TTK MEVZUAT

TTK TEMEL MEVZUAT

Türk Ticaret Kanunu Tam Metin – (TTK PDF) 

Madde Gerekçeleri

6335 sayılı Kanunla TTK’nın Değişen/Kaldırılan Maddeleri


TTK İKİNCİL MEVZUAT

I- YÖNETMELİKLER

 1. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (RG: 28 Ağustos 2012 – 28395)
 2. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik – (RG: 28 Ağustos 2012 – 28395)
 3. Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik – (RG: 28 Ağustos 2012 – 28395)
 4. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik – (RG: 28 Kasım 2012 – 28481)
 5. Bağımsız Denetim Yönetmeliği – (RG: 26 Aralık 2012 – 28509)
 6. Ticaret Sicili Yönetmeliği  – (RG: 27 Ocak 2013 – 28541)
 7. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik – (RG: 31 Mayıs 2013 – 28663)

II- TEBLİĞLER

 1. Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (RG: 9 Ağustos 2012 – 28379)
 2. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ – (RG: 29 Ağustos 2012 – 28396)
 3. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ – (RG: 29 Ağustos 2012 – 28396)
 4. Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ – (RG: 29 Ağustos 2012 – 28396)
 5. Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ– (RG: 19 Ekim 2012 – 28446)
 6. Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ – (RG: 30 Ekim 2012 – 28453)
 7. Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (RG:15 Kasım 2012 – 28468)
 8. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ – (RG:19 Aralık 2012 – 28502)
 9. Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ – (RG:29 Aralık 2012-28512)
 10. Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ – (RG:30 Aralık 2012-28513)
 11. Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ – (RG:14 Şubat 2014-28913)
 12. Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (RG:6 Aralık 2012 – 29910)
 13. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (RG: 15 Eylül 2018 – 30536)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir