TTK Madde 1273

II- Uygulanacak kurallar

MADDE 1273 (1) Taraflarca başka bir husus kararlaştırılmamış olduğu takdirde, müşterek avarya garamesi, Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından hazırlanarak, bu madde hükmüne göre Türkçe’ye çevrilip yayımlanmış olan en son tarihli York-Anvers Kurallarına tabidir.

(2) York-Anvers Kurallarının çevirisi, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı[1] tarafından kurulacak bir ihtisas komitesince hazırlanır ve çevrilen orijinal metin ile birlikte Resmî Gazetede yayımlanarak ilan edilir. Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından,  York-Anvers Kurallarında  yapılacak  değişiklikler  de  aynı  yöntemle  Türkçe’ye çevrilip ilgili müsteşarlıklarca resen veya gerçek ve tüzel kişilerin başvurusu üzerine yayımlanır.[1]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.