Ticaret Unvanı için arşiv

Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı – Haksız Rekabet – Markaya Tecavüz

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2015/11138, Karar No:2016/5911, T:30.05.2016 Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı Haksız Rekabet Markaya Tecavüz Özet: Davalının tacir olması nedeniyle davacı markalarından haberdar olacağının kabulü gerekir. Yalnızca marka başvurusunda bulunmak markasal kullanma hakkı vermez. Tescilli ticaret unvanı tescilli olduğu sürece tescil edildiği şekli ile ve unvansal kullanımı yasal bir hakkın kullanımı olup […]

Yorum yok

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 14 Şubat 2014 – 28913 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirleri kapsar. […]

Yorum yok

Ticaret Unvanında Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli Kelimelerinin Kullanılması

Ticaret Unvanında Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli Kelimelerinin Kullanılması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ticaret unvanında ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ kelimerlerinin kullanılması ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bakanlar Kurulunun izni ile ticaret unvanına eklenebilecek kelimeler yalın ve eksiz olarak ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ kelimeleri ile sınırlandırılmıştır. Bu itibarla, sözkonusu ibarelerin ‘cantürk’ ‘türkhan’ gibi birleşik kelimeler içerisinde yer verilmek […]

Yorum yok

Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı Markaya Tecavüz Teşkil Edebilir

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2008/11380, Karar No:2010/1952, Tarih: 22.02.2010 Ticaret Unvanı Unvanın Markasal Kullanımı Markaya Tecavüz         Özet: Ticaret unvanının markasal şekilde kullanımı, markaya tecavüz oluşturabilir. ———–O———– DAVA: Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17.06.2008 tarih ve 2007/182 – 2008/73 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı […]

Yorum yok

Ticaret Unvanının Tescil Edilen Şekli Dışında Markasal Kullanımının İltibas Oluşturabileceği

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2008/4162, Karar No:2010/519, Tarih: 19.01.2010 Ticaret Unvanı Tescil Edilen Şekil Dışında Kullanım İltibas ÖZET: Ticaret unvanının tescil edilmiş şekliyle kullanılmaması ve kullanımda başkasının tescilli markasının ana unsurunun öne çıkarılması halinde, söz konusu durum iltibas oluşturabilir. ————O———— DAVA: Davacı vekili, müvekkili adına dünyaca ünlü ZARA, ZARA+ ŞEKİL ve ZARA esas unsurlu […]

Yorum yok

TTK Madde 42

a) Kollektif ve komandit şirketler MADDE 42– (1) Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. (2) Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu […]

1 Yorum

TTK Madde 11

1. Bütünlük ilkesi MADDE 11– (1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve  bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. (2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir. (3) Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın […]

3 Yorum