Ticari Defterler

Ticari Defterlere İllişkin Tebliğ‘in 5. maddesi uyarınca, tacirlerin tutmak zorunda oldukları ticari defterler şu şekildedir;

Gerçek kişi tacir:
1) yevmiye defteri, 2) envanter defteri, 3) defteri kebir
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, sadece işletme hesabına göre defter tutabilir (Tebliğ Geçici Madde 1).

Şahıs şirketleri (kollektif ve adi komandit şirket):
1) yevmiye defteri, 2) envanter defteri, 3) defteri kebir, 4) genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler :
1) yevmiye defteri, 2) envanter defteri, 3) defteri kebir, 4) pay defteri, 5) yönetim kurulu karar defteri, 6) genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Limited şirketler:
1) yevmiye defteri, 2) envanter defteri, 3) defteri kebir, 4) pay defteri, 5) genel kurul toplantı ve müzakere defteri, 6) müdürler kurulu defteri (zorunlu değil)

Özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmeler ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarıdan fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kişiliği bulunmayan diğer ticari teşekküller;
1) yevmiye defteri, 2) envanter defteri, 3) defteri kebir

Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı İçin Son Tarih:31.03.2013

ÖNEMLİ: Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı Tarihleri Değiştirildi. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Anonim şirketlerde; yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri; limited şirketlerde ise yevmiye defteri ve müdürler kurulu karar defterinin (tutulması zorunlu olmayan bu defter tutuluyorsa) kapanış onayı, 31.03.2013 tarihine kadar(özel hesap dönemi öngörülmemişse) yaptırılmalıdır.

Envanter defteri, defteri kebir, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri kapanış onayına tabi değildir.

TTK 562/1-c hükmü uyarınca, gerekli onayları yaptırmayanlar, dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılacaktır.

Anonim ve Limited Şirketlerde Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı

 • Yevmiye defteri kapanış onayı, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2012 yılında kullanılan yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 31.03.2013
 • Yevmiye defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır.
 • Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı

 • Anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2012 yılında kullanılan yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 31.03.2013
 • Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır.
 • Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir.

Limited Şirket Müdürler Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı

 • Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ madde 11/4 uyarınca,  tutulması zorunlu olmayan müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
 • Müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2012 yılında kullanılan müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 31.03.2013
 • Müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır.
 • Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir.

Ticari Defterlere İlişkin Ayrıntılı Bilgi İçin Aşağıdaki Çevrim İçi Kaynaklardan Yararlanabilirsiniz;

Müdürler Kurulu Karar Defteri

Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.

Müdürler kurulu karar defteri, limited şirketlerde müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı defterdir.

Müdürler kurulu karar defterinin tutulması zorunlu değildir. Bununla beraber, müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Müdürler kurulu karar defterindeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:

 • Karar tarihi,
 • Karar sayısı,
 • Toplantıda hazır bulunanlar,
 • Kararın içeriği,
 • Üyelerin imzaları.

Bir müdürün önerisine diğer müdürlerin yazılı onayı veya elektronik ortamda katılım. Müdürler kurulu kararı, müdürlerden birinin yaptığı öneri üzerine diğerlerinin yazılı onayı ile veya bazı üyelerin elektronik ortamda katılması suretiyle alındığı durumlarda bu husus ayrıca belirtilir. Kararın, müdürler birinin yaptığı öneri üzerine diğerlerinin yazılı onayı ile alınması halinde imzaların bulunduğu kâğıt veya kâğıtlar karar defterine yapıştırılır.

Tüm müdürlerin elektronik ortamda katılımı ile kararın alınması. Kararların bütün müdürlerin toplantıya elektronik ortamda katılması ve güvenli elektronik imza ile alınmasıhalinde kararın güvenli elektronik imza ile imzalandığını belirten ifadenin karar metninde yer alması ve alınacak fiziki kararın deftere yapıştırılması şarttır.

Bazı müdürlerin elektronik ortamda katılımı ile kararın alınması.  Kararın bazı müdürlerin fiziki ortamda bazı müdürlerin ise elektronik ortamda toplantıya katılması suretiyle alınması halinde ise karar metninde fiziki ortamda katılanların imzaları ile elektronik ortamda katılanların güvenli elektronik imza ile kararı imzaladıkları belirtilir ve fiziki karar metni karar defterine yapıştırılır.

Müdürler kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılım sağlanması halinde elektronik kayıtlar TTK 65 inci madde uyarınca güvenli bir şekilde saklanır.

Muhalefet şerhi. Her müdür alınan karara ilişkin muhalefetinin bir şerh ile karar metnine geçirilmesini isteyebilir. Üyelerin şerh yazma talebi hiçbir sebeple reddedilemez; şerh yazılmasına engel olunamaz. Şerh, sahibi dışında hiç kimse tarafından değiştirilemez.

Müdürler Kurulu Karar Defterinin Açılış Onayı

 • Fiziki ortamda tutulan müdürler kurulu karar defterinin açılış onayı kullanmaya başlamadan önce yaptırılır.
 • Müdürler kurulu karar defterinin açılış onayının her hesap dönemi için yapılması zorunludur. Defterin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayı, defterin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar yaptırılır.
 • Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.
 • Müdürler kurulu karar defterinin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olunması durumunda, yeni defter kullanılmaya başlanmadan önce açılış onayı yaptırılmalıdır.
Noterler ile ticaret sicil müdürlüklerinin yapacağı açılış onayı defterin ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki bilgileri içerir:
 • Defter sahibinin; gerçek kişilerde adı soyadı, tüzel kişilerde unvanı,
 • Defter sahibinin iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi),
 • İşletmenin merkezi,
 • MERSİS numarası,
 • Şirketin faaliyet konusu,
 • Tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,
 • Defterin türü,
 • Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,
 • Defterin kullanılacağı hesap dönemi,
 • Onay tarihi,
 • Onayı yapan makamın resmi mühür ve imzası.
Müdürler Kurulu Karar Defteri Onay Yenileme

 • Yeterli yaprakları bulunan müdürler kurulu karar defteri, yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.
 • Onay yenilemede defterlerin türü değiştirilemez.
 • Müdürler kurulu karar  defterinde son kaydın altına yazılacak “Görülmüştür” ibaresinin yanında onay yenileme kısmında aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur
  – açılış onayında bulunması gerektiği hüküm altına alınan hususlarda bir değişiklik olmuşsa bu değişiklikler,
  – Defterin kalan sayfa adedi,
  – Kullanılmaya devam edileceği hesap dönemi,
  – Onay tarihi,
  – Onay makamının resmi mühür ve imzası.
 • Onay yenileme işleminde defterlerin kalan sayfalarının tekrar mühürlenmesine ve sıra numarası verilmesine gerek yoktur.
Müdürler Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı
 • Müdürler kurulu karar defteri kapanış onayı, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır.
 • Müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır.
 • Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir.