritime International

CMR: Karayollarında Eşya Taşınmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşme/Convention on the Contract for the International Carriage of Good by Road

CoğİşKHK: Çoğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme/Convention relative aux transports internatinaux ferroviaries

EndTasKHK: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; FaizK: Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun;

FE: Avrupa Forumu/Forum Europaeum; FR.TK: Fransız Ticaret Kanunu; FSEK: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

GRuR Int: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil

GmbH G Co. KG: Limited Şirket ve Ortağı Komandit Şirket

IASB: Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu/International Accounting Standarts Committee

IFRS: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Birliği/International Financial Reporting Standarts Association

IFRIC: Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi

International Financial Reporting Standarts Interpretation Comittee

IFRSB: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu/International Financial Reporting Standarts Board

Interbus Sözleşmesi: Otobüsle Arizi Yolcu Taşımacılığına İlişkin Uluslararası Sözleşme/Agreement on the International Occasional Carriage of Passengers by Coach and Bus

İBirK.: İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanun

İsv. BK: İsviçre Borçlar Kanunu

İsv. TK: İsviçre Ticaret Kanunu; KoopK: Kooperatifler Kanunu

KVK: Kurumlar Vergisi Kanunu

MarkKHK: Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

NAFTA: North American Free Trade Agreement

PatKHK: Patentlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; RKK: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

SLIM-Team: İç Pazar mevzuatının basitleştirilmesi –çalışma takımı/Simpler Legislation for Internal Market-Team

SerPK: Sermaye Piyasası Kanunu; SPK: Sermaye Piyasası Kurulu

TK: Ticaret Kanunu

TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; TSTüz: Ticaret Sicili Tüzüğü

TTK: Türk Ticaret Kanunu

US-GAAP: United States Generally Accepted Accepted Accounting Principles

VUK: Vergi Usul Kanunu

ZGR: Zeitschrift für unternekmens-und Gesellsckaftsreckt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir