Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Eşya Niteliği Sorunu – Fatih Bilgili / Fatih Cengil

Makalenin PDF haline buradan ulaşabilirsiniz.

BITCOIN ÖZELİNDE KRİPTO PARALARIN EŞYA NİTELİĞİ SORUNU

Prof. Dr. iur. Fatih BİLGİLİ
Arş. Gör. M. Fatih CENGİL

I. GİRİŞ

Bir kripto para olan Bitcoin dünya çapında yaygınlaşmaktadır. Transfer edilebilen, gelir getiren ve alışverişlerde kullanılan yapısı nedeniyle Bitcoin giderek bir para ya da değişim aracı olarak algılanmakta ve kullanılmaktadır. Bitcoin üzerindeki haklar ne fikrî mülkiyet ne de şahsiyet hakları arasında yer almaktadır. Bu durum, Bitcoin’in hukuken korunması ihtiyacını doğurmuştur. Çalışmamızda Bitcoin ve Bitcoin’in temelindeki teknoloji olan Blockhain’e ilişkin teknik bilgiler verildikten sonra Bitcoin özelinde kripto paralara eşya hukuku kurallarının uygulanıp uygulanamayacağı sorunu ele alınacaktır. Bu sorun ele alınırken ilkin, eşya kavramı ve unsurları temel hatlarıyla incelenecektir. Akabinde ise eşya kavramının unsurlarından yola çıkılarak Bitcoin özelinde kripto paraların eşya niteliği sorunu, eşya kavramının her bir unsuru bakımından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme özellikle cismanilik unsuru bağlamında yoğunlaşacaktır.

II. BLOCKCHAIN ve BITCOIN’E İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Blockchain teknolojisi 1991 yılında icat edilmesine karşın tanınması 2008 yılında duyulan Bitcoin ile birlikte olmuştur1. Bitcoin Blockchain sisteminde hayat bulan bir kripto paradır2. Diğer bir deyişle Bitcoin uygulamasının temelinde Blockchain teknolojisi bulunmaktadır3. Dolayısıyla bu teknolojinin yapısı konumuz bakımından önem arz etmektedir. Blockchain’in çok farklı kullanım alanları olduğunun ve sadece Bitcoin için kullanılmadığının da altını çizmek gerekir4.

Blockchain, blokların birbirine zincir gibi bağlandığı bir dağıtık veri tabanıdır5. Veriler sistemdeki bloklara kaydedilir ve her bir verinin bir zaman damgası vardır. Sisteme kaydedilen tüm işlemler şifrelenmiş hâlde bloklarda bulunur. Bloklar belirli bir kapasiteye sahiptir. Verilerle bu kapasite dolunca bloğun “Hash” ismi verilen ve bloğa kaydedilmiş tüm işlemlere (verilere) karşılık gelen sabit uzunluktaki bir çıktısı oluşturulur6. Hash adeta bloğun parmak izi anlamını taşır7. Bir blok dolunca yeni bir blok üretilir ve bunun bir önceki bloğa bağlanması suretiyle de zincir oluşur8. Bu yeni bloğun girdilerinden birisi de kendisine bağlanan bloğun Hash’idir9. O hâlde herhangi bir blokta yapılan her türlü değişiklik (örneğin mevcut işlemin değiştirilmesi ya da yeni bir işlem eklenmesi gibi) o bloğun Hash’ini değiştirecek ve bu da devamında gelen her bloğun Hash’inin değişmesine yol açacaktır. Sonuç olarak zincirin orijinal olmadığı anlaşılacaktır10. Burada Blockchain sisteminin en önemli özelliğine değinmek gerekir. Bu sistemde merkezi bir sunucu (otorite) bulunmamaktadır11. Sistem başka bir aracıya ihtiyaç duyulmadan bir verinin iki taraf arasında değiş tokuşuna imkân tanımaktadır. Yani işlemler eşler arası/kullanıcıdan kullanıcıya/uçtan uca (Peer to Peer) gerçekleşir. Bloklarda yer alan ve şifrelenmiş hâlde bulunan tüm işlemler bu hâlleriyle ağdaki tüm kullanıcılar tarafından görülebilir. Diğer bir deyişle bu sistemin sahibi (merkez bir sunucusu) bulunmamakta ve tüm bilgiler şifrelenmiş de olsa tüm kullanıcılar tarafından takip edilebilmektedir12. Altını çizelim ki tüm kullanıcıların gördüğü kayıtlar birbirlerinin aynısıdır. Bundan dolayıdır ki Blockchain dağıtık veri tabanı ya da dağıtık defter-i kebir teknolojisi (Distributed Ledger Technology) olarak nitelendirilmektedir. Blok üretimi süresi yaklaşık 10 dakikadır13. Kötü niyetli bir kişinin sisteme saldırıp başarılı olabilmesi için hesaplama gücü tüm sistemin hesaplama gücünün en az % 51’i olmalıdır14. Bu da çok mümkün değildir15. Görüldüğü gibi kayıtların değiştirilmesinin imkânsız denecek düzeyde zor olması ve sistemde herkese dağıtılmış olan kayıtların birbirinin aynısı olması sayesinde sistem şeffaf ve güvenliklidir16.

Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi ya da bir grup tarafından17 2008 yılında bir çalışma grubuna gönderilen “Bitcoin: Uçtan Uca Elektronik Ödeme Sistemi” (“Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System”) başlıklı makale ile Bitcoin duyurulmuştur18. Bitcoin bilinen ilk kripto paradır19. Bitcoin ağı 3 Ocak 2009’da faaliyete geçmiştir20. İlk Bitcoin işlemi ise 12 Ocak 2009 tarihinde Satoshi Nakamoto’nun Hal Finley’e 10 Bitcoin göndermesiyle yapılmıştır21. Yukarıda da değinildiği üzere bahse konu makale aynı zamanda Blockchain teknolojisinin bir devrim niteliğinde olduğunu gözler önüne sermiştir22. Makalede yeni bir elektronik sistem önerilmektedir. Önerilen sistem, üçüncü bir tarafa (aracıya) ihtiyaç duyulmadan iki taraf arasında doğrudan elektronik bir ödeme sistemidir23. Bu ödeme sistemi Blockchain teknolojisine dayanmaktadır. Sistemdeki ödeme/değişim aracı ise şifrelenmiş dijital veri olan diğer bir deyişle bir kripto para olan Bitcoin’dir24. O hâlde Bitcoin, Blockchain teknolojisi sayesinde tarafların ihtiyaçlarını karşıladığı için kendisine değer atfedilen ve dolayısıyla parasal bir değere karşılık gelen şeydir. Tarafların bu sisteme olan güveni ve bu sistemin tarafların ihtiyaçlarını karşılama düzeyi Bitcoin’in değeri bakımından önem arz etmektedir.

Bitcoin’i ihraç eden bir devlet ya da merkez bankası bulunmamaktadır25. Burada madencilik (Mining) kavramından bahsetmek gerekir. En kısa tanımıyla madencilik, kripto paranın üretilmesidir26. Madencilik faaliyetini gerçekleştiren kişilere madenci (Miner) denir. Madencilik bir zümreye özgü bir iş değil herkese açık bir iştir. Madenciler özel makineler27

Microsoft Word – Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Eşya Niteliği Sorunu.docx

marifetiyle blok oluşturmak için zor problemleri (blok başlığının Hash’inin hesaplanması) çözerler28. Bunun hesaplanması için tüm madenciler gayret gösterir ve başarılı olan diğer bir deyişle bloğu oluşturan madenci bir ödül kazanır29. Sistem ilk başta böyle olmasına karşın (Bireysel Madencilik), havuz sistemi (Pool-mining) olarak ifade edilen bir madencilik yöntemi daha bulunmaktadır. Bu yöntemde yukarıda belirttiğimiz madencilik faaliyeti, belirli bir havuza dâhil olan madencilerin katkılarıyla gerçekleşmektedir. Bu durumda ödül katkısı ölçüsünde havuzdaki madencilere paylaştırılır30. Ödül, sistemin bloğu oluşturan madenciye verdiği Bitcoin’dir31. Esasında Bitcoin’in arzı da bu şekilde sağlanır32.

Öte yandan arz edilebilecek Bitcoin adeti de bellidir. Bu sayı 21 milyondur33. Bununla birlikte bir Bitcoin çok küçük birimlere bölünebilir. Bir Bitcoin’in yüz milyonda birine yani en küçük birimine ise Satoshi34 denir35.

Bu sistemde Bitcoin transferi işlemine değinecek olursak, ilkin belirtelim ki transfer için sistemdeki herkesin bir adrese sahip olması gerekir. Adresi üretmek için de öncelikle cüzdandan36 özel anahtar (Private Key) üretilmesi gerekir. Özel anahtar kullanılmasıyla da açık anahtar (Public Key) üretilir. Bitcoin bu adreslerde bulunur.

Bir adreste örneğin 10 Bitcoin bulunuyorsa ve 2 Bitcoin bir başka hesaba gönderilecekse, gönderimi yapacak adresten tüm Bitcoinler çıkmış olur ve bunlardan 2 Bitcoin gönderilecek adrese geçerken 8 Bitcoin ise açmış olduğumuz yeni adrese gönderilecektir. Görüldüğü üzere transferlerde tüm Bitcoinler o hesaptan tamamen çıkış yapmaktadır.37

Gönderim ise şu şekilde gerçekleşmektedir: Şifrelemek ve şifreyi açmak için iki anahtar söz konusudur. Bunlardan açık anahtar şifrelemek için özel anahtar ise şifreyi çözmek için kullanılır. Açık anahtarı banka IBAN numarası; özel anahtar ise banka hesabına girilen şifre yani hesaptaki paradan tasarruf yetkisi veren şey olarak düşünülebilir. Görüldüğü üzere açık anahtar Blockchain sistemi gereği herkese açık olabilirken; özel anahtar ise sadece Bitcoin üzerinde hak sahibi olan kişi tarafından bilinebilir durumda olmalıdır38. Zira Bitcoin üzerindeki tasarruf yetkisi özel anahtar kimdeyse ona aittir39. Bir kişiye Bitcoin yollarken öncelikle o kişinin açık anahtarını istenir. Açık anahtar sayı ve harflerden oluşmaktadır. Bitcoin’in transfer edilebilmesi için diğer kişiye ait olan açık anahtar yazılır ve özel anahtar kullanılıp dijital imza40 (Digital Signature) ile işlem onaylanır41. Bitcoin’in gönderildiği adrese ilişkin özel anahtara sahip olan kişi, Bitcoin üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir.

Esasında Bitcoin transferi işlemi, sistemdeki tüm kullanıcılara bir mesaj gönderme anlamı taşımaktadır. Bu mesaj şu bilgileri içermektedir: Bitcoin’i gönderen adres, Bitcoin miktarı ve Bitcoin’in hangi adrese gönderildiği. Bu mesaj işlem havuzuna (Memory Pool) düşmektedir. Madenciler işlem havuzuna düşen işlemleri tek tek doğrularlar42. Bu doğrulama işleminde işleme konu olan Bitcoin’in daha önceden harcanıp harcanmadığı araştırılır. Doğrulama sonucunda işlem aday bloğa eklenmektedir. Bunu ilk yapan madenci sisteme “bloğu bulup zincire ekledim” şeklinde bir mesaj göndermektedir. Diğer madenciler bu mesaj üzerine yapılan işlemi ve blok oluşumunu doğru kabul etmeyip kontrolünü gerçekleştirmektedirler. Zira önceki bloğun geçersiz olması hâlinde daha sonra oluşturulacak bloklardaki emeklerinin zayi olması söz konusu olabilecektir. Görüldüğü üzere sistem mükerrer harcamaya engellemekte ve bu sayede Bitcoin üzerindeki hakkın kime (özel anahtarın sahibine) ait olduğu belli olmaktadır.43

Son olarak kripto para işlem platformlarından (kripto para borsalarından) bahsetmek gerekir. Bu platformlar farklı hizmetler sunabilmektedir. Örneğin bazı platformlar sadece satış yaparken bazıları ise hem satış hem de alış yapmaktadır. Bazı platformlar ise kripto paralarını satmak isteyen ve kripto para almak isteyen kişileri buluşturur. İşlem yapılan para birimleri de platformdan platforma farklılık arz etmektedir.44 Bu platformlarda hesap açılmasıyla birlikte kendiliğinden cüzdan da açılmaktadır45. Platform üzerinden elde edilen kripto paralar bu cüzdanlarda bulunmaktadır. Bu cüzdanlardaki özel anahtarın kontrolü ise platformlardadır. İşlem yapmak isteyen kişi yapacağı işlem konusunda açmış olduğu hesabından talimat verir ve işlem özel anahtar vasıtasıyla platform tarafından gerçekleştirilir. Görüldüğü gibi bu platformlarda banka uygulamasına benzer bir uygulama söz konusudur.

III. BITCOIN’İN EŞYA OLARAK DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

A. Genel Açıklamalar

Bitcoin’in eşya niteliği sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunurken ilkin eşya kavramına ve bunun unsurlarına değinmek gerekir.

Türk hukukunda eşya kavramı MK’da tanımlanmamıştır. MK’daki eşyaya ilişkin düzenlemelerden yola çıkan doktrindeki genel kabule göre eşya şu şekilde tanımlanmaktadır: Sınırları belli olan, üzerinde hâkimiyet sağlanabilen ve kişiler dışındaki cismani varlıklara eşya denir46. Bu tanıma göre eşya kavramının unsurları; cismanilik, sınırlarının belirli olması, üzerinde hâkimiyet kurulmaya elverişli olma ve kişi dışılık olarak sayılabilir47.

Belirtilen unsurları genel hatlarıyla açıklayacak olursak; cismanilik unsuru, bir şeyin maddi varlığının bulunması, elle tutulabilir üç boyutlu bir cisim olması gerekliliğini ifade eder48. Sınırlarının belli olmasından kasıt ise o şeyin fiziksel ve işlevsel olarak bütünlük taşıması ve böylelikle cismani bir bütünlüğe sahip olmasıdır49. Bu suretle bir eşya kendi başına ve bağımsız olarak var olmakta ve diğer eşyadan ayrılmaktadır. Sınırlarının belli olması unsuru, fiziksel olarak bir varlığın sınırlarının belirlenebilmesini ifade etse de bu unsur bakımından da işlevsel olma önem taşımaktadır. Gerçekten bir çuvalın içindeki her bir pirinç tanesi eşya olarak nitelendirilemez50. Ancak ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ekonomik bir ünite oluşturan pirinç taneleri, bu yapıları ile eşya olarak kabul edilebilir51. Sınırlarının belli olması eşya hukukunun temel ilkelerinden olan aleniyet ilkesi ve bu ilkenin yansıması olan belirlilik ilkesiyle de bağlantılıdır. Üzerinde hâkimiyet kurulmaya elverişli olması, fiili ve hukuki bakımdan varlığın üzerinde insanlar tarafından hâkimiyet kurulmasının mümkün olması anlamını taşır52. Hâkimiyet, iktisap ya da kullanma yoluyla olacaktır. Nihayet, kişi dışılık unsuru, bir varlığın eşya kabul edilebilmesi için insan bedeninin bir parçası olmaması gerekliliğine karşılık gelir53.

B. Bitcoin Özelinde Değerlendirmeler

İlkin vurgulayalım ki MK’da eşya kavramına ilişkin kanuni bir tanım bulunmamaktadır. Eşya fonksiyonel bir kavram olup bu kavramın statik değil dinamik (zamana ve ihtiyaçlara göre değişken) olduğu ifade edilebilir54.

Şüphesiz ki Bitcoin kişi dışı bir şeydir. Bu nedenle kişi dışılık unsuru, Bitcoin’in eşya olarak nitelendirilmesine engel teşkil etmeyecektir.

Sınırlarının belirli olması unsurunun fiziksel ve işlevsel yönü olduğunu belirtmiştik. İşlevsellik yönü bu paragrafta, fiziksel olma yönü ise cismanilik unsurunda ele alınacaktır. Adem-i merkeziyetçi yapısıyla Blockchain sistemi, Bitcoin işlemlerini herkes tarafından görülebilir kılmaktadır55. Şeffaf olan bu sistemde işlemler geriye doğru takip edilebilmekte ve bu suretle işlemlerin madenciler tarafından geçerliliği kontrol edilebilmektedir. Ayrıca yapılan işlemler geri alınamamaktadır56. Bu yapısıyla sistem, taşınır sahipliğinde sağlanan güvenliği aşmaktadır57. Sistemde her bir Bitcoin miktar olarak diğerlerinden ayrı ve belirli şekilde işlemlere konu olmaktadır. Bu durumun aleniyet ve belirlilik ilkesine uygun olduğu söylenebilir. Diğer yandan işlemlere konu olan Bitcoin’in, ekonomik anlamda bir değer taşıdığı açıktır. O hâlde Bitcoin’in işlevsellik yönüyle sınırlarının belirli olması unsurunu taşıdığı ifade edilebilir58.

Teknik imkânsızlık nedeniyle üzerinde hâkimiyet kurulamayan varlık eşya olarak nitelendirilemez. Blockchain teknolojisinde işlem gören Bitcoin ise üzerinde hâkimiyet kurulmaya elverişlidir59. Gerçekten bir adresteki özel anahtara sahip olan kişi o adresteki Bitcoinlerin sahibidir ve bu özel anahtar vasıtasıyla Bitcoinler üzerinde tasarruf edebilir. Özel anahtar sahibi dışındaki bir kişinin bu Bitcoinlere sahip olma ve kullanma imkânı bulunmamaktadır. Bitcoinlerin kopyalanması ve çoğaltılması da mümkün değildir. Bir bilgisayar programında olduğu gibi herkesin birbirine engel teşkil etmeden bu programı kullanımı, Bitcoin bakımından söz konusu değildir. Bir e-posta gönderiminde, gönderilen iletinin kopyası karşı tarafa iletilmektedir. Bir Bitcoin transferi işleminde ise transfer eden kişi özel anahtarı vasıtasıyla hâkimiyetindeki Bitcoin’i bir başka adrese göndermekte ve artık Bitcoin üzerindeki hâkimiyet transfer edilen adresin özel anahtarının sahibine geçmektedir. Vurgulamak gerekir ki bu denli hâkimiyet, Blockchain’in dağıtık defter-i kebir teknolojisi sayesinde sağlanmaktadır. Ayrıca Bitcoin ülkemizde yasak olmadığından, Bitcoin üzerinde hâkimiyet kurulması hususunda hukuki bir engel bulunmamaktadır.

Bitcoin’in eşya niteliği sorunu temelde cismanilik unsurundan kaynaklanmaktadır. Cismanilik unsuru açısından tartışmalı olan varlıkların eşya niteliği sorununda Türk ve karşılaştırmalı hukukta çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.

Hatırlatalım ki Türk- İsviçre hukukunda eşyaya ilişkin bir tanım Kanunda bulunmamaktadır. Bir varlığın eşya niteliği kazanabilmesi için cismani olması gerektiğine ilişkin açık bir düzenleme de Kanunda öngörülmemiştir. Buna karşın Kanunun genel yapısına bakıldığında bir varlığın eşya niteliği kazanabilmesi için cismani olması gerektiği anlaşılmaktadır60. O hâlde Türk – İsviçre hukukunda eşya kavramı, dar anlamda kullanılmaktadır61. Alman hukukunda ise Alman Medeni Kanunu (BGB) § 90 ile sadece cismani varlıkların eşya olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Görüldüğü üzere Alman hukukunda eşya kavramı dar anlamda anlaşılacak şekilde düzenlenmiştir62. Bunun sonucu olarak bu üç hukuk sisteminde, kural olarak, mülkiyet ve zilyetliğin sadece cismani varlıklar üzerinde kurulacağı benimsenmektedir63.

Bilgisayar programlarına ilişkin görüşler şu şekildedir:

Alman hukukundaki birinci görüşe64 göre; bilgisayar programlarının kendisi BGB § 90’a göre eşya niteliğinde değildir. Bunlar ancak bir veri taşıyıcısı vasıtasıyla cismanilik unsuru ve eşya niteliği kazanabilir.

İkinci görüşe65 göre; fikirlerin bir program hâline gelmesi cismanilik unsuru için yeterli olup bilgisayara programları herhangi bir veri taşıyıcısına yüklenmese bile eşya olarak kabul edilmelidir.

Üçüncü görüşe66 göre ise; bilgisayar programları ne tam anlamıyla eşyadır ne de eşyadan çok farklı bir varlıktır. Önemli olan uygulanacak hükümlerdir. Konu bu bakış açısıyla değerlendirilmelidir.

Türk hukukunda ise SEROZAN’a67 göre; bilgisayar programları eşya olarak kabul edilemez. Bilgisayar programı fikrî hak konusudur. Bilgisayar programının yüklendiği disket ise ayni hak konusu olup bir eşyadır.

Doktrinde bu husustaki bir diğer tartışma da kaydileştirilen menkul kıymetlerin (kıymetli evrakın) eşya niteliğini haiz olup olmadığıyla ilgilidir. TTK m. 645’te kıymetli evrak şu şekilde tanımlanmaktadır: Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. Tanımdaki senet ibaresinin kağıt, disk vb. veri taşıyıcılarını da kapsayacak şekilde belge olarak anlaşılması gerektiği ileri sürülmektedir68. Sermaye piyasası aracı olan menkul kıymetler, kıymetli evrak niteliğini haizdir69. Menkul kıymetler, Merkezi Kayıt Kuruluşu70 tarafından elektronik ortama aktarılarak kaydileştirilmektedir. Bunlara ilişkin işlemler, Merkezi Kayıt Kuruluşu kontrolünde bu kaydi sistemde gerçekleştirilmektedir. Böylelikle kıymetli evrak niteliğini haiz olan menkul kıymetler, fiziki bir senette değil elektronik ortamda var olmaktalar ve burada işlemlere konu olmaktadırlar. Doktrindeki bir görüşe71 göre; menkul kıymetler, kağıttan ayrılmış olmalarına karşın elektronik ortamda tutularak maddi bir varlığa kavuşmaktadır. Bu sayede bunlar üzerinde hâkimiyet sağlanabilmektedir. Dolayısıyla bunlar taşınır eşya olarak değerlendirilmelidir. Bir diğer görüşe72 göre ise; menkul kıymetler maddi bir varlığa sahip olmadıklarından MK anlamında eşya olarak nitelendirilemez.

Bu konuda MK m. 762 hükmü de dikkate alınması gerekir. Bu hüküm uyarınca, edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçler de taşınır mülkiyetinin konusuna girmektedir. O hâlde yapıları gereği cismani nitelikte olmayan doğal güçler hâkimiyet altına alınabildikleri takdirde taşınır mülkiyetine konu teşkil edilebilir73. Bu hüküm ile ihtiyaçların giderilmesinde hukuki bir zemin oluşturma amacıyla kanun koyucunun cismanilik unsurundan ödün verdiği ifade edilmektedir74. Böylece doğal güçlerin sorunsuz el değiştirilmesi, paraya çevrilmesi ve bunların taşınır eşya gibi mülkiyet ve zilyetlik korumasından yararlandırılması sağlanacaktır75.

Hâkim görüşe76 göre; eşya terimi dar anlamıyla anlaşılmalıdır. Doğal güçler bakımından cismanilik unsurundan söz edilemeyeceği için bunlar eşya olarak nitelendirilmemelidir.

AKSOY DURSUN’a77 göre ise; hukukumuzda, kural olarak, sadece cismani varlıklar eşya olarak kabul edildiğinden, cismani olmayan varlıklar üzerinde ayni hak tesis edilemez. MK m. 762’de, hâkimiyet altına alınabilen doğal güçlere taşınır mülkiyetine ilişkin hükümler uygulanacağı öngörülse de gerçek anlamıyla bir mülkiyet hakkı söz konusu değildir. Bu hüküm ile özel bir mutlak hakkın doğduğunu kabul etmek yerinde olacaktır78. Bununla birlikte ilgili hüküm uyarınca, bu doğal güçlere eşya hukuku kuralları kıyasen uygulanmalıdır.

ESENER / GÜVEN’e79 göre ise enerji, MK m. 762 hükmü kapsamında değerlendirilebilen bir cisim olma özelliği taşımaktadır.

Öte yandan ticari işletme, bünyesinde maddi unsurlar barındırmasına karşın cismani bir varlık olarak değerlendirilemez80. Dolayısıyla ticari işletme, eşya olarak nitelendirilemez81. Buna karşın, hak ve eşya birliği niteliğindeki bir iktisadi bütünlük/organizasyon olan ticari işletme, TTK m. 11/f. 3 hükmü ile birlikte hukuki bir obje hâline gelmiştir82. Gerçekten TTK m. 11/f. 3 ve Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu hükümleri uyarınca, ticari işletme ayni hakka konu edilebilmektedir83. Bu durum belirlilik ilkesine de aykırıdır84. Görüldüğü üzere kanun koyucu, ticari hayatın daha güçlü olabilmesi için iktisadi kaygılarla eşya hukukunun temel ilkelerine aykırı hükümler öngörmüştür85.

Alman hukukundaki hâkim görüşe86 göre Bitcoin cismanilik unsurundan yoksun olduğu için Alman Medeni Kanunu (BGB) § 90’a göre eşya olarak kabul edilemez. Ayrıca bilgisayar programlarının eşya niteliği bakımından yapılan tartışmalar Bitcoin için geçerli değildir. Zira Bitcoin (kripto paralarda) sanal olarak oluşmakta ve cüzdanlardaki saklama yerinde (bellekte) bunların cisimleştirilmesi (cisimleşme yaklaşımı) görülmemektedir. Çünkü bunlar sadece özel ve açık anahtar kaydederler87.

İsviçre hukukundaki hâkim görüşe88 göre de Bitcoin eşya olarak nitelendirilemez. Bir varlığın eşya olarak nitelendirilebilmesinde cismanilik unsuru temel kriterlerden biridir. Maddi varlığı bulunmayan varlıklara eşya hükümlerinin uygulanması için kanuni düzenlemeye ihtiyaç vardır89.

Bununla birlikte İsviçre hukukundaki bazı yazarlar tarafından Bitcoin’in eşya niteliğine olumlu yaklaşılmaktadır. ECKERT, Bitcoin’i de kapsayacak şekilde, dijital verilerin eşya niteliğinde olduğunu belirtmektedir90. Yazara göre zilyetlik ve mülkiyet gibi kurallar da dâhil olmak üzere eşya hukukunun genel kuralları dijital verilere uygulanabilecektir91. Konuyu eşyanın unsurları bakımından ayrı ayrı ele alan SEILER/SEILER92, eşyanın fonksiyonel yönüne dikkat çekerek kripto paraların ekonomik fonksiyonu ve iş hayatındaki görünümü nedeniyle taşınır eşya hükümlerinin kripto paralara uygulanması gerektiğini ileri sürmektedir93. Yazarlara göre aksi takdirde işlem güvenliği ve hukuki koruma bakımından yetersizlikler gündeme gelebilecektir.

Bitcoin fiziki bir varlığa sahip değildir. Bu nedenle Bitcoin’in eşyanın cismanilik unsurunu bünyesinde barındırmadığı açıktır. Bu durumda dar anlamda eşya kavramı bakış açısıyla Bitcoin’in eşya niteliğinde olmadığını kabul etmek gerekir. Bununla birlikte MK m. 762’de doğal güçlerin, hükümde öngörülen şartlar çerçevesinde, taşınır mülkiyetine konu edilebileceği öngörülmüştür. Kanun koyucunun, bu hükümle ihtiyaçların giderilmesinde hukuki bir zemin oluşturma amacıyla cismanilik unsurundan ödün verdiği ifade edilmektedir94. Görüldüğü üzere kanun koyucu ekonomik işlevi ve iş hayatındaki işlevi nedeniyle cismani nitelikte olmayan bir varlığa da taşınır eşyaya ilişkin hükümlerin uygulanabileceğini kabul etmiştir. SEROZAN’ın95 vurguladığı gibi, “eşya kavramı, mutlak, apriori (önsel) ve değişmez bir kavram olmayıp ekonomik, sosyal ve hukuki değer yargıları ışığında renklenip biçimlenen, göreceli, işlevsel, tarihsel, değişken bir kavramdır.” Teknolojinin geliştiği ve elektronik sistemlerin bu denli gündelik ve iş hayatına girdiği bir dönemde eşya kavramının ve hükümlerinin uygulanacağı varlıkların yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. Zira doğal güçlerin taşınır mülkiyetine konu edineceğine ilişkin hükmün düzenlemesindeki ihtiyaç Bitcoin ve diğer kripto paralar bakımından da söz konusudur. Kripto paraların kullanımı ülkemizde her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de Bitcoin (ve diğer kripto paralar) alım satımı yapılan birçok aracı platform bulunmaktadır96. Türkiye’de bir ilk olarak AKBANK, Blockchain teknolojisini kullanarak para transfer işlemini gerçekleştirmek amacıyla Ripple firmasıyla anlaşmıştır97. 2018 yılı sonu itibariyle de Akbank Ripple’ın Blockchain ağını kullanarak Sterlin transferlerine başlamıştır98. Yine İstanbul Nişantaşı’nda bulunan bir alışveriş merkezinde (City’s Alışveriş Merkezi) Bitcoin ATM’si kullanıma sunulmuştur99. Bu ATM ile kullanıcılar, nakit para ile kripto para değişimi yapabilmektedirler100. DOĞAN, “İslam Hukuku Açısından Kripto Paralar ve Blockchain Şifreleme Teknolojisi” başlıklı makalesinde, örneğin Türkiye’nin bor madenini değer olarak (Bor madenine endeksli) gösterip Borcoin adıyla bir devlet kripto parası üretmesinin imkân dahilinde olduğunu belirtmiştir101. Ayrıca Aralık 2017’de Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Karadağ, Borsa İstanbul’un “Bistcoin” adıyla kendi kripto para birimi üzerinde çalışıldığını duyurmuştur102. Kripto paralara ilişkin tespit edebildiğimiz bu ve diğer girişimler gösteriyor ki kripto paraların ekonomik işlevi ve iş hayatındaki görünümü giderek önem kazanmaktadır.

MK m. 762’nin uygulanabilme şartlarından biri olan varlık üzerinde hâkimiyet kurabilme de konumuz bakımından önem arz etmektedir. Çünkü bu özellik cismani olmayan varlıkların bir eşya gibi değerlendirilmesi sorununda oldukça önemli bir yere sahiptir103. Özel anahtara sahip olan kişi Bitcoin üzerinde hâkimiyet kurabilmektedir. Sistem mükerrer harcamaya izin vermediğinden ve Bitcoin üzerindeki tasarruf yetkisi sadece özel anahtarın sahibi olan kişiye ait olduğundan bu hâkimiyet güçlü bir şekilde sağlanmaktadır.

Öte yandan kripto paralar üzerindeki haklar ne fikrî mülkiyet ne de şahsiyet hakları arasında yer almaktadır104. Dolayısıyla kripto paraların eşya niteliği reddedilir ve mülkiyet hakkı kabul edilmezse sahibiyle hukuki aidiyeti zorlaşacaktır105. Blockchain ve özelinde dağıtık defter-i kebir teknolojisinin ademi merkeziyetçi yapısından dolayı data taşıyıcıları üzerindeki mutlak hak bağlantısı yoluyla mutlak koruma mümkün değildir106. Ayrıca kripto paralar, merkezi bir ihraç makamınca çıkarılmadıkları için alacak hakkı doğuran bir şey olarak da nitelendirilmemektedir107.

MK m. 1’de ifade edildiği üzere kanunların tam olmaması bazı hususlarda boşluklar içermesi söz konusu olabilir. Özellikle eşya hukukunda bu durumla çok karşılaşılır108. Bu durumda hâkim, ilkin örf ve âdet hukukuna başvuracak burada da bir hüküm yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verecektir (MK m. 1/f. 2). Türk hukukunda hâkimler, maddi yaşam gerçekleri ışığında verdikleri kararlarla eşya hukukundaki önemli boşlukları doldurmaktadırlar109.

Kanun boşluğu (kural dışı boşluk), çözülmesi gereken bir hukuki soruna uygulanacak hukuk kuralının kanunda bulunmamasıdır110. Bu durum, kanun koyucunun boşluğun meydana geleceğini öngörememiş olmasından ya da teknolojik gelişmeler gibi kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkan bir sebepten doğabilir111. Kaynaklandığı alana göre kanun boşluğu üçe ayrılır: Hukuk sistematiğinden doğan boşluk, hukuk politikasından doğan boşluk ve hukuk dışı alan boşluğu112. Hâkim ancak hukuk sistematiğinden doğan boşluklarda, MK m. 1 uyarınca, bu boşlukları doldurabilir113. O hâlde hâkim ilkin boşluğu doldururken bu tespiti yapacaktır114. Hâkim kanun boşluğunun hukuk sistematiğinden kaynaklandığını tespit etmişse bunun hangi tür kanun boşluğu olduğunu belirlemelidir. Kanun boşluğu gerçek boşluk ve gerçek olmayan boşluk olmak üzere ayrıma tabi tutulmaktadır115. Hukuki soruna ilişkin kanunda uygulanabilecek bir hüküm bulunmadığı hâllerde gerçek boşluktan; hukuki soruna ilişkin kanunda bir hüküm bulunmasına karşın bu hükmün sorunun çözülmesinde yetersiz kaldığı hâllerde ise gerçek olmayan boşluktan söz edilir116. Kanun boşluğu kanun koyucunun boşluğu bilerek ve isteyerek bırakıp bırakmamasına göre bilinçli boşluk ve bilinçsiz boşluk olarak ikiye ayrılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu sistematiğinde, kural olarak, ancak cismani olan varlıklar eşya niteliğinde olabilir. Cismani olmayan varlıkların eşya niteliğinde sayılabilmesi için Kanunda buna ilişkin açık bir düzenlemenin bulunması gerekir. Nitekim MK m. 762’de doğal güçlerin de taşınır mülkiyetine konu olabileceği öngörülmüştür. Buna karşın kripto paralar gibi dijital verilerin taşınır mülkiyetine konu olup olamayacağına ilişkin Kanunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Kripto paralar, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin ürünüdür. Kanaatimizce burada kanun koyucunun hesaba katamadığı bir gelişmeden dolayı ortaya çıkan kanun boşluğu (bilinçsiz, gerçek boşluk) söz konusudur. Bu boşluğun doldurulmasında ilkin konuya ilişkin örf ve âdet hukuku kuralının bulunup bulunmadığına bakılır (MK m. 1/f. 1). Konu özelinde kripto paralara ilişkin henüz böyle bir kural mevcut değildir. Bu durumda sorunun çözülmesi için hâkimin hukuk yaratması gerekir (Anayasa m. 36; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 33; MK m. 1/f. 2). Hâkim hukuk yaratırken şu üç yöntemden birini kullanabilir: Kanun hükümlerinin kıyası, hukukun genel ilkelerinin kıyası ve kural koyma. Bu yöntemlerin de hâkim tarafından kullanım sırası olduğu ifade edilmektedir. Hâkim ilkin kanun hükümlerinin kıyası yöntemine bununla sorunu tatmin edici şekilde çözüme kavuşturamıyorsa hukukun ilkelerinin kıyası yöntemine bununla da olumlu sonuç alınamıyorsa kural koyma yöntemine başvuracaktır117.

Doktrinde kabul görmüş tanıma göre “kıyas, belirli bir olay için konulmuş bulunan hukuk kuralının, korunan menfaatler açısından benzer ancak hakkında kanunda düzenleme bulunmayan duruma uygulanmasıdır.118Kıyas yöntemine başvurulabilmesi için kanun koyucunun bilinçli olarak o hususu düzenlemeyip konuyu hukuk dışı alana bırakmış olmaması, kıyas kuralının kanuna karşı hile oluşturmaması ve kıyas edilecek hükmün düzenlediği olay veya hukuki ilişkideki menfaat çatışması ile hakkında kural öngörülmemiş olan olay veya hukuki ilişkideki menfaat çatışmasının benzer nitelikte olması gerekir119.

Bitcoin, alınan eşyanın veya hizmetin karşılığında ticari hayatta para ya da değişim aracı gibi algılanmakta ve işlem görmektedir120. Bu ekonomik işlev ve iş yaşamındaki görünüm, Bitcoin’in menkul eşya olarak kabul edilmesi görüşünü güçlendirmektedir121. Ayrıca yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere Bitcoin’in işlediği Blockchain sisteminin yapısı nedeniyle Bitcoin vb. kripto paraların taşınır eşya özelliklerini (cismani olma dışında) barındırdığı ifade edilebilir. Ayrıca Bitcoin’in sahibinin korunması ihtiyacı önemli bir meseledir. Diğer yandan edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerin taşınır mülkiyetine konu teşkil edebileceğine ilişkin MK m. 762’ye dikkat çekmek gerekir. Tüm bu bilgiler ışığında kanaatimizce hâkim, MK m. 1 uyarınca, Bitcoin’e taşınır eşya hükümlerini uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulamalıdır. Bu, kripto paralar bakımından eşya hukukunun uygulanmasını mümkün kılacak ve kripto paralar alanında işlem güvenliğinin geliştirilmesi yönüyle sonuçlar meydana getirecektir. Bununla birlikte MK m. 762’ye benzer bir düzenlemenin122 ya da Bitcoin (kripto paralar) bakımından mutlak hak koruması sağlayacak özel bir yasal düzenlemenin yapılması yerinde olacaktır123. Vardığımız sonuç, Ethereum, Ripple gibi diğer kripto paralar (Altcoinler124) için de geçerlidir.

Doktrinde kimi yazarlarca eşyanın unsurları arasında gösterilen ekonomik bir değer taşıma ve hayvan dışılık unsurlarının Bitcoin’in eşya niteliğine engel teşkil etmeyecek unsurlar olduğu da izahtan varestedir.

Kripto paralar MK anlamında eşya olarak nitelendirildikleri takdirde, üzerlerinde mülkiyet gibi ayni hakların kurulabilmesi mümkün olacaktır. Böylelikle eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahibi olan kişi, diğer kişilere karşı bu hakkını ileri sürebilmekte ve diğer kişiler bu hakka riayet etmek durumundadır. Madencilik faaliyeti neticesinde Bitcoin elde edilmesi, mülkiyetin aslen iktisap hâli; Bitcoin’in bir kişiden alınması ise mülkiyetin devren iktisap edilmesi hâlidir.

Niteliğine uygun düştüğü ölçüde mülkiyet hakkının bahşettiği yetkiler de Bitcoin’in sahibi olan kişi tarafından kullanılabilir. Bunlara örnek olarak kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi; istihkak davası yoluyla Bitcoin’in iadesini isteme yetkisi [(MK m. 683/f. 2), bu talebe yönelik mahkemenin olumlu kararı, davalı tarafından mevcut özel anahtarın verilmesi ya da Bitcoin’in bu kişinin (davacının) adresine geri yollanması şeklinde yerine getirilecektir125.), her türlü haksız el atmanın önlenmesi isteme yetkisi (MK m. 683/f. 2), mülkiyet hakkının tespitine ilişkin tespit davası açma yetkisi, TBK m. 49 vd. uyarınca tazminat ya da TBK m. 77 vd. uyarınca sebepsiz zenginleşme hüküm ve esaslarına göre talepte bulunma yetkisi (özellikle istihkak davası neticesinde teslimin teknik nedenlerle mümkün olmaması hâlinde)126 ve cüzdan sağlayıcısı bağımlı zilyedin iflası127 hâlinde Bitcoin’in sahibi olarak İİK m. 228 uyarınca iadesini talep etme yetkisi128 (iflas masasından çekip alma yetkisi) gösterilebilir.

MK’da zilyetliğe ilişkin bir tanım yapmaktan kaçınılmıştır. Buna karşın MK m. 973’te zilyet, “bir şey üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan kimse” olarak tanımlanmıştır. Zilyetliğin hukuki niteliği hususunda doktrinde üç temel görüş ileri sürülmüştür129. Doktrinde katıldığımız görüşe göre zilyetlik, eşya üzerindeki fiili hâkimiyeti ifade eden hukuki durumdur130. Kural olarak taşınır ya da taşınmaz niteliğinde bir eşya zilyetliğin konusunu oluşturur131. Ayrıca, MK m. 973 uyarınca, “taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır.” Doktrinde tartışmalı olmakla birlikte hâkim görüşe132 göre, doğal güçler zilyetliğe konu teşkil eder. Hâkim görüşe göre zilyetliğin iki temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar, fiili hâkimiyet ve zilyet olma iradesidir133. Konumuz bakımından önemi nedeniyle fiili hâkimiyete özellikle değinmek gerekir. Fiili hâkimiyet, ilke olarak, kişinin eşya ile fiziki bağı ve ilişkisini göstermektedir134. Fiili hâkimiyetin mutlaka eşyanın kendisinin üzerinde sağlanması gerekmez (MK m. 977). Eşya üzerindeki fiili hâkimiyet araçlar vasıtasıyla da kurulabilir (MK m. 977). Toplumsal ve ticari hayat ilişkilerinin bakış açısıyla fiili hâkimiyetin varlığı tespit edilir135. Bu tespit yapılırken eşyanın niteliği, özelliği ve ekonomik özgülenme amacı dikkate alınır136. Bu nedenle her eşyanın zilyedi ile sıkı bir maddi ilişki içinde bulunması gerekmez137. Ancak hâkim görüşe göre fiili hâkimiyetin üçüncü kişiler tarafından algılanabilir olması gerekir138.

Bitcoin’in işlediği Blockchain sisteminde yapılan işlemler herkes tarafından görülebilmekte ve bu işlemler geriye doğru takip edilebilmektedir. Sistemdeki Bitcoinler üzerindeki hâkimiyet bulundukları adresin özel anahtarı sahibine aittir. Bu itibarla adreslerde bulunulan Bitcoinlerin bir sahibinin (bu kişi sistemde anonim olarak gözükse de) bulunduğu bilinir. Zilyetliğe ilişkin bu açıklamaları, Bitcoin’in işlediği Blockchain sistemini ve bundan yola çıkarak Bitcoin’e taşınır eşya hükümlerinin uygulanması gerektiği görüşümüzü dikkate aldığımızda uygun düştüğü ölçüde zilyetliğe ilişkin hükümlerin Bitcoin bakımından da uygulanabileceği kanısındayız. Bitcoin üzerinde hâkimiyet sahibi kişinin zilyetliğin bahşettiği ve uygulanma imkânı olan korumadan yararlanmasına mani olmak toplumsal ve ticari hayatımızın ve nihayet hukuk düzenimizin talep ettiği bir şey olamaz.

Bitcoin’de zilyetliğe kısaca değinmek gerekirse, eşya üzerinde fiili hâkimiyete sahip olan kişi eşyanın zilyedi olduğundan Blockchain sisteminde Bitcoin’e ilişkin işlemleri gören kişiler zilyet olarak kabul edilemez. Bitcoin sadece özel anahtarın sahibi tarafından tasarruf edilebilir. Bu nedenle Bitcoin üzerinde fiili hâkimiyet ve dolayısıyla zilyetlik özel anahtarı elinde bulunduran kişiye aittir. Madencilik faaliyeti sonucu Bitcoin elde edilmesinde bu faaliyette kullanılan makinenin zilyet ya da maliki oluşturulan Bitcoinlerin sahibidir139. Bu zilyetliğin aslen kazanılmasıdır. Bitcoin transferi sonucu zilyetliğin devri ise zilyetliğin devren kazanılması hâlidir. Transferi gerçekleştiren tarafın zilyetliği son bulacaktır. Diğer yandan bir kişi iyiniyetli hak sahibi sıfatıyla nizasız ve kesintisiz olarak beş yıl boyunca bir Bitcoin’e zilyetse, kazandırıcı zamanaşımı ile Bitcoin’i iktisap edilebilir140. Kendisinden önceki iyiniyetli zilyetlik süreleri de bu beş yıllık süre bakımından dikkate alınacaktır. Burada transfer işleminin gerçekleştiği an önem taşımakta ve bu Blockchain sisteminde zaman mührüyle tespit edilebilmektedir.

Son olarak, para ve hamiline yazılı senetlerin iyiniyetli iktisabına ilişkin MK m. 990 hükmünün Bitcoin bakımından da kıyasen uygulanıp uygulanamayacağı tartışılabilir. Bitcoin’in giderek ödeme aracı hâline gelmesi141 ve Bitcoin transferinde alacak hakkı değil kabul ettiğimiz görüşe göre Bitcoin’in mülkiyetinin devri söz konusu olması nedeniyle MK m. 990 hükmünün Bitcoin bakımından da geçerli olacağı savunulabilir. Bu durumda başka birinin özel anahtarını ele geçiren kişiden iyiniyetli olarak Bitcoin alan kişinin kazanımı korunacaktır. Bu yaklaşım işlem güvenliğinin sağlanmasına hizmet edecektir. Aksi takdirde iktisadi hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi güçleşecektir.

IV. SONUÇ

Günümüzde para ya da değişim aracı olarak algılanan ve kullanılan Bitcoin’in üzerindeki haklar ne fikrî mülkiyet ne de şahsiyet hakları arasında yer almaktadır. Bitcoin’in iş hayatındaki işlevi, korunmasını ve bu suretle işlem güvenliğinin tesis edilmesini gerektirmektedir. Blockchain teknolojisinde hayat bulan Bitcoin’i ve Bitcoin’in işleyişini dikkate aldığımızda, MK’nın taşınır eşya hükümlerinin Bitcoin’e kıyasen uygulanması, ihtiyaç duyulan koruma ve işlem güvenliğini sağlama bakımından katkıda bulunacaktır. Bununla birlikte MK m. 762’ye benzer bir düzenlemenin ya da Bitcoin bakımından mutlak hak koruması sağlayacak özel bir yasal düzenlemenin yapılması yerinde olacaktır. Vardığımız sonuç, Ethereum, Ripple gibi diğer kripto paralar için de geçerlidir.

………………………………………….
∗ Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı (fatih.bilgili@gmail.com).
* Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı (m.fatihcengil@gmail.com).

1 MENDİ Faruk / ÇABUK Alper, “Bitcoin’in Arkasındaki Güç: Blockchain”, GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies, C. 1, S. 1, 2018, s. 12.

2 Kriptografi, bir şeyin şifrelenmesini ve bu şifrenin çözülmesini sağlayan bir yöntemdir. Bitcoin vb.lerinin işlediği sistemde kriptografi kullanılmaktadır. Bitcoin şifrelenmiş bir dijital veri olduğundan bu ve benzerlerine kripto para denmektedir.

3 ROZENFELD Monica, “Getting Linked to the Blockchain”, http://theinstitute.ieee.org/technology- topics/computing/getting-linked-to-the-blockchain .

4 DELOITTE, “Blockchain Disrupting the Financial Services Industry?”, 2015, s. 3, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/FinancialServices/IE_Cons_Blockchain_1015.pd f.

5 VERMA Atul Kumar / GARG Arpit, “Blockchain: An Analysıs On Next-Generation Internet”, International Journal of Advanced Research in Computer Science, Volume 8, No. 8, September-October 2017, s. 429.

6 GÜVEN Vedat / ŞAHİNÖZ Erkin, Blokzincir Kripto Paralar Bitcoin, İstanbul, Kasım 2018, s. 45.

7 Her blok kendi Hash’i ile tanımlanmaktadır (SINGHAL Bikramaditya / DHAMEJA Gautam / PANDA Priyansu Sekhar, Beginning Blockchain, New York, 2018, s. 159).

8 CROSBY Michael / NACHIAPPAN /PATTANAYAK Pradhan / VERMA Sanjeev/ KALYANARAMAN Vignesh, “Blockchain Technology: Beyond Bitcoin”, Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology Technical Report, California, Ekim 2015, s. 9. Blok sistemiyle ağ üzerindeki güvenilmeyen işlemlerin devre dışı bırakılması hedeflenmiştir (Güven / Şahinöz, s. 53 vd.). İlk bloğa “Genesis Blok” denmektedir (Singhal / Dhameja / Panda, s. 159; CHOHAN Usman W., A History of Bitcoin, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3047875 , s. 3). Bu blok 3 Ocak 2009 tarihinde oluşturulmuştur (Crosby ve diğ., s. 5).

9 NAKAMOTO Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, s. 3; Verma / Garg, s. 429; Güven / Şahinöz, s. 53.

10 Singhal / Dhameja / Panda, s. 159-160; Güven / Şahinöz, s. 53.

11 Singhal / Dhameja / Panda, s. 154; Verma / Garg, s. 429; COGNIZANT, “Blockchain in Banking: A Measured Approach”, s. 3, https://www.cognizant.com/whitepapers/Blockchain-in-Banking-A-Measured- Approach-codex1809.pdf.

12 Cognizant, s. 3.

13 HALABURDA Hanna / SARVARY Miklos, Beyond Bitcoin, The Economics of Digital Currencies, London, 2016, s. 108. Bu süre farklı dönemlerde değişiklik gösterebilir.

14 Nakamoto, s. 4; Halaburda / Sarvary, s. 106; Güven / Şahinöz, s. 96.

15 Nakamoto, s. 8.

16 Güven / Şahinöz, s. 63. Bu durum temelde Blockchain sistemi bakımından geçerlidir. Buna karşın cüzdan sağlayıcıları ve cüzdanların korunmasından kaynaklı güvenlik problemleriyle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda daha önce meydana gelen güvenlik sorunlarına ilişkin bkz. NEBİL Füsun Sarp, Bitcoin ve Kripto Paralar, İstanbul, 2018. Cüzdanların güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin bkz. ARICAN Erişah / TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Başak, Bitcoin, Ankara, 2018, s. 88 vd.

17 Öyle ki Satoshi Nakamoto’nun gerçekte kim/ler olduğu hâlen bilinmemektedir.

18 Crosby ve diğ., s. 4-5.

19 Diğer kripto paralara ise Altcoin denmektedir. Bunlara örnek olarak; Ethereum, Ripple, Litecoin, Iota (Miota), Monero, NXT, Waves, El Petro ve Tether gösterilebilir. (Güven / Şahinöz, s. 112 vd.).

20 DAVIS Joshua, “The Crypto-Currency: Bitcoin and its mysterious inventor”, The New Yorker, 10. Oktober 2011, https://www.newyorker.com/magazine/2011/10/10/the-crypto-currency . Bu aynı zamanda ilk Blockchain işlemidir (Deloitte, s. 2).

21 Crosby ve diğ., s. 5; https://coinreport.net/experts-10th-anniversary-first-bitcoin-transaction/ .

22 Makalede “Blockchain” ibaresi geçmemekle birlikte “chain of blocks”, “As later blocks are chained after it, the work to change the block would include redoing all the blocks after it” vb. ibarelerden yola çıkılarak Blockhain terimi türetilmiştir.

23 Nakamoto, s. 1; Deloitte, s. 2.

24 Deloitte, s. 2.

25 BONAIUTI Gianni, “Economic Issues on M-Payments and Bitcoin”, Bitcoin and Mobile Payments, London, 2016, s. 36; Güven / Şahinöz, s. 31.

26 Güven / Şahinöz, s. 64.

27 Bu makineler için bkz. https://asicminerturkey.com/ .

28 Singhal / Dhameja / Panda, s. 186-187; Halaburda / Sarvary, s. 106-107; Güven / Şahinöz, s. 64.

29 Singhal / Dhameja / Panda, s. 186.

30 Halaburda / Sarvary, s. 115; Bonaiuti, s. 41.

31 Ödül miktarı en başında 3 Ocak 2009 tarihinde 50 Bitcoin olarak belirlenmiştir (Halaburda / Sarvary, s. 108; Singhal / Dhameja / Panda, s. 179; CHOHAN, Usman W.: A History of Bitcoin; s. 3; Güven / Şahinöz, s. 65). Bu ödül her 210.000 blok oluşumunda sistem tarafından yarı yarıya azaltılacaktır (Halaburda / Sarvary, s. 108; Bonaiuti, s. 40; Güven / Şahinöz, s. 65).

32 Nakamoto, s. 4; Singhal / Dhameja / Panda, s. 187; Güven / Şahinöz, s. 65, dpn. 12

33 Böyle bir sınırlandırmayla Bitcoin’in altına benzemesi amaçlanmıştır. Ancak bu durum Bitcoin ekonomisi bakımından deflasyon sonuçları doğurabilir (Halaburda / Sarvary, s. 108). Singhal / Dhameja / Panda, s. 154; Davis, https://www.newyorker.com/magazine/2011/10/10/the-crypto-currency .

34 Bu terim, “Bitcoin: Uçtan Uca Elektronik Ödeme Sistemi” (“Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System”) makalenin Satoshi Nakamoto rumuzlu yazarından gelmektedir.

35 Halaburda / Sarvary, s. 108; Singhal / Dhameja / Panda, s. 154.

36 Kripto paraları kullanabilmek için bir cüzdana sahip olmak gerekir (Nebil, s. 78). Cüzdan, kripto paraların saklandığı bir yazılım/uygulamadır. Kripto para transferlerinde kullanılan özel ve açık anahtarlar cüzdanlar tarafından üretilmekte ve saklanmaktadır (Güven / Şahinöz, s. 87-88). Cüzdan çeşitleri için bkz. Güven / Şahinöz, s. 90.

37 Bonaiuti, s. 38-39; Güven / Şahinöz, s. 97 vd.

38 Bonaiuti, s. 39; Cognizant: Blockchain in Banking : A Measured Approach, 2016, s. 3.

39 Halaburda / Sarvary, s. 110; Singhal / Dhameja / Panda, s. 213; Cognizant, s. 3.

40 Dijital imza işlemi, mükerrer harcamayı önlemenin yoludur (Bonaiuti, s. 39).

41 Nakamoto, s. 2; Singhal / Dhameja / Panda, s. 180-181; Crosby ve diğ., s. 6; Deloitte, s. 2. Çoklu imza sisteminin geçerli olduğu cüzdanlarda ise birden fazla kişi özel anahtara sahiptir. Bir işlemin gerçekleşebilmesi için bu kişilerin özel anahtarlarıyla işlemi imzalamaları gerekir. Sadece bir kişinin özel anahtarıyla işlemi imzalaması, işlemin gerçekleşmesi için yeterli olmayacaktır. Çoklu imza sisteminin geçerli olduğu cüzdanlar şirketler tarafından tercih edilebilir.

42 Crosby ve diğ., s. 6-7; Halaburda / Sarvary, s. 106; Deloitte, s. 2.

43 Güven / Şahinöz, s. 95 vd. Aynı yönde bkz. Deloitte, s. 2-3. Güvenilir 3. taraf olmadan işleyen bir sistemde mükerrer harcamanın engellenmesi için işlemlerin açık bir şekilde ilan edilmesi ve katılımcıların çoğunluğunun işlemlerin gerçekleşme sırası hususunda hemfikir olması gerekir (Nakamoto, s. 2).

44 Nebil, s. 77.

45 Nebil, s. 80.

46 5199 sayılı Kanun ile birlikte hayvanların eşya olmadığı hükme bağlanmıştır (OĞUZMAN M. Kemal / SELİÇİ Özer / OKTAY-ÖZDEMİR Saibe, Eşya Hukuku, İstanbul, 2016, s. 10, dpn. 38). Aksi yönde: MK’da gerekli düzenleme yapılmadıkça hayvanlar eşya olarak kabul edilmelidir. Ancak bu yönde ve daha koruyucu düzenlemelerin yapılması da gereklidir (AKSOY DURSUN Sanem, Eşya Kavramı, İstanbul, 2012, s. 187-188). Bir varlığın eşya olarak değerlendirilebilmesi için ekonomik değer taşımasının gerekli olup olmadığı tartışmalıdır. İlgili tartışma için bkz. Aksoy Dursun, s. 30 vd.

47 WIEGAND Wolfgang, Basler Kommentar ZGB II, Basel, 2015, s. 792 vd., N. 7 vd.; DOMEJ Tanja / SCHMIDT Céline P. (Hrsg. BÜCHLER Andrea / JAKOB Dominique), Kurzkommentar ZGB, Basel, 2018, s. 1829, N. 4; ESENER Turhan / GÜVEN Kudret, Eşya Hukuku, Ankara, 2017, Aksoy Dursun, s. 24 vd.

48 Wiegand, s. 793, N. 10; Esener / Güven, s. 41; SEROZAN Rona, Eşya Hukuku I, İstanbul, 2014, s. 72, N. 273; Aksoy Dursun, s. 24; ANTALYA O. Gökhan, Eşya Hukuku, Giriş- Temel Kavramlar- Genel İlkeler, C. I, İstanbul, 2017, s. 24, N. 90; ERGÜNE Mehmet Serkan, Taşınır Mülkiyeti, İstanbul, 2017, s. 7, N. 8.

49 Wiegand, s. 792, N. 8; Oğuzman ve diğ., s. 7, dpn. 25, 28; SİRMEN Lâle, Eşya Hukuku, Ankara, 2014, s. 7; Aksoy Dursun, s. 25-26.

50 Wiegand, s. 793, N. 9; Oğuzman ve diğ., s. 7, dpn. 28; Sirmen, s. 7; ERMAN Hasan, Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul, 2017, s. 4; Ergüne, s. 12, N. 20.

51 Wiegand, s. 793, N. 9; Oğuzman ve diğ., s. 7, dpn. 28; AKİPEK Jale / AKINTÜRK Turgut / ATEŞ Derya, Eşya Hukuku, İstanbul, 2018, s. 28-29; Sirmen, s. 7; Erman, s. 4; Ergüne, s. 8, 12, N. 10, 20.

52 Wiegand, s. 793 vd., N. 11 vd.; REİSOĞLU Safa, Eşya Hukuku, Zilyedlik- Tapu Sicili- Kadastro, Ankara, 1984, s. 29; TEKİNAY Selâhattin Sulhi /AKMAN Sermet / BURCUOĞLU Halûk / ALTOP Atillâ, Tekinay Eşya Hukuku, C. I, Zilyedlik – Tapu Sicili Mülkiyet, İstanbul, 1989, s. 19; Akipek ve diğ., s. 28; Sirmen, s. 8 vd.; Esener / Güven, s. 41; ERTAŞ Şeref, Eşya Hukuku, İzmir, 2018, s. 6, N. 26; ÜNAL Mehmet / BAŞPINAR Veysel, Şeklî Eşya Hukuku, Ankara, 2018, s. 18; Aksoy Dursun, s. 26 vd.; Antalya, Temel Kavramlar, s. 37, N. 145; Ergüne, s. 7, N. 9.

53 Wiegand, s. 795, N. 17; Domej / Schmidt, s. 1830, N. 6; Reisoğlu, s. 29; Tekinay ve diğ., s. 20; Oğuzman ve diğ., s. 5, dpn. 19; Akipek ve diğ., s. 28; Erman, s. 3; Esener / Güven, s. 41; Serozan, s. 73, N. 276; Ertaş, s. 6, N. 27; Ünal / Başpınar, s. 19; Aksoy Dursun, s. 29; Antalya, Temel Kavramlar, s. 17, N. 64; Ergüne, s. 8, N. 13.

54 Antalya, Temel Kavramlar, s. 15-16, N. 58; SEILER Benedikt / SEILER Daniel, “Sind Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Ripple (XRP) als Sachen im Sinne des ZGB zu behandeln?”, Sui- Generis, 2018, s. 156, N. 19.

55 Singhal / Dhameja / Panda, s. 182.

56 Singhal / Dhameja / Panda, s. 158. 57 Seiler / Seiler, s. 157, N. 23.

Microsoft Word – Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Eşya Niteliği Sorunu.docx

58 Seiler / Seiler, s. 157, N. 23. Eşyanın sınırlarının belli olmasının işlevsel olarak algılanması gerektiğine ve bunun farklı şekillerde görünebileceğine ilişkin bkz. REY Heinz, Die Grundlagen des Sachenrechts und des Eigentums, Bern, 2007, s. 25, N. 69.

59 Seiler / Seiler, s. 159-160, N. 28 vd.

60 Aksoy Dursun, s. 21-22. 61 Aksoy Dursun, s. 21-22.

Microsoft Word – Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Eşya Niteliği Sorunu.docx

62 Alman Medeni Kanunu’ndaki bu düzenleme, Savigny’nin görüşlerine dayanmaktadır (Aksoy Dursun, s. 13). Konuya ilişkin farklı değerlendirmeler için bkz. Aksoy Dursun, s. 14- 15, 71 vd.

63 Aksoy Dursun, s. 14.

64 BOECKEN Winfried, BGB – Allgemeiner Teil, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007, s. 103, N. 165. BGHZ 102, 135.

65 KÖNIG Michael, “Software (Computerprogramme) als Sache und deren Erwerb als Sachkauf”, NJW, 1993, s. 3122; MARLY Jochen P., “Die Qualifizierung der Computerprogramme als Sache nach § 90 BGB”, BB 7, 1991, s. 435.

66 BARTSCH Michael, “Software als Schutzgegenstand absoluter Rechte”, Unkörperliche Güter im Zivilrecht, herausgegeben von Stefan Leible, Matthias Lehmann und Herbert Zech, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, s. 258-259.

67 Serozan, s. 72-73, N. 274, 277.

68 ÜLGEN Hüseyin / HELVACI Mehmet (KENDİGELEN Abuzer / KAYA Arslan), Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2013, s. 16, N. 40; PULAŞLI Hasan, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 2019, s. 3, N. 9; BİLGİLİ Fatih / DEMİRKAPI Ertan, Kıymetli Evrak Hukuku, Bursa, 2018, s. 8.

69 Ülgen / Helvacı (Kendigelen / Kaya), s. 33, N. 87; Pulaşlı, s. 11, N. 15 vd.; BOZER Ali / GÖLE Celal, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 2018, s. 25; ÜNAL Mücahit, Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Konya, 2011, s. 274; Bilgili / Demirkapı, s. 5-6.

70 Merkezî Kayıt Kuruluşu: Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, merkezî saklamasını yapmak ve Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş bulunan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz anonim şirkettir (SerPK m. 3/f. 1-p; m. 81/f. 1).

71 TURANBOY Asuman, Varakasız Kıymetli Evrak, Ankara, 1998, s. 51; HASELÇİN İbrahim, Türk Hukukunda Kaydi Sistem, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, 2006, s. 80-81; YALIN Pınar, Sermaye Piyasalarında Menkul Kıymet Kaydileştirilmesi ve Türkiye Uygulaması, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2006, s. 40; Ünal, s. 277-278.

72 TÖREMİŞ Hatice Ebru, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Nama Yazılı Payların Borsa’da Devri, Yeterlik Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi, Ankara, 2008, s. 29.

73 Oğuzman ve diğ., s. 740, dpn. 2575; Akipek ve diğ., s. 581; Ertaş, s. 498, N. 2227; Erman, s. 129; AYBAY Aydın / HATEMİ Hüseyin, Eşya Hukuku, İstanbul, 2014, s. 5, N. 7; Serozan, s. 256, N. 1052; Aksoy Dursun, s. 112; Antalya, Temel Kavramlar, s. 29, N. 104; Ergüne, s. 18, N. 39.

74 Serozan, s. 255-256; dpn. 1051-1052. Aksoy Dursun, s. 114-115.

75 Serozan, s. 255, dpn. 1051.

76 Oğuzman ve diğ., s. 741, dpn. 2577; Akipek ve diğ., s. 580-581; Ünal / Başpınar, s. 30; Serozan, s. 255, N. 1051. MK m. 762 hükmünde doğal güçlerin eşya niteliğinde olduğu düzenlenmemiştir (Sirmen, s. 548; Ergüne, s. 20, N. 43). Bu hükümle taşınır mülkiyetine ilişkin hükümlerin bunlara uygulanacağı öngörülmüştür (Sirmen, s. 548; Antalya, Temel Kavramlar, s. 29, N. 103; Ergüne, s. 20, N. 43).

77 Aksoy Dursun, s. 114.

78 Aksoy Dursun, s. 114.

79 Esener / Güven, s. 327.

80 HIRSCH E. Ernst, Ticaret Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul, 1939, s. 210; Aksoy Dursun, s. 69; CENGİL M. Fatih, Ticari İşletmenin Devri, İstanbul, 2018, s. 23.

81 Hirsch, s. 210; Serozan, s. 72-73, N. 274; Aksoy Dursun, s. 69; Ergüne, s. 8, N. 12; Cengil, s. 23.

Microsoft Word – Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Eşya Niteliği Sorunu.docx

82 KENDİGELEN Abuzer (ÜLGEN Hüseyin / HELVACI Mehmet / KAYA Arslan / NOMER ERTAN Füsun), Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2015, s. 180, N. 338; DEMİR Koray, “Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorunlar”, İÜHFM, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Armağan, C. LXXI, S. 2, 2013, s. 106- 107; Cengil, s. 25.

83 Cengil, s. 25 ve s. 25, dpn. 102.

84 Serozan, s. 69, N. 259; BAHTİYAR Mehmet, “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun Ticari İşletmenin Devri Konusunda Getirdikleri”, Legal Hukuk Dergisi, S. 106, 2011, s. 3900, 3902, 3903; ERDEM Ercüment, “Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin Devri”, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C. 8, Özel Sayı, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C. I, 2013, s. 996-997; KAHRAMAN Zafer, “Ticari İşletmenin Devrinde Aktif ve Pasiflerin İntikali”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 145-146, Eylül – Ekim 2016, s. 595; Cengil, s. 25

85 Cengil, s. 25, 27, 254.

86 KÜTÜK Merih Erdem / SORGE Christoph, “Bitcoin im deutschen Vollstreckungsrecht Von der ‘Tulpenmanie’ zur ‘Bitcoinmanie’”, MMR, 2014, s. 644; SCHLUND Albert / PONGRATZ Hans, “Distributed-Ledger-Technologie und Kryptowährungen – eine rechtliche Betrachtung”, DStR, 2018, s. 600; ENGELHARDT Christian / KLEIN Sascha, “Bitcoins – Geschäfte mit Geld, das keines ist: Technische Grundlagen und zivilrechtliche Betrachtung”, MMR 2014, s. 357.

87 Schlund / Pongratz, s. 600.

88 GOBAT Sébastien, “Les monnaies virtuelles à l’épreuve de la LP”, AJP 2016, s. 1098 (Seiler / Seiler, s. 155, dpn. 42’den naklen); SCHMID Jean-Daniel / SCHMID Alexander, “Bitcoin – eine Einführung in die Funktionsweise sowie eine Auslegeordnung un derste Analyse möglicher rechtlicher Fragestellungen”, Jusletter vom 4.6.2012, s. 10, N. 39; STOLL Daniel, “Le Bitcoin et les aspects pénaux des monnaies virtuelles”, forumpoenale 2015, s. 104 (PILLER François, “Virtuelle Währungen – Reale Rechtsprobleme?”, AJP, 2017, s. 1429, dpn. 35’ten naklen). Yazara göre Bitcoin maddi varlığa sahip olmadığından eşya olarak nitelendirilemez. Buna karşın, Bitcoin’in değişim aracı olarak kullanılması ve iktisadi fonksiyonu nedeniyle hukuken korunması gerekir. Bu nedenle İsviçre Medeni Kanunu m. 713’e (Türk Medeni Kanunu m. 762) benzer bir düzenlemenin kripto paralar bakımından yapılması yerinde olacaktır (Piller, s. 1429).

89 Piller, s. 1429.

90 ECKERT Martin, “Digitale Daten als Wirtschaftsgut: Besitz und Eigentum an digitalen Daten”, SJZ, 112/2016, s. 265 vd.

91 Eckert, s. 266 vd.

92 Seiler / Seiler, s. 156 vd.

93 Bir varlığın eşya olarak değerlendirilmesinde fiziksel özelliğinden önce bu özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine ilişkin bkz. MEIER-HAYOZ Arthur, Berner Kommentar ZGB, System. Teil, Bern, 1981, s. 69, N. 116. Fonksiyonel eşya kavramı elektronik ve biyoteknolojik varlıkların eşya olarak kabulüne imkân tanımakta ve böylece geleneksel eşya kavramının değişimini zorunlu kılmaktadır. Hukuk politikasıyla ilgili bu sorun yakın gelecekte yeknesak bir şekilde çözüme kavuşturulmalı ve böylelikle elektronik ve biyoteknolojik varlıklara ilişkin ticari hayattaki işlemlerin gereksiz yere engellenmesi ortadan kaldırılmalıdır (Wiegand, s. 792, N. 6).

94 Aksoy Dursun, s. 114-115.

Microsoft Word – Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Eşya Niteliği Sorunu.docx

95 Serozan, s. 73, N. 279. Aynı yönde bkz. Antalya, Temel Kavramlar, s. 15-16, N. 58; Ergüne, s. 6.

96 Bu platformlara ilişkin bkz. https://coin-turk.com/piyasalar . Bu platformların günlük işlem hacmi için bkz. https://coin-turk.com/piyasalar . Dünya genelinde ise 8.944 kripto para işlem platformu bulunmaktadır (Nebil, s. 77).

97 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan, ödeme hizmetleri sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni olan kuruluşlardan biri de Akbank’ın yan kuruluşu olan AkÖde’dir. Diğer elektronik para kuruluşları için bkz. https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar-Kategori/Elektronik-Para-Kuruluslari/7 .

98 Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden de Ripple işlemleri yapılabilmektedir. Bkz. https://uzmancoin.com/ripple-akbank-direkt/ .

99 Türkiye’deki ilk Bitcoin ATM’si Atatürk Havalimanı’nda açılmıştır. Ancak bir süre sonra bu ATM kapatılmıştır. Bkz. https://uzmancoin.com/bitcoin-tek-atm-turkiye/ .

100 https://uzmancoin.com/bitcoin-tek-atm-turkiye/ .

101 DOĞAN Hasan, “İslam Hukuku Açısından Kripto Paralar ve Blockchain Şifreleme Teknolojisi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 26, S. 2, 2018, s. 248.

102 http://www.milliyet.com.tr/bistcoin-ruzgari-ekonomi-2572162/ .

103 Seiler / Seiler, s. 159, N. 27.

104 Seiler / Seiler, s. 162, N. 35; Piller, s. 1428; Engelhardt / Klein, s. 357; Schlund / Pongratz, s. 600.

105 Seiler / Seiler, s. 162, N. 35.

106 Seiler / Seiler, s. 162, N. 35.

107 Seiler / Seiler, s. 162, N. 35.

108 Rey, s. 77, N. 270; Seiler / Seiler, s. 156, N. 20.

109 Serozan, s. 11, N. 23.

110 ARIK Kemal Fikret, Türk Medenî Hukuku I, Genel Prensipler, Ankara, 1963, s. 145; OĞUZMAN M. Kemal / BARLAS Nami, Medenî Hukuk, Giriş- Kaynaklar- Temel Kavramlar, İstanbul, 2016, s. 97, N. 321; EDİS Seyfullah, Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara, 1993, s. 133; Antalya / Topuz, s. 322-323, N. 996-997.

111 Oğuzman / Barlas, s. 102, N. 335; Antalya / Topuz, s. 322, N. 996.

112 Antalya / Topuz, s. 323, N. 1000.

113 Oğuzman / Barlas, s. 98, N. 326; Antalya / Topuz, s. 323-324, N. 1001-1002.

114 Antalya / Topuz, s. 323, N. 1001.

115 Arık, s. 145; Oğuzman / Barlas, s. 104, N. 341; Edis, s. 133; Antalya / Topuz, s. 324, N. 1006.

116 Arık, s. 145; Oğuzman / Barlas, s. 105, N. 342; Edis, s. 133-134; Antalya / Topuz, s. 324, 327, N. 1007, 1020-1021.

117 Antalya / Topuz, s. 360, 362, N. 1160, 1166.

118 Antalya / Topuz, s. 356, N. 1140. Benzer tanımlar için bkz. Arık, s. 149; Edis, s. 143; HATEMİ Hüseyin, Medeni Hukuk’a Giriş, İstanbul, 2013, s. 91, N. 42; Gözübüyük, s. 89, N. 126.

119 Antalya / Topuz, s. 357-358, N. 1143 vd. Aynı yönde bkz. Edis, s. 143.

120 Seiler / Seiler, s. 160, N. 30; Pıller, S. 1429; Schlund / Pongratz, s. 600. Uçtan uca (Peer to peer) hizmet sağlayıcısı Purse kullanılarak Bitcoin ile online alışveriş sitesi Amazon’dan alışveriş yapılması mümkündür. Purse internet sitesinde bu ödeme yöntemiyle Amazon’da % 15 ve daha fazla indirim kazanılabileceği belirtilmektedir (https://purse.io/shop ). İsviçre online alışveriş sitesi Digitec Galaxus’ta, 2, 7 milyon üründe geçerli olmak üzere 200 İsviçre Frangı ve üzeri alışverişlerde kripto para ile ödeme yapmak mümkündür. 200 İsviçre Frangı sınırı, işlemlerin zamanında teyit edilmesi şansının artırılması amacıyla öngörülmüştür. Japon online alışveriş sitesi Rakuten kısa süre içerisinde kripto paralarla ödeme kabul edileceğini duyurmuştur (https://ethereumworldnews.com/japan-rakuten-bitcoin-cryptocurrency-2019/). Bitcoin kabul eden Türk ve yabancı alışveriş sitelerine ilişkin bkz. https://koinmedya.com/2018/06/20/bitcoin-kabul-eden-turk-alisveris- siteleri/ .

121 Seiler / Seiler, s. 160, N. 30.

122 Teknolojik altyapısı, işleyişi ve işlevi taşınır hükümlerinin uygulanmasını haklı kılan dijital veriler bakımından bu yönde bir düzenlemenin Kanunda yapılması düşünülebilir.

123 Aynı yönde bkz. Piller, s. 1429; Seiler / Seiler, s. 162, N. 36.

124 Tüm kripto paralar bakımından genelleme yapmak doğru olmayacaktır. Her bir kripto paranın işlediği sistem göz önünde bulundurulmalıdır. Zira sayısız kripto para bulunmakta ve bunların sistemleri birbirlerinden farklılık göstermektedir.

125 Aynı yönde bkz. Seiler / Seiler, s. 161, N. 33.

126 Aynı yönde bkz. Seiler / Seiler, s. 161, N. 33.

127 Tokyo merkezli Bitcoin borsası Mt. Gox.’un 2014 yılındaki iflası buna örnek olarak gösterilebilir.

128 Eckert, s. 272; Seiler / Seiler, s. 160. Bu talebe ilişkin karar merciyi, ilkin, iflas idaresidir. İflas idaresi istihkak iddiasında bulunulan eşyanın üçüncü şahıslara verilip verilmeyeceğine karar verir (İİK m. 228/f. 1). İstihkak iddiasının iflas idaresi tarafından reddi hâlinde, bu kararın tebliğ edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde icra mahkemesinde istihkak davası açılması gerekir. İİK m. 228/f. 2 uyarınca, bu süre, hak düşürücü süre niteliğindedir.

129 Sirmen, s. 51.

130 Oğuzman ve diğ., s. 52-54, N. 293-300; Sirmen, s. 52; NOMER Hâluk Nami / ERGÜNE Mehmet Serkan, Eşya Hukuku, İstanbul, 2017, s. 11, N. 25; ANTALYA O. Gökhan, Eşya Hukuku, Zilyetlik, C. II, İstanbul, 2017, s. 15, N. 57. Diğer görüşler için bkz. Antalya, Zilyetlik, s. 13 vd.

131 Oğuzman ve diğ., s. 54, N. 301; Reisoğlu, s. 49; Akipek ve diğ., s. 126; Sirmen, s. 52; Ertaş, s. 33, N. 141; Ünal / Başpınar, s. 112; Nomer / Ergüne, s. 9, N. 19; Antalya, Zilyetlik, s. 11, N. 40.

132 Reisoğlu, s. 49; Sirmen, s. 53; Ünal / Başpınar, s. 112; Antalya, Zilyetlik, s. 12, N. 43. Ancak zilyetliğe ilişkin tüm hükümler bunlara uygulanamaz (Nomer / Ergüne, s. 9, N. 20). Aksi yönde bkz. Oğuzman ve diğ., s. 56, N. 306.

133 Oğuzman ve diğ., s. 48, N. 281-282; Reisoğlu, s. 47-48; Akipek ve diğ., s. 109; Ertaş, s. 28, N. 117; Esener / Güven, s. 69-73; Erman, s. 10; Ünal / Başpınar, s. 96; Nomer / Ergüne, s. 6, N. 13; Antalya, Zilyetlik, s. 16, N. 60.

134 Reisoğlu, s. 47; Ünal / Başpınar, s. 96; Antalya, Zilyetlik, s. 16, N. 62.

135 Akipek ve diğ., s. 111; Antalya, Zilyetlik, s. 17, N. 63.

136 Akipek ve diğ., s. 111; Sirmen, s. 47; Antalya, Zilyetlik, s. 17, N. 66.

137 Akipek ve diğ., s. 111; Sirmen, s. 47.

138 Akipek ve diğ., s. 110; Antalya, Zilyetlik, s. 20, N. 77.

139 Eckert, s. 268.

140 Dijital veriler bakımından aynı yönde bkz. Eckert, s. 268.

141 Bu gerekçeden yola çıkarak aynı yönde bkz. Seiler / Seiler, s. 161, N. 32.

KAYNAKÇA

AKİPEK Jale / AKINTÜRK Turgut / ATEŞ Derya, Eşya Hukuku, İstanbul, 2018.

AKSOY DURSUN Sanem, Eşya Kavramı, İstanbul, 2012.

ANTALYA O. Gökhan, Eşya Hukuku, Giriş- Temel Kavramlar- Genel İlkeler, C. I, İstanbul, 2017 (Temel Kavramlar).

ANTALYA O. Gökhan, Eşya Hukuku, Zilyetlik, C. II, İstanbul, 2017 (Zilyetlik).

ARICAN Erişah / TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Başak, Bitcoin, Ankara, 2018.

ARIK Kemal Fikret, Türk Medenî Hukuku I, Genel Prensipler, Ankara, 1963.

AYBAY Aydın / HATEMİ Hüseyin, Eşya Hukuku, İstanbul, 2014.

BAHTİYAR Mehmet, “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun Ticari İşletmenin Devri Konusunda Getirdikleri”, Legal Hukuk Dergisi, S. 106, 2011, s. 3889- 3910.

BARTSCH Michael, “Software als Schutzgegenstand absoluter Rechte”, Unkörperliche Güter im Zivilrecht, herausgegeben von Stefan Leible, Matthias Lehmann und Herbert Zech, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, s. 247-260.

BİLGİLİ Fatih / DEMİRKAPI Ertan, Kıymetli Evrak Hukuku, Bursa, 2018.

BOECKEN Winfried, BGB – Allgemeiner Teil, Stuttgart, 2007.

BONAIUTI, Gianni: “Economic Issues on M-Payments and Bitcoin”, Bitcoin and Mobile Payments (Edited by GIMIGLIANO, Gabriella), London 2016, s. 27-51.

BOZER Ali / GÖLE Celal, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 2018.

CENGİL M. Fatih, Ticari İşletmenin Devri, İstanbul, 2018.

CHOHAN Usman W., A History of Bitcoin, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3047875 .

COGNIZANT, “Blockchain in Banking: A Measured Approach” https://www.cognizant.com/whitepapers/Blockchain-in-Banking-A-Measured-Approach- codex1809.pdf.

CROSBY Michael / NACHIAPPAN /PATTANAYAK Pradhan / VERMA Sanjeev/ KALYANARAMAN Vignesh, “Blockchain Technology: Beyond Bitcoin”, Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology Technical Report, California, Ekim 2015.

DAVIS Joshua, “The Crypto-Currency: Bitcoin and its mysterious inventor”, The New Yorker, 10. Oktober

DELOITTE, “Blockchain Disrupting the Financial Services Industry?”, 2015, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/FinancialServices/IE_Cons_B lockchain_1015.pdf.

DEMİR Koray, “Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorunlar”, İÜHFM, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Armağan, C. LXXI, S. 2, 2013, s. 103-120

DOĞAN Hasan, “İslam Hukuku Açısından Kripto Paralar ve Blockchain Şifreleme Teknolojisi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 26, S. 2, 2018, s. 225-253.

DOMEJ Tanja / SCHMIDT Céline P. (Hrsg. BÜCHLER Andrea / JAKOB Dominique), Kurzkommentar ZGB, Basel, 2018.

ECKERT Martin, “Digitale Daten als Wirtschaftsgut: Besitz und Eigentum an digitalen Daten”, SJZ, 112/2016, s. 265-274.

EDİS Seyfullah, Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara, 1993.

ENGELHARDT Christian / KLEIN Sascha, “Bitcoins – Geschäfte mit Geld, das keines ist: Technische Grundlagen und zivilrechtliche Betrachtung”, MMR, 2014, s. 355 vd.

ERDEM Ercüment, “Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin Devri”, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C. 8, Özel Sayı, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C. I, 2013, s. 987-1017.

ERGÜNE Mehmet Serkan, Taşınır Mülkiyeti, İstanbul, 2017.

ERMAN Hasan, Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul, 2017.

ERTAŞ Şeref, Eşya Hukuku, İzmir, 2018.

ESENER Turhan / GÜVEN Kudret, Eşya Hukuku, Ankara, 2017

GÜVEN Vedat / ŞAHİNÖZ Erkin, Blokzincir Kripto Paralar Bitcoin, İstanbul, Kasım 2018.

HALABURDA Hanna / SARVARY Miklos, Beyond Bitcoin, The Economics of Digital Currencies, London, 2016.

HASELÇİN İbrahim, Türk Hukukunda Kaydi Sistem, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, 2006.

HATEMİ Hüseyin, Medeni Hukuk’a Giriş, İstanbul, 2013.

HIRSCH E. Ernst, Ticaret Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul, 1939.

KAHRAMAN Zafer, “Ticari İşletmenin Devrinde Aktif ve Pasiflerin İntikali”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 145-146, Eylül – Ekim 2016, s. 587-630.

KENDİGELEN Abuzer (ÜLGEN Hüseyin / HELVACI Mehmet / KAYA Arslan / NOMER ERTAN Füsun), Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2015.

KÖNIG Michael, “Software (Computerprogramme) als Sache und deren Erwerb als Sachkauf”, NJW, 1993, s. 3121-3124.

KÜTÜK Merih Erdem / SORGE Christoph, “Bitcoin im deutschen Vollstreckungsrecht Von der ‘Tulpenmanie’ zur ‘Bitcoinmanie’”, MMR, 2014, s. 643 vd.

MARLY Jochen P., “Die Qualifizierung der Computerprogramme als Sache nach § 90 BGB”, BB 7, 1991, s. 432-436.

MEIER-HAYOZ Arthur, Berner Kommentar ZGB, System. Teil, Bern, 1981.

MENDİ Faruk / ÇABUK Alper, “Bitcoin’in Arkasındaki Güç: Blockchain”, GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies, C. 1, S. 1, 2018, s. 12-23.

NAKAMOTO Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008.

NEBİL Füsun Sarp, Bitcoin ve Kripto Paralar, İstanbul, 2018.

NOMER Hâluk Nami / ERGÜNE Mehmet Serkan, Eşya Hukuku, İstanbul, 2017. OĞUZMAN M. Kemal / BARLAS Nami, Medenî Hukuk, Giriş- Kaynaklar- Temel Kavramlar, İstanbul, 2016.

OĞUZMAN M. Kemal / SELİÇİ Özer / OKTAY-ÖZDEMİR Saibe, Eşya Hukuku, İstanbul, 2016.

PILLER François, “Virtuelle Währungen – Reale Rechtsprobleme?”, AJP, 2017, s. 1426- 1438.

PULAŞLI Hasan, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 2019.

REİSOĞLU Safa, Eşya Hukuku, Zilyedlik- Tapu Sicili- Kadastro, Ankara, 1984.

REY Heinz, Die Grundlagen des Sachenrechts und des Eigentums, Bern, 2007. ROZENFELD, Monica: Getting Linked to the Blockchain. http://theinstitute.ieee.org/technology-topics/computing/getting-linked-to-the-blockchain (Erişim Tarihi: 10.10.2019).

SCHLUND Albert / PONGRATZ Hans, “Distributed-Ledger-Technologie und Kryptowährungen – eine rechtliche Betrachtung”, DStR, 2018, s. 598 vd.

SCHMID Jean-Daniel / SCHMID Alexander, “Bitcoin – eine Einführung in die Funktionsweise sowie eine Auslegeordnung und erste Analyse möglicher rechtlicher Fragestellungen”, Jusletter vom 4.6.2012, s. 1-13.

SEILER Benedikt / SEILER Daniel, “Sind Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Ripple (XRP) als Sachen im Sinne des ZGB zu behandeln?”, Sui-Generis, 2018, s. 149-163.

SEROZAN Rona, Eşya Hukuku I, İstanbul, 2014.

SINGHAL Bikramaditya / DHAMEJA Gautam / PANDA Priyansu Sekhar, Beginning Blockchain, New York, 2018.

SİRMEN Lâle, Eşya Hukuku, Ankara, 2014.

TEKİNAY Selâhattin Sulhi / AKMAN Sermet / BURCUOĞLU Halûk / ALTOP Atillâ, Tekinay Eşya Hukuku, C. I, Zilyedlik – Tapu Sicili Mülkiyet, İstanbul, 1989.

TÖREMİŞ Hatice Ebru, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Nama Yazılı Payların Borsa’da Devri, Yeterlik Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi, Ankara, 2008.

TURANBOY Asuman, Varakasız Kıymetli Evrak, Ankara, 1998.

ÜLGEN Hüseyin / HELVACI Mehmet (KENDİGELEN Abuzer / KAYA Arslan), Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2013.

ÜNAL Mücahit, Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Konya, 2011.

ÜNAL Mehmet / BAŞPINAR Veysel, Şeklî Eşya Hukuku, Ankara, 2018.

VERMA Atul Kumar / GARG Arpit, “Blockchain: An Analysis On Next-Generation Internet”, International Journal of Advanced Research in Computer Science, Volume 8, No. 8, September-October 2017, s. 429-432.

WIEGAND Wolfgang, Basler Kommentar ZGB II, Basel, 2015.

YALIN Pınar, Sermaye Piyasalarında Menkul Kıymet Kaydileştirilmesi ve Türkiye Uygulaması, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2006.


Medeni Usul Hukukunda İspat Aracı Olarak Blokchain Teknolojisi – Fatih Bilgili / Fatih Cengil

Makalenin PDF haline buradan ulaşabilirsiniz.

MEDENİ USUL HUKUKUNDA İSPAT ARACI OLARAK BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ

Prof. Dr. iur. Fatih BİLGİLİ
Arş. Gör. M. Fatih CENGİL

Microsoft Word – Medeni Usul Hukukunda İspat Aracı Olarak Blockchain Teknolojisi docx.docx

I. KONU ÖZELİNDE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Blockchain teknolojisi 1991 yılında icat edilmesine karşın bu teknolojinin tanınması 2008 yılında duyulan Bitcoin ile birlikte olmuştur1. Bitcoin, Blockchain sisteminde hayat bulan bir kripto paradır2. Diğer bir deyişle Bitcoin uygulamasının temelinde Blockchain teknolojisi bulunmaktadır3. Dolayısıyla bu teknolojinin yapısı konumuz bakımından önem arz etmektedir. Ancak Blockchain’in çok farklı kullanım alanları olduğunun ve sadece Bitcoin için kullanılmadığının da altını çizmek gerekir4.

Blockchain, blokların birbirine zincir gibi bağlandığı bir dağıtık veri tabanıdır5. Veriler sistemdeki bloklara kaydedilir ve her bir verinin bir zaman damgası vardır. Sisteme kaydedilen tüm işlemler şifrelenmiş hâlde bloklarda bulunur. Bloklar belirli bir kapasiteye sahiptir. Bu kapasite verilerle dolunca bloğun “Hash” ismi verilen ve bloğa kaydedilmiş tüm işlemlere (verilere) karşılık gelen sabit uzunluktaki bir çıktısı oluşturulur6. Hash adeta bloğun parmak izi anlamını taşır7. Her zaman için aynı ibarelerin Hash’i aynı; farklı ibarelerin Hash’i ise farklı olmaktadır. Örneğin “Ahmed” kelimesi ile “Ahmet” kelimesinin Hashleri birbirinden farklıdır. Bir blok dolunca yeni bir blok üretilir ve bunun bir önceki bloğa bağlanması suretiyle de zincir oluşur8. Bu yeni bloğun girdilerinden birisi de kendisine bağlanan bloğun Hash’idir9. O hâlde herhangi bir blokta yapılan her türlü değişiklik (örneğin mevcut işlemin değiştirilmesi ya da yeni bir işlem eklenmesi gibi) o bloğun Hash’ini değiştirecek ve bu da devamında gelen her bloğun Hash’inin değişmesine yol açacaktır. Sonuç olarak zincirin orijinal olmadığı anlaşılacaktır10. Burada Blockchain sisteminin en önemli özelliğine değinmek gerekir. Bu sistemde merkezi bir sunucu (otorite) bulunmamaktadır11. Sistem başka bir aracıya ihtiyaç duyulmadan bir verinin iki taraf arasında değiş tokuşuna imkân tanımaktadır. Yani işlemler eşler arası/kullanıcıdan kullanıcıya/uçtan uca (Peer to Peer) gerçekleşir. Bloklarda yer alan ve şifrelenmiş hâlde bulunan tüm işlemler bu hâlleriyle ağdaki tüm kullanıcılar tarafından görülebilir. Diğer bir deyişle bu sistemin sahibi (merkez bir sunucusu) bulunmamakta ve tüm bilgiler şifrelenmiş de olsa tüm kullanıcılar tarafından takip edilebilmektedir12. Altını çizelim ki tüm kullanıcıların gördüğü kayıtlar birbirlerinin aynısıdır. Bundan dolayıdır ki Blockchain dağıtık veri tabanı ya da dağıtık defter-i kebir teknolojisi (Distributed Ledger Technology) olarak nitelendirilmektedir. Blok üretimi süresi yaklaşık 10 dakikadır13. Kötü niyetli bir kişinin sisteme saldırıp başarılı olabilmesi için hesaplama gücü tüm sistemin hesaplama gücünün en az % 51’i olmalıdır14. Bu da çok mümkün değildir15. Görüldüğü gibi kayıtların değiştirilmesinin imkânsız denecek düzeyde zor olması ve sistemde herkese dağıtılmış olan kayıtların birbirinin aynısı olması sayesinde sistem şeffaf ve güvenliklidir16.

Öte yandan son zamanlarda artar şekilde özel ve izinli Blockchainler ortaya çıkmıştır. Bu Blockchainlerde bir merkezi makam tarafından kimin hangi şartlarda sisteme katılacağına karar verilmektedir.17

Blockchain’de Bitcoin transferi işlemine değinecek olursak, transfer için sistemdeki herkesin bir adrese sahip olması gerekir. Adresin üretilmesi için de öncelikle cüzdandan18 özel anahtar (Private Key) üretilmelidir. Özel anahtarın kullanılmasıyla da açık anahtar (Public Key) üretilir. Bitcoin bu adreslerde bulunur.19

Gönderim şu şekilde gerçekleşmektedir: Şifrelemek ve şifreyi açmak için iki anahtar söz konusudur. Bunlardan açık anahtar şifrelemek, özel anahtar ise şifreyi çözmek için kullanılır. Açık anahtar banka IBAN numarası; özel anahtar ise banka hesabına girilen şifre yani hesaptaki paradan tasarruf yetkisi veren şey olarak düşünülebilir. Görüldüğü üzere açık anahtar Blockchain sistemi gereği herkese açık olabilirken, özel anahtar sadece Bitcoin üzerinde hak sahibi olan kişi tarafından bilinebilir durumda olmalıdır20. Zira Bitcoin üzerindeki tasarruf yetkisi özel anahtar kimdeyse ona aittir21. Bir kişiye Bitcoin yollanırken öncelikle o kişinin açık anahtarı istenir. Açık anahtar sayı ve harflerden oluşmaktadır. Bitcoin’in transfer edilebilmesi için diğer kişiye ait olan açık anahtar yazılır ve özel anahtar kullanılıp dijital imza22 (Digital Signature) ile işlem onaylanır23. Bitcoin’in gönderildiği adrese ilişkin özel anahtara sahip olan kişi, Bitcoin üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir.

Kripto paraların değerlendirilmesi bakımından kripto para işlem platformlarından (kripto para borsalarından) bahsetmek gerekir. Bu platformlar farklı hizmetler sunabilmektedir. Örneğin, bazı platformlar sadece satış yaparken bazıları ise hem satış hem de alış yapmaktadır. Bazı platformlar ise kripto paralarını satmak isteyen ve kripto para almak isteyen kişileri buluşturur. İşlem yapılan para birimleri de platformdan platforma farklılık göstermektedir.24 Bu platformlarda hesap açılmasıyla birlikte kendiliğinden cüzdan da açılmaktadır25. Platform üzerinden elde edilen kripto paralar bu cüzdanlarda bulunmaktadır. Bu cüzdanlardaki özel anahtarın kontrolü ise platformlardadır. İşlem yapmak isteyen kişi yapacağı işlem konusunda açmış olduğu hesabından talimat verir ve işlem özel anahtar vasıtasıyla platform tarafından gerçekleştirilir. Görüldüğü gibi bu platformlarda banka uygulamasına benzer bir uygulama söz konusudur. Kripto para sahipleri, bu platformlar sayesinde kripto paralarını kolay bir şekilde devredip itibari paraya çevirme imkânına da kavuşmaktadırlar.

Blockchain teknolojisinde belirli koşulların karşılanması hâlinde kendiliğinden uygulanan ve Blockchain’in şifreli ve adem-i merkeziyetçi yapısından dolayı kendiliğinden işlemi sonuçlandıran ve manipüle edilebilmekten uzak dijital programlara “akıllı sözleşmeler” denmektedir26. Her Blockchain’de akıllı sözleşmelerin kurulması mümkün değildir. Zira farklı Blockchain yapıları bulunmaktadır. Örneğin, Ethereum Blockchain’inde akıllı sözleşmeler kurulabilirken Bitcoin Blockchain’inde kurulamaz. Öte yandan Blockchain dışında kurulan sözleşmelerin de Blockchain’e kaydedilmesi mümkündür.

II. İSPAT HUKUKU AÇISINDAN KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. İspat Hakkına ve Delile İlişkin Konu Özelinde Temel Bilgiler

Taraflar arasında bir konuda uyuşmazlık çıkması hâlinde ispat faaliyeti son derece önem kazanacaktır. Genel anlamda ispat “bir iddianın doğru ve gerçek olup olmadığı konusunda hâkimi inandırma faaliyeti” olarak tanımlanmaktadır27.

İspat hakkı anayasal bir temele sahiptir28. Gerçekten Anayasa m. 36’ya göre “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanmak hakkına sahiptir.” Hukuki dinlenilme hakkının düzenlediği HMK m. 27’de bu hakkın ispat hakkını da içerdiği belirtilmiştir. İspat hakkı ve bu hakka ilişkin düzenlemeler ise HMK m. 187 vd. hüküm altına alınmıştır.

İspat faaliyetinde kullanılan araçlar ise ispat araçları ya da deliller olarak nitelendirilmektedir29. Bunlar, hâkimi iddia edilen hususa inandırmak amacıyla usul hukukunda kullanılan araçlardır30. İspat hukukunda temel ilke müddeinin iddiasını ispatla mükellef olmasıdır. O hâlde, kural olarak, iddia sahibi iddiasını ispat etmek durumundadır.

Türk hukukunda “serbest delil” sistemi tercih edilmiştir31. Kanunda belirli bir delille ispat zorunluluğu öngörülmemişse Kanunda yer almayan delillerle de bir hususun ispat edilmesi mümkündür32.

Delillerin hâkim tarafından nasıl değerlendirileceğine ilişkin ayrıma göre deliller, kesin deliller ve takdiri deliller olarak ikiye ayrılmaktadır33. Türk hukukunda hâkim kanunda belirtilen istisnalar dışında kural olarak delilleri serbestçe değerlendirmektedir (HMK m. 199/f. 1). Kanunda belirtilen istisnalar ise kesin delillerdir. Bunlar; senet (HMK m. 200 vd.), yemin (HMK m. 225 vd.) ve kesin hükümdür (HMK m. 303)34. Takdiri deliller ise tanık (HMK m. 240-265), bilirkişi (HMK m. 266-287) ve keşiftir (HMK m. 288-292)35.

Kesin deliller taraflarca hazırlama ilkesinin uygulandığı davalarda hâkimi bağlar. Buna karşın bunların kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda hâkim için bağlayıcılıkları bulunmamaktadır.36

HMK’ya göre belge, “uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları”dır (m. 199). Kesin delil olan senet ise belgeden farklı bir kavramdır37. Öyle ki belge senedi de kapsayan bir üst kavram olarak Kanunda düzenlenmiştir38. Senet dışındaki belgeler takdiri delil niteliğindedir39. Dolayısıyla bir belgenin senet niteliğinde olup olmadığının tespiti ispat hukuku bakımından oldukça önemlidir.

Genel olarak hukuki anlamda senet, “bir kimsenin kendi aleyhine hazırladığı veya aleyhine sonuç doğuran yazılı bir belge” olarak tanımlanmaktadır40. Bir belgenin HMK anlamında senet niteliğini taşıyabilmesi için, senet sayılan belgenin dış aleme yansıyacak şekilde yazılı olarak vücut bulması, bir vakıa hakkında bir irade beyanını içermesi ve üzerinde imza bulunması gerekir41. İmza senet metnindeki iradenin o iradeyi ortaya koyan kişiyle bağının ortaya konması bakımından önem taşımaktadır42. Hemen belirtelim ki güvenli elektronik imza ile el yazısıyla atılmış imzanın hukuki sonuçları farksızdır [6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 15/f. 1; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (EİK) m. 5]. EİK m. 4 uyarınca güvenli elektronik imza; münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır. EİK m. 8 vd.da hüküm altına alındığı üzere güvenli elektronik imzadan söz edebilmek için kanun kapsamında kurulmuş bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından oluşturulan nitelikli elektronik sertifikasının bulunması gerekir43.

HMK m. 205/f. 2 uyarınca, senedin diğer şartlarını taşımak koşuluyla, “usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler, senet hükmündedir.” O hâlde dijital verilerin, HMK anlamında senedin diğer unsurlarını taşıması kaydıyla, güvenli elektronik imza ile imzalanması hâlinde senet niteliğinden söz edilebilir44.

İspat hukuku bakımından Blockchain’in yapısı, işleyişi önem arz etmektedir45. Bu nedenle bir iddianın ispatı her bir Blockchain türü özelinde değerlendirilmelidir.

B. Blockchain’in Delil Niteliği

İlkin tespit edelim ki Blockchain’deki veriler, HMK m. 199 anlamında belge niteliğindedir. Ayrıca Blockchain’deki veriler, somut olayda HMK m. 202/f. 2’deki şartlar kümülatif olarak sağlandığı hâllerde, delil başlangıcı olarak da kullanılabilir46. Blockchain teknolojisinde yer alan veriler teknik destekle dış aleme yansıtılabilir. O hâlde bu sistemde yer alan irade beyanını içeren bir dijital verinin senet niteliğini taşıyıp taşımadığı hususunda imza unsuru tetkik edilmelidir. Blockchain teknolojisinde işlemler özel anahtarların kullanılmasıyla dijital imza ile onaylanır. Bu dijital imza hukuki olarak güvenli elektronik imza niteliğinde değildir. Bu itibarla Blockchain teknolojisindeki dijital verilerin HMK anlamında senet olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilebilir47. Bununla birlikte Blockchain’in güvenlikli yapısını ve açık ve özel anahtarların sahiplerinin kim olduğu sistemden anlaşılmasa da dijital imzanın özel anahtarın sahibi kişi48 tarafından atıldığının bilinmesini göz önünde bulundurulduğunda dijital imzanın güvenli elektronik imzanın yerini tutabileceği ve bu dijital verinin senet niteliğinde sayılabileceği de lege ferenda ileri sürülebilir49. İsviçre doktrindeki bir görüşe göre, elektronik imza sisteminin Blockchain sistemine entegre edilmesi hâlinde hem içerik hem de taraflar bakımından daha güvenli bir sistem oluşturulur50. Bu ihtimalde ifade edilebilir ki elektronik imza, EİK anlamında güvenli elektronik imza ise, Blockchain’deki dijital veriler HMK anlamında senet niteliği taşıyacaktır.

Öte yandan senetle ispat zorunluluğu (HMK m. 200 ve 201) yalnızca hukuki işlemler bakımından öngörülmüştür51. Senetle ispat zorunluluğunda iki temel kural bulunmaktadır. İlk kurala göre belirli bir miktarın (2019 yılı için bu miktar 3660 TL’dir) üzerindeki hukuki işlemlerin ispatı, ilke olarak, senetle yapılmak zorundadır (HMK m. 200/f. 1). İkinci kurala göre ise, miktar ve değerine bakılmaksızın, “senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler” senetle ispat edilmek zorundadır (HMK m. 201). Kripto paralara ilişkin hukuki işlem 3660 TL’nin üzerindeyse bunun senetle ispatı gerekmektedir. Kripto paranın Türk Lirası cinsinden hesabı yapılırken ilgili kripto paranın Türkiye’deki kripto para borsalarındaki aritmetik ortalaması değeri dikkate alınabilir.

Son olarak ekleyelim ki Bitcoin Blockchain’inden farklı yapısı nedeniyle özel ve izinli Blockchainlerin ispat gücüne/etkisine daha çekinceli yaklaşılabilir52.

C. Blockchain’e Dayanılarak Delillerin İleri Sürülmesi

Kural olarak deliller taraflarca getirilir (HMK m. 25/f. 2). Buna karşın kanunda öngörülen istisnai hâllerde hâkim re’sen delil toplayabilir (HMK m. 25/f. 2). Deliller taraflar tarafından dilekçeye eklenerek mahkemeye sunulmalıdır53. Blockchain’deki kayıtların delil olarak kullanıldığı hâllerde bunlar ekran görüntüsünün çıktısı alınarak veya incelemeye elverişli olarak elektronik ortama kaydedilerek mahkemeye ibraz edilebilir. Ayrıca bu veriler USB tarzı kripto para cüzdanlar (Ledger Nano S/X gibi) vasıtasıyla da mahkemeye delil olarak sunulabilir. Taraflar, bunların hangi hususta ve hangi vakıaları ispat için gösterildiğini açıkça belirtilmek durumundadırlar (HMK m. 194). Diğer yandan taraflar delil olarak gösterilen Blockchain’deki kayıtlara ilişkin bilirkişi incelemesi talep edebilirler.

Ayrıca belirtilmelidir ki Blockchain’deki veriler, şifrelenmiş hâlde, herkese açıktır. Bu nedenle Blockchain’deki verilerin delil olarak ileri sürülmesi hâlinde hukuka aykırı yollardan elde edilmiş delil söz konusu değildir.

D. Blockchain’e İlişkin İşlemlerde Bilirkişi İncelemesinin ve Keşfin Yapılmasının Gerekliliği

Davalarda çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâller ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda hâkim tarafından bilirkişiye başvurulur (HMK m. 266)54.

Güvenli elektronik imzayla oluşturulmuş verinin inkârı hâlinde hâkim tarafından veriyi inkâr eden taraf dinlendikten sonra bilirkişi incelemesine karar verilir (HMK m. 210). Özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâller hâkim tarafından takdir edilir55. Şu an için ifade edilebilir ki Blockchain’in delil olarak kullanılması hâlinde çoğu kez hâkim tarafından bilirkişi incelemesine başvurulacaktır.

Ayrıca hâkim, taraflardan birinin talebiyle ya da kendiliğinden keşif yapılmasına karar verebilir (HMK m. 288/f. 2). Hâkim, keşif sayesinde uyuşmazlık konusu hakkında bizzat duyu organları yardımıyla inceleme yapıp bilgi sahibi olabilir (HMK m. 288/f. 1). Hâkimin Blockchain’in ispat aracı olarak kullanıldığı hâllerde yapacağı keşif çoğu kez bilirkişinin bilgisayardan yapmış olduğu çalışmaları izlemek suretiyle olacaktır. Bu da Blockchain’in ispat aracı olarak kullanıldığı hâllerde oldukça önem arz etmektedir.

Bilirkişi takdiri deliller arasında yer almaktadır56. Hâkim, bilirkişi raporu sonucunda vakıaya ilişkin özel ya da teknik bilgiyi edinir ve bu bilgileri değerlendirerek kararını mesleki bilgi ve deneyimleri ışığında verir57. Bilgileri olduğu gibi koruyan ispat araçları, bir vakıanın ispatına ilişkin hâkimdeki kanaati önemli ölçüde etkileyecek delil olarak nitelendirilebilir. Bu bakımdan Blockchain’in ispat aracı olarak kullanıldığı hâllerde Blockchain’in, sahip olduğu ispat kuvveti ile, hâkimdeki kanaati önemli ölçüde etkileyeceği şimdiden ifade edilebilir58.

Bilirkişinin tespiti, kripto paralarla yapılan ödemenin kripto para borsaları üzerinden yapılması ya da kişinin kendi kripto para cüzdanından yapılması hâllerinde farklılık arz etmektedir.

Ödemenin kripto para borsalarına verilen talimatla gerçekleştirildiği hâllerde borsalar özel anahtarlar vasıtasıyla Blockchain sisteminde bu transfer işlemini gerçekleştirecektir. Bu borsalarda hesap açan kişilerin kimlikleri, borsalarda bulunan kripto paralara ilişkin cüzdan adresleri (açık anahtarlar) ve verilen talimatlar borsalar tarafından bilinmektedir. Ayrıca Blockchain sistemine kayıtlı herkes, adresler59 arası ne kadar transfer yapıldığını görebilmektedir.

Kripto paralarla yapılan ödemenin kişinin kendi kripto para cüzdanından özel anahtarların kullanılmasıyla yapılması hâlinde Blockchain sistemindeki tüm kullanıcılar hangi adresten hangi adrese ne kadar kripto paranın gönderildiğini tespit edebilirler. Ancak adresler anonim nitelikte göründüğünden transferi gerçekleştiren kişilerin gerçek kimlikleri, kural olarak, sistem üzerinden saptanamamaktadır. Hemen belirtelim ki bir adresten kripto para kullanılarak alışveriş yapılması hâlinde bu adresin sahibinin gerçek kimliği firmalar tarafından bilinebilir. Öte yandan Blockchain’de yapılan işlemlerin ne zaman yapıldığı bilinmektedir.

İspat faaliyetinde, Blockchain’deki adres sahiplerinin gerçek kimliklerinin tespiti yapılırken Blockchain dışındaki materyaller oldukça önemlidir. Örneğin; kripto para cüzdanına ilişkin adrese (açık anahtarı), yollanacak kripto para miktarına ilişkin telefon mesajları vs. belirtilen ispat faaliyetinde önemli rol oynayacaktır.

Yukarıda da ifade edildiği üzere Blockchain dışında kurulan sözleşmelerin de Blockchain’e kaydedilmesi mümkündür60. Taraflar yapmış oldukları sözleşmenin içeriği hususunda mutabık kalarak bunları Blockchain’e kaydederek ona kayıtlı bir veri konumuna getirebilirler. Anlaşılan metin olduğu gibi (harfiyen) girildiğinde aynı Hash’i verecektir. Şu an için (İsviçre uygulamasında) sözleşmelerin tamamının konulmasının oldukça masraflı olduğu aktarılmaktadır61. 1 MB’lık bir verinin Blockchain’e kaydının 50 İsviçre Frangı tuttuğu ifade edilmektedir62. Bu nedenle sözleşmenin belirli kısımları Blockchain’e konulmaktadır. Blockchain’e kayıtlı Hash değeri elde edilmekte bu Hash değeriyle de sözleşmenin kurulduğuna ilişkin bir belgeye sahip olunmaktadır. Blockchain’de yer alan kayıtların değiştirilemezliği özelliği nedeniyle bu Hash değerine temel teşkil eden sözleşme içeriği olduğu gibi muhafaza edilmektedir.

Sözleşmenin varlığına ilişkin uyuşmazlık nedeniyle ispat faaliyetinde Hash değerleri mahkemeye sunulabilir. Mahkeme sunulan bu Hash değerinden kaydedilen sözleşme metnine ulaşmak için bilirkişi tayin edecektir. Tayin edilen bilirkişi Hash değerinin oluşturduğu algoritmayı dikkate alarak Hash değerine temel teşkil eden sözleşme içeriğini tespit edecektir. İspat faaliyetinin sıhhati açısından bu hususta birden fazla bilirkişinin mahkeme tarafından tayin edilmesinin yerinde olacağı söylenebilir.

Sözleşme içeriğinin tespitinde şu hususa dikkat çekmek gerekir: Blockchain’deki kayıtların değiştirilemezliği ilkesine dayanılarak, bilirkişi tarafından tespit edilen sözleşme ile taraflar arasında kurulan asıl sözleşmenin her zaman aynı olduğu sonucuna varılmamalıdır. Zira sözleşme Blockchain’e kaydedilirken içeriği değiştirilerek kaydedilebilir ve böylece Hash değeri her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Bu nedenle sözleşme içeriği Blockchain’e kaydedilirken taraflarca doğruluğu kontrol edilmelidir. Körner/Marijanovic’e63 göre elektronik imzanın Blockchain sistemiyle birleştirilmesiyle sözleşme içeriği ve tarafları hakkında güvenlik sağlanır.

Blockchain teknolojisinin bir diğer önemli işlevi de akıllı sözleşmelerin kurulması ve işlemesidir. Doğrudan Blockchain’de sözleşmenin kurulması, kural olarak, sözleşmenin kurulması ve icrasını da kapsamaktadır. Blockchain’de kurulan sözleşmenin tarafları, kurulma anı tespit edilebilmektedir64. Şu an için Blockchain sisteminde bu sözleşmelere ilişkin ödemelerde kripto paralar kullanılmak durumundadır65. Bu sözleşmelerin ifa edilip edilmediği (ki bu ifa borçlusunun kripto para cüzdanında kripto paranın bulunmasına bağlıdır) Blockchain’de tespit edilebilir. Akıllı sözleşmede öngörülen şartların gerçekleşmesiyle ödemenin otomatik olarak yapılması ispat hususunda kolaylık sağlamaktadır.

Microsoft Word – Medeni Usul Hukukunda İspat Aracı Olarak Blockchain Teknolojisi docx.docx

SONUÇ

Çalışmamızda şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1. Blockchain’deki veriler HMK m. 199’e göre bir belge niteliğindedir.

2. Blockchain’deki veriler imza eksikliği nedeniyle HMK m. 200 anlamında senet olarak değerlendirilemez.

3. Blockchain’in güvenlikli yapısını ve açık ve özel anahtarların sahiplerinin kim olduğu sistemden anlaşılmasa da dijital imzanın özel anahtarın sahibi kişi tarafından atıldığının bilinmesini göz önünde bulundurduğumuzda dijital imzanın güvenli elektronik imzanın yerini tutabileceği ve bu dijital verinin senet niteliğinde sayılabileceği de lege ferenda ileri sürülebilir.

4. Blockchain’deki veriler, somut olayda HMK m. 202/f. 2’deki şartlar kümülatif olarak sağlandığı hâllerde, delil başlangıcı olarak da kullanılabilir.

5. Blockchain’deki verilerin bir kağıda basılıp imzalanması hâlinde senetten söz edilebilir.

6. Bilgileri olduğu gibi koruyan ispat araçları, bir vakıanın ispatına ilişkin hâkimdeki kanaati önemli ölçüde etkileyecek delil olarak nitelendirilebilir. Bu bakımdan Blockchain’in ispat aracı olarak kullanıldığı hâllerde Blockchain’in, sahip olduğu ispat kuvveti ile, hâkimdeki kanaati önemli ölçüde etkileyeceği şimdiden ifade edilebilir. Bu nedenle hâkimin bilirkişi incelemesi yapılırken bu incelemeyi izlemek amacıyla keşif yapması diğer bir deyişle bilirkişinin bilgisayardaki yaptığı incelemeyi takip etmesi önem arz etmektedir.

…………………………………………………..
∗  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı (fatih.bilgili@gmail.com).
∗  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı (m.fatihcengil@gmail.com).

1 Mendi, F./Çabuk, A.: “Bitcoin’in Arkasındaki Güç: Blockchain”, GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies, C. 1, S. 1, 2018, s. 12; Bilgili, F./Cengil, M. F.: “Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Eşya Niteliği Sorunu”, https://www.academia.edu/39994839/BITCOIN_%C3%96ZEL%C4%B0NDE_KR%C4%B0PTO_PARALARI N_E%C5%9EY A_N%C4%B0TEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_SORUNU_THE_QUESTION_OF_PROPER TY_QUALIFICATION_OF_CRYPTOCURRENCIES_SPECIFIC_TO_BITCOIN, s. 3.

2 Kriptografi, bir şeyin şifrelenmesini ve bu şifrenin çözülmesini sağlayan bir yöntemdir. Bitcoin vb.lerinin işlediği sistemde kriptografi kullanılmaktadır. Bitcoin şifrelenmiş bir dijital veri olduğundan bu ve benzerlerine kripto para denmektedir.

3 Rozenfeld, M.: “Getting Linked to the Blockchain”, http://theinstitute.ieee.org/technology-topics/computing/getting-linked-to-the-blockchain ; Bilgili/Cengil, Eşya Niteliği, s. 3.

4 Deloitte: “Blockchain Disrupting the Financial Services Industry?”, 2015, s. 3, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/FinancialServices/IE_Cons_Blockchain_1015.pd f; Bilgili/Cengil, Eşya Niteliği, s. 3.

5 Verma, A. K./ Garg A.: “Blockchain: An Analysıs On Next-Generation Internet”, International Journal of Advanced Research in Computer Science, Volume 8, No. 8, September-October 2017, s. 429; Bilgili/Cengil, Eşya Niteliği, s. 3.

6 Güven, V./Şahinöz, E.: Blokzincir Kripto Paralar Bitcoin, İstanbul, Kasım 2018, s. 45; Bilgili/Cengil, Eşya Niteliği, s. 3.

7 Her blok kendi Hash’i ile tanımlanmaktadır (Singhal, B./Dhameja, G./ Panda, P. S.): Beginning Blockchain, New York 2018, s. 159).

8 Crosby, M./Nachiappan/Pattanayak, P./Verma, S./Kalyanaraman, V.: “Blockchain Technology: Beyond Bitcoin”, Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology Technical Report, California, Ekim 2015, s. 9. Blok sistemiyle ağ üzerindeki güvenilmeyen işlemlerin devre dışı bırakılması hedeflenmiştir (Güven/Şahinöz, s. 53 vd.). İlk bloğa “Genesis Blok” denmektedir (Singhal/Dhameja/Panda, s. 159; Chohan, U. W.: “A History of Bitcoin”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3047875 , s. 3). Bu blok 3 Ocak 2009 tarihinde oluşturulmuştur (Crosby/Nachiappan/Pattanayak/Verma/Kalyanaraman, s. 5).

9 Nakamoto, S.: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, 2008, s. 3; Verma/Garg, s. 429; Güven/Şahinöz, s. 53; Tomrukçu, T.: “Blockchain Teknolojisi ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler ve Kolaylıklar”, Terazi, C. 14, S. 152, s. 828-829.

10 Singhal/Dhameja/Panda, s. 159-160; Güven/Şahinöz, s. 53; Bilgili/Cengil, Eşya Niteliği, s. 4.

11 Singhal/Dhameja/Panda, s. 154; Verma/Garg, s. 429; Cognizant: Blockchain in Banking: A Measured Approach”, s. 3, https://www.cognizant.com/whitepapers/Blockchain-in-Banking-A-Measured-Approach- codex1809.pdf; Tomrukçu, s. 829; Bilgili, F./Cengil, M. F.: “İcra ve İflas Hukuku Yönüyle Kripto Paralara İlişkin Bazı Meseleler”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1, Haziran 2019, s. 100; Bilgili/Cengil, Eşya Niteliği, s. 4.

12 Cognizant, s. 3; Bilgili/Cengil, İcra ve İflas, s. 100.

13 Halaburda, H./Sarvary, M.: Beyond Bitcoin, The Economics of Digital Currencies, London 2016, s. 108. Bu süre farklı dönemlerde değişiklik gösterebilir.

14 Nakamoto, s. 4; Halaburda/Sarvary, s. 106; Güven/Şahinöz, s. 96.

15 Nakamoto, s. 8.

16 Güven/Şahinöz, s. 63. Aynı yönde bkz. Topaloğlu, M.: “Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri: Kredi Kartları, Elektronik Para, Elektronik Çek”, Terazi, C. 12, S. Haziran 2017, s. 79; Tomrukçu, s. 829. Bu durum temelde Blockchain sistemi bakımından geçerlidir. Buna karşın cüzdan sağlayıcıları ve cüzdanların korunmasından kaynaklı güvenlik problemleriyle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda daha önce meydana gelen güvenlik sorunlarına ilişkin bkz. Nebil, F. S.: Bitcoin ve Kripto Paralar, İstanbul 2018. Cüzdanların güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin bkz. Arıcan, E./Tanınmış Yücememiş, B.: Bitcoin, Ankara 2018, s. 88 vd.

17 Körner, A./Marijanovic, I.: “Beweis des Vertragsschlusses über das Internet im Zivilprozess Die Blockchain- Technologie als Hilfsmittel”, Von A wie Arbitration über T wie Transport bis Z wie Zivilprozess Liber discipulorum für Professor Dr. Andreas Furrer zum 55. Geburtstag, Bern 2018, s. 215; Dedeoğlu, D.: A’dan Z’ye Blockchain, İstanbul 2019, s. 37.

18 Kripto paraları kullanabilmek için bir cüzdana sahip olmak gerekir (Nebil, s. 78). Cüzdan, kripto paraların saklandığı bir yazılım/uygulamadır (Topaloğlu, s. 79; Güven/Şahinöz, s. 87). Kripto para transferlerinde kullanılan özel ve açık anahtarlar cüzdanlar tarafından üretilmekte ve saklanmaktadır (Güven/Şahinöz, s. 87-88). Cüzdan çeşitleri için bkz. Güven/Şahinöz, s. 90.

19 Bilgili/Cengil, İcra ve İflas, s. 100-101.

20 Bonaiuti, G.: “Economic Issues on M-Payments and Bitcoin”, Bitcoin and Mobile Payments, London 2016, s. 39; Cognizant, s. 3; Bilgili/Cengil, Eşya Niteliği, s. 7.

21 Halaburda/Sarvary, s. 110; Singhal/Dhameja/Panda, s. 213; Cognizant, s. 3; Bilgili/Cengil, Eşya Niteliği, s. 7.

22 Dijital imza işlemi, mükerrer harcamayı önlemenin yoludur (Bonaiuti, s. 39).

23 Nakamoto, s. 2; Singhal/Dhameja/Panda, s. 180-181; Crosby/Nachiappan/Pattanayak/Verma/Kalyanaraman, s. 6; Deloitte, s. 2 Bilgili/Cengil, Eşya Niteliği, s. 7. Çoklu imza sisteminin geçerli olduğu cüzdanlarda ise birden fazla kişi özel anahtara sahiptir. Bir işlemin gerçekleşebilmesi için bu kişilerin özel anahtarlarıyla işlemi imzalamaları gerekir. Sadece bir kişinin özel anahtarıyla işlemi imzalaması, işlemin gerçekleşmesi için yeterli olmayacaktır. Çoklu imza sisteminin geçerli olduğu cüzdanlar şirketler tarafından tercih edilebilir.

24 Nebil, s. 77; Bilgili/Cengil, İcra ve İflas, s. 101; Bilgili/Cengil, Eşya Niteliği, s. 8.

25 Nebil, s. 80; Bilgili/Cengil, İcra ve İflas, s. 101; Bilgili/Cengil, Eşya Niteliği, s. 8.

26 Körner/Marijanovic, s. 217.

Microsoft Word – Medeni Usul Hukukunda İspat Aracı Olarak Blockchain Teknolojisi docx.docx

27 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 312, N. 1377. Benzer tanımlar için bkz. Postacıoğlu, İ. E.: Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975, s. 527; Bilge, N./Önen, E.: Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1978, s. 491; Kuru, B.: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku, İstanbul 2016, s. 318; Konuralp, H.: Medenî Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara 2009, s. 9; Albayrak, H.: Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara 2013, s. 27; Tanrıver, S.: Medenî Usûl Hukuku, C. I, Ankara 2018, s. 759; Budak, A. C./Karaaslan, V.: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2018, s. 221.

28 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 312, N. 1379.

29 Bilge/Önen, s. 492; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 346, N. 1512; Tanrıver, s. 817.

30 Bilge/Önen, s. 492; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 346, N. 1512, Tanrıver, s. 817.

31 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 351, N. 1534; Budak/Karaaslan, s. 232, N. 35.

32 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 351, N. 1534. HMK’da İspat ve Deliller başlığı altında senet, tanık beyanı, bilirkişi görüşü, keşif ve yemin ayrı ayrı öngörülmüşse de, HMK m. 192 gereğince, bu sayımın sınırlandırıcı olmadığı yönünde bkz. Tanrıver, s. 817-818; Budak/Karaaslan, s. 232, N. 35.

33 Bilge/Önen, s. 493; Alangoya, H. Y./Yıldırım, M. K./Yıldırım, N. D.: Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2011, s. 317; Tanrıver, s. 845; Budak/Karaaslan, s. 243, N. 66.

34 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 352, N. 1535; Budak/Karaaslan, s. 243, N. 66. İkrarın da kesin delil olduğu yönünde bkz. Postacıoğlu, s. 568.

35 Postacıoğlu, s. 647 vd.; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 353, N. 1542.

36 Kuru, s. 333; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 353, N. 1541.

37 Budak/Karaaslan, s. 244, N. 68.

38 Budak/Karaaslan, s. 244, N. 68.

39 Kuru, s. 344.

40 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 358, N. 1565. Benzer tanımlar için bkz. Postacıoğlu, s. 596; Üstündağ, S.: Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, İstanbul 2000, s. 637; Kuru, s. 346; Tanrıver, s. 848; Budak/Karaaslan, s. 244, N. 67. Bir yazılı belgenin senet niteliğini taşıması için kişinin kendi aleyhine delil teşkil etmesi amacıyla oluşturmuş olması gerekmez (Kuru, s. 346).

41 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 359, N. 1567.

42 İspat hukuku bakımından senet metnin sadır olduğu kişinin tespiti önem arz etmektedir. Bu da, ilke olarak, imza ile sağlanır (Alangoya/Yıldırım/Yıldırım, s. 326).

43 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 362, N. 1576.

44 Kuru, s. 378; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 361-362, N. 1576; Budak/Karaaslan, s. 245, N. 74.

45 Hangzhou İnternet Mahkemesi’nin bir davada Blockchain’i delil olarak kabul ettiği ifade edilmektedir. Mahkemenin, uyuşmazlığın çözümü için Blockchain’i kullanan ilk mahkeme olduğu belirtilmektedir

[http://www.chinadaily.com.cn/m/chinalic/2018-10/16/content_37080413.htm; 29.06.2018 tarihinde bu hususta
atılan bir tweet için bkz. Katherine Wu (Twitter hesabı: @katherineykwu)]


46 Blockchain’deki verilerin delil başlangıcı olarak kullanılabilmesi için verinin davanın karşı tarafı ya da temsilcisi tarafından gönderilmiş olduğu konusunda şüphe bulunmamalıdır. Bu hususta bir şüphenin varlığı hâlinde mahkeme şüphenin giderilmesi için gerekli işlemleri yapmalıdır. Bu yönde bkz. Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 377- 378, N. 1649.

47 Diğer yandan Blockchain’deki verilerin bir kağıda basılıp imzalanması hâlinde senetten söz edilebilir.

48 Bu kişinin kimliğinin tespit edilememesi söz konusu olabilir. Blockchain teknolojisinin ispat hukukunda kullanılmasında bu hususun göz önünde bulundurulması gerekir.

49 Şüphesiz ki (güvenli) elektronik imzanın önemli fonksiyonlarından biri de imza sahibi kişinin kimliğinin tespit edilebilmesidir.

50 Körner/Marijanovic, s. 218.

51 Kuru, s. 370-371; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 375, N. 1639.

52 Aynı yönde bkz. Körner/Marijanovic, s. 215.

53 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 346, N. 1515.

54 Kanunda öngörülen hâkim tarafından bilirkişi tayin edilmesinin zorunlu olduğu hâller için bkz. Kuru, s. 410.

55 Bilge/Önen, s. 539; Kuru, s. 412.

56 Postacıoğlu, s. 652; Bilge/Önen, s. 538; Üstündağ, s. 740; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 353, N. 1542; Tanrıver, s. 976; Budak/Karaaslan, s. 243, N. 66.

57 Bilge/Önen, s. 550; Tanrıver, s. 976.

58 Hâkimin bilirkişi raporu üzerindeki takdir hakkının genişliğine ilişkin değerlendirme için bkz. Üstündağ, s. 752 vd.

59 Ancak tekrar belirtelim ki, kural olarak, bu adreslerin (açık anahtarların) kime ait olduğu Blockchain sisteminden anlaşılmamaktadır.

60 Körner/Marijanovic, s. 216.

61 Körner/Marijanovic, s. 216.

62 Körner/Marijanovic, s. 216.

63 Körner/Marijanovic, s. 218.

64 Körner/Marijanovic, s. 217.

65 Körner/Marijanovic, s. 219.

KAYNAKÇA

Alangoya, H. Y./Yıldırım, M. K./Yıldırım, N. D.: Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2011.

Albayrak, H.: Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara 2013.

Bilgili, F./Cengil, M. F.: “İcra ve İflas Hukuku Yönüyle Kripto Paralara İlişkin Bazı Meseleler”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1, Haziran 2019, s. 99- 109 (İcra ve İflas).

Bilgili, F./Cengil, M. F.: “Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Eşya Niteliği Sorunu”, https://www.academia.edu/39994839/BITCOIN_%C3%96ZEL%C4%B0NDE_KR%C4%B0 PTO_PARALARIN_E%C5%9EYA_N%C4%B0TEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_SORUN U_THE_QUESTION_OF_PROPERTY_QUALIFICATION_OF_CRYPTOCURRENCIES_ SPECIFIC_TO_BITCOIN (Eşya Niteliği).

Bonaiuti, G.: “Economic Issues on M-Payments and Bitcoin”, Bitcoin and Mobile Payments, London 2016.

Budak, A. C./Karaaslan, V.: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2018.
Cognizant: “Blockchain in Banking: A Measured Approach”, s. 3, https://www.cognizant.com/whitepapers/Blockchain-in-Banking-A-Measured-Approach- codex1809.pdf.

Crosby, M./Nachiappan/Pattanayak, P./Verma, S./Kalyanaraman, V.: “Blockchain Technology: Beyond Bitcoin”, Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology Technical Report, California Ekim 2015.

Dedeoğlu, D.: A’dan Z’ye Blockchain, İstanbul 2019.

Güven, V./Şahinöz, E.: Blokzincir Kripto Paralar Bitcoin, İstanbul Kasım 2018.

Halaburda, H./Sarvary, M.: Beyond Bitcoin, The Economics of Digital Currencies, London 2016.

Konuralp, H.: Medenî Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara 2009.

Körner, A./Marijanovic, I.: “Beweis des Vertragsschlusses über das Internet im Zivilprozess Die Blockchain-Technologie als Hilfsmittel”, Von A wie Arbitration über T wie Transport bis Z wie Zivilprozess Liber discipulorum für Professor Dr. Andreas Furrer zum 55. Geburtstag, Bern 2018.

Kuru, B.: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku, İstanbul 2016.

Mendi, F./ Çabuk, A.: “Bitcoin’in Arkasındaki Güç: Blockchain”, GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies, C. 1, S. 1, 2018.

Nebil, F. S.: Bitcoin ve Kripto Paralar, İstanbul 2018.

Postacıoğlu, İ. E.: Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975.

Rozenfeld, M.: “Getting Linked to the Blockchain”, http://theinstitute.ieee.org/technology- topics/computing/getting-linked-to-the-blockchain .

Singhal, B./Dhameja, G./ Panda, P. S.): Beginning Blockchain, New York 2018.

Tanrıver, S.: Medenî Usûl Hukuku, C. I, Ankara 2018.

Tomrukçu, T.: “Blockchain Teknolojisi ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler ve Kolaylıklar”, Terazi, C. 14, S. 152, s. 827-836.

Topaloğlu, M.: “Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri: Kredi Kartları, Elektronik Para, Elektronik Çek”, Terazi, C. 12, S. 130, Haziran 2017, s. 70-80.

Üstündağ, S.: Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, İstanbul 2000.

Verma, A. K./ Garg A.: “Blockchain: An Analysıs On Next-Generation Internet”, International Journal of Advanced Research in Computer Science, Volume 8, No. 8, September-October 2017.

Batider İçindekiler Listesi – 1961 Cilt: I sayı:1 – 2011 Cilt: 27 sayı: 1

 

BANKA ve TİCARET HUKUKU DERGİSİ

(BATİDER)

1961 Cilt: I sayı:1 – 2011 Cilt: 27 sayı: 1

İçindekiler Listesi

Hazırlayan: Ebru Tekci, BTHAE Kütüphanesi

BATİDER Cilt 1 Sayı 1 Yıl: 1961

1-      Bankaların gayrimenkul ikramiyelerinden doğan ihtilaf hakkında bir karar / Nuşin Ayiter

2-      Mevzuat: 27 Mayıs 1960-14 Aralık 1960 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

3-      Hükmi şahısların anonim şirket idare meclisinde temsili /Tandoğan, Haluk

4-      Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulunun bir kararı dolayısıyla hayat sigortalarında Akdin inikadı sırasındaki ihbar Mükellefiyetine dair / Bozer, Ali

5-      Anonim şirketin murakabesi yolları /Ansay, Tuğrul

6-      Ticari muamelelerin inikadında farklı muamele yapılması yasağı / Wengler

7-      Trafik kanununun hukuki mesuliyete dair hükümlerinde yapılan yeni tadillerin tahlil ve tenkidi / Tandoğan, Haluk

 

BATİDER Cilt 1 Sayı 2 Yıl: 1961

1-      Kefilin def’i hakları / Reisoğlu, Seza

2-      Türk hukukunda mülkiyeti muhafaza kaydı / Kalpsüz, Turgut

3-      Anonim şirketlerde münferit pay sahibinin umumi heyet heyet kararları aleyhine iptal davası açma hakkı / İmregün, Oğuz

4-      Kambiyo senetlerinde ehliyetten doğan ihtilaflar / Berki, Osman Fazıl

5-      Kitap İncelemesi : Le Contrôleur dans les sociétés Anoymes. yazar: prof. Edouard Folliet /

6-      Mal sigortasında akdin yürürlük tarihini ve sigortacının Mes’uliyetinin başlangıcını tayin eden sigorta mukavelesi hükümleri / Bozer, Ali

7-      İsviçre Federal Mahkemesinin markalar arasındaki iktibasla ilgili kararları /

8-      Temyiz Mahkememizin Markalarla ilgili birkaç kararı /

9-      Anonim şirketlerde sermayenin indirilmesi: (Federal Mahkeme kararı) / Akıntürk, Turgut

10-  Kollektif ortaklık / Tekinalp, Ünal

11-  Trafik Kanununun 54. maddesi ile ilgili bir karar dolayısıyla / Atabek, Reşat

12-  Mevzuat: 15 Aralık 1960-17 Nasan 1961 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

13-  Der Eigentumsvorbehalt im Türkischen Recht / Kalpsüz, Turgut

 

BATİDER Cilt 1 Sayı 3 Yıl: 1962

1-      Ticari işletme üzerinde Türk ve İsviçre Hukuku bakımından mukayeseli bir inceleme / Bozer, Ali

2-      Cari hesap / Kınacı, Naci

3-      Kooperatif ortaklıklar /  Tekinalp, Ünal

4-       Kararlar (derleme) /

5-       Mevzuat: 18 Nisan 1961-30 ekim 1961 tarihleri arasındaki Bankacılık ve Ticaret Hukuku ile ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

6-       Kitap İncelemesi : Türk Mesuliyet Hukuku. yazar: Haluk Tandoğan /

7-       Kitap incelemesi : Cases and materials on Corporations yazar: Ralph J.Baker ve William L. Cary /

8-       Anonim şirketlerde infisahın hukuki neticeleri /  Arslanlı, Halil

9-      İlk riziko sigortası / Atabek, Reşat

10-   Fransız hukukunda ticaret fonu üzerinde ipotek tesisi / Kurtoğlu, Serda

11-  Temliki şirketin iznine bağlı nama yazılı hisse senetleri üzerindeki mülkiyetin devri /  Schucany, Emil

 

BATİDER Cilt 1 Sayı 4 Yıl: 1962

1-      Anonim şirketlerde kârın ihtiyata alınması ve hakkın suistimali /  Belgesay, Mustafa Reşit

2-      Türk ve İsviçre hukukunda mukayeseli olarak akdi mesuliyet ve haksız fiil mesuliyetinin telakuku /  Tandoğan, Haluk

3-      Bankacılıkta risk / Abaç, Sadi

4-      Kefilin rücuu ile ilgili meseleler /  Reisoğlu, Seza

5-      Cezai Şartın hukuki mahiyeti /   Tunçomağ, Kenan

6-      Sosyal sigorta kurumlarının tacir sıfatı /  Bozer, Ali

7-      Gayrimenkul satışıda satış bedelinin hakiki değerden aşağı gösterilmesi /   Akıntürk, Turgut

8-      Kararlar (Derleme) /

9-      Mevzuat: 1 Kasım 1961-22 Mayıs 1962 tarihleri arasındaki Bankacılık ve Ticaret Hukuku ile ilgili Mevzuat Sistematik olarak sunulmuştur /

10-   İflas davası /  Kuru, Baki

11-   Limited şirketler hukukuna genel bakış /  Arslanlı, Halil

 

BATİDER Cilt 2 Sayı 1 Yıl: 1963

1-      Fransız hukukunda otomobiller üzerinde rehin tesisi /  Kurtoğlu, Serda

2-      The control of formation of corporations in Turkey: General Remarks /  Ansay, Tuğrul

3-      Bankaların cari hesap suretiyle ikrazat mukavelelerinin hukuki mahiyeti hakkında içtihad notu /  Tandoğan, Haluk

4-       Yargıtay ticaret dairesinin bir kararı dolayısiyle /  Bozer, Ali

5-       Hissedarlık haklarının kullanılması konusunda yapılan anlaşma /  Gürdoğan, Burhan

6-      Kararlar (Derleme) /

7-       Mevzuat: 23 Mayıs-12 Aralık 1962 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

8-       Kitap İncelemesi : Doç Dr. Oğuz İmregün : Anonim şirketlerde pay sahipleri arasında umumi heyet kararlarından doğan menfaat ihtilafları ve bunları telif çareleri / Ansay, Tuğrul

9-       İcra iflas takiplerinde borçlunun tamamen veya kısmen aczini tespit eden vesikalar /  Gürdoğan, Burhan

10-   Karşılıksız çek /   Yüksel, Ali Sait

11-   Anonim şirketlerde umumi heyet kararlarının iptali /  Akıntürk, Turgut

12-   Ticari mümessil tarifinde şahsi unsur / Birsel, Mahmut Tevfik

 

BATİDER Cilt 2 Sayı 2 Yıl: 1963

1-      İstihsal organlarının yaptıkları sigorta prim tahsilatı cari hesap sözleşmesine konu teşkil edebilir mi? /  Bozer, Ali

2-      Mevzuat: 13 Aralık 1962-15 Haziran 1963 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılık ile ilgili Mevzuat sistematik olarak sunulmuştur

3-      Kararlar (Derleme) /

4-      Katalog Detayları Görüntülemesi

5-       Yabancı markaların Türkiye’de himayesi (Bir yargıtay kararı dolayısıyla) /  Ansay, Tuğrul

6-       Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirketlere dair 520. maddesi hükümleri /  Arslanlı, Halil

7-       Muhammen kıymetli sigorta /  Atabek, Reşat

8-      Birleşik Devletler’de şirket müdürlerinin ve idarecilerinin sorumluluğu / Conard, Alfred F.

9-       Adi ve ticari satım sözleşmelerinde satıcının malı verme borcunu yerine getirmekte direnmesi ve bunun sonuçları /  Olgaç, Senai

10-  Anonim şirketlerde hissedarlara müteallik rekabet yasağı ve sır saklama mükellefiyeti /  Even, Sevin

11-  Anonim şirketlerde genel kurul tutanaklarının imzalanması /  Bozer, Ali

12-   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararı dolayısiyle /  Reisoğlu, Seza

13-  İlaca ihtira beraatı verilmeyeceği hakkındaki yargıtay kararının incelenmesi /  Birsel, Mahmut Tevfik

 

BATİDER Cilt 2 Sayı 3 Yıl: 1964

 1. Kooperatif şirket umumi heyetlerinde ortakların temsili /  Tandoğan, Haluk
 2. Ticaret ortaklıklarında kefalet / Sengir, Turgut
 3. 1962 yılında yayınlanmış borçlar hukuku ile ilgili Yargıtay kararları /  Tunçomağ, Kenan
 4. Alacağın rehinle temin edilmiş olmasının takip tarzına tesirleri /  Guisan, François

sigortacının rücu hakkı /  Bozer, Ali

 1. Kararlar (derleme) /
 2. Mevzuat: 16 Haziran 1963-5 Şubat 1964 tarihleri arasındaki tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /
 3. Anonim şirket idare meclisi kararlarının iptali meselesi /  Ansay, Tuğrul
 4. Ticari satışlarda satıcının malı teslim borcuna yerine getirmemesinin sonucu tazminatla sorumluluğu ve zararın hesabındaki usuller /  Olgaç, Senai
 5. Ticari işlere ilişkin faiz hükümlerine toplu bir bakış /  Bozer, Ali
 6. Trafik Kazalarında zarar görenlerin himayesi /  Adal, Erhan
 7. Yargıtay genel kurullarında reform meselesi /  Bilge, Necip

 

BATİDER Cilt 2 Sayı 4 Yıl: 1964

 1. Fransız Hukukunda kredi teminatı olarak ticari işletmenin rehni / Özsunay, Ergun
 2. Avrupai tipte bir şirkete dair /  Vasseur, Michel
 3. Alman-Türk hukukunda müşterek kusurlu çatmanın hukuki sonuçları /  Çelik, Nuri
 4. Banka kavramı ve bankaların sınıflandırılması /  Birsel, Mahmut Tevfik
 5. Satım akdinde satıcının temerrüdü /  İşeri, Ahmet
 6. Yeni Alman Paylar Kanunu Tasarısı’nın beliren yönleri /  Tekinalp, Ünal
 7. İflasa tabi şahıslar /  Sengir, Turgut
 8. Bankaların murakabesinden dolayı devletin sorumluluğu /  Kurtoğlu, Serda
 9. Kararlar (derleme) /
 10. Mevzuat: 6 Şubat 1964–5 Temmuz 1964 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /
 11. Ticaret hukuku öğretimi üzerinde bazı düşünceler /  İmregün, Oğuz

 

BATİDER Cilt 3 Sayı 1 Yıl: 1965

Reisoğlu, Seza İş (hizmet) akdi yönünden borçlar kanunu ile iş kanunları arasındaki münasebetler /

Olgaç, Senai İsbat hukuku yönünden ticari defterler /

Uluç, Mehmet R. İtalyan Hukukunda çekin cezai himayesi /

Oğuzman, M. Kemal İktisadi devlet teşekkülleri ve karma ekonomi teşebbüslerinde çalışan personelin hukuki durumu /

Ayiter, Kudret İktisadi devlet teşekkülleri hakkında 440 sayılı kanun ve anonim şirketler bakımından getirdiği yeni problemler /

Tandoğan, Haluk Anonim şirket idare meclisi azalarına karşı açılacak mesuliyet davalarının müruruzamanı hakkında bazı düşünceler /

Tekinalp, Ünal Yeni alman paylar-kanunu tasarısının getirdikleri /

Abaç, Sadi Çeklerde tasdik (Sertifikasyon) ve karşılığın bloke edilmesi

Adal, Erhan Motorlu taşıtın işletilmesi : (Yargıtay Ticaret Dairesi’nin bir kararı dolayısıyla) /

Mevzuat: 6 Temmuz 1964–25 Şubat 1965 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

Kararlar (derleme) /

 

 

BATİDER Cilt 3 Sayı 2 Yıl: 1965

Birsel, Mahmut Tevfik İstikrarlı kar dağıtımını temin için ayrılacak yedek akçeler ile idare meclisi azalarının kazanç payları arasındaki ilişki /

Çenberci, Mustafa Hakem ücretlerinin belli edilmesine ilişkin meseleler /

Erem, Faruk Bankalar Kanunu ve 3005 Sayılı Kanun /

Yüksel, Ali Sait Hesap açılması ve hesapta tasarruf yetkisi /

Brenni, Brenno Atom riski ve sigorta /

Adal, Erhan Mecburi mali sorumluluk sigortası ve kara nakliyatına müteallik karar incelemeleri /

Brunn, Johann Heinrich Avrupa amme intizamı /

Çamoğlu, Ersin Anonim şirket idare meclisi üyelerine karşı açılacak mesuliyet davalarında zamanaşımı /

Mevzuat: 26 Şubat 1965–10 Haziran 1965 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

Kararlar (derleme) /

 

BATİDER Cilt 3 Sayı 3 Yıl: 1966

Adal, Erhan İsviçre-Türk mevzuatında hukuki sorumluluk sigortasının kaydettiği son gelişmeler /

Ansay, Tuğrul Anonim şirketlerin ehliyeti, idare meclisinin ibrası, idare meclisinin ibrası, idare meclisi aleyhine mesuliyet davası ve Yargıtay hukuk genel kurulu kararı /

Erem, Faruk Bankalar Kanunu’nun 31. maddesinin Anayasaya aykırılığı meselesi /

Uluç, Mehmet R. Borçlar hukuku açısından akreditif /

Baştuğ, İrfan Kollektif şirketin tasfiyesi, tasfiye memurlarının seçimi ve görevlerinin son bulması /

Tekinalp, Ünal Yeni Alman Paylar Kanunu Tasarısı’nın ortaklığın hesapları konusundaki bazı yenilikleri /

Yörükoğlu, Ömer Hava gemisi kumandanının gemi mürettebatı ve yolcular ile olan amme hukuku münasebetleri /

Çamoğlu, Ersin Anonim şirket idare meclisi üyelerinin umumi heyet kararlarının icrasından doğan mesuliyeti /

Simond, William Sigortacının akdin hazırlayıcı müzakerelerini yapan yardımcısının sigorta ettirene yanlış beyanda bulanmasının hukuki sonuçları /

Tandoğan, Haluk Trafik kazalarında mecburi mali mesuliyet sigortası manevi zararı da karşılar mı? /

Mevzuat: 11 Haziran 1965–15 Ocak 1966 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

 

BATİDER Cilt 3 Sayı 4 Yıl: 1966

Birsel, Mahmut Tevfik Anonim şirketlerde sermaye payını temsil etmeyen senetler /

Domaniç, Hayri Fatura ve ispat kuvveti /

Flattet, Guy Hava hukukunun uluslararası hale konması /

Çelebican, Gürgan Bankalarla ilişkileri bakımından sermaye piyasası /

Adal, Erhan Motorlu taşıtın, hususiyle otomobilin mahiyetinden meydana gelen tehlikenin tayini /

Öztan, Bilge Limited şirkete kayyim tayini /

Öcal, Akar Marka, ticaret unvanı ve işletme adına ilişkin bir federal mahkeme kararı /

Kararlar (derleme) /

Mevzuat: 16 Ocak 1966–28 Haziran 1966 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

Katalog Detayları Görüntülemesi

 

BATİDER Cilt 4 Sayı 1 Yıl: 1967

Ansay, Tuğrul Adi şirket ortaklarının haksız fiilden doğan sorumlulukları /

Altıok, Akın Kontrgarantiye müstenit teminat mektubu muamelelerinin bankalar kanunu muvacehesindeki durumu /

Federal Mahkeme Kararları: Temsilcinin kendi kendisiyle akit yapması /

Özsunay, Ergun Trafik hukukunda araç sahibinin fiil ve davranışlarından sorumlu olduğu şahıslar /

Çenberci, Mustafa Kollektif şirket hangi halde sona ermiş sayılır? /

Ülgen, Hüseyin Ticari defterlerle ispat /

Mevzuat: 29 Haziran–31 Aralık 1966 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 4 Sayı 2 Yıl: 1967

Çernis, Volf Denizde yük boşaltmadan doğan alacağın zamanaşımı /

Yüksel, Ali Sait Bankacılık yönünden Avrupa Ekonomik Topluluğu’na aday üyelik statüsü /

Möller, Hans Menfaat ve değerlendirilmesi /

Damcı, Adnan Karayolları trafik kanununa göre hukuki mesuliyet /

İnan, Nurkut Protestoya ilişkin bazı sorunlar /

Tekinalp, Gülören Türk devletler hususi hukukunda gemi alacaklısı hakkının doğuşu ve buna ilişkin problemler /

Federal Mahkeme Kararları: Kooperatif şirketlerde sona erme kararının geri alınması /

Mevzuat: 1 Ocak–30 Haziran 1967 arasındaki banka ve ticaret hukuku ile ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 4 Sayı 3 Yıl: 1968

Ansay, Tuğrul Anonim şirketler ve tatbikat: 1963-1966 arasında verilen mahkeme kararları /

Tekinalp, Ünal İşçi ve müstahdemler yararına yardım akçeleri ve yardım vakıfları /

Çenberci, Mustafa Yeni iş kanunu açısından iş sözleşmesi ve iş hukukuna ilişkin bazı temel düşünceler /

Uğur, Galip Çeşitli kanunlardaki işçi tarifleri /

Kınacıoğlu, Naci Görüldüğünde ödenecek poliçeler /

Ryn, Jean Van Ticaret hukukunda tek taraflı irade beyanıyla bağlantı /

Sengir, Turgut Fransa’da ticaret hukuku alanında önemli bir kuruluş: Fransız Ticaret Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri Genel Konferansı /

Sengir, Turgut İflasın kaldırılması /

Edis, Seyfullah İşveren ve işçi için eşit olmayan feshi ihbar önelleri sözleşmeyle kabul edebilir mi? /

Bozer, Ali Ticaret hukuku alanında son yayınlar /

Karayalçın, Yaşar Mecburi – kanuni yedek akçeler ve kullanılması /

Yargıtay kararları (Derleme) /

Mevzuat: 1 Temmuz–31 Aralık 1967 tarihleri arasındaki bankacılık ve ticaret hukuku ile ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 4 Sayı 4 Yıl: 1968

Bozer, Ali Anonim şirketlerde idare meclisi üyelerinin kazanç payları /

Moroğlu, Erdoğan Bonoda imza /

İnan, Nurkut Kıymetli evrak hukukuna ilişkin bazı Yargıtay kararları /

Tandoğan, Haluk Türk hukukunda kira bedelinin sınırlanması ve tespiti /

Öcal, Akar Huzur hakkı /

Adal, Erhan Motorlu taşıt işleticisinin uğradığı zararla ilgili olarak “sorumluluk çatışmaları” /

Uluç, Mehmet R. Kanunlar ihtilafı meselesi açısından ticari hakemlik /

Doğanay, İsmail Temsil ve imza yetkisini haiz banka memurlarının, bu yetkilerinin geri alınması halinde, keyfiyetin ilanı şart mıdır? /

Göğer, Erdoğan Belgeli akreditifin hukuki mahiyeti ve yargıtayın bir içtihadı /

Sengir, Turgut Anonim ortaklıklarda tasfiye işlemlerinin kapsamı /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

Mevzuat: 1 Ocak-30 Haziran 1968 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 5 Sayı 1 Yıl: 1969

Doğanay, İsmail Limited şirkette ortağın ana mukavelename ile koymağı taahhüt ettiği sermaye borcu ne zaman muaccel olur? /

Lescot, P. Hâkim aval konusunda bazı görüşler /

Öcal, Akar Mahkeme kararlarında gizli yedek akçeler /

İnan, Nurkut İstirdat davasında isbat yükü – çekin iktisadi niteliği /

Uğur, Galip Türk Hukukunda olağanüstü hallerin grev ve lokavt hakları üzerine tesiri /

Akipek, Jale G. Mülkiyet kavramı üzerine bir inceleme /

Akyazan, Sıtkı Yargıtay Ticaret Dairesi Başkanı Banka Teminat Mektupları /

Koenig, W. Sigorta menfaati ve değerlendirilmesi /

İsviçre Federal Mahkeme Kararları /

Yargıtay kararları (Derleme) /

Mevzuat: 1 Temmuz 1968–1 Ocak 1969 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 5 Sayı 2 Yıl: 1969

Erem, Turgut S. Anonim şirketlerde kar tevzii doalyısıyla pratikte karşılaşılan bazı meseleler /

Akyazan, Sıtkı Karayolları Trafik Kanunu’na göre hukuki sorumluluk /

Doğanay, İsmail Ticari menkul mal alım satım akdinin unsurları ve alıcının mal bedelini ödeme borcu /

Donay, Süheyl Devletler hususi hukukunda şirketlerin tabiiyeti meselesi /

Öztan, Fırat Para değerindeki değişmeler ve sigorta /

Moroğlu, Erdoğan Ticaret ortaklıklarında sermaye olarak taşınmaz mal veya bunun üzerindeki bir ayni hakkın konulması taahhüdü /

Sengir, Turgut Ticari defterlerin isbat kuvveti /

Öztan, Bilge Atatürk’ün bıraktığı İş Bankası hisse senetleri dolayısiyle CHP ve Türk Tarih ve Dil Kurumları arasında çıkan anlaşmazlık ve benzer bir işteki Federal Mahkeme Kararı /

Kararlar (Derleme) /

Mevzuat: 1 Ocak–30 Haziran tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 5 Sayı 3 Yıl: 1970

Akyazan, Sıtkı 7129 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 50. Maddesine göre munzam teminat müessesesi /

Çenberci, Mustafa Türk Hukuku açısından toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi anayasal mahiyeti ve toplu iş sözleşmelerine ilişkin bazı sorunlar /

Doğanay, İsmail Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre karada eşya taşınması /

Tesal, Reşat D. Fransız bankacılığı üzerinde hukuk açısından bir inceleme /

Tandoğan, Haluk Yargıtay’ın Bankalar Kanunu md. 50 f. II’ye göre nelerin ön teminat sayılabileceği konusunda içtihadı birleştirme kararı hakkında düşünceler /

Karayalçın, Yaşar Anonim şirket yönetim kurullarında başkanın üstün oyu /

Doğanay, İsmail Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete dair hükümleri yargıtayca nasıl uygulanıyor? /

İlalan, Fuat Akreditif ve kullanılması /

Aybar, Ayhan Sigorta politikası /

Sengir, Turgut Adi ortaklıklarda tasfiye memuru tayini /

Yargıtay Kararları (Derleme) /

Mevzuat: 30 Temmuz 1969–31 Ocak 1970 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 5 Sayı 4 Yıl: 1970

Domaniç, Hayri Kıymetli evraka bağlanması mümkün hakların haciz kabiliyeti/

Tunçomağ, Kenan İş Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılmış tüzüklerin kadın işçileri ilgilendiren hükümleri /

Sengir, Turgut Ticari şirketlerde defter yemini /

Even, Sevin Mirasçıların mevduata tasarruf yetkisi /

Öcal, Akar Haksız rekabet hukuku ve ortak pazar /

Baştuğ, İrfan Küçük ve kısıtlıların tacirlik sıfatı /

Kalpsüz, Turgut Poliçelerde ödeme yerinin önemi /

Tandoğan, Haluk Bankaların akdi bir mükellefiyetin yerine getirilmesi için verdikleri teminat mektupları yüzünden muhataba ödemede bulunmaları halinde lehdara rücu edebilmeleri meselesi hakkında /

Akyazan, Sıtkı Karada ve denizde taşıma akitlerinden doğan alacakların zamanaşımı /

Doğanay, İsmail Anonim şirketlerde daha önce alınmış bir karar olmadan idare meclisi azaları aleyhine açılan davalar için, şirket şirket genel kurulunun sonradan icazet vermesi hali, kararsız olarak açılmış olan davayı mutaber hale sokabilir mi? /

Donay, Süheyl Vekilin talimata uyma ve dürüstlükle hareket etme borcu /

Mevzuat: 1 Şubat 1969–31 Aralık 1970 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 6 Sayı 1 Yıl: 1971

Atabek, Reşat Zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıya müracaat hakkı /

Escaich, René Avrupa tipi ticaret şirketi bir hayal midir yoksa bir gerçek midir? /

Bozer, Ali Quelques considerations relatives a la nouvelle loi Turque sur les cooperatives et les grandes societes cooperatives /

Doğanay, İsmail Türk Ticaret Kanununun ticari defterlerle ilgili hükümleri üzerinde bir inceleme /

Özsunay, Ergun Trafik Hukukunda zarar giderimi sorumlusu olarak işleten (araç sahibi) kavramına ilişkin bazı sorunlar /

Esener, Turhan La Responsabilite de l’employeur en cas d’accident de travail /

Akyazan, Sıtkı Kollektif şirket ortaklarının şirket alacaklarına karşı sorumlulukları /

Çamoğlu, Ersin Limited ortaklığın sermaye alacaklarının haczi /

Mevzuat: 3 Ocak 1971-30 Nisan 1971 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Kazanç Paylarına ilişkin Federal Mahkeme Kararları /

Kararlar (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 6 Sayı 2 Yıl 1971

Akyazan, Sıtkı Ticari temsilcilik ve ticari vekillik banka şube müdürlerinin hukuki durumları ve yetkilerini aşarak limit dışı kredi tahsisleri /

Göğer, Erdoğan İflas alanındaki kanunlar ihtilafı /

Akev, Sahir Talat Faturadan doğan sorumluluk – eksik teselsül /

Çamoğlu, Ersin Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul kararlarının icrasından doğan sorumluluğu konusunda yeni gelişmeler /

Omağ, Semra Banka teminat mektuplarının mahiyeti ve hükümleri /

Doğanay, İsmail Yazılı şekilde yapılması greken gayrimenkul tellallığı sözleşmesinde, her iki tarafın imzalarının birlikte şart mıdır? /

Tekinalp, Ünal Katılma intifa senetleri : (partizipationsschein) /

Türk, Hikmet Sami Mecburi mali sorum sigortası ve izinsiz kullanmalar /

Öcal, Akar Kooperatiflere ilişkin Federal Mahkeme kararları /

İsviçre Federal Mahkemesi’nin Borçlar Hukuku Kararları 1950/

Kararlar (Derleme) /

Mevzuat: 2 Mayıs 1971–30 Ekim 1971 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 6 Sayı 3Yıl 1972

Domaniç, Hayri Ticaret Şirketlerinde nev’i değiştirme kabiliyeti ve şekil şartları /

Doğanay, İsmail poliçe ve emre muharrer senet sebebiyle çekilen protestodan doğan hukuki sonuçlar /

Sengir, Turgut Banka teminat mektuplarında bedelin depo edilmesi /

Öcal, Akar Fransız hukukunda hesap denetçilerinin anonim şirketlerin denetlemesindeki rolü /

Karayalçın, Yaşar Kredi düzeninin korunması /

Even, Sevin Zürih Yüksek Mahkemesi Kararı ile İsviçre Federal Mahkemesi Kararı /

Akyazan, Sıtkı Tellallık /

Çamoğlu, Ersin Limited ortakların selef sıfatıyla sorumluluğu /

Bürgi, Wolfhart F. İsviçre anonim ortaklıklar hukukunu etkileyen düşüncelerin gelecekteki önemi /

Kararlar (Derleme) /

Mevzuat: 31 Ekim 1971–30 Nisan 1972 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 6 Sayı 4 Yıl 1972

Akyazan, Sıtkı Çekin muhataba ibrazı zorunluğu ve çekten cayma /

Öcal, Akar Anonim şirketlerde denetleme /

Erem, Faruk Hukuk açısından plan kavramı içinde bankacılık /

Ülgen, Hüseyin Anonim ortaklıklarda genel kurul başkanının üstün oyu /

Sengir, Turgut Fikir ve sanat eserleri kanunu yönünden gerçekleştirilme amacıyla verilenartistik fikir /

Mevzuat: 2 Mayıs 1972-31 Ekim 1972 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Kararlar (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 7 Sayı 1 Yıl 1973

Çernis, Volf Marka ve haksız rekabet hukukuyla ilgili bir dava münasebetiyle ilginç bazı hukuki meseleler /

Öncel, Mualla Yabancı ülkelerde çalışan işçilerin gelir vergisi yükümlülüğü /

Nerad, Hasan Devalüasyon sorunları /

Dural, Mustafa İmkansızlık kavramları ve türleri /

Türk, Hikmet Sami Banka ikramiyeleri /

Öcal, Akar Anonim şirketlerle ilgili Federal Mahkeme Kararları /

Tandoğan, Haluk Satış için bırakma sözleşmesi /

Sengir, Turgut Anonim ortaklıklarda kar payı hakkı /

Doğanay, İsmail Karada eşya taşıma akdinden dolayı tazminata mahkum olan birinci taşıyıcının kendi yerine geçen diğer taşıyıcılar aleyhine açacağı rücu davasının zamanaşımı başlangıcı acaba hangi tarihtir /

Mevzuat: 1 Kasım 1972-11 Nisan 1973 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 7 Sayı 2 Yıl 1973

Tandoğan, Haluk La responsabilite civile du banquier droit Turc /

Akyazan, Sıtkı Taahhüt sözleşmelerinde götürü bedel, sabit fiyat, mücbir sebepler, önceden tahmin edilemeyen haller ve bunlardan peşinen feregat hükümleri üzerine bir inceleme /

Domaniç, Hayri Tahvil senetleri /

Dalléves, Louis Avrupa İsviçre Hukukunda anonim şirketler arasında karşılıklı iştirakler /

Troller, Alois İsviçre Hukukunda Know-How’ un korunması /

Uzgören, Nusret 50. yıl ve kooperatifçiliğimiz /

Atabek, Reşat Hayat sigortası ve kredi /

Çağa, Barboras Gemi adamlarının kişilere verdikleri zararlardan donatanın sorumluluğu /

Öcal, Akar Anonim şirketlerle ilgili Federal Mahkeme kararları /

Erem, Faruk Responsabilite penale du banquier /

Berki, Şakir Hakiki ve hükmi şahısların teberrü ehliyeti /

Mevzuat: 12 Nisan 1973–10 Kasım 1973 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay Kararları (Derleme) /

 

 

BATİDER Cilt 7 Sayı 3 Yıl 1974

Akyazan, Sıtkı Tatbikatta banka teminat mektuplarının ortaya çıkardığı çeşitli sorunlar /

Muşul, Timuçin Kambiyo senetlerine dayanan haciz yolu ile takip /

Bruns, Herbert Direkt sigortanın koordinasyonuna mütedair direktiflerin ana esasları ve bu konudaki anlayış /

Steiger, F. von Anonim şirketlerde hisse senetleri üzerinde intifa hakkı bulunması veya bunların rehnedilmiş olması halinde yeni hisse senetleri alma hakkına ilişkin sorunlar /

Zürich Üst Mahkemesi’nin 27 Temmuz 1962 tarihli kararı ve protestodan muafiyet – ibrazdan muafiyet temel borç ilişkisi sebepsiz iktisap konuları /

Öcal, Akar Anonim şirketlerle ilgili Federal Mahkeme karar özetleri (1940–1952) /

Çağa, Barboras Limited şirkette ortaklık payının devri /

Yargıtay Kararları (Derleme) /

Mevzuat: 11 Kasım 1973–30 Nisan 1974 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 7 Sayı 4 Yıl 1974

Sözer, Bülent Liabilty of the operators of nuclear ships according to Brussels convention, 26 May 1962 /

Öcal, Akar Anonim şirketlerle ilgili Federal Mahkeme kararları (1971–1973) /

Dural, Mustafa Alman Hukukunda sözleşmenin amacının engellenmesi ve sözleşmenin amacına erişilmesine ilişkin görüşler /

Erem, Faruk Karşılıksız çek suçunun hukuksal niteliği /

Teoman, Ömer Karar incelemesi (Yargıtay Ticaret Dairesi 25.1.1972 gün, E. 71/4832, K. 72/356) /

Akyazan, Sıtkı Türk Ticaret Kanunu’nun 137. maddesinin anlam ve kapsamı üzerinde bir inceleme /

Berki, Şakir Türk Medeni Kanununda veraset davalarında zamanaşımı /

Doğanay, İsmail Hayat sigortasında sigorta ettirenin sözleşme yapılırken mevcut beyan ve ihbar yükümlülüğünün mahiyeti ve şümulü nedir? /

Mevzuat: 2 Mayıs 1974–3 Kasım 1974 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 8 Sayı 1 Yıl 1975

Berki, Şakir Türk Borçlar Kanunu’nda Temsil /

Karayalçın, Yaşar Anonim şirketlerde hukukun birleştirilmesi ve sınırları /

Karayalçın, Yaşar Türk Hukukunda ticaret siciline tescilin etkileri /

Akyazan, Sıtkı Teminat mektuplarında zamanaşımı /

Somuncuoğlu, Ünal Bir Yargıtay kararı incelemesi ve banka teminat mektupları /

Çenberci, Mustafa Sosyal Sigortalar Kanunumuzun temel sorun ve kavramları /

Öcal, Akar Anonim şirketlerde beyaza yetki sorunu /

Yasaman, Hamdi Hizmet markaları /

Karayalçın, Yaşar Les frontières de l’unification du droit des sociétés anonymes /

Mevzuat: 4 Kasım 1974–31 Mayıs 1975 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 8 Sayı 2 Yıl 1975

Atabek, Reşat sosyal güvelik sağlayan müesseselerin karşılıkları /

Avunduk, Ömer Les conditions juridiques des apports et de la distribution des dividences dans les sociétés anonymes multinationales de la communauté economique Européenne /

Karayalçın, Yaşar Türk Hukukunda ticaret siciline tescilin etkileri /

Karayalçın, Yaşar Trafik sigortalarında mali mesuliyet ve sigorta sorunu /

Tekinalp, Ünal Kooperatiflerde açık kapı ilkesine ilişkin yargıtay kararı üzerinde değerlendirme, eleştiri ve görüş /

Somuncuoğlu, Ünal Teyit mektubu ile ilgili bazı sorunlar /

Akyazan, Sıtkı Anonim ortaklıklarda paydaşların müktesip hakları /

Doğanay, İsmail Limited şirketlerde ortaklık payının bir başkasına devredilmesi koşulları nedir? /

Mevzuat: 1 Haziran 1975-31 Ekim 1975 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay Kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 8 Sayı 3 Yıl 1976

Çağa, Tahir Ödeme emrine itirazın iptali davasına dair /

Birsel, Mahmut Tevfik Anonim şirketlerde tali yüküm /

Çelebican, Gürgan Türkiye’de uygulanan faiz siyaseti üzerine /

Önen, Ergun iflastan sonra konkordato /

Tandoğan, Haluk Uluslararası Ticaret Odası Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “akdi teminatlara (teminat mektuplarına) ilişkin yeknesak kurallar ön tasarısı” hakkında rapor /

Arkan, Sabih İngiliz Hukukunda ortaklık türleri /

Postacıoğlu, İlhan E. Çekin İbrazı ile ilgili bazı problemler /

Kuru, Baki Teminat alacakları için ilamsız icra takibi yapılması /

Mevzuat: 1 Kasım–1975–30 Nisan 1976 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay Kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 8 Sayı 4 Yıl 1976

Baştuğ, İrfan Kollektif ortağın kuruluş dönemlerindeki sorumluluğu /

Somuncuoğlu, Ünal 7129 Sayılı bankalar Kanununun 38. maddesi ve kanuna karşı hile /

Tandoğan, Haluk Yürürlüğe girişinin ellinci yılında Türk Borçlar Kanunu hakkında genel bir değerlendirme /

Akyazan, Sıtkı Ticari işletme rehni /

Aytaç, Zühtü Bağlı işletmeler hukuku ve Türk Hukukundaki görünüm /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Mevzuat: 1 Mayıs 1976–31 Ekim 1976 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 9 Sayı 1 Yıl 1977

Yılmaz, Ejder Olağanüstü durumlarda borçlulara süre verilmesi ve icra takiplerinin durdurulması /

Çağan, Nami Vergi hukuku yönünden para faizsiz – ev kirasız sözleşmesi /

Çevik, Orhan Nuri Ticaret sicili ilanları üzerinde bir inceleme /

Çernis, Volf Hocamız Prof. Hirsch ve bir eserin yeniden doğuşu /

Birsel, Mahmut Tevfik The evolation of international economic order towards the organic consept of law /

Rittner, F. Çok uluslu teşebbüsler ve bir dünya ekonomi hukuku olanakları /

Tandoğan, Haluk Kefelatin geçerlik şartları /

Doğanay, İsmail Türk Ticaret Kanununun (Denizde Çatma) hükümleri üzerinde bir inceleme /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Mevzuat: 1 Kasım 1976–30 Nisan 1977 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 9 Sayı 2 Yıl 1977

Çağa, Tahir Enternasyonal deniz hususi hukukunda yeni bazı gelişmeler

Akyazan, Sıtkı Menkul rehninde teslim koşulu ve ayrıcalıkları /

Doğanay, İsmail Sigorta tazminatında kanuni halefiyetin şumulü /

Şimşek, Edip Kambiyo senetlerinde haksız iktisap davası /

İsviçre Federal Mahkemesinin Borçlar Hukuku Kararları, 1951

Sözer, Bülent Milletlerarası hava taşımalarına ilişkin kurallar ve uygulanma şartları /

Arda, Fisun Sermaye piyasasının bankacılık sistemine etkileri /

Kitap incelemesi: Methoden des rechts in vergleichender darstellung, yazar: Fikentscher, W. /

Kitap incelemesi : Transnational Contracts. yazar: George R. Delaume /

Yargıtay kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 9 Sayı 3 Yıl 1978

Sözer, Bülent Hava yolu ile yapılan milletlerarası taşımalarda yolcunun ölümü veya yaralanması sonucunda doğan zararlardan taşıyıcının sorumluluğu /

Kalpsüz, Turgut Hakem kararlarının milliyeti /

Tandoğan, Haluk Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan akdi teminatlara ilişkin tekdüze kurallarla ilgili tasarının son şekil ve bu konudaki düşüncelerimiz /

Derains, Yves Milletlerarası Ticaret Odası hakemlerinin sözleşmelere ilişkin uluslararsı hukukun yaratılmasına katkıları /

Göğer, Erdoğan Birleşmiş milletlerin denizde eşya taşıma hakkındaki 31 Mart 1978 tarihli milletlerarası sözleşmesi (Hamburg kuralları) /

Doğanay, İsmail Hırsızlığa karşı sigorta /

Moroğlu, Erdoğan Bankalar kanununun ödenmiş sermaye tanımının kredi hadleri ve diğer kanuni hadler yönünden anlam ve kapsamı /

Türk, Hikmet Sami İtalyan Hukukunda sigorta ve kredi işletmelerinin birleşmesi /

Kitap incelemesi: Investment insurance in international law. yazar: Theodor Meron /

Mevzuat: 1 Kasım 1977–30 Nisan 1978 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 9 Sayı 4 Yıl 1978

Öztan, Fırat Ticari senetlerde birden fazla lehdar gösterilmesi /

Somuncuoğlu, Ünal Belirsiz zorunlu defterler ve uygulamadaki bazı sorunlar /

Atabek, Reşat Kazaya uğrayan işçinin hizmet akdinin feshi /

Carsten, G. İsveç paylı ortaklıklar hukukunda yeni gelişmeler /

Çağa, Tahir Donatanın sorumluluğu ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı /

Arkan, Sabih Türk Ticaret Kanunu’nun taşıma senetlerine ilmuhaberlere ilişkin hükümleri bir inceleme /

Ansay, Tuğrul Amerikan anonim ortaklıklarının içyüzü /

Akyazan, Sıtkı Türk Ticaret yasasında yeralan (cari hesap sözleşmesi) ile banka cari hesapları ve bu hesaplarda uygulanan faiz türleri

Postacıoğlu, İlhan E. İcrada inkar tazminatı üzerine düşünceler ve bazı ihtilaflı noktalar /

Yargıtay kararları (derleme) /

Mevzuat: 1 Kasım 1978-31 Ekim 1978 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 10 Sayı 1 Yıl 1979

Özsunay, Ergun Türk Hukukunda gerçek bir boşluk : yapımcının sorumluluğu /

Aytaç, Zühtü Anonim ortaklık denetçilerinin sır saklama yükümlülüğü /

Kalpsüz, Turgut Bilanço ve oy kullanma esaslarına aykırılık sebebiyle genel kurul kararının iptali /

Tandoğan, Haluk Hukuka aykırılık bağı /

Atabek, Reşat İmalatçının üçüncü kişilere karşı sorumluluğu /

Tekinalp, Ünal Eser sahipleri mesleki birlikleri /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Mevzuat: 1 Kasım 1978-30 Nisan 1979 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 10 Sayı 2 Yıl 1979

Göle, Celal Anonim ortaklıklarda ticaret bakanlığının izni ve Danıştay /

Yılmaz, Ejder Demokratik Alman Cumhuriyetinde tahkim /

Çağa, Tahir Yine ödeme emrine itirazın iptali davasına dair /

Akıllıoğlu, Tekin Ticaret bakanlığının anonim ortaklık ana sözleşme değişikliğine izninin çıkardığı yönetim hukuku sorunları /

Karayalçın, Yaşar Vakıflarda denetim giderlerine katılma ve bu konuda yargıtay 6. hukuk dairesinin 30.11.1976, Danıştay XII. dairesinin 27.11.1975 tarihli kararları /

Arkan, Sabih Karayolu ile eşya taşımasına ilişkin uluslararası sözleşmenin uygulanma koşulları ve taşıyıcının sorumluluğuna ilişkin hükümleri (Türk Ticaret Kanunu ile karşılaştırmalı bir inceleme) /

Tandoğan, Haluk Tehlike sorumluluğu kavramı ve Türk Hukukunda tehlike sorumluluklarının düzenlenmesi sorunu /

Çağa, Tahir Birleşmiş Milletler denizde eşya taşıma konferansı, 1978 /

Öztan, Fırat Ticari senetlerde imzaların istiklali ilkesi /

Suntekin, Fatih Kanun dışı grevin hukuki sonuçları: karar tahlili /

Postacıoğlu, İlhan E. Borçlunun üçüncü şahsa karşı alacaklarının haczi ile ilgili bazı problemler /

Tekinalp, Gülören Menkul malların alım ve satımı konusunda milletlerarası nitelikli acentalık ilişkisi hakkında konvansiyon hakkında düşünceler /

Mevzuat: 1 Mayıs 1979–31 Ekim 1979 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Kitap İncelemesi: The law of general average and the york antwerp rules. yazar: John Donaldson, C.S. Staughton, D.J. Wilson /

 

BATİDER Cilt 10 Sayı 3 Yıl 1980

Göğer, Erdoğan Denizde eşya taşıma konvansiyonu hakkında genel bilgiler /

Akyazan, Sıtkı Şahıs şirketlerinde ortaklığın feshi ve ortaklıklardan çıkarma /

Atabek, Reşat Şirket paylarının bir kişinin elinde toplanması /

Aydınalp, Sezai Protestonun geçerliliği /

Suntekin, Fatih Sosyal Sigortalar Kanununun 83. maddesi açısından banka teminat mektuplarının durumu /

Fikentscher, Wolfgang İktisadi kontrolün üç fonksiyonu (tekelleri önleme hukuku) /

Aral, Fahrettin Temyiz kudretinden mahrum şahısların hukuki sorumluluğu /

Schmidt, Jean Tarımsal işletmelerin hukuki niteliği /

Kabaalioğlu, Haluk A. Sermaye piyasası hukukunda önemli bir karar: izahname ve ortaklık yöneticileri, aracı kuruluşlar ve denetçilerin sorumluluğu /

Kitap incelemesi: The regulation of take-overs and mergers modern legal studies. yazar: P.L. Davies /

Mevzuat: 1 Kasım 1979-30 Nisan 1980 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Kararlar (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 10 Sayı 4 Yıl 1980

Ansay, Tuğrul Almanya’daki Türklerin ticaret yapma hakkı /

Öcal, Akar Fransız mahkeme kararlarında işletme adı /

Tandoğan, Haluk İç ve dış ticaretin düzenlenmesine ilişkin kanun tasarısı ile ticarette dürüstlüğün korunması hakkında kanun tasarısının tüketicilerin korunması açısından incelenmesi /

Kuru, Baki Anonim şirket genel kurul kararlarının iptali davasında teminat gösterme dava şartı mıdır? /

Postacıoğlu, İlhan E. Ödeme emrine itirazın iptali mevzuunda bazı zaruri açıklamalar /

Kitap incelemesi: The international arbitral process yazar: Gillis Wetter /

Mevzuat: 2 Mayıs 1979–31 Ekim 1980 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 11 Sayı 1 Yıl 1981

Kitap incelemesi: Quellen erhöhter gefahr: rechtsvergleichende untersuchungen zur weiterentwicklung der Deutschen gefährdungshaftung durch gesetzliche generalklausel yazar: Michael R. Will /

Tandoğan, Haluk Arsa üzerine inşaat yapma sözleşmelerinde işi tamamlamadan bırakan müteahhidin yapılan kısımla orantılı ücret alması sorunu üzerine görüşler /

Mevzuat: 1 Kasım 1980–31 Ağustos 1981 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

İnan, Ali Naim Açış konuşması /

Tandoğan, Haluk Kamu sektöründe ihaleye çıkarılan işlerde fiyat artırma veya fesih yetkisi veren kararnamelerin idare ve müteahhitler için bağlayıcı olup olmadığı sorunlar /

Karayalçın, Yaşar Kamu kuruluşlarının taraf olduğu istisna akitlerinin kararnamelerle enflasyon şartlarına intibak ettirilmesi ve 1 Nisan 1981 tarihli kararname ile ortaya çıkan bazı sorunlar /

Atabek, Reşat Hasta işçinin ücreti /

Avrupa toplulukları adalet divanının rekabetle ve serbest dolaşımla ilgili bazı yeni kararları /

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 11 Sayı 2 Yıl 1981

Erman, Sahir Karşılıksız çek /

Kalpsüz, Turgut Çek hukukuna ilişkin bazı meseleler hakkında Yargıtay kararlarının tahlili /

İnan, Ali Naim Açış konuşması /

Belgeler: Fransa’da çek ile ilgili yasa metinleri /

Türkiye’de karşılıksız çek suçu ile ilgili kanun tasarısı, teklif ve gerekçeleri /

Tartışmalar: 18 Aralık 1981 Cuma günü yapılan tartışmalar tebliğler: Reha Poroy, Turgut Kalpsüz

Karayalçın, Yaşar Açış konuşması /

Tandoğan, Haluk Sonraki tarihli çekler ve uygulamada ortaya çıkardıkları sorunlar /

İnan, Nurkut Özel hukukta karşılıksız çek /

Poroy, Reha Fransız çek hukukunda gelişmeler /

 

BATİDER Cilt 11 Sayı 3 Yıl 1982

Belgeler: Çekle ödemelerin yaygınlaştırılması ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun taslağı /

Tandoğan, Haluk İstisna akdinde ayıba karşı tekeffülden doğan hakların zamanaşımı /

Ünal, Mustafa Anonim ortaklıklarda yönetim ve yönetim görevlerinin murahhaslara bırakılması /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Friedel, Georges Fransız hukukunda mevduat sertifikaları /

Mevzuat: 1 Eylül 1981–31 Mayıs 1982 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Öztek, Selçuk Fransız hukukunda oy hakkından yoksun kar payında öncelikli hisse senetleri /

Arkan, Sabih 24.5.1980 tarihli eşyanın değişik tür taşıtlarla uluslararası taşınmasına ilişkin konvansiyon üzerinde bir inceleme /

Tandoğan, Haluk Arsa payı karşılığında kat yapımı sözleşmelerinde işi tamamlamadan bırakan ve temerrüde düşen kusurlu müteahhide karşı geriye etkili fesih hakkının kullanılabileceği hakkında Yargıtay HGK’nun yeni içtihadı /

 

BATİDER Cilt 11 Sayı 4 Yıl 1982

Çetingil, Ergon Müşterek avaryada yeni düzenleme, 1974 York Anvers kuralları

Öcal, Akar Rekabet yasağına ilişkin bazı yeni Fransız mahkeme kararları

Kaplan, İbrahim Hamiline yazılı mevduat sertifikası, isimsiz hesap gizli hesap /

Atabek, Reşat Banka sırrı /

Kaplan, Emine Tuncay Tamamı ödenmemiş hisse senedi sahibinin durumu ve konkordato

Tandoğan, Haluk Tek satıcılık sözleşmesi /

Tandoğan, Haluk Kaçak otomobilin müsaderesi üzerine görüşler /

Doğanay, İsmail Kamu sektörü tarafından ihaleye çıkarılan işlerde fiyat artırma yetkisi veren Bakanlar Kurulu kararnamelerinin bağlayıcı olup olmadığı hususu /

Yargıtay kararları (derleme) /

Mevzuat: 1 Haziran–31 Aralık 1982 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 12 Sayı 1 Yıl 1983

Straus, Joseph Patent literatürü ile ilgili mevcut bilgi iletim olanakları

Somuncuoğlu, Ünal Akreditif işleminde özellikle Türk ihracat mevzuatı açısından yerel (aracı) bankaların ihracatçı karşısındaki hukuksal durumu ve sorumlulukları /

Köteli, Argun Leasing sözleşmelerinin hukuksal ve mali yönleri ile Türkiye’de uygulanabilirliği /

Doğanay, İsmail Fikir ve sanat eserleri kanunu hükümleri bakımından eser sahibinin ölümünden sonra manevi hakları kimler kullanır? /

Pulaşlı, Hasan Alman Yüksek İstinaf Mahkemesi kararı: Alman ceza kanununa göre çek kartının kötüye kullanılması /

Arkan, Sabih Yolcu taşımalarında karşılaşılan bazı hukuki sorunlar üzerinde düşünceler /

Kalpsüz, Turgut Müvekkillerine izafeten acentelerine karşı dava açılması ve takip yapılması /

Kararlar (derleme) /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 12 Sayı 2-3 Yıl 1984

Berki, Şakir Vakıfların devlete faydaları /

İsviçre Federal Mahkemesi kararları /

Sözer, Bülent Türk Sivil Havacılık Kanunu’na ilşkin bazı görüşler ve değerlendirmeler /

Guyenot, Jean İmtiyazlı bilgilere sahip olabilen ve bu bilgileri borsada kullanabilen şahıslar : Fransa’da içerden öğrenen veya insider trading /

Yasaman, Hamdi Sınai resim ve modeller /

Hirsch, Alain Ortaklar arasındaki sözleşmelerin icrasında en emin yol: hisse senetlerinin iştirak halinde mülkiyeti /

Hirsch, Alain Karma akit ve adi şirket /

Yargıtay kararları (Derleme) /

Arkan, Sabih Karşılıksız çeki ödeyen bankanın keşideciden talep hakkı /

Kılıçoğlu, Ahmet M. 2918 sayılı yasaya göre motörlü araç işletenin sorumluluğu /

 

BATİDER Cilt 12 Sayı 4 Yıl 1984

Doğanay, İsmail Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında, hakim, müterafık kusurla ilgili takdir hakkını, Medeni Kanun’un 4. maddesi hükmüne göre mi, yoksa Borçlar Kanunu’nun 44. maddesi hükmüne göre mi kullanacaktır? /

Sözer, Bülent Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun hükümlerine göre taşıyanın sorumluluğu/

Atabek, Reşat Uzun süreli sözleşmelerde yeni durumlara uyum /

Yargıtay kararları /

İsviçre Federal Mahkemesi kararları /

 

BATİDER Cilt 13 Sayı 1 Yıl 1985

Kaplan, İbrahim Eser sözleşmelerinde işin başkasına yaptırılması ve ihale farkı tazminatları /

Franko, Nisim Ticaret şirketlerinde rekabet memnuniyeti /

Kaplan, İbrahim İmalatçının sorumluluğu üzerine düşünceler /

Doğanay, İsmail Yayın yoluyla hakaretten dolayı ceza mahkemesinde mahkum olan kişi hakkında, hukuk mahkemesi, ayrıca manevi tazminata hükmedemez mi? /

Yargıtay kararları (derleme) /

Doğanay, İsmail Sermaye şirketlerinin ve özellikle anonim şirketlerin tabiiyeti /

Hausheer, Heinz Leasing ve kredi teminatı /

İsviçre Federal Mahkemesi kararları /

 

BATİDER Cilt 13 Sayı 2 Yıl 1985

Erdem, H. Ercüment Raylar arasındaki kazadan sorumluluk /

Ortan, Ali Necip Teknik, ekonomik ve sosyal ilerleme açısından patent sisteminin yeri /

Atabek, Reşat Banka nezdinde müşterek hesap /

Franko, Nisim Sermaye Piyasası Kanununun yeni bir müessesesi: Menkul kıymetler yatırım ortaklığı /

Türk, Hikmet Sami Sosyal piyasa ekonomisinde rekabetin düzenlenmesi /

Öcal, Akar Avrupa toplulukları adalet divanı kararları /

İsviçre Federal Mahkemesinin anonim şirkete ilişkin yeni kararları /

Yargıtay kararları (derleme) /

Moroğlu, Erdoğan Anonim ortaklıkta esas sermaye artırımının butlanı davası ve bir aylık hak düşürücü süre /

Göle, Celal Tacir-esnaf ayırımı /

 

BATİDER Cilt 13 Sayı 3-4 Yıl 1986

Kender, Rayegân Çatma hukukunda harp gemileri /

Karadeniz-Çelebican, Özcan Çağdaş mülkiyet anlayışı dolayısıyla Roma mülkiyetinin yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu /

Franko, Nisim Haksız rekabette elde edilmesi muhtemel menfaate hüküm /

Kaner, İnci Türk sivil havacılık kanunundaki hükümlerin ortaya çıkardığı bazı meseleler/

Aytaç, Zühtü Gelir ortaklığı senetlerinin hukuki statüsü /

Turhan, Turgut 10 Haziran 1978 tarihli İsviçre Devletler Özel hukuku Federal kanun tasarısı /

Reisoğlu, Seza Yabancı para üzerinden taahhüt altına girilmesi ve hukuki sonuçları /

Karayalçın, Yaşar “Affidavit” ve Türk hukuku /

Tandoğan, Haluk Eser sözleşmesinde müteahhidin işi yardımcı kişilere, alt müteahhitlere yaptırması, başkasına devretmesi, müteahhitler konsorsiyumu (Joint venture) /

İsviçre Federal Mahkemesinin yeni kararları /

Çağa, Tahir Çatmalarda uygulanabilecek mesuliyet hükümlerine dair /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Kuru, Baki İlamsız icrada zamanaşımının ileri sürülmesi /

 

BATİDER Cilt 14 Sayı 1 Yıl 1987

Türk Ticaret Kanununa poliçe ve bonolarda protesto işlemleri ile ilgili bazı hükümler ilavesi hakkında kanun taslağı /

Zarakolu, Avni İsrail’de tarım üretim kooperatifleri: Kibutzlar /

Hirsch, Alain Oyda imtiyazlı hisse senedi ihracına ilişkin bir görüş (çeviri) /

Enstitü haberleri: 1986 Yılı çalışma raporu, 1987 Yılı çalışma programı ve 30. danışma Kurulu Tutanağı /

Dilik, Sait Sosyal güvenlik kavramı /

Çağa, Tahir İflas davalarında depo kararlarına dair /

Dilik, Sait Sosyal sigortalarımız /

Atabek, Reşat Tek ortaklı şirket /

 

BATİDER Cilt 14 Sayı 2 Yıl 1987

Arkan, Sabih Zıya nedeniyle ödenecek tazminatın belirlenmesinde esas alınan değer ve iadesi gereken masraflar /

Kaplan, İbrahim Banka sözleşmesinin yorumu ve tamamlanması /

Bär, Rolf Oyda imtiyazlı hisse senedi ihdas eden sermaye artırımlarında karar yeter sayısı (çeviri) /

Yüksek Mahkeme Kararları /

Öztan, Bilge Kitap tahlili: Commentary on the International Sales Law, The 1980 Vienna Sales convention, Milan 1987. C.M. Bianca ve diğerleri /

Atabek, Reşat Sigortacının aczi /

Sözer, Bülent Taşıyanın taşıma sözleşmesinden doğan sorumluluğunu düzenleyen hükümlere ilişkin bazı meseleler ve görüşler /

Avrupa Toplulukları Adalet Divanının sigortaya ilişkin yeni kararları /

 

BATİDER Cilt 14 Sayı 3 Yıl 1988

Aytaç, Zühtü Banka bonoları ve banka garantili bonolar /

İsviçre Federal Mahkemesi Kararı /

Tekinalp, Ünal Evraksız kıymetli evraka veya kıymet haklarına doğru /

Arkan, Sabih Liability of carriers and forwarding agents for loss of damage to goods in Turkey /

Telli, Serap İnternational oil concessions /

Göle, Celal Kambiyo senetlerinde lehdarın belirsizliği /

Arkan, Sabih İpotekli gayrimenkulün sigortalanması halinde alacaklının hukuki durumu /

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 14 Sayı 4 Yıl 1988

Koral, Rabi Milletlerarası hakem kararlarının tenfizinde karışıklılık unsuru ve Yargıtay XI. Hukuk Dairesinin devrim yaratan kararı /

Hafızoğulları, Zeki 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerin korunması hakkında kanunun 16. maddesinde öngörülmüş olan suçun sınırları /

Kılıçoğlu, Ahmet M. Manevi Tazminatın mirasçılara intikali sorunu /

Arpacı, Abdülkadir Paylaştırmanın kat mülkiyetine çevrilme suretiyle yapılmasına ilişkin bazı önemli sorunlar ve çözüm yolları /

Kumrulu, Ahmet Freedom to provide legal services and present Turkish Legislation in wiev of prospective membership in the EC /

Will, Michael R. Die alternde Schuldrechtsreform /

Will, Michael R. Yaşlanan borçlar hukuku reformu /

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 15 Sayı 1 Yıl 1989

Şenocak, Zarife Borçlar Kanunu’nun 96. vd. ve 194 vd. maddeleri açısından “aliud” un (başka şeyin) teslimi /

Türk, Hikmet Sami Avrupa Toplulukları’nda üyeliğin anayasa ve ortaklıklar hukuku üzerindeki etkisi /

Kendigelen, Abuzer Karayolları Trafik Kanunu mecburi ve ihtiyari mali sorumluluk sigortalarında sigorta süresi içinde sigorta ettirenin ihbar mükellefiyeti ve işletenin değişmesi /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Sözer, Bülent Leasing (finansal kiralama) sözleşmelerinde mülkiyet unsuru /

Arkan, Sabih Tüketici kredisi ve uygulaması /

 

BATİDER Cilt 15 Sayı 2 Yıl 1989

Çekle ödemelerin yaygınlaştırılması ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun taslağı /

Yüksek Mahkeme Kararları /

Eroğlu, Sıtkı 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun ile ilgili olarak T.C. Merkez Bankası açısından uygulamada ortaya çıkan sorunlar, tespit ve öneriler /

Başal, Koparan 3167 sayılı kanun uygulamasında ceza hukuku açısından ortaya çıkan sorunlar /

Özgen, Eralp 3167 sayılı yasa’nın uygulanmasında ceza hukuku açısından ortaya çıkan sorunlar ve öneriler /

Reisoğlu, Seza 3167 sayılı çek yasasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve öneriler/

 

BATİDER Cilt 15 Sayı 3 Yıl 1990

Ballar, Suat Medeni, ticari ve mali hukuk yönünden dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri /

Çağa, Tahir Donatanın ek (mülhak) mesuliyeti /

Çağa, Tahir Teminat karşılığında gemi veya yükün serbest bırakılması /

Karayalçın, Yaşar Kanuni yedek akçenin ilk ayrımı açısından safi kar kavramı ve dönem vergi borçları /

Türk, Hikmet Sami Bilim, bilim adamı ve bilgi çağında ticaret ortaklıklarının birleşmesi/

Yargıtay Kararları (derleme) /

Ülgener, M. Fehmi Zaman çarterinde gecikmeden dolayı donatanın sorumluluğu (Off-Hire klozu)

Zarakolu, Avni Ülkemiz bankacılık sektöründe yeni bir gelişme : faizsiz bankacılık /

Kocaman, Arif B. Banka teminat mektuplarının hukuki niteliği üzerine /

Bahtiyar, Mehmet Akreditif ve milletlerarası özel hukukta doğurduğu sorunlar

Kırca, İsmail Hava yolu ile yapılan eşya taşımaları dolayısıyla düzenlenen hava yük senedinin hukuki niteliği ve ispat fonksiyonu /

 

BATİDER Cilt 15 Sayı 4 Yıl 1990

İsviçre Federal Mahkemesi kararları /

Kaplan, İbrahim Banka gizliliği-bankanın sır saklama borcu /

Kararlar (derleme) /

Karayalçın, Yaşar Avrupa topluluğu – muhasebe hukuku /

Yongalık, Aynur Seyahat çekleri /

Aşçıoğlu Öz, Gamze The ımpact of article 9 of the first council directive on english and Turkish company laws /

 

BATİDER Cilt 16 Sayı 1 Yıl 1991

Karayalçın, Yaşar üst kuruluşlar hukuku /

İsviçre Federal Mahkemesi Kararı /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Budak, Ali Cem İngiliz şirketler hukukunun ana hatları /

Kocaman, Arif B. Teoride ve uygulamada factoring işlemi /

 

BATİDER Cilt 16 Sayı 2 Yıl 1991

Kalpsüz, Turgut Avrupa Topluluğu’nun deniz yolu ile taşımaya ilişkin mevzuatı /

Kocaman, Arif B. İsviçre / Türk hukukunda üçüncü şahıs yararına temlik geçerli sayılabilir mi? /

Kaplan, İbrahim Banka standart sözleşmeleri ve banka genel işlem şartları /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Karayazgan, Ahmet Deniz ticaret hukuku alanında navlun (Eşya taşıma ücreti) tespiti /

Ülgener, M. Fehmi Bekleme sürelerinin başlangıcına dair bazı hukuki sorunlar /

 

BATİDER Cilt 16 Sayı 3 Yıl 1992

Çeker, Mustafa Özel hukuk açısından kredi kartı uygulaması /

Erdem, H. Ercüment Milletlerarası mal satım sözleşmeleri hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi) /

Kaner, İnci Birden fazla taşıyıcı tarafından yapılan hava Taşımaları (zincirleme taşımalar)/

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 16 Sayı 4 Yıl 1992

Arkan, Sabih Teminat mektubu veren bankanın hukuki durumu /

Karayalçın, Yaşar Pazar Ekonomisi ve hukuk /

Çetingil, Ergon Alman Deniz Ticaret Hukukunun 1986 yılı reformunda taşıyanın sorumluluğu ile ilgili olarak yapılan değişiklikler /

Bozer, Ali Maastricht Zirvesinden sonra Avrupa Topluluğu /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Karayalçın, Yaşar Türkiye’de üst kuruluşlar alanında yeni gelişmeler “konsolide mali tablolar” /

Can, Mertol Yolcu biletlerinin hukuki mahiyeti /

 

BATİDER Cilt 17 Sayı 1 Yıl 1993

Will, Michael R. 2000 yılına doğru: Alman Medeni Kanunu’nun revizyonu /

Will, Michael R. Verso il 2000: revisione dello BGB ? /

Hromadka, Wolfgang Avrupa Topluluğunda iş hukuku /

Hromadka, Wolfgang Arbeitsrecht in der EG /

Karayalçın, Yaşar İsviçre Borçlar Kanunu’nda anonim şirketler hukuku alanında yapılan değişiklikler /

Kararlar (derleme) /

Kitap incelemesi: Le droit communautaire du paiement élecktronique. Yazar: Xavier Favre-Bulle /

Kitap incelemesi: Festschrift für Werner Lorenz zum siebzigsten Geburtstag /

Kitap incelemesi: Einführung in die grossen rechtssysteme der gegenwart yazar: David/Grasmann /

 

BATİDER Cilt 17 Sayı 2 Yıl 1993

Doğanay, İsmail Repo işleminin hukuki mahiyeti nedir? /

Tekinalp, Ünal İki güncel sorunun çözümünde teorik yaklaşım denemesi: AO tipi içinde sınıf değiştirme – kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılan sermayenin tescilinin hukuki niteliği /

Buz, Vedat Milletlerarası Özel Hukuka dair Federal Kanun (IPRG) (tahkime ilişkin hükümler) /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Bucher, Eugen İsviçre’de Milletlerarası Ticari tahkim /

Bucher, Eugen Internationale handelsschiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz/

Ülgener, M. Fehmi Hızlandırma priminin hesaplanmasına dair bazı hukuki sorunlar /

Kocaman, Arif B. Factoring’in hukuki niteliği /

İnan, Nurkut Tek satıcılık sözleşmesi ve üçüncü kişiler /

 

BATİDER Cilt 17 Sayı 3 Yıl 1994

Çetingil, Ergon Alman deniz ticaret hukukunun 1986 yılı reformunda donatanın sorumluluğu ile ilgili olarak yapılan değişiklikler /

Kararlar (derleme) /

Bir tartışma: petrol tankerleri-sorumluluk-Montreux Sözleşmesi /

Akıncı, Ziya Hakemlerin esasa uyguladıkları hukukun devlet yargısınca denetlenmesi /

Kırca, İsmail Ticaret şirketlerinde temsil yetkisine getirilen ve caiz olmayan sınırlandırmaların üçüncü kişilere etkisi /

Arıkan, Ayşe Saadet Sınai tasarımlar /

Doğanay, İsmail Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumlulukları /

Moroğlu, Erdoğan Anonim ortaklıkta çoğunluk pay sahiplerinin azınlık ve imtiyazlı paysahiplerine karşı korunması /

Teoman, Ömer Anonim ortaklığın hisse senetlerinin halka arzolunmuş sayılması ve çoğunluğun iradesi /

 

BATİDER Cilt 17 Sayı 4 Yıl 1994

Yargıtay Kararları (derleme) /

Doğanay, İsmail Hangi nevi davalar eda davası mahiyetindedir? /

Tanrıver, Süha Konkordatonun tasdiki şartı olarak dürüstlük koşulu /

Arkan, Sabih Ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemede yapılan değişiklikler /

Çeker, Mustafa Uluslararası factoring sözleşmeleri ve karşılaşılan bazı hukuki sorunlar /

Tercan, Erdal İpoteğin paraya çevrilmesinde kredi kurumlarının özel durumu

Kocaman, Arif B. 545 sayılı kanun hükmünde kararname ile Factoring konusunda getirilen düzenlemeler /

Karahan, Sami Ticari işletme rehni /

Doğanay, İsmail Bankalardaki mevduat hesabından kısmen para çekilirken veya hesap kapatılırken bankaların göstermek yükümlülüğünde oldukları özen borcu /

 

BATİDER Cilt 18 Sayı 1-2 Yıl 1995

Ülgener, M. Fehmi Çarter mukavelelerinde tarafların uygulanacak hukuk belirlemeleri /

Doğanay, İsmail Enflasyon nedeniyle Türk parasının iç değerinin düşmesi ve faiz oranı /

Tanrıver, Süha Adliye mahkemeleri ile üst mahkemelerin kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ile ilgili bazı düşünceler /

Kaplan, İbrahim Portföy yönetim sözleşmesi /

Arkan, Sabih Tüketici kredileri /

Ulukapı, Ömer Haczedilmezlik ve haczedilmezliğin 4046 sayılı özelleştirme kanunu kapsamındaki uygulaması /

Helvacı, Mehmet Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımı usulü ve bu sisteme tabi anonim ortaklıklarda hisse senetlerinin çıkarılma zamanı /

Çeker, Mustafa Halka açık anonim şirketlerde temsilci aracılığıyla oy kullanma ve pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekâlet toplanması /

Kitap incelemesi: IPRG Kommentar. Kommentar zum bundesgesetz über das ınternationale privatrecht yazar: Heini/Keller/Siehr/Vischer/Volken /

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 18 Sayı 3 Yıl 1996

Doğanay, İsmail Yargıtay 11. hukuk dairesi eski başkanı 28.1.1994 gün ve E. 1993/4 K. 1994/1 sayılı Yargıtay içtihadı birleştirme hukuk genel kurulu kararı ve bu kararın çıkmasına neden olan İstanbul yeni Galata Köprüsü inşaatı ile hakem mahkemesi kararı /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Teoman, Ömer Bir anonim ortaklıkta payların tümüne yasada öngörülenden daha fazla hak tanınması ayrıcalık anlamına gelir mi? /

Karahan, Sami Oydan yoksun imtiyazlı paylar /

Doğanay, İsmail Yargıtay 11. hukuk dairesi eski başkanı kambiyo senetlerinde temerrüt (reeskont) faizi oranı ve Yargıtay’ın yeni uygulama şekli /

Turanboy, Kürşat N. Milletlerarası hukukta ve Avrupa Topluluğu’nda banka sözleşmesi hukukunun uyumlaştırılması /

Çeker, Mustafa Türk hukukunda rekabetin korunması ve yeni rekabet düzeni /

 

BATİDER Cilt 18 Sayı 4 Yıl 1996

Tekinalp, Ünal Sermayeyi artırmada çift usul’ün geçerliliği ve gerekliliği

Karayalçın, Yaşar Sermaye piyasası hukukunda yeni gelişmeler I. Katılma (iştirak) II. Halka açıklama /

Bahtiyar, Mehmet Anonim ortaklıkta sermaye artırımının tescili ve tescilin işlevi /

Manavgat, Çağlar Menkul kıymetlerin merkezi saklanmasında kullanılan yöntemin sözleşmenin hukuki niteliğine etkisi /

Akıncı, Ziya Milletlerarası ticari uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Çeker, Mustafa Anonim ortaklık payı üzerinde hapis hakkı bulunması halinde oy hakkı kime aittir? (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bir kararı münasebetiyle) /

Doğanay, İsmail Yargıtay 11. hukuk dairesi eski başkanı tüketicinin korunması hakkındaki 4077 sayılı kanun, gerçekten tüketiciyi koruyabiliyor mu? /

Erdem, H. Ercüment Denizaşırı satış olarak FOB satış /

 

BATİDER Cilt 19 Sayı 1 Yıl 1997

Kalpsüz, Turgut Türk hukukunda hakem kararlarının temyizi sebepleri /

Kendigelen, Abuzer Anonim ortaklık payı (Pay senedi) üzerinde hapis hakkı ve bu hakka konu oluşturan paylardan oy hakkının kime ait olduğu sorunu /

Aslan, İ. Yılmaz Taksitli satışlarda tüketicinin korunması /

Kitap incelemesi: Japan: economic success and legal system H. Baum (ed) /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Kırca, İsmail Escrow sözleşmesi /

Kayar, İsmail Bankaların yaptığı fazla ödemelerin hukuki niteliği ve iadesi sorunu /

Battal, Ahmet Ticaret sicilinin müspet fonksiyonunun dış görünüş teorisi açısından incelenmesi /

 

BATİDER Cilt 19 Sayı 2 Yıl 1997

Braver, Aleksandar Deniz hukuku ihtilafları hakkında tahkime ilişkin bazı meseleler /

Battal, Ahmet Bankacılık işlemlerinde ispat usulü ve delil sözleşmeleri /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Kubilay, Huriye Uluslararası ticarette taşıma terminali işleticilerinin sorumluluğu hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi üzerine bir inceleme /

Manavgat, Çağlar Denetçilerin zaruri ve müstacel sebeplerle anonim ortaklık genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırması /

Özkorkut, Korkut Çek hukukunda ödeme için ibraz süreleri /

Güneysu Güngör, Gülin Uncitral model kanun tasarısı ve milletlerarası iflas /

Bahtiyar, Mehmet Sigorta poliçesi genel koşulları /

 

BATİDER Cilt 19 Sayı 3 Yıl 1998

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal Patent lisans sözleşmelerinin Roma Antlaşmasının 85. maddesi açısından değerlendirilmesi /

Tercan, Erdal Medeni yargılama hukukunda ikrarın geri alınması /

Küçükgüngör, Erkan Roma hukukunda tahkim (Compromissum) /

Kayıhan, Şaban Yola hazır geminin icradaki durumu /

Karayalçın, Yaşar Milletlerarası tahkimde muhakeme usulü /

Kaplan, Emine Tuncay Eşit veya eşit değerde iş için ücret /

Ünal, Oğuz Kürşat Katılma intifa senetleri /

Battal, Ahmet Kıymetli evrakla borç altına giren tüketicinin korunması /

 

BATİDER Cilt 19 Sayı 4 Yıl 1998

Kitap incelemesi: International trade and investment yazar: Ralph H. Folsom, Michael W. Gordon, John A. Spanogle/

Kaplan, İbrahim Yap-işlet-devret ve yap-işlet finans modelleri ve sözleşmeleri /

Buz, Vedat Gabin halinde edimler arasındaki aşırı oransızlığın giderilerek sözleşmenin ayakta tutulması İsviçre Federal Mahkemesi’nin 26.6.1997 tarihli kararı (BGE 123 III 292 vd) üzerinde düşünceler /

Erten, Rifat ICSID tahkimi /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Tanrıver, Süha Şarta bağlı hüküm kavramı ve verilip verilemeyeceği sorunu /

Tercan, Erdal İcra iflas hukuku açısından eski hale getirme /

Baykal, Murat Yabancı para üzerinden yapılan banka kredi sözleşmelerinde uyarlama sorunu ve yargıtayın yaklaşımı /

Yongalık, Aynur Avrupa komisyonunun sigorta sektörüne ilişkin 21 Aralık 1992 tarih ve 3932/92 sayılı grup muafiyeti tüzüğü /

Türk, Ahmet Bilanço açığını gidermek amacıyla yapılan esas sermaye indirimi /

Kırca, İsmail Tüzel kişiliğin kazanılmasından önce anonim şirket adına yapılan işlemler (TTK 301/II) /

Manavgat, Çağlar Türk hukukunda içerden öğrenen kavramı /

 

BATİDER Cilt 20 Sayı 1 Yıl 1999

Bahtiyar, Mehmet Yargıtay kararları ışığında kambiyo senetlerinde keşide tarihi ve imkansızlığı /

Can, Mertol Kitap incelemesi: Seehandelsrecht, Hans-Jürgen Puttfarken, (Schriftenreihe Recht der internationalen Wirtsvhaft, Band 53), Heidelberg 1997. /

Türk, Ahmet Takip konusu alacağın zamanaşımına uğraması nedeniyle menfi tespit davası açılması /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Arkan, Sabih Yabancı markaların Türkiye’de korunması /

Kırca, Çiğdem Tüketicinin korunması hakkındaki kanun açısından üretici imalatçı olarak Franchise veren /

 

BATİDER Cilt 20 Sayı 2 Yıl 1999

Battal, Ahmet Tacirin iş kanununa tabi bir sözleşmeden doğan cezai şart borcuna TTk 24 (indirim yasağı) uygulanabilir mi? /

Özel, Çağlar Haksız genel işlem koşullarına karşı tüketicinin korunması sorununa bir bakış ve Almanya örneği /

Özbek, Nimet MTO kuralları ışığında yeni bir tahkim türü şartı olarak çok tarflı tahkim (Multiparty Arbitration) /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Özkan, Ömer Türk ve İsviçre anonim ortaklıklar hukukunda özel denetçi atanması /

Arkan, Sabih İşaret ile marka arsında bağlantı ihtimali ve iltibas (karıştırma) tehlikesi /

Zeytin, Zafer Alman Hukukunda zarar kavramı ve gelişimi-I maddi zarar

Yeşilırmak, Ali Yatırım uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin uluslararası merkezin Türk imtiyaz sözleşmeleri üzerindeki yargı yetkisi

 

BATİDER Cilt 20 Sayı 3 Yıl 2000

Yeşilırmak, Ali Yatırım uyuşmazlıklarının tahkim yolu ile çözülmesine ilişkin son gelişmeler /

Erişgin, Nuri Tehlike sorumluluğunda kıyas /

Bozgeyik, Hayri Halka açık anonim şirketlerde kar dağıtımı /

Banakas, Stathis Tüketici sözleşmelerinde haksız koşullar: İngiliz hukukunun Avrupalılaşması /

Sevi, Ali Murat Franchising ilişkisine hakim olan etik kurallar /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Kocaman, Arif B. Banka havalesinde ciro sözleşmesi çerçevesinde verilen ödeme talimatının hukuki niteliği /

Ulusoy, Erol Kira depozitosuna faiz ödenir mi? /

Arkan, Sabih Marka hakkına tecavüz-işaretin markasal olarak kullanılması zorunluluğu /

Kayar, İsmail Cari hesapta faiz /

Ergün, Mevci Sınaî mülkiyet hakları konusunda açılacak hukuk davalarında mahkeme yetkisinin niteliği ve tenfiz /

 

BATİDER Cilt 20 Sayı 4 Yıl 2000

Yayın yoluyla haksız rekabet: İsviçre Federal Mahkeme kararı /

Kitap incelemesi: Die aufteilung der konzernleitung zwischen holding- und managementgesellschaft yazar: Ronald U. Ruepp /

Yeşilırmak, Ali Provisional measures under the brussels convention of 1968 and arbitration /

Türk, Ahmet Müdürlerin temsil ve yönetim yetkileri bakımından hukuki durumu ve anonim ortaklığa ticari mümessil atanıp atanamayacağı sorunu /

Ozanoğlu, Hasan Yönetim danışmanlığı sözleşmesi /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Öcal, Akar Tasfiye memurlarının kollektif şirketin işlerine devam etmesi /

Yanlı, Veliye Alman Ticaret Kanunu’na göre konsolide bilanço düzenleme yetkisi /

Karan, Hakan Denizde eşya taşıma sözleşmesi ile konşimento arasındaki ilişki /

Kırca, Çiğdem İnternette sözleşme kurulması /

Erişgin, Nuri 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkında kanun’a eklenen geçici madde 7 üzerine /

Kuntalp, Erden Finansal kiralama Kanunu’nun uygulamasında ortaya çıkan bazı önemli sorunlar /

Topçuoğlu, Metin Noter ile iş sahibi (ilgili) arasındaki ilişkinin niteliği /

Kırca, İsmail Adi şirketin temsili ile ilgili iki sorun /

 

BATİDER Cilt 21 Sayı 1 Yıl 2001

Öztürk, Özgür Çekte düzeltme hakkı ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar /

Baykal Uzgören, Ebru İflas davasında depo kararı (emri) /

Akipek, Şebnem Sanal ortamda telif hakları /

Moroğlu, Erdoğan Anonim ortaklığa sermaye olarak taşınmaz mal veya üzerindeki bir ayni hakkın konulması taahhüdünün hukuki sonuçları ve Yargıtay kararları /

Sözer, Bülent Havayolu ile yapılan uluslararası taşımalarda taşıyanın sorumluluğunu düzenleyen Varşova / La Haye sisteminin tadiline ilişkin 1999 Montreal Sözleşmesi /

Kitap incelemesi: Sözleşme özgürlüğünün sınırlandırılması sorunu çerçevesinde genel işlem şartlarının denetlenmesi. Yazar: Yeşim Atamer /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Arkan, Sabih Avrupa Topluluğu’nda karşılaştırmalı reklamlar /

Deryal, Yahya Yapı kooperatiflerinde payın devri ve kur’a çekme (tahsis) işleminin devre etkisi /

Hacımahmutoğlu, Sibel AT Komisyonu’nun ortaklığın kontrolünü ele geçirme aracı pay alım önerisine ilişkin 13. ortaklıklar hukuku yönerge teklifi üzerine bir inceleme /

Bozer, Ali Zorunlu deprem sigortası /

Karahan, Sami Karar incelemesi: Gerçek kişi unvanlarının korunması ve sessiz kalma nedeniyle hakkın kaybı ilkesi /

Kitap incelemesi: Bankassurance yazar: Schierenbeck, Henner; Hölscher, Reinhold /

 

BATİDER Cilt 21 Sayı 2 Yıl 2001

Karahan, Sami Halka açık anonim ortaklık statüsünün kazanılması /

Özbay, İbrahim Hakem kararlarında gerekçe /

Arkan, Sabih Adi şirket ortağına sözleşmeyle verilen idare yetkisinin kaldırılması ve sonuçları /

Turanboy, Asuman Tasarruf mevduatı sigortasının hukuki niteliği ve kapsamı /

Buz, Vedat İş sahibinin BK. m. 369’a göre eser sözleşmesini feshi /

Bahtiyar, Mehmet Anonim ortaklıkta payların üçüncü kişilere satılması durumunda diğer ortaklara önalım hakkı tanıyan anasözleşme hükümleri ve etkileri /

Bilgili, Fatih Almanya’da sermaye piyasasının hukuki yapısı ve piyasa üzerindeki kamusal denetim /

Moroğlu, Erdoğan Anonim ortaklıkta yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibralarının zamanı, kapsamı ve geri alınması /

Yongalık, Aynur Zorunlu deprem sigortası /

Akipek, Serap Build-operate-transfer model for foreign capital investment in Turkey and its legal analysis /

Suluk, Cahit Tasarımların onarım amaçlı kullanılması /

Kararlar (derleme) /

 

BATİDER Cilt 21 Sayı 3 Yıl 2002

Yongalık, Aynur Ticaret unvanlarındaki yeni gelişmeler – Türk Hukuku açısından bir değerlendirme /

Zeytin, Zafer Alman Hukukunda zarar kavramı ve gelişimi-II:

Baykal, Murat Banka kredi sözleşmesi /

Deliduman, Seyithan Alacaklılar toplanmasının iflas idaresini değiştirmesi (Federal Mahkemenin 17.07.1983 tarihli Kararı: BGE 109 III 87–89) /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Memiş, Tekin BGH 21.09.2000 – I ZB 35/98 – Swiss Army Kararı /

 

BATİDER Cilt 21 Sayı 4 Yıl 2002

Arkan, Sabih 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 8/III. Maddesi ile ilgili bir inceleme (HGK.’nın 27.2.2002 Tarihli kararının değerlendirilmesi /

Meub, Michael H. Borçlar hukukunda reform: Yeni istisna sözleşmesi hukuku /

Akipek, Şebnem Mesafeli sözleşmelerde tüketicinin korunması hakkında Avrupa birliği direktifi ve Türkiye’nin durumu /

Pulaşlı, Hasan Yeni tüzük hükümlerine göre Avrupa anonim şirketi /

Arı, Zekeriyya Rekabet hukukunda De Minimis kuralları (Hissedilir etki) /

 

BATİDER Cilt 22 Sayı 1 Yıl 2003

Arkan, Sabih 3167 Sayılı Çekle Ödenmelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler /

Topçuoğlu, Metin Franchise sözleşmesinde bağlayıcı kayıtlar ve rekabet hukuku /

Erişgin, Nuri Toplu saklamada saklatanlar arasındaki ilişkiler ve hukuksal sonuçları /

Zeytin, Zafer Alman hukukunda zarar kavramı ve gelişimi III- Manevi zarar olarak “boşa geçen tatil zamanı” /

Demir, Mehmet 4822 Sayılı Kanun ile tüketici sözleşmeleri alanında getirilen yenilikler /

Sevi, Ali Murat Anonim ortaklığın kendi payını devralması üzerine bir inceleme /

Tercan, Erdal 4389 Sayılı Bankalar Kanununa göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ve Tasarruf Mevduatı sahibi alacaklıların, bir bankanın iflası halinde, iflas masasına imtiyazlı alacaklı olarak yazılmaları /

Şenocak, Kemal Geçici sigorta himayesi (geçici güvence) /

Kayıhan, Şaban Anonim ortaklıklarda genel kurul ve internet /

 

BATİDER Cilt 22 Sayı 2 Yıl 2003

Saraç, Tahir Sınaî hakların korunmasında yenilik şartı açısından “Tekniğin Bilinen Durumu” kavramı ve kapsamı /

Aker, Halit Hakim işletme ile bağımlı şirket arasındaki hukuki ilişki ve hakim işletmenin sadakat borcu /

Tercan, Erdal 4949 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra, icra ve iflas kanunu m. 206’ya göre imtiyazlı alacaklar (sıra cetveli) /

Geist, Michael A. Baytların gerçekliği: İnternet çağında ekonomik aktivitelerin düzenlenmesi /

Taşpınar, Sema Adi konkordato hakkında icra ve iflas kanununda yapılan değişiklikler /

Kırca, İsmail Tescilli markanın başvuru eserlerinde yer alması /

Narbay, Şafak Çek kanununda değişiklik yapan 4814 sayılı kanundan önce basılan ya da bastırılan çeklerin hukuki durumu hakkında bir değerlendirme /

 

BATİDER Cilt 22 Sayı 3 Yıl 2004

Karasu, Rauf Limited şirketlerde idare yetkisi olmayan ortakların şirketle rekabet etme yasağı /

Oğuz, Cemal Para ödüncünün haklı sebeple feshi /

Arkan, Sabih Bütçe Kanunu’nda yer alan faize ilişkin düzenlemenin değerlendirilmesi /

Sevi, Nüket Evrim Internet servis sağlayıcılarının hukuki sorumluluğu /

Moroğlu, Erdoğan Anonim ortaklıkta genel kurulun daveti merasimine aykırılığın yaptırımı ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi uygulaması /

Pulaşlı, Hasan Eski yönetim kurulu üyesinin bilgi alma hakkı var mıdır? İsviçre Federal Mahkemesi’nin 04.04.2003 tarihli (129 II 499) Kararı üzerine düşünceler /

Maulenov, Kassym S. Legal aspects of Attracting Foreign Investments into Kazakhstan /

Karayalçın, Yaşar Tapuda kayıtlı olan ve olmayan taşınmazlarda resmi şekil ve noterler /

Karan, Hakan Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği /

Kırca, İsmail Anonim şirket yönetim kurulu kararlarında takdir yetkisi -özen borcu /

 

BATİDER Cilt 22 Sayı 4 Yıl 2004

Yalçınduran, Türker Barter sözleşmesi /

Honsell, Heinrich İsviçre sorumluluk hukukunda reform çabaları /

Şit, Banu Son değişikliklere göre yabancıların Türkiye’de bulunan taşınmazlar üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmeleri /

Kararlar: Ticari örf ve adet /

Yanlı, Veliye Sermaye piyasası hukuku çerçevesinde bilgiye dayalı manipülasyon sonuçları /

Karasu, Rauf Limited şirketlerde şirketten ayrılan ortaklar için sözleşme ile öngörülen şirketle rekabet etme yasağı /

Şener, Oruç Hami Yatırım fonlarında katılma belgesi sahiplerinin yatırımcıların belgelerini fona iade devir hakkı /

Küçükgüngör, Erkan Spor hukuku uyuşmazlıklarında tahkim ve alternatif çözüm yöntemleri /

Arkan, Sabih Haksız rekabet-gelişmeler-sorunlar /

 

BATİDER Cilt 23 Sayı 1 Yıl 2005

Bilge, Mehmet Emin Markanın yaygın bir ad haline gelmesi /

Can, Mertol Sigorta ettirenin sigorta primini ödeme borcunu ifada temerrüde düşmesinin sonuçları /

Türk, Hikmet Sami Türk Ticaret Kanunu niçin yenileniyor? /

Şenocak, Kemal Ticari işletme hukuku: Yargıtay kararları /

Pulaşlı, Hasan Yöneticilerin ücretlerinin açıklanma yükümü /

Çeker, Mustafa Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin şirketten çıkma hakkı /

Atamer, Yeşim M. TKHK m. 9/A ve mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik’in AB mevzuatı uyumuna ilişkin görüş ve değişiklik önerileri /

Karayalçın, Yaşar Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde üç dönem /

Bilimin hizmetinde 50 yıl /

Karayalçın, Yaşar Açış konuşmaları /

Kırman, Ahmet Açış konuşmaları /

Arslan, Ramazan Açış konuşmaları /

Sayhan, İsmet Anonim şirketlerde aktiflerin pasifleri karşılayamamasının sonucu olarak iflas ve iflasın ertelenmesi /

 

BATİDER Cilt 23 Sayı 2 Yıl 2005

Küçükgüngör, Erkan Anglo-Amerikan hukukunda Trust kavramı, Trust’un tarihi gelişimi ve Roma Hukukuna dayanan Kıta Avrupası Hukuku bakımından değerlendirilmesi /

Karayalçın, Yaşar Hukukda metod-şeref ve haysiyetin korunması- teşhir politikası-ceza adaleti /

Güçer, Sülün UNIDROIT Uluslararası ticaret sözleşmelerinin genel ilkeleri /

Ulaş, Işıl Uygulamacı gözüyle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na bakış /

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hakkında görüş /

Özkorkut, Korkut Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim şirketlerin denetiminde yeni bir dönem: Bağımsız denetleme kuruluşları, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler /

Karasu, Rauf Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim şirketlerde pay sahibinin bilgi alma hakkı /

Narbay, Şafak Türk Hukukunda hukuki mütalaanın önemi ve niteliği /

 

BATİDER Cilt 23 Sayı 3 Yıl 2006

Kaplan, İbrahim Bankaların gözetimi, denetimi ve hukuki sorumluluk /

Tiftik, Mustafa Borç sözleşmelerinin iptali /

Karakaş, Tülay Tarihsel açıdan malvarlığı zararı ve bu zararın belirlenmesi /

Yıldız, Burçak AT ve İngiliz hukuk sistemlerinde şirketlerin ehliyeti (“Ultra Vires” ilkesi) /

Manavgat, Çağlar Bankacılık Kanunu hükümlerine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun halka açık anonim ortaklıklarda varlık-aktif satışı yetkisi ve sermaye piyasasına etkisi /

Ateş, Mustafa Fikir ve sanat eserlerinin kamuya sunulması: alenileşmemiş ve yayımlanmamış eserler fikri hukuka göre korunamaz mı? /

Hacımahmutoğlu, Sibel Ortaklığın kontrolünün pazarı teorisi ve ortaklık yöneticileri üzerindeki etkileri /

Okat, Günce Çakır An overview of standby letters of credit and demand guarantees /

Kırca, İsmail İbra kararının geri alınması ve Bankacılık Kanunu’nun 133. Maddesi uyarınca açılacak sorumluluk davalarında ibranın iptali /

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal Patent sisteminin işlevleri ve bu işlevlerin etkinliğini sağlayan yasal düzenlemeler /

 

BATİDER Cilt 23 Sayı 4 Yıl 2006

Deryal, Yahya 21.04.2004 Tarih ve 5146 Sayılı kanun değişikliği sonrasında kooperatiflere ortak olabilecek tüzel kişiler /

Tekinalp, Ünal Erişim Hakkı /

Moroğlu, Erdoğan Bankaların ihtiyari birleşmesi /

Özkök-Çubukçu, Dilek Şirketler hukuku ve vergi hukuku yönünden sınırötesi şirket hareketliliği ve Avrupa şirketi /

Akdağ-Güney, Necla Banka gabine maruz kalabilir mi? İktisat Bankası’nın gabine maruz kaldığına dair iddiasının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun konuya ilişkin kararları çerçevesinde incelenmesi /

Karakaş, Tülay Tatildeki dinlenme olanağından yoksun kalınması /

Büyüksağiş, Erdem Eşya hukukuna ilişkin hükümlerin kısmi revizyonunu öngören İsviçre Medeni Kanunu Ön-Tasarısı’nda taşınmaz malikinin sorumluluğu /

Manavgat, Çağlar Payları borsada işlem gören anonim ortaklıklarda ortağın pay blokaj yükümlülüğü /

Ateş, Mustafa Copyright and related rights protection under the TRIPs agreement /

Tüysüz, Mustafa Geleneksel kültürel eser sahiplerine eserleri üzerinde fikri hak tanıma /

Özdamar, Mehmet Ticaret sicili memurunun tek başına yaptığı işlemlerden dolayı başvurulması gereken yargı yolu /

Uyan, Göktürk “Vakıflarda üyelik olmaz”: Medeni kanun hükümlerine göre kurulan vakıflarda kanuni tipe özgü örgütlenme modeli ve MK Md. 101/3 hükmü üzerine bir değerlendirme /

Hızır, Serdar Gemi alacaklısı hakkının bahşettiği bir imkan olarak rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takip usulü /

Pulaşlı, Hasan Türk Ticaret Kanunu Tasarısına göre anonim şirketlerde sermaye artırımı /

Dinç, İlhan Mandatory tender offers under the communique serial IV, No: 8 by Capital Markets Board of Turkey /

Tekinalp, Ünal Kitap incelemesi: BGB-Kommentar, Herausgegeben von Hanns Prüttig, Gerhard Wegen, Gerd Weinreich,-(Luchterhand, Neuwied 2006, 3124 s.) /

Demirkapı, Ertan Kitap incelemesi: Die GmbH und ihre Reform-Perspektiven aus der Praxis. Von Peter Forstmoser, Herbert Wohlmann, Lukas Handschin, Jürg M. Schwarz, Chiristian J. Meier Schatz /

 

BATİDER Cilt 24 Sayı 1 Yıl 2007

Karayalçın, Yaşar Ticaret Kanunu Tasarısı’nın başlangıç ve tacire ilişkin hükümleri /

Ulaş, Işıl İşlenme eser türü olan çeviri eserde kamuya sunma hakkı /

Pulaşlı, Hasan Anonim şirketler hukukunda CEO’nun hukuki durumu /

Doğan, Beşir Fatih Marka hukukunda kullanım sonucu ayırt edici güç kazanma /

Atamer, Yeşim M. Tüketici satım sözleşmelerine ilişkin TKHK m. 4 -Eleştiriler ve revizyon teklifleri /

Topaloğlu, Mustafa Konut finansman sisteminde Mortgage sigortası /

Mamak, Kemal Finansal holding şirketleri /

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal Hukukun ekonomik gerçekliğe yanıtı: Tek kişilik şirketler /

Kocaağa, Köksal Borçlanılan edimin ifası kuralının bir istisnası olarak ifa amacıyla edim /

 

BATİDER Cilt 24 Sayı 2 Yıl 2007 (Seza Reisoğlu’na Armağan Sayısı)

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal Ulusal düzenlemeler ile topluluk hukuku sınırında altın paylar /

Kortunay, Ayhan Tüketici sözleşmelerindeki yetki şartına dair Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın (ATAD) kararı ve Türk hukuku bakımından bazı çıkarsamalar /

Arkan, Sabih Mimari eserlerde malik ile mimarın hak ve menfaatlerinin dengelenmesi /

Halatçı, Ülkü Dünya Ticaret Örgütü Paneli’nin Türkiye’nin Pirinç İthalatında Uyguladığı Önlemlere İlişkin Kararı’nın değerlendirilmesi /

Aral, Fahrettin Teminat mektuplarında lehdar ile muhatap ve lehdar ile banka arasındaki hukuki ilişki /

Tekinalp, Ünal Türk Ticaret hukukunda küresel bir açılım: IFRS/TMS-TFRS /

Çelebican, Gürgan Avrupa Birliği’nde kredi kurumları tek pazarının oluşumu /

Pulaşlı, Hasan Şirket satın alma ve birleşmelerinde işletme değerlemesi ve due diligence /

Saraç, Tahir Transit geçen mallar marka hakkına tecavüz oluşturur mu? /

Kırman, Ahmet Mali yükümlülüklerin finansal sisteme etkisi üzerine belirlemeler /

Ulaş, Işıl Sigortacılıkta tahkim /

Yazoğlu, Füsun Tuncel Banka kredi sözleşmelerinde faiz /

Baklacı, Pınar Enerji Şartı Antlaşması’na göre uyuşmazlık çözüm yolları /

Yılmaz, Ejder Banka tasfiyelerinde iflas idaresi /

Kırca, İsmail “Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin 2007/12362 Sayılı Kararı’nın değerlendirilmesi /

Karakaş, Tülay Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde mülkiyet hakkı ve kira sözleşmesi /

Çelik, Nuri İşyeri gerekleri sebebiyle iş sözleşmesinin feshinde işverenin geçerli sebebi ispatlama ve çıkarılacak işçinin seçiminde objektif davranma yükümlülüğü -karar incelemesi- /

Manavgat, Çağlar Anonim ortaklıklarda kurumsal yönetimde kamunun işlevi /

Reisoğlu, Safa Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin bir kısım sorunlar /

Korkut, Ömer Bir markanın web sitelerinde yönlendirici kod (Meta Tag) olarak kullanılması sorunu /

Keskin, Ekrem Lizbon Kriterleri, Türkiye ekonomisi ve rekabet gücü /

 

BATİDER Cilt 24 Sayı 3 Yıl 2008

Bozkurt Yüksel, Armağan Ebru İspat hukuku bakımından kambiyo senetleri /

Arı, Zekeriyya Avrupa Topluluğu rekabet hukukunda teşebbüslere verilen yüzde ona kadar para cezasının tespitine ilişkin son gelişmeler /

Demirkapı, Ertan İsviçre Borçlar Kanunu’nda limited ortaklıklar hukuku alanında yapılan yeni düzenleme /

Çoştan, Hülya Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hükümlerine göre birleşme, bölünme ve tür değiştirmede özel hak sahiplerinin korunması /

Atamer, Kerim 2002 Atina Sözleşmesi’nde ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesi /

Parlak, Şafak Roaming Sözleşmesi /

Özdamar, Mehmet Alman hukukunda sigorta ombudsmanlığı /

Möllers, Thomas M.J. Sermaye Piyasası hukukunda düzenleme ve denetimde etkinlik amprik ve ekonomik argümanların özel, ceza ve kamu hukuku yaptırımlarına gerekçe olarak kullanılması /

Ulaş, Işıl Yolcuların bedeni zararlarında sigortacıların sıralamalı sorumluluğu sorunu /

Korkut, Ömer Ticaret unvanı kullanımıyla marka hakkına tecavüz hakkında bir inceleme /

Tekinalp, Ünal Türk Ticaret hukukunu ticari işletme bağlamında yeniden düşünmek /

Pulaşlı, Hasan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre oy hakkındaki imtiyazın sınırı ve etkisiz olduğu haller /

Zeytin, Zafer Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (CISG) uygulama alanına ilişkin bir inceleme /

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal İngiliz ve Alman patent uygulamaları örneğinde Avrupa patentlerinin koruma kapsamında belirlenmesi /

Karasu, Rauf Üç boyutlu biçim ve hareket markaları /

 

BATİDER Cilt 24 Sayı 4 Yıl 2008

Can, Mustafa Erdem Avrupa Birliğin’de malların serbest dolaşımı ve üye ülkeler arası ticarette miktar kısıtlamaları /

İnceoğlu, M. Murat Yargıtay kararları ışığında sözleşmeye aykırılıktan doğan manevi tazminat talepleri /

Keskin, A. Dilşad Hukuki açıdan finansal türev araç kavramı /

Bozkurt, Tamer Vergi yükümlülüğü – vergi sorumluluğu kavramları çerçevesinde anonim şirketlerde tek başına temsil ve ilzama yetkili olanların (Özellikle murahhas azaların) vergisel sorumluluğu /

Canbolat, Ferhat Banka garantisinin veya banka garantisinden doğan alacağın haczi sorunu /

Coştan, Hülya İtalyan şirketler hukukunun ve 2003 tarihli İtalyan sermaye şirketleri hukuku reformunun genel hatları /

Akkan, Çiğdem Daniş Acentenin müvekkili mahkemede temsil etme yetkisi /

Erişir, Evrim Ticari işletmenin devrinde istihkak ve tasarrufun iptali davaları arasındaki ilişki /

Kaya, Mustafa İsmail Türk Ticaret Kanunu tasarısına göre acentenin ücrete hak kazandığı haller ve ücrete hak kazanma zamanı /

Ulaş, Işıl Rehin ve sigorta ilişkisi /

 

BATİDER Cilt 25 Sayı 1 Yıl 2009

Teoman, Ömer Kredi kartı uygulaması açısından tüketicinin (kart hamilinin) korunması /

Atamer, Kerim Alman-Türk hukukunda gemilerin bayrak çekme zorunluluğu, gemi siciline kayıt ve hükümlerin uygulama alanı /

Güçer, Sülün Tahkim yargılamasında gündeme gelen rekabet hukuku uyuşmazlıkları /

Akil, Cenk İflasın ertelemesinde muhafaza tedbirleri -özellikle kayyımlık- /

Arkan, Sabih 5833 Sayılı kanun ile 556 Sayılı KHK’da yapılan değişiklikler /

Şenocak, Kemal Haksız rekabet açısından boykot /

Pulaşlı, Hasan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin özen yükümlülüğü ve müteselsil sorumluluğu /

 

BATİDER Cilt 25 Sayı 2 Yıl 2009

Keskin, Harun Sermaye Azaltımının Esnekleştirilmesi:”Kayıtlı Sermaye Azaltımı” İçin Bir Öneri /

Yılmaz, Asuman Karar İncelemesi: İsviçre Federal Mahkemesi’nin “Swissair Kararı” /

Teoman, Ömer Çek Hukukunda 5838 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler /

Kendigelen, Abuzer Türk Ticaret Kanunu Tasarısında İntifa Senetleri /

Pulaşlı, Hasan Limited Şirketler Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Bazı Sorunlar /

Kalpsüz, Turgut Hakem Kararlarının İcrası /

Şenocak, Kemal Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 sayılı KHK m. 8/IV) /

Şenocak, Kemal Takseli sigorta /

Bozgeyik, Hayri Bağlı Nama Yazılı Payların Miras Yoluyla İntikalinde Satın Alma Hakkının Kullanılmasına İlişkin Bazı Sorunlar /

Ulaş, Işıl Sigortacılıkta güvence hesabı /

Aker, Halit Türk Ticaret Kanunu Madde 14 Hakkında Bazı Düşünceler ve Yeni Bir Tacir Türü “Hakim Teşebbüs” /

Tarman, Zeynep Akdî Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Roma I Tüzüğü /

Şenocak, Zarife Miras Hukukunda Sağ Kalan Eşin Aile Konutunun ve Ev Eşyasının Özgülenmesini Talep Hakkı /

Bozkurt Yüksel, Armağan Ebru Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Tahkim /

 

BATİDER Cilt 25 Sayı 3 Yıl 2009

Kendigelen, Abuzer Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın çeke ilişkin hükümlerin değerlendirilmesi /

Özkorkut, Korkut 1522. Madde açısından Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın küçük ve orta ölçekli işletmelere bakışının değerlendirilmesi /

Kortunay, Ayhan Alman limited şirketler hukukundaki yeni gelişmeler ve Türk hukukuna yönelik bazı tespitler /

Teoman, Ömer Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim ortaklıkta pay sahibinin oy hakkı /

Yongalık, Aynur Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ”i (İç Ticaret: 2009/2) hakkında hukuki değerlendirme /

Bozgeyik, Hayri Fikir ve sanat eserlerinde hususiyet /

Turan, Gökçen Dünya Bankası Bünyesindeki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Uluslararası Merkez’in tahkim kuralları uyarınca tahkimin işleyişi /

Aydoğan, Fatih Federal Almanya’da Limited Şirketler Kanunu’nda (GmbHG) yapılan değişiklikler-yenilikler (MoMİG) /

Şenocak, Kemal Tescilli markanın aynısının ve benzerinin alan adı (Domain name) olarak kullanılması suretiyle marka hakkının ihlali /

Aker, Halit Avusturya İşletmeler Kanunu’nun ticari işletme ve şahıs şirketleri hukuku alanında getirdiği yenilikler /

 

BATİDER Cilt 25 Sayı 4 Yıl 2009 (Reha Poroy anısına armağan)

Battal, Ahmet Tanınmış marka pratiği hakkında bazı düşünceler /

Şenocak, Kemal Karayolları Trafik Kanunu’na göre mağdurun doğrudan doğruya sigortacı karşısındaki alacak hakkı /

Kaplan, İbrahim Tüzel kişiliğe sahip ticaret ortaklıklarında perdenin kaldırılması talepli hukuki sorumluluk davaları /

Sirmen, Lale Banka kredi kartı hamillerinden yıllık kart ücreti alınmasına ilişkin sözleşme hükmünün yargısal denetimi /

Pulaşlı, Hasan Tek ortaklı anonim şirkette yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ve İsviçre Federal Mahkemesi’nin buna ilişkin üç kararı /

Özer, Işık Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım /

Şit, Banu Yargıtay kararlarında Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun zaman bakımından uygulanması ve hukuk seçim sorunu /

Akıntürk, Esen İki taraflı yatırım antlaşmaları hakkında genel bir inceleme /

Korkut, Ömer İsviçre Federal Mahkemesi’nin anonim şirket yönetim kurulu kararlarının butlanına ilişkin bir kararının (133 III 77) değerlendirilmesi /

Teoman, Ömer Yürürlükteki hukukumuza ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim ortaklık genel kurul toplantılarına katılmak zorunda olanlar /

Yasaman, Hamdi Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda hakimin genişleyen rolü /

Pınar, Hamdi Yönetim Kurulu üyelerinin şirketler hukuku açısından rekabet ihlallerinden dolayı hukuki sorumluluğu /

Tekinalp, Ünal Genel Kurul Kararlarının Butlanında Anonim Ortaklığa Özgü Sebeplerin Kabulü İhtiyacı /

Atamer, Kerim Bağlama kütüğü: Yasama amacı, uygulama alanı ve özel hukuk kurallarına etkisi /

Tekinalp, Ünal Reha Poroy için /

Yılmaz, Asuman Şirketler topluluğu uygulamasında himaye beyanları ve bu beyanların Türk Ticaret Kanunu Tasarısı M. 209 hükmü açısından değerlendirilmesi /

Erdem, Ercüment H. Yoğunlaşmaların kontrolünde taahhüt ve şartlı izin /

Kubilay, Huriye Sigorta acenteleri zorunlu mesleki sorumluluk sigortası hakkında bir değerlendirme /

Bozer, Ali Poroy’un ardından: Les Relations entre la Turquie et l’union européenne plus particulièrement depuis le 14 Avril 1987, la Date de la Presentation de la Demande d’adhésion de la Turquie /

Helvacı, Mehmet Çek Kanunu Tasarısı’nın genel olarak değerlendirilmesi /

 

BATİDER Cilt 26 Sayı 1 Yıl 2010

Akın, Murat Yusuf İsviçre Hukuku örneğinde Türk Medeni Kanunu Madde 47/II ile Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde 353 üzerine düşünceler /

Yongalık, Aynur Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na (m. 124–133) Türk Ticaret Kanunu (m. 136-145) ile karşılaştırmalı bakış ve değerlendirme /

Demir, Mehmet Eczacılık mesleğinin hasta hakları ve rekabet hukuku açılarından değerlendirilmesi /

Tarman, Zeynep 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) uyarınca yabancılık unsuru taşıyan akdi borç ilişkilerinde hukuk seçimi /

Yüksel, Hilmi Lean thinking in legal systems /

Kırca, İsmail Çekin ibraz edildiği şube muhatap bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu tutarı ödemelidir! /

Scäfer, Hans-Bernd Hukuk ve ekonomi yaklaşımı çerçevesinde Türk sözleşme hukukunda ekonomik imkânsızlık /

Möllers, Thomas M.J. Rating (derecelendirme) kuruluşlarının regüle edilmesi – Avrupa ve Amerikan hukukunda rating kuruluşları hakkında yeni düzenlemeler /

 

BATİDER Cilt 26 Sayı 2 Yıl 2010

Süzel, Cüneyt Kısmen veya tamamen deniz yoluyla eşyanın milletlerarası taşınması sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ( Rotherdam Kuralları) /

Dinç, İlhan Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri: IV no: 44 sayılı tebliği kapsamında çağrıda bulunma yükümlülüğüne ilişkin son gelişmeler /

Poroy, M. Akif Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin idare ve temsil yetkisinin devri ve şirketin vergi borcundan sorumluluğunun 213 ve 6183 sayılı kanunlar kapsamında değerlendirilmesi /

Aktaş, M. Murat Seri: I No: 36 sayılı tebliğ ve türk hukukundaki ilk uygulaması beraberinde oydan yoksun paylar /

Tarman, Zeynep 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) uyarınca yabancılık unsuru taşıyan akit dışı borç ilişkilerinde hukuk seçimi /

Çağlar, Hayrettin Anonim şirketlerde ayni sermayeye değer biçilmesi /

Günay, Barış Kurtarma hukukunda sualtı kültür varlıkları /

 

BATİDER Cilt 26 Sayı 3 Yıl 2010

Teoman, Ömer Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Anonim Ortaklık Yönetim Kuruluna İlişkin Bazı Hükümlerin Değerlendirilmesi /

Kortunay, Ayhan Rekabet Hukuku Açısından Birleşme ve Devralmalarda Erken Başlama (Gun Jumping) Sorunu /

Sirmen, Sedat Türk Kanunlar İhtilafı Hukukunda Zarar Sigortaları Kapsamına Giren Milletlerarası Unsurlu Sigorta Akitlerine Uygulanacak Hukuk /

Ekecik, Şükran Cebri Satışlarda Katma Değer Vergisi /

Özden, Selin Karşılaştırmalı Hukukta Salt Malvarlığı Zararları /

Küçükgüngör, Aslı Banka Hukukunda Hâkim Ortak Kavramı ve Hâkim Ortakların Hukuki Durumu /

Tercan, Erkan İşleme Dayalı Yapay Piyasa Oluşturma (Manipülasyon) Suçu ve Bu Suçla İlgili Hareketin Elverişliliği Tartışması /

2007 Enkaz Kaldırmaya Dair UluslararasıNairobi Konvansiyonu /

 

BATİDER Cilt 26 Sayı 4 Yıl 2010

Teoman, Ömer: Anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin müzakerelere katılma yasağına (TTK 332) aykırılığın yaptırımı nedir? /

Atamer, Yeşim M./ Kerem Cem Sanlı: Kredi kartı faizleri ve yıllık ücretleri örneğinde fiyat denetimi ve sınırları /

Atamer, Kerim:  Sources of Roman maritime law in the digest /

Topçuoğlu, Metin:  Yeni Çek Kanunu çerçevesinde çeklerde gerçek kişilerin temsili ve temsilin sonuçları /

Şit, Başak: Bankaların çek ödemeleri dolayısıyla kredi sınırlarının aşılması /

Oruç, Murat: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim ortaklıkta imtiyazların korunması /

Şit, Başak / Murat Gürel: Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a ilişkin TBMM Genel Kurul görüşmelerinde verilen önergeler ve gerekçeleri /

 

BATİDER Cilt 27 Sayı 1 Yıl 2011

Oruç, Murat: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıktan Haklı Sebeple Fesih İstemine Bağlı Çıkarılma /

Çamoğlu, Ersin: Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin İflâsının Koşulları /

Çelik, Aytekin: Faydalı Model Belgelerinin Hükümsüzlüğü /

Atamer, Kerim: Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca “Zarar Sigortaları”na Giriş /

Kurt, Leyla Müjde: Eser Sözleşmelerinde Süre Uzatımı /