TTK Madde 26

III – Yönetmelik[1]

MADDE 26 (1) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulması, sicil defterlerinin tutulması, tescil zorunluluğunun yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, sicil müdürlerinin kararlarına karşı itiraz yolları, sicil müdür ve yardımcıları ile diğer personelde aranacak nitelikler, disiplin işleri ile bu konuyla ilgili diğer esas ve usuller Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte[2] düzenlenir.[1]     6335 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile, 26 ncı maddesinin başlığında yer alan “Tüzük” ibaresi “Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

[2]     6335 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir tüzükle” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.


  1. GEREKÇE/Madde 26 – Bu hüküm, yürürlükteki Ticaret Sicili Tüzüğü dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir