1. GEREKÇE/Madde 580 – Maddede, şirketin niteliği ve esas sermaye belirlenmiş ve kanun değişikliklerinden kaçınmak amacıyla ikinci fıkra öngörülmüştür.

    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 580 inci maddesinin “I- Asgari tutar” şeklindeki madde kenar başlığının “I-En az tutar” şeklinde; ayrıca birinci fıkrasında geçen “yirmibeşbin Türk Lirasıdır.” ibaresinin “onbin Türk Lirasıdır.” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    Önerge – Gerekçe: Limited şirketler için belirlenmiş olan asgari sermaye miktarının, ekonomik gerçekler değerlendirilerek ve asgarî sermayenin Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabileceği de göz önüne alınarak, onbin Türk Lirası olarak değiştirilmesinde yarar görülmüştür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir