TTK Madde 702

III – Hükümler

MADDE 702 (1) Aval veren kişi, kimin için taahhüt altına girmişse aynen onun gibi sorumlu olur.

(2) Aval veren kişinin teminat altına aldığı borç, şekle ait noksandan başka bir sebepten dolayı batıl olsa da aval verenin taahhüdü geçerlidir.

(3) Aval veren kişi, poliçe bedelini ödediği takdirde, poliçeden dolayı lehine taahhüt altına girmiş olduğu kişiye ve ona, poliçe gereğince sorumlu olan kişilere karşı poliçeden doğan haklarını iktisap eder.

Sayfa istatistigi: 11.358 okunma
 1. GEREKÇE/Madde 702 – 6762 sayılı Kanunun 614 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek alınan bu maddenin kaynağı CBA’nın 32 nci maddesidir.

 2. KARAR
  TTK’nın 776/1-f maddesi gereğince senette tanzim yerinin yazılı olması
  gereklidir. Aynı Kanun’un 777/4 maddesine göre ise tanzim edildiği yer
  gösterilmeyen bir bononun, tanzim edenin adının yanında yazılı olan yerde
  tanzim edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Tanzim yeri olarak idari
  birim adı (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması yeterli olup ayrıca adres
  gösterilmesi zorunlu bulunmamaktadır. Senette bulunması zorunlu olan
  tanzim yeri ve tanzim edenin adresi senet keşidecisi için gerekli olup,
  TTK.nun 702. maddesi hükmüne göre, kimin için taahhüt altına girmiş
  ise tıpkı onun gibi senetteki borçtan sorumlu olan avalistlerin adreslerinin
  senette yazılı olması hali yukarıda açıklanan zorunluluğu gidermez.

  Somut olayda takibe dayanak yapılan senette TTK’nın 776/1-f maddesinde
  zorunlu kılınan tanzim yeri bulunmadığı gibi, aynı Kanun’un 777/
  son maddesine uygun biçimde bonoyu tanzim edenin ad ve soyadı yanında
  da yazılı bir idari birim gösterilmemiştir. Bu durumda, tanzim yeri belirlenmeyen
  bu belgenin kambiyo vasfı bulunmamaktadır. Hukuk Genel
  Kurulu’nun 02.10.1996 gün ve 1996/12-5 sayılı kararı ile benimsendiği
  üzere İİK’nın 170/a-2. maddesi gereğince bu husus icra mahkemesince
  re’sen nazara alınarak takibin iptaline karar verilmesi gerekirken bu husus
  göz ardı edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir
  .” Yargıtay 12.HD, E:2015/12086, K:2015/24200, T:13.10.2015 (İstanbul Barosu Dergisi, C.90, S:4, s. 472).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir