TTK Madde 102

I – Tanımı

MADDE 102 (1) Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir.

(2) Bu Kısımda hüküm bulunmayan hâllerde aracılık eden acentelere Türk Borçlar Kanununun simsarlık sözleşmesi hükümleri, sözleşme yapan acentelere komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulunmayan hâllerde vekâlet hükümleri uygulanır.

(3) Taşıma, deniz ticareti, sigorta, turizm gibi alanlara ilişkin özel düzenlemeler saklıdır.

 1. GEREKÇE/Madde 102 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinden alınmıştır.

  Önerge: Görüşülmekte olan 96 sırasayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Borçlar Kanununun tellallık hükümleri” ibaresi “Türk Borçlar Kanununun simsarlık sözleşmesi hükümleri” biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

  Önerge – Gerekçe: Önergeyle, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 647 nci maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla, maddenin ikinci fıkrasında geçen “tellallık hükümleri” ibaresi, yeni Türk Borçlar Kanunu ile dil birliğinin sağlanması amacıyla, “simsarlık sözleşmesi hükümleri” biçiminde değiştirilmiştir.

 2. Prof. Dr. Arslan Kaya’nın Madde Açıklaması
  ‘‘TTK m. 102 (Genel olarak/Tanımı)
  (1) Madde, büyük ölçüde eTTK m.116 hükmünün tekrarıdır. Ancak, maddede önemli sayılabilecek, düzeltilmesi gereken bir kavramsal aksaklık mevcuttur! Şöyle ki, acentenin tanımını veren birinci fıkrada yer alan “ticari mümessil” terimi yerine(dipnot 1), esasen 4/2/2011 tarih ve 27836 sayılı RG’de yayımlanan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”), 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (“eBK”) da aksine, “ticari temsilci” terimini benimsemiştir (TBK m.547-550).

  Belirtelim ki, ticari vekil de aynı şekilde satış memurunu da kapsar şekilde eBK’da genel ve özel yetkili ticari vekil olmak üzere 453 üncü maddede düzenlenmekteydi. TBK m.552 bu kavramı da terk etmiş, “Diğer Tacir Yardımcıları” başlığı altında eBK’yı kısmen karşılayan bir hükme yer vermiştir.

  Tellallık sözleşmesi de, TBK’da farklı bir şekilde, “simsarlık sözleşmesi” olarak ifade edilmiştir. TBK’da ayrıca hizmet sözleşmesinin özel bir türü olarak “pazarlamacılık sözleşmesi” de düzenlenmiştir (m.448-460). Pazarlamacı, “…ticari işletme sahibi işveren…” (tacir) hesabına işletme dışında ve sürekli olarak iş görür; acenteden farklıdır. Pazarlamacı, iş görme (hizmet) temelli bir sözleşme kapsamında ve talimat uyarınca (TBK m.450) faaliyet gösterir. Pazarlamacı, eski TBK m.454’te düzenlenen ve tacirin bağlı yardımcılardan olan diğer ticari vekile bir örnektir.

  (2) Maddenin birinci fıkrası acentenin tanımını verirken, onun tacirin bağımsız yardımcılarından biri olduğunu, eTTK’ya paralel bir sistem benimseyerek, “Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın..” ibareleriyle uzunca bir şekilde ifade etmiştir. Oysa, kendisi de bir tacir olan acentenin müvekkilinden bağımsızlığı, daha sade ve kısa bir şekilde pekala ifade edilebilirdi, örneğin “Tacire bağlı bir sıfatı olmaksızın…”şeklinde bir ifadenin kullanılması yeterli olurdu.

  (3) Maddenin birinci fıkrasında eTTK’dan farklı olarak ve gerekçede açıklanmaksızın sözleşmelerin “işletme” adına değil, “tacir adına” yapılması esasına yer verilmiştir. Acente, tacirin nam ve hesabına akit tesis ettiği için, “tacir adına ” ifadesinin tercihi bu yönüyle isabetli bir tercihtir.

  (4) Maddenin üçüncü fıkrasında özel düzenlemeler saklı tutulmuştur. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak Sigortacılık Kanunu’nu (m. 16, 23…), seyahat acenteleri ile ilgili olarak Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nu, gemi acenteleri hakkında Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik’i, sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumların aracılık faaliyeti konusunda Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği’ni (Seri V N.19) ve taşıma işleriyle ilgili acentelik konusunda Karayolları Taşıma Kanunu’nu bunlara örnek gösterebiliriz.’’
  ………………………
  Dipnot 1: TTK’nın sadece 4 üncü maddesinde “ticari temsilci” terimine yer verilmiş, bunun dışında hemen her yerde eBK ve eTTK’da olduğu gibi “ticari mümessil” terimi kullanılmıştır. Diğer örnekler için bkz.TTK m.40, f.4; 218, f.2; 223; 235, f.2; 318, f.2; 321, f.l; 368 ve 631, f.l, 2.

  Arslan KAYA, ‘‘Acentelik İle İlgili Yenilikler’’, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, 25-26 Kasım 2011, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, s. 54

 3. KAYNAKLAR

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

  – Özge Ayan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Acentelik Kısmında Getirdiği Yenilikler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2010, s. 79-121.

  – Arslan Kaya, Türk Ticaret Kanunu Şerhi – Ticari İşletme – ACENTELİK (TTK 102-123), Beta Yayınları, İstanbul 2012.

  – Arslan Kaya, Acentelik İle İlgili Yenilikler, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, 25-26 Kasım 2011, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir