1. GEREKÇE/Madde 801 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 713 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

  2. KARAR
    “Mahkemece, toplanan delillere göre, Çek Kanunu ve TTK’nın muhatap bankaya keşideci imzasını denetlemek suretiyle ödeme yapmama yetkisi tanımadığı, çeklerin süresinde bankaya ibraz edildiği, keşidecinin çekler nedeniyle imza inkarı, menfi tespit ya da çekin kaybolması nedenine dayalı iptal davası açtığına yönelik bir delilin dosyaya sunulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ve davacı lehine icra inkar tazminatına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
    6102 sayılı TTK.’nun 801 ve 812. (6762 sayılı TTK.’nun 713 ve 727.) maddeleri uyarınca muhatap bankanın çekteki keşideci imzasını kontrol etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durumda çekin sıhhati ve muhatap bankanın sorumluluğu bakımından mahkemece çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı hususunda araştırma ve inceleme yapılarak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” Yargıtay 19. HD., E:2014/1903, K:2014/4708, T:11.03.2014.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir