1. GEREKÇE/Madde 673 – Kaynağı CBA m. 3 olan ve üç fıkradan oluşan bu madde, 6762 sayılı Kanunda, üç fıkrayı da içerecek şekilde bir fıkrada ifade edilmiştir. İsv. BK m. 993, Alm. Kamb. SK’da da madde üç fıkradan meydana gelmiştir. Tasarı metni, 6762 sayılı Kanunun 585 inci maddesini aynen yansıtmaktadır.

 2. KARAR
  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 778.maddesi 673. maddesine
  atıf yapmadığından, bir kimse poliçelerde olduğu gibi kendi emrine bono
  tanzim edemez, diğer bir anlatımla bonoyu tanzim eden, kendisini lehtar
  göstererek bono düzenleyemez. Dolayısıyla bir kimse poliçede olduğu gibi
  kendi emrine bono tanzim edemez. Zira, poliçedeki keşideci ile bonodaki
  keşideci aynı konumda olmayıp; poliçede kabul eden muhatap, bonodaki
  keşideci durumundadır.
  ” Yargıtay 12.HD, E:2015/28023, K:2016/4621, T:22.02.2016 (İstanbul Barosu Dergisi, C.90, S:4, s. 486-487).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir