TTK Madde 471

d) Ticaret siciline tescil

MADDE 471–  (1) Yönetim kurulu, hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay içinde, esas sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu beyannamesini[1] [2] sicile tevdi eder.[1]     6335 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesi ile, 471 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beyannamesi” ibaresi “beyannamesini” şeklinde değiştirilmiştir.

[2]     6335 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi ile,  471 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile denetleme doğrulamasını” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Sayfa istatistigi: 5.548 okunma
  1. GEREKÇE/Madde 471 – Yönetim kurulu, Tasarının 468 inci maddesinde öngörülen işlem denetçisinin doğrulama yazısı, 469 uncu maddede düzenlenmiş bulunan beyanname ve ayrı ise uyarlama kararı ile birlikte ticaret siciline başvurarak esas sözleşme değişikliğini tescil ettirir. Tescil açıklayıcıdır. İlân şart değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir