Tacir için arşiv

Ticari Defterler

Ticari Defterlere İllişkin Tebliğ‘in 5. maddesi uyarınca, tacirlerin tutmak zorunda oldukları ticari defterler şu şekildedir; Gerçek kişi tacir: 1) yevmiye defteri, 2) envanter defteri, 3) defteri kebir 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, sadece işletme hesabına göre defter tutabilir (Tebliğ Geçici Madde 1). Şahıs şirketleri (kollektif ve adi komandit şirket): 1) yevmiye defteri, […]

Yorum yok

TTK Madde 18

I – Genel olarak MADDE 18– (1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür. (2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. (3) Tacirler arasında, […]

2 Yorum

TTK Madde 17

III – Donatma iştiraki MADDE 17– (1) Tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de aynen uygulanır.

1 Yorum

TTK Madde 12

1. Genel olarak  MADDE 12– (1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. (2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.  (3) Bir ticari […]

2 Yorum