TTK Madde 580

I – En az tutar

MADDE 580– (1) Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır.

(2) Bu maddede yazılı en az tutar, Cumhurbaşkanınca on katına kadar artırılabilir. [1]

………………..

[1] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 192 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

Sayfa istatistigi: 12.429 okunma
  1. GEREKÇE/Madde 580 – Maddede, şirketin niteliği ve esas sermaye belirlenmiş ve kanun değişikliklerinden kaçınmak amacıyla ikinci fıkra öngörülmüştür.

    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 580 inci maddesinin “I- Asgari tutar” şeklindeki madde kenar başlığının “I-En az tutar” şeklinde; ayrıca birinci fıkrasında geçen “yirmibeşbin Türk Lirasıdır.” ibaresinin “onbin Türk Lirasıdır.” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    Önerge – Gerekçe: Limited şirketler için belirlenmiş olan asgari sermaye miktarının, ekonomik gerçekler değerlendirilerek ve asgarî sermayenin Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabileceği de göz önüne alınarak, onbin Türk Lirası olarak değiştirilmesinde yarar görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir