TTK Madde 471

d) Ticaret siciline tescil

MADDE 471–  (1) Yönetim kurulu, hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay içinde, esas sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu beyannamesini[1] [2] sicile tevdi eder.[1]     6335 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesi ile, 471 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beyannamesi” ibaresi “beyannamesini” şeklinde değiştirilmiştir.

[2]     6335 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi ile,  471 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile denetleme doğrulamasını” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.