TTK

BAŞLANGIÇ

A) Kanunun uygulama alanı

I – Ticari hükümler – TTK 1

II – Ticari örf ve âdet – TTK 2

III – Ticari işler – TTK 3

IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri

  1. Genel olarak – TTK 4
  2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler – TTK 5
  3. Dava şartı olarak arabuluculuk – TTK 5/A

B) Çeşitli hükümler

I – Zamanaşımı – TTK 6

II – Teselsül karinesi – TTK 7

III – Ticari işlerde faiz

  1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları – TTK 8
  2. Uygulanacak hükümler – TTK 9
  3. Faizin başlangıcı – TTK 10

BİRİNCİ KİTAP

Ticari İşletme

BİRİNCİ KISIM

Tacir

A) Ticari işletme

 1. Bütünlük ilkesi – TTK 11

B) Tacir

I – Gerçek kişiler

  1. Genel olarak – TTK 12
  2. Küçük ve kısıtlılar – TTK 13
  3. Ticaret yapmaktan menedilenler – TTK 14
  4. Esnaf – TTK 15

II – Tüzel kişiler – TTK 16

III – Donatma iştiraki – TTK 17

C) Tacir olmanın hükümleri

I – Genel olarak – TTK 18

II – Özel olarak

  1. Ticari iş karinesi – TTK 19
  2. Ücret isteme hakkı – TTK 20
  3. Fatura ve teyit mektubu – TTK 21
  4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi – TTK 22
  5. Ticari satış ve mal değişimi – TTK 23

İKİNCİ KISIM

Ticaret Sicili

A) Kuruluş

I – Genel olarak – TTK 24

II – Yönetim – TTK 25

III – Yönetmelik – TTK 26

B) Tescil

I – Şartları

  1. İstem – TTK 27
  2. İlgililer – TTK 28
  3. İstemin şekli – TTK 29
  4. Süre – TTK 30
  5. Değişiklikler – TTK 31

II – Sicil müdürünün görevleri

  1. İnceleme görevi ve geçici tescil – TTK 32
  2. Tescile davet ve ceza – TTK 33
  3. İtiraz – TTK 34

III – Açıklık – TTK 35

IV – Sonuçları

  1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi – TTK 36
  2. Görünüşe güven – TTK 37
  3. Sorumluluk – TTK 38

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı

A) Ticaret unvanı

I – Kullanma zorunluluğu

  1. Genel olarak – TTK 39
  2. Tescil – TTK 40

II – Ticaret unvanının şekli

  1. Gerçek kişiler – TTK 41
  2. Tüzel kişiler
   a) Kollektif ve komandit şirketler – TTK 42
   b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler – TTK 43
   c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki – TTK 44
   d) Ortak hükümler – TTK 45
  3. Ekler – TTK 46
  4. Ticaret unvanının devamı – TTK 47
  5. Şubeler – TTK 48
  6. Ticaret unvanının devri – TTK 49

III – Ticaret unvanının korunması

  1. İlke – TTK 50
  2. Bildirim ve ceza – TTK 51
  3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları – TTK 52

B) İşletme adı – TTK 53

DÖRDÜNCÜ KISIM

Haksız Rekabet

A) Genel olarak

I – Amaç ve ilke – TTK 54

II – Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar – TTK 55

B) Hukuki sorumluluk

I – Çeşitli davalar – TTK 56

II – Çalıştıranın sorumluluğu – TTK 57

III – Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu – TTK 58

IV – Kararın ilanı – TTK 59

V – Zamanaşımı – TTK 60

VI – İhtiyati tedbirler – TTK 61

C) Ceza sorumluluğu

I – Cezayı gerektiren fiiller – TTK 62

II – Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu – TTK 63

BEŞİNCİ KISIM

Ticari Defterler

A) Defter tutma ve envanter

I – Defter tutma yükümlülüğü – TTK 64

II – Defterlerin tutulması – TTK 65

III – Envanter – TTK 66

IV – Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler – TTK 67

B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları

I – Genel hükümler

  1. Düzenleme yükümü – TTK 68
  2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler – TTK 69
  3. Dil ve para birimi – TTK 70
  4. İmza – TTK 71

II – Kalemlere ilişkin ilkeler

  1. Tamlık ve mahsup yasağı – TTK 72
  2. Bilançonun içeriği – TTK 73
  3. Aktifleştirme yasağı – TTK 74
  4. Karşılıklar – TTK 75
  5. Dönem ayırıcı hesaplar – TTK 76
  6. Sorumluluk ilişkileri – TTK 77

III – Değerleme ilkeleri

  1. Genel değerleme ilkeleri – TTK 78
  2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri – TTK 79
  3. İktisap ve üretim değerleri – TTK 80
  4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler – TTK 81

C) Saklama ve ibraz

I – Belgelerin saklanması, saklama süresi – TTK 82

II – Hukuki uyuşmazlıklarda ibraz – TTK 83

III – Uyuşmazlıklarda suret alınması – TTK 84

IV – Defterlerin tümüyle incelenmesi – TTK 85

V – Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı – TTK 86

VI – Ticarete yeni başlayanlar için uygulama – TTK 87

VII – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi – TTK 88

ALTINCI KISIM

Cari Hesap

A) Tanım ve şekil – TTK 89

B) Hükümleri

I – Genel olarak – TTK 90

II – Özel durumlar

  1. Ticari senetler – TTK 91
  2. Ücret ve giderler – TTK 92
  3. Hesap dışında kalan alacaklar – TTK 93

III – Bakiye

  1. Belirlenmesi – TTK 94
  2. Faiz – TTK 95
  3. Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler – TTK 96

IV – Bütünlük ilkesi – TTK 97

C) Cari hesabın sona ermesi

I – Genel olarak – TTK 98

II – Ölüm ve kısıtlılık hâlleri – TTK 99

  1. D) Bakiyenin haczi – TTK 100
  2. E) Zamanaşımı – TTK 101

YEDİNCİ KISIM

Acentelik

A) Genel olarak

I – Tanımı – TTK 102

II – Uygulama alanı – TTK 103

III – İnhisar – TTK 104

B) Acentenin yetkileri

I – Genel olarak – TTK 105

II – Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller – TTK 106

III – Sözleşme yapma yetkisi – TTK 107

IV – Yetkisizlik – TTK 108

C) Acentenin borçları

I – Genel olarak – TTK 109

II – Haber verme yükümlülüğü – TTK 110

III – Önlemler – TTK 111

IV – Ödeme borcu – TTK 112

D) Acentenin hakları

I – Ücret

  1. Ücrete hak kazandıran işlemler – TTK 113
  2. Ücrete hak kazanma zamanı – TTK 114
  3. Ücretin miktarı – TTK 115
  4. Ücretin ödeme zamanı – TTK 116

II – Olağanüstü giderlerin karşılanması – TTK 117

III – Faiz isteme hakkı – TTK 118

IV – Hapis hakkı – TTK 119

E) Müvekkilin borçları – TTK 120

F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi

I – Sebepleri – TTK 121

II – Denkleştirme istemi – TTK 122

III – Rekabet yasağı anlaşması – TTK 123

İKİNCİ KİTAP

Ticaret Şirketleri

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

A) Türleri – TTK 124

B) Tüzel kişilik ve ehliyet – TTK 125

C) Uygulanacak kanun hükümleri – TTK 126

D) Sermaye koyma borcu

I – Konusu – TTK 127

II – Hükmü

  1. Genel olarak – TTK 128
  2. Temerrüt faizi – TTK 129
  3. Sorumlu olma – TTK 130
  4. Karineler – TTK 131
  5. Faiz ve ücret alma hakkı – TTK 132

E) Ortakların kişisel alacaklıları – TTK 133

F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme

I – Uygulama alanı ve kavramlar

  1. Uygulama alanı – TTK 134
  2. Kavramlar – TTK 135

II – Birleşme

  1. Genel hükümler
   a) İlke – TTK 136
   b) Geçerli birleşmeler – TTK 137
   c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması – TTK 138
   d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma – TTK 139
  2. Ortaklık payları ve hakları
   a) Ortaklık payının ve haklarının korunması – TTK 140
   b) Ayrılma akçesi – TTK 141
  3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço
   a) Sermaye artırımı – TTK 142
   b) Yeni kuruluş – TTK 143
   c) Ara bilanço – TTK 144
  4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu
   a) Birleşme sözleşmesi
   aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması – TTK 145
   bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği – TTK 146
   b) Birleşme raporu – TTK 147
   c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi – TTK 148
  5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler
   a) İnceleme hakkı – TTK 149
   b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler – TTK 150
   c) Birleşme kararı – TTK 151
  6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler
   a) Ticaret siciline tescil – TTK 152
   b) Hukuki sonuçlar – TTK 153
   c) İlan – TTK 154
  7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi
   a) Uygulama alanı – TTK 155
   b) Kolaylıklar – TTK 156
  8. Alacaklıların ve çalışanların korunması
   a) Alacakların teminat altına alınması – TTK 157
   b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi – TTK 158

III – Bölünme

  1. Genel hükümler
   a) İlke – TTK 159
   b) Geçerli bölünmeler – TTK 160
   c) Şirket paylarının ve haklarının korunması – TTK 161
  2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler
   a) Sermayenin azaltılması – TTK 162
   b) Sermaye artırımı – TTK 163
   c) Yeni kuruluş – TTK 164
   d) Ara bilanço – TTK 165
  3. Bölünme belgelerini inceleme hakkı
   a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme planı
   aa) Genel olarak – TTK 166
   bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği – TTK 167
   b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı – TTK 168
   c) Bölünme raporu
   aa) İçerik – TTK 169
   bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi – TTK 170
   d) İnceleme hakkı – TTK 171
   e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler – TTK 172
  4. Bölünme kararı – TTK 173
  5. Korunmaya ilişkin hükümler
   a) Alacaklıların korunması
   aa) Çağrı – TTK 174
   bb) Alacakların teminat altına alınması – TTK 175
   b) Sorumluluk
   aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu – TTK 176
   bb) Ortakların kişisel sorumluluğu – TTK 177
  6. İş ilişkilerinin geçmesi – TTK 178
  7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik – TTK 179

IV – Tür değiştirme

  1. Genel hükümler
   a) İlke – TTK 180
   b) Geçerli tür değiştirmeler – TTK 181
   c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme – TTK 182
  2. Şirket payının ve haklarının korunması – TTK 183
  3. Kuruluş ve ara bilanço – TTK 184
  4. Tür değiştirme planı – TTK 185
  5. Tür değiştirme raporu – TTK 186
  6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi – TTK 187
  7. İnceleme hakkı – TTK 188
  8. Tür değiştirme kararı ve tescil – TTK 189
  9. Alacaklıların ve çalışanların korunması – TTK 190

V – Ortak hükümler

  1. Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi – TTK 191
  2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları – TTK 192
  3. Sorumluluk – TTK 193

VI – Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme – TTK 194

G) Şirketler topluluğu

I – Hâkim ve bağlı şirket – TTK 195

II – Pay ve oy oranlarının hesaplanması – TTK 196

III – Karşılıklı iştirak – TTK 197

IV – Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri – TTK 198

V – Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları – TTK 199

VI – Bağlı şirketler hakkında bilgi alma – TTK 200

VII – Hakların donması – TTK 201

VIII – Sorumluluk

  1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması – TTK 202
  2. Tam hâkimiyet hâlinde
   a) Talimat – TTK 203
   b) İstisna – TTK 204
   c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumsuzluğu – TTK 205
   d) Şirket alacaklılarının dava hakkı – TTK 206

IX – Çeşitli hükümler

  1. Özel denetim – TTK 207
  2. Satın alma hakkı – TTK 208
  3. Güvenden doğan sorumluluk – TTK 209

H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi – TTK 210

İKİNCİ KISIM

Kollektif Şirket

BİRİNCİ BÖLÜM

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu

A) Tanım – TTK 211

B) Sözleşme

I – Şekil – TTK 212

II – Zorunlu kayıtlar – TTK 213

III – Noksanlıklar – TTK 214

C) Tescil

I – Yükümlülük – TTK 215

II – Yükümlülüğün yerine getirilmemesi – TTK 216

İKİNCİ BÖLÜM

Ortaklar Arasındaki İlişkiler

A) Sözleşme serbestisi – TTK 217

B) Şirketin yönetimi

I – Yönetimin kime ait olduğu

  1. Genel olarak – TTK 218
  2. Görevden alma
   a) Şirket sözleşmesiyle atama – TTK 219
   b) Ortaklar kararıyla atama – TTK 220
  3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket – TTK 221
  4. Diğer ortakların itirazı – TTK 222

II – Yönetimin kapsamı – TTK 223

III – Faiz verme borcu – TTK 224

C) Denetim – TTK 225

D) Oy hakkı ve kararlar – TTK 226

E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma

I – Finansal tablolarının çıkarılması – TTK 227

II – Ortağın istemleri – TTK 228

III- Zarar payı – TTK 229

F) Rekabet yasağı

I – Kural – TTK 230

II – Aykırı hareket – TTK 231

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri

A) Tüzel kişiliğin kazanılması – TTK 232

B) Temsil

I – Kapsam – TTK 233

II – Hükümleri – TTK 234

III – Temsil yetkisinin kaldırılması – TTK 235

C) Şirket alacaklılarının durumu

I – Ortakların kişisel sorumluluğu – TTK 236

II- Sorumluluğun derecesi – TTK 237

III – Mahkeme kararı – TTK 238

IV- İflas

  1. Şirketin iflası – TTK 239
  2. Şirketin ve ortakların iflası – TTK 240
  3. Ortakların hakları – TTK 241

V – Takas – TTK 242

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması

A) Sona erme

I – Sebepleri

  1. Genel olarak – TTK 243
  2. İstisnalar – TTK 244
  3. Haklı sebepler – TTK 245
  4. Özel durumlar
   a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi – TTK 246
   b) Karine – TTK 247
  5. Kişisel alacaklıların durumu
   a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı – TTK 248
   b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı – TTK 249

II – Hükümleri

  1. Tescil ve ilan – TTK 250
  2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi – TTK 251
  3. Geçici yönetim – TTK 252

B) Ortakların şirketten ayrılması

I – Özel durumlar

  1. Ortağın ölümü – TTK 253
  2. Ortağın iflası – TTK 254
  3. Haklı sebepler – TTK 255
  4. Fesih ihbarı – TTK 256
  5. İki kişilik şirkette
   a) Haklı sebeplerin varlığında – TTK 257
   b) Diğer sebeplerin varlığında – TTK 258

II – Hükümler

  1. Tescil – TTK 259
  2. Ayrılan ortağın payı
   a) Hesaplama şekli – TTK 260
   b) Ödeme şekli – TTK 261
   c) Ödeme zamanı – TTK 262
   d) Tamamlanmamış işler – TTK 263
   e) Zamanaşımı – TTK 264
   f) Özel durumlar – TTK 265
   g) Zamanaşımının kesilmesi – TTK 266

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tasfiye

A) Genel hükümler

I – Sözleşme serbestisi

  1. Kural – TTK 267
  2. Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu – TTK 268

II – Tüzel kişiliğin devamı – TTK 269

III – İflas – TTK 270

IV – Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı – TTK 271

B) Tasfiye memurları

I – Genel olarak – TTK 272

II – Seçim ve atama – TTK 273

III – Görevden alma

  1. Tasfiye memuru olan ortaklar
  2. a) Sona ermeden önce atanma – TTK 274
  3. b) Sona ermeden sonra atama – TTK 275
  4. Ortak olmayan tasfiye memurları – TTK 276
  5. Mahkemece atanan tasfiye memurları – TTK 277

IV – İşlem biçimine ilişkin hükümler

  1. Birlikte hareket – TTK 278
  2. Devir yasağı ve vekil etme – TTK 279
  3. Temsil – TTK 280
  4. Yalnız başına hareket – TTK 281
  5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması – TTK 282

V – Tescil ve ilan – TTK 283

VI- Ücret – TTK 284

VII – Sorumluluk – TTK 285

C) Tasfiye işleri

I – Koruma önlemleri – TTK 286

II – Defter tutma yükümlülüğü

  1. Başlangıç envanteri ve bilançosu – TTK 287
  2. Defterler – TTK 288
  3. Son bilanço – TTK 289
  4. Saklama zorunluluğu – TTK 290

III – Tasfiyenin amacı – TTK 291

IV – Yeni işler

  1. Kural – TTK 292
  2. İstisna – TTK 293

V – Varlıkların paraya çevrilmesi

  1. Ayrı ayrı satış – TTK 294
  2. Toptan satış – TTK 295
  3. Paranın yatırılması – TTK 296

VI – Borçların ödenmesi – TTK 297

VII – Ortakların ek ödemeleri – TTK 298

VIII – Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması

  1. Geçici ödemeler – TTK 299
  2. Son dağıtma – TTK 300

IX – Ortakların denetleme hakkı

  1. Bilgi isteme hakkı – TTK 301
  2. Defterleri inceleme hakkı – TTK 302

X – Tasfiyenin sonu – TTK 303

ÜÇÜNCÜ KISIM

Komandit Şirket

BİRİNCİ BÖLÜM

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu

A) Tanımı – TTK 304

B) Uygulanacak hükümler – TTK 305

C) Sözleşme

I – Yorum – TTK 306

II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu – TTK 307

İKİNCİ BÖLÜM

Ortaklar Arasındaki İlişkiler

A) Sözleşme serbestisi – TTK 308

B) Komanditerlerin hukuki durumu

I – Yönetim – TTK 309

II – Denetleme – TTK 310

III – Rekabet yasağı – TTK 311

IV – Kâr ve zarar

  1. Genel olarak – TTK 312
  2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları
   a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar – TTK 313
   b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar – TTK 314

V – Ortaklığın geçişi

  1. Devir hâlinde – TTK 315
  2. Ölüm hâlinde – TTK 316

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri

A) Uygulanacak hükümler – TTK 317

B) Şirketin temsili – TTK 318

C) Komanditer ortağın sorumluluğu

I – Genel olarak – TTK 319

II – İstisnalar

  1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer – TTK 320
  2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer – TTK 321

III – Alacaklıların durumu

  1. Takip imkânı – TTK 322
  2. Sermayenin azaltılması – TTK 323
  3. İflas
   a) Şirketin iflası – TTK 324
   b) Komanditelerin sorumluluğu – TTK 325
   c) Komanditerin iflası – TTK 326
  4. Takas – TTK 327

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

A) Uygulanacak hükümler – TTK 328

DÖRDÜNCÜ KISIM

Anonim Şirket

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

A) Genel Hükümler

I – Tanım – TTK 329

II – Özel kanunlara bağlı anonim şirketler – TTK 330

III – Amaç ve konu – TTK 331

IV – En az sermaye tutarı – TTK 332

V – Devletin gözetimi

  1. İzin – TTK 333
  2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili – TTK 334

B) Kuruluş

I – Kurucu işlem – TTK 335

II – Kuruluş belgeleri – TTK 336

III – Kurucular

  1. Tanım – TTK 337
  2. Asgari sayı – TTK 338

IV – Esas sözleşme

  1. İçerik – TTK 339
  2. Emredici hükümler – TTK 340

V – Taahhüdün onaylanması – TTK 341

VI – Ayni sermaye

  1. Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları – TTK 342
  2. Değer biçme – TTK 343

VII – Pay bedellerinin ödenmesi

  1. Nakdî sermaye – TTK 344
  2. Ödeme yeri – TTK 345
  3. Halka arzedilecek paylar – TTK 346

VIII – Primli paylar – TTK 347

IX – Kurucu menfaatleri – TTK 348

X – Kurucular beyanı – TTK 349

XI – Halka arz taahhüdü – TTK 350

XII – İşlem denetçisi raporu – TTK 351

XIII – Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri – TTK 352

XIV – Fesih davası – TTK 353

XV – Şirketin tescili ve ilanı – TTK 354

XVI – Tüzel kişiliğin kazanılması – TTK 355

C) Kanuna karşı hile – TTK 356

D) Temel ilkeler

I – Eşit işlem ilkesi – TTK 357

II – Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı – TTK 358

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulu

A) Genel olarak

I – Atama ve seçim

  1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri – TTK 359
  2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi – TTK 360
  3. Sigorta – TTK 361
  4. Görev süresi – TTK 362

II – Üyeliğin boşalması – TTK 363

III – Görevden alma – TTK 364

B) Yönetim ve temsil

I – Genel olarak

  1. Esas – TTK 365
  2. Görev dağılımı – TTK 366
  3. Yönetimin devri – TTK 367
  4. Ticari mümessil ve vekiller – TTK 368
  5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü – TTK 369

II – Temsil yetkisi

  1. Genel olarak – TTK 370
  2. Kapsam ve sınırlar – TTK 371
  3. İmza şekli – TTK 372
  4. Tescil ve ilan – TTK 373

III – Görevler ve yetkiler

  1. Genel olarak – TTK 374
  2. Devredilemez görev ve yetkiler – TTK 375
  3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu
   a) Çağrı ve bildirim yükümü – TTK 376
   b) Konkordato – TTK 377
  4. Riskin erken saptanması ve yönetimi – TTK 378
  5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi
   a) Genel olarak – TTK 379
   b) Kanuna karşı hile – TTK 380
   c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi – TTK 381
   d) İstisnalar – TTK 382
   e) İvazsız iktisap – TTK 383
   f) Elden çıkarma – TTK 384
   g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma – TTK 385
   h) Sermayenin azaltılması – TTK 386
   ı) Saklı tutulan hükümler – TTK 387
   i) Kendi paylarını taahhüt yasağı – TTK 388
   j) Hakların kullanılması – TTK 389

IV – Yönetim kurulu toplantıları

  1. Kararlar – TTK 390
  2. Batıl kararlar – TTK 391
  3. Bilgi alma ve inceleme hakkı – TTK 392
  4. Müzakereye katılma yasağı – TTK 393

V- Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları – TTK 394

VI – Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı – TTK 395

VII – Rekabet yasağı – TTK 396

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme

A) Genel olarak – TTK 397

B) Konu ve kapsam – TTK 398

C) Denetçi

I – Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi – TTK 399

II – Denetçi olabilecekler – TTK 400

D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı – TTK 401

E) Denetim raporu – TTK 402

F) Görüş yazıları – TTK 403

G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu – TTK 404

H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları – TTK 405

I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi – TTK 406

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul

A) Genel olarak – TTK 407

B) Görev ve yetkileri – TTK 408

C) Toplantılar – TTK 409

D) Çağrı

I – Yetki

  1. Yetkili ve görevli organlar – TTK 410
  2. Azlık
  3. a) Genel olarak – TTK 411
  4. b) Mahkemenin izni – TTK 412

II – Gündem – TTK 413

III – Çağrının şekli

  1. Genel olarak – TTK 414
  2. Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri – TTK 415
  3. Çağrısız genel kurul – TTK 416

E) Toplantının yapılması

I – Hazır bulunanlar listesi – TTK 417

II – Toplantı ve karar nisabı – TTK 418

III – Toplantı başkanlığı ve iç yönerge – TTK 419

IV – Toplantının ertelenmesi – TTK 420

V – Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları – TTK 421

VI – Tutanak – TTK 422

VII – Kararların etkisi – TTK 423

VIII – Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar – TTK 424

F) Pay sahibinin kişisel hakları

I – Genel kurula katılma

  1. İlke – TTK 425
  2. Şirkete karşı yetkili olma – TTK 426
  3. Pay sahibinin temsili
   a) Genel olarak – TTK 427
   b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci – TTK 428
   c) Tevdi eden temsilcisi – TTK 429
   d) Bildirge – TTK 430
   e) Bildirim – TTK 431
  4. Birden çok hak sahibi – TTK 432

II – Yetkisiz katılma – TTK 433

III – Oy hakkı

  1. İlke – TTK 434
  2. Oy hakkının doğumu – TTK 435
  3. Oydan yoksunluk – TTK 436

IV – Bilgi alma ve inceleme hakkı – TTK 437

V – Özel denetim isteme hakkı

  1. Genel kurulun kabulü – TTK 438
  2. Genel kurulun reddi – TTK 439
  3. Atama – TTK 440
  4. Görev – TTK 441
  5. Rapor – TTK 442
  6. İşleme konulma ve açıklama – TTK 443
  7. Giderler – TTK 444

G) Genel kurul kararlarının iptali

I – İptal sebepleri – TTK 445

II – İptal davası açabilecek kişiler – TTK 446

H) Butlan – TTK 447

I) Çeşitli hükümler

I – İlan, teminat ve kanun yolu – TTK 448

II – Kararın yürütülmesinin geri bırakılması – TTK 449

III – Kararın etkisi – TTK 450

IV – Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu – TTK 451

BEŞİNCİ BÖLÜM

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

BİRİNCİ AYIRIM

Genel Olarak

A) İlke – TTK 452

B) Usul

I – Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı – TTK 453

II – İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu – TTK 454

III – Tescil – TTK 455

İKİNCİ AYIRIM

Özel Değişiklikler

A) Sermayenin artırılması

I – Ortak hükümler

  1. Genel olarak – TTK 456
  2. Yönetim kurulunun beyanı – TTK 457
  3. Denetleme raporu – TTK 458

II – Sermaye taahhüdü yoluyla artırım

  1. Esas sermaye sisteminde – TTK 459
  2. Kayıtlı sermaye sisteminde – TTK 460
  3. Rüçhan hakkı – TTK 461

III – İç kaynaklardan sermaye artırımı – TTK 462

IV – Şarta bağlı sermaye artırımı

  1. İlke – TTK 463
  2. Sınırlar – TTK 464
  3. Esas sözleşmedeki dayanak – TTK 465
  4. Pay sahiplerinin korunması – TTK 466
  5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması – TTK 467
  6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi
   a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü – TTK 468
   b) Uygunluğun doğrulanması – TTK 469
   c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi – TTK 470
   d) Ticaret siciline tescil – TTK 471
  7. Esas sözleşmeden çıkarma – TTK 472

B) Esas sermayenin azaltılması

I – Karar – TTK 473

II – Alacaklılara çağrı – TTK 474

III – Kararların yerine getirilmesi – TTK 475

ALTINCI BÖLÜM

Pay ve Sermaye Koyma Borcu

BİRİNCİ AYIRIM

Pay

A) Genel hükümler

I – Asgari itibarî değer – TTK 476

II – Payların bölünememesi – TTK 477

B) İmtiyazlı paylar

I – Tanım – TTK 478

II – Oyda imtiyazlı paylar – TTK 479

İKİNCİ AYIRIM

Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları

A) İlke – TTK 480

B) Ödemeye çağrı – TTK 481

C) Temerrüt

I – Sonuçları – TTK 482

II – Iskat usulü – TTK 483

YEDİNCİ BÖLÜM

Menkul Kıymetler

BİRİNCİ AYIRIM

Pay senetleri

A) Ortak Hükümler

I – Türler

  1. Şartlar – TTK 484
  2. Dönüştürme – TTK 485

II – Pay senedi bastırılması – TTK 486

III – Pay senetlerinin şekli – TTK 487

IV – Yıpranmış pay senetleri – TTK 488

B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri – TTK 489

C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke – TTK 490

D) Devrin sınırlandırılması

I – Kanuni sınırlama – TTK 491

II – Esas sözleşmeyle sınırlama

  1. İlkeler – TTK 492
  2. Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar
   a) Red sebepleri – TTK 493
   b) Hükümleri – TTK 494
  3. Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar
   a) Red sebepleri – TTK 495
   b) Bildirme yükümü – TTK 496
   c) Hakların geçişi – TTK 497
   d) Red süresi – TTK 498

III – Pay defteri

 1. Kayıt – TTK 499
 2. Kaydın silinmesi – TTK 500
 3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar – TTK 501

İKİNCİ AYIRIM

İntifa Senetleri

A) Çıkarılması – TTK 502

B) Hükümleri – TTK 503

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler

A) Genel kurul kararıyla – TTK 504

B) Yönetim kurulu kararıyla – TTK 505

C) Sınır – TTK 506

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı

A) Kâr ve tasfiye payı hakkı

I – Genel olarak – TTK 507

II – Hesaplama biçimi – TTK 508

B) Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı

I – Kâr payı – TTK 509

II – Hazırlık dönemi faizi – TTK 510

III – Kazanç payları – TTK 511

C) Geri alma hakkı

I – Kötüniyet hâlinde – TTK 512

II – Şirketin iflası hâlinde – TTK 513

DOKUZUNCU BÖLÜM

Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler

A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu

I – Hazırlama yükümü – TTK 514

II – Dürüst resim ilkesi – TTK 515

III – Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu – TTK 516

B) Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu

I – Uygulanacak muhasebe standartları – TTK 517

II – Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu – TTK 518

C) Yedek akçeler

I – Kanuni yedek akçe

  1. Genel kanuni yedek akçe – TTK 519
  2. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe ve yeniden değerleme fonları- TTK 520

II – Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe

  1. Genel olarak – TTK 521
  2. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi – TTK 522

III – Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi – TTK 523

D) Çeşitli hükümler

I – İlan – TTK 524

II – Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri – TTK 525

III – Özet finansal tabloları – TTK 526

IV – Sır saklama yükümü – TTK 527

E) Özel hükümler – TTK 528

ONUNCU BÖLÜM

Sona Erme ve Tasfiye

A) Sona erme

I – Sona erme sebepleri

  1. Genel olarak – TTK 529
  2. Özel hâller
  3. a) Organların eksikliği – TTK 530
  4. b) Haklı sebeplerle fesih – TTK 531

II – Hükümleri

  1. Tescil ve ilan – TTK 532
  2. Sonuçlar – TTK 533

III – İflas hâlinde tasfiye – TTK 534

IV – Şirket organlarının durumu – TTK 535

B) Tasfiye

I – Tasfiye memurları

  1. Atama – TTK 536
  2. Görevden alma – TTK 537
  3. Aktifleri satma yetkisi – TTK 538
  4. Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi – TTK 539

II – Tasfiye işleri

  1. İlk envanter ve bilanço – TTK 540
  2. Alacaklıların çağrılması ve korunması – TTK 541
  3. Diğer tasfiye işleri – TTK 542
  4. Tasfiye sonucu dağıtma – TTK 543
  5. Defterlerin saklanması – TTK 544

III – Şirket unvanının sicilden silinmesi – TTK 545

IV – Uygulanacak diğer hükümler – TTK 546

C) Ek tasfiye – TTK 547

D) Tasfiyeden dönülmesi – TTK 548

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Hukuki Sorumluluk

A) Sorumluluk hâlleri

I – Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması – TTK 549

II – Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi – TTK 550

III – Değer biçilmesinde yolsuzluk – TTK 551

IV – Halktan para toplamak – TTK 552

V – Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu – TTK 553

VI – Denetçinin sorumluluğu – TTK 554

B) Şirketin zararı

I – Genel olarak – TTK 555

II – İflas hâlinde – TTK 556

III – Teselsül ve başvuru – TTK 557

IV – İbra

  1. İbranın etkisi – TTK 558
  2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra – TTK 559

V – Zamanaşımı – TTK 560

VI – Yetkili mahkeme – TTK 561

ONİKİNCİ BÖLÜM

Cezai Sorumluluk

A) Suçlar ve cezalar – TTK 562

B) Soruşturma ve kovuşturma usulü – TTK 563

BEŞİNCİ KISIM

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

A) Tanımı – TTK 564

B) Uygulanacak hükümler – TTK 565

C) Kuruluş

I – Esas sözleşme

  1. Şekil – TTK 566
  2. İçeriği – TTK 567

II – Kurucular – TTK 568

III – Uygulanacak hükümler – TTK 569

D) Yönetim

I – Uygulanacak hükümler – TTK 570

II – Görevden alınma – TTK 571

III – Rekabet yasağı – TTK 572

ALTINCI KISIM

Limited Şirket

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım ve Kuruluş

A) Kavram – TTK 573

B) Ortakların sayısı – TTK 574

C) Şirket sözleşmesi

I – Şekil – TTK 575

II – İçerik

  1. Zorunlu kayıtlar – TTK 576
  2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler – TTK 577
  3. Ayni sermaye, ayni devralmalar ve özel menfaatler – TTK 578
  4. Emredici hükümler – TTK 579

D) Sermaye

I – En az tutar – TTK 580

II – Ayni sermaye – TTK 581

III – Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri – TTK 582

E) Esas sermaye payları – TTK 583

F) İntifa senetleri – TTK 584

G) Kuruluş

I – Kurulma anı – TTK 585

II – Tescil

  1. İstem – TTK 586
  2. Tescil ve ilan – TTK 587

III – Tüzel kişilik – TTK 588

İKİNCİ BÖLÜM

Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi

A) Genel olarak – TTK 589

B) Özel değişiklikler

I – Esas sermayenin artırılması

  1. İlke – TTK 590
  2. Rüçhan hakkı – TTK 591

II – Esas sermayenin azaltılması – TTK 592

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortakların Hak ve Borçları

A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması

I – Genel olarak – TTK 593

II – Pay defteri – TTK 594

III – Esas sermaye payının geçişi hâlleri

  1. Devir – TTK 595
  2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra – TTK 596
  3. Gerçek değerin belirlenmesi – TTK 597
  4. Tescil – TTK 598

IV – Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar

  1. Paylı mülkiyet – TTK 599
  2. İntifa ve rehin hakkı – TTK 600

B) Geri verme yasağı – TTK 601

C) Ortakların sorumluluğu – TTK 602

D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri

I – Ek ödeme yükümlülüğü

  1. Kural – TTK 603
  2. Yükümlülüğün sürmesi – TTK 604
  3. Geri ödeme – TTK 605

II – Yan edim yükümlülüğü – TTK 606

III – Sonradan öngörülme – TTK 607

E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler

I – Kâr payı ve yedek akçeler – TTK 608

II – Faiz yasağı ve hazırlık dönemi faizi –

III – Finansal tablolar ve yedek akçeler – TTK 610

IV – Haksız alınan kâr paylarının geri verilmesi – TTK 611

F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı – TTK 612

G) Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı – TTK 613

H) Bilgi alma ve inceleme hakkı – TTK 614

I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler – TTK 615

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin Organları

A) Genel kurul

I – Yetkiler – TTK 616

II – Genel kurulun toplanması

  1. Çağrı – TTK 617
  2. Oy hakkı ve hesaplanması – TTK 618
  3. Oy hakkından yoksunluk – TTK 619

III – Karar alma

  1. Olağan karar alma – TTK 620
  2. Önemli kararlar – TTK 621

IV- Genel kurul kararlarının butlanı ve iptali – TTK 622

B) Yönetim ve temsil

I – Müdürler

  1. Genel olarak – TTK 623
  2. Müdürlerin birden fazla olmaları – TTK 624

II – Görevler, yetkiler ve yükümlülükler

  1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler – TTK 625
  2. Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı – TTK 626
  3. Eşit işlem – TTK 627

III – Müdürlerin yerleşim yeri – TTK 628

IV – Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması – TTK 629

V – Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması – TTK 630

VI – Ticari mümessiller ve ticari vekiller – TTK 631

VII – Haksız fiil sorumluluğu – TTK 632

C) Sermaye kaybı ve borca batıklık

I – Bildirim yükümlülüğü – TTK 633

II- İflâsın bildirilmesi ve konkordato talebi – TTK 634

D) Denetçi – TTK 635

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sona Erme ve Ayrılma

A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları – TTK 636

B) Tescil ve ilan – TTK 637

C) Çıkma ve çıkarılma

I – Genel olarak – TTK 638

II – Çıkmaya katılma – TTK 639

III – Çıkarma – TTK 640

IV – Ayrılma akçesi

  1. İstem ve tutar – TTK 641
  2. Ödeme – TTK 642

D) Tasfiye – TTK 643

E) Uygulanacak hükümler – TTK 644

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Kıymetli Evrak

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

A) Kıymetli evrakın tanımı – TTK 645

B) Senetten doğan borç – TTK 646

C) Kıymetli evrakın devri

I – Genel şekil – TTK 647

II – Ciro

  1. Şekil – TTK 648
  2. Hükümleri – TTK 649

D) Senedin türünün değiştirilmesi – TTK 650

E) İptal kararı

I – Şartları – TTK 651

II – Hükümleri – TTK 652

F) Özel hükümler – TTK 653

İKİNCİ KISIM

Nama Yazılı Senetler

A) Tanımı – TTK 654

B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği

I – Kural olarak – TTK 655

II – Eksik nama yazılı senetler – TTK 656

C) İptal kararı – TTK 657

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hamile Yazılı Senetler

A) Tanımı – TTK 658

B) Borçlunun def’ileri

I – Genel olarak – TTK 659

II – Hamile yazılı faiz kuponları – TTK 660

C) İptal kararı

I – Genel olarak

  1. Yetki – TTK 661
  2. Ödeme yasağı – TTK 662
  3. İlan ile çağrı, başvuru süresi – TTK 663
  4. İlan şekli – TTK 664
  5. Hükümleri
   a) Senedin ibrazı hâlinde – TTK 665
   b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde – TTK 666

II – Kuponlarda usul – TTK 667

III – Banknotlarda ve buna benzer kâğıtlarda usul – TTK 668

D) İpotekli borç senedi ve irat senedi – TTK 669

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kambiyo Senetleri

A) Borçlanma ehliyeti – TTK 670

BİRİNCİ BÖLÜM

Poliçe

BİRİNCİ AYIRIM

Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli

A) Şekil

I – Unsurları

  1. Genel olarak – TTK 671
  2. Unsurların bulunmaması – TTK 672

II – Münferit unsurlar

  1. Düzenleyenin aynı zamanda muhatap veya emrine ödenecek kişi olması – TTK 673
  2. Adresli ve yerleşim yerli poliçe – TTK 674
  3. Faiz şartı – TTK 675
  4. Poliçe bedelinin çeşitli şekillerde gösterilmesi – TTK 676

B) İmza edenlerin sorumluluğu

I – Geçerli olmayan imzaların bulunması – TTK 677

II – Yetkisiz imza – TTK 678

III – Düzenleyenin sorumluluğu – TTK 679

IV – Açık poliçe – TTK 680

İKİNCİ AYIRIM

Ciro

A) Poliçenin devredilmesi – TTK 681

B) Ciro

I – Kayıtsız, şartsız olması – TTK 682

II – Cironun şekli – TTK 683

III – Cironun hükümleri

  1. Devir işlevi – TTK 684
  2. Teminat işlevi – TTK 685
  3. Hamilin hak sahipliği – TTK 686

IV – Def’iler – TTK 687

V – Cironun çeşitleri

  1. Tahsil cirosu – TTK 688
  2. Rehin cirosu – TTK 689
  3. Vadeden sonraki ciro – TTK 690

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Kabul ve Aval

A) Kabule arz

I – Kural – TTK 691

II – Kabule arz şartı ve yasağı – TTK 692

III – Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde – TTK 693

IV – Bir daha kabule arz – TTK 694

B) Kabul

I – Şekli

  1. Genel olarak – TTK 695
  2. Kabulün sınırlandırılması – TTK 696
  3. Adresli ve yerleşim yerli poliçe – TTK 697

II – Hükümleri

  1. Genel olarak – TTK 698
  2. Kabul şerhinin çizilmesi – TTK 699

C) Aval

I – Aval verenler – TTK 700

II – Şekil – TTK 701

III – Hükümler – TTK 702

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Ödeme

A) Vade

I – Vadenin belirlenmesi

  1. Genel olarak – TTK 703
  2. Görüldüğünde ödenecek poliçe – TTK 704
  3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe – TTK 705

II – Sürelerin hesabı

  1. Genel olarak – TTK 706
  2. Takvimlerin çatışması – TTK 707

B) Ödeme

I – İbraz – TTK 708

II – Makbuz istemek hakkı – TTK 709

III – Vadeden önce ve vadesinde ödeme – TTK 710

IV – Yabancı ülke parası ile ödeme – TTK 711

V – Tevdi – TTK 712

BEŞİNCİ AYIRIM

Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları

A) Başvurma hakkı

I – Genel olarak – TTK 713

II – Protesto

  1. Süreler ve şartları – TTK 714
  2. Şekli
   a) Noterlikçe düzenlenmesi – TTK 715
   b) İçindekiler – TTK 716
   c) Protesto belgesi – TTK 717
   d) Kısmi kabul hâlinde – TTK 718
   e) Birden fazla kişiye karşı düzenlenen protesto – TTK 719
  3. Saklama yükümü – TTK 720
  4. Sakat protesto – TTK 721
  5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller – TTK 722

III – İhbar zorunluluğu – TTK 723

IV – Teselsül – TTK 724

V – Başvurma hakkının kapsamı

  1. Hamilin hakkı – TTK 725
  2. Ödeyen kişinin hakkı – TTK 726

VI – Makbuz

  1. Genel olarak – TTK 727
  2. Kısmi kabul hâlinde – TTK 728

VII – Retret – TTK 729

VIII – Başvurma hakkının düşmesi

  1. Genel olarak – TTK 730
  2. Mücbir sebepler – TTK 731

B) Sebepsiz zenginleşme – TTK 732

C) Poliçe karşılığının devri – TTK 733

D) Araya girme

I – Genel hükümler – TTK 734

II – Araya girme suretiyle kabul

  1. Şartlar, hamilin durumu – TTK 735
  2. Şekil – TTK 736
  3. Araya girerek kabul edenin sorumluluğu – TTK 737

III – Araya girerek ödeme

  1. Şartları – TTK 738
  2. Hamilin ibraz yükümlülüğü – TTK 739
  3. Reddin sonucu – TTK 740
  4. Makbuz – TTK 741
  5. Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli – TTK 742

ALTINCI AYIRIM

Poliçe Nüshaları ve Suretleri

A) Poliçe nüshaları

I – İsteme hakkı – TTK 743

II – Nüshalar arasındaki ilişki – TTK 744

III – Kabul şerhi – TTK 745

B) Poliçe suretleri

I – Şekil ve hükümleri – TTK 746

II – Senet aslının teslimi – TTK 747

YEDİNCİ AYIRIM

Çeşitli Hükümler

A) Senet metnindeki değişiklikler – TTK 748

B) Zamanaşımı

I – Süreler – TTK 749

II – Kesilme

  1. Sebepleri – TTK 750
  2. Hükümleri – TTK 751

C) Süreler

  1. Tatil günleri – TTK 752
  2. Sürenin hesaplanması – TTK 753
  3. Atıfet süreleri – TTK 754

D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer – TTK 755

E) İmzalar – TTK 756

F) İptal

I – Önleyici önlemler – TTK 757

II – Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi – TTK 758

III – Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi

  1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri – TTK 759
  2. İhtar
   a) İçeriği – TTK 760
   b) Süreler – TTK 761
   c) İlan – TTK 762

IV – İade davası – TTK 763

V – İptal kararı – TTK 764

VI – Teminat – TTK 765

SEKİZİNCİ AYIRIM

Kanunlar İhtilafı

A) Ehliyet – TTK 766

B) Şekil ve süreler

I – Genel olarak – TTK 767

II – Hakların kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler – TTK 768

III – Başvurma hakkı – TTK 769

C) Borçlanmaların hükümleri

I – Genel olarak – TTK 770

II – Kısmi kabul ve ödeme – TTK 771

III – Ödeme – TTK 772

IV – Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar – TTK 773

V – Karşılığın hamile geçmesi – TTK 774

VI – İptal kararı – TTK 775

İKİNCİ BÖLÜM

Bono veya Emre Yazılı Senet

A) Unsurlar – TTK 776

B) Unsurların bulunmaması – TTK 777

C) Uygulanacak hükümler – TTK 778

D) Düzenleyenin sorumluluğu – TTK 779

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çek

BİRİNCİ AYIRIM

Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli

A) Şekli

I – Unsurlar – TTK 780

II – Unsurların bulunmaması – TTK 781

B) Münferit unsurlar

I – Muhatap

  1. Muhatap olma ehliyeti – TTK 782
  2. Karşılık – TTK 783

II – Kabul yasağı – TTK 784

III – Kimin lehine çekilebileceği – TTK 785

IV – Faiz şartı – TTK 786

V – Adresli ve yerleşme yerli çek – TTK 787

İKİNCİ AYIRIM

Devir

A) Devredilebilirlik – TTK 788

B) Ciro

I – Genel olarak – TTK 789

II – Hak sahipliğini ispat görevi – TTK 790

III – Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro – TTK 791

C) Elden çıkan çek – TTK 792

D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro – TTK 793

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Ödeme ve Ödememe

A) Ödeme

I – Aval – TTK 794

II – Muacceliyet – TTK 795

III – Ödeme için ibraz

  1. Genel olarak – TTK 796
  2. Takvim farklılığı – TTK 797
  3. Takas odası – TTK 798

IV – Çekten cayma

  1. Genel olarak – TTK 799
  2. Özel hâller – TTK 800

V – Ciroların incelenmesi – TTK 801

VI – Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek – TTK 802

VII – Çizgili çek

  1. Şekil ve şartları – TTK 803
  2. Hükümleri – TTK 804

VIII – Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek

  1. Genel olarak – TTK 805
  2. Hamilin hakları
   a) İflas hâlinde – TTK 806
   b) Hesaba geçirilmeme hâlinde – TTK 807

B) Ödememe

I – Hamilin başvurma hakları – TTK 808

II – Protesto – TTK 809

III – Başvurma hakkının kapsamı – TTK 810

IV – Mücbir sebepler – TTK 811

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Çeşitli Hükümler

A) Sahte veya tahrif edilmiş çek – TTK 812

B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi – TTK 813

C) Zamanaşımı – TTK 814

D) Bankanın tanımı – TTK 815

E) Süreler

I – Tatil günleri – TTK 816

II – Sürelerin hesabı – TTK 817

F) Uygulanacak hükümler – TTK 818

BEŞİNCİ AYIRIM

Kanunlar İhtilafı

A) Muhatap olma ehliyeti – TTK 819

B) Şekil ve süreler – TTK 820

C) Borçlanmaların hükümleri

I – Düzenlenme yeri kanunu – TTK 821

II – Ödeme yeri hukuku – TTK 822

III – Yerleşim yeri hukuku – TTK 823

BEŞİNCİ KISIM

Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler

A) Emre yazılı senet

I – Tanımı – TTK 824

II – Borçlunun def’ileri – TTK 825

B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler

I – Emre yazılı havaleler

  1. Genel olarak – TTK 826
  2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması – TTK 827
  3. Kabulün hükümleri – TTK 828
  4. İcrada uygulanmayacak hükümler – TTK 829

II – Emre yazılı ödeme vaatleri – TTK 830

C) Cirosu kabil olan diğer senetler – TTK 831

ALTINCI KISIM

Makbuz Senedi ve Varant

A) Umumi mağazalar

I – Genel olarak – TTK 832

II – İstisnalar – TTK 833

B) Makbuz senedi ve varant

I – Şekil

  1. Makbuz senedi – TTK 834
  2. Varant – TTK 835
  3. Defter – TTK 836
  4. Kısmi senet – TTK 837

II – Ciro

  1. Genel olarak – TTK 838
  2. Hükümleri – TTK 839
  3. Varantın cirosu – TTK 840

C) Mallar üzerinde tasarruflar

I – Yapılamayacak işlemler – TTK 841

II – Malın geri alınması

  1. Genel olarak – TTK 842
  2. Kısmen geri alma – TTK 843

III – Sattırma hakkı

  1. Şartlar – TTK 844
  2. Satış bedeli – TTK 845
  3. Başvurma hakkı – TTK 846
  4. Sigorta – TTK 847
  5. D) Zamanaşımı – TTK 848
  6. E) Senetlerin zıyaı – TTK 849

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Taşıma İşleri

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

A) Taşıyıcı – TTK 850

B) Hükümlerin uygulama alanı – TTK 851

C) Saklı tutulan hükümler

I- Kural – TTK 852

II- Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi – TTK 853

D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği – TTK 854

E) Zamanaşımı – TTK 855

İKİNCİ KISIM

Eşya Taşıma

A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması

I – Taşıma senedi – TTK 856

II – Taşıma senedinin içeriği – TTK 857

III – Taşıma senedinin ispat gücü – TTK 858

IV – Yük senedi – TTK 859

V – Refakat belgeleri – TTK 860

VI – Tehlikeli eşya – TTK 861

VII – Ambalaj ve işaret – TTK 862

VIII – Yükleme ve boşaltma – TTK 863

IX – Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu – TTK 864

X – Gönderen tarafından fesih – TTK 865

XI – Kısmi taşımayı istem hakkı – TTK 866

XII – Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları – TTK 867

XIII – Emir, talimat ve tasarruflar – TTK 868

XIV – Taşıma ve teslim engelleri – TTK 869

XV – Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi – TTK 870

XVI – Gönderilenin hakları ve ödeme borcu – TTK 871

XVII – Ödemeli teslim – TTK 872

XVIII – Taşıma süresi – TTK 873

XIX – Zıya karinesi – TTK 874

B) Taşıyıcının sorumluluğu

I – Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk – TTK 875

II – Sorumluluktan kurtulma

  1. Genel olarak
  2. a) Taşıyıcının özeni – TTK 876
  3. b) Araç arızası ve kiraya verenin kusuru – TTK 877
  4. Özel hâller – TTK 878

III – Yardımcıların kusuru – TTK 879

IV – Tazminatta esas alınacak değer – TTK 880

V- Zarar saptama giderleri – TTK 881

VI – Sorumluluk sınırları – TTK 882

VII – Diğer giderlerin tazmini – TTK 883

VIII – Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı – TTK 884

IX – Sözleşme dışı istemler – TTK 885

X – Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı – TTK 886

XI – Yardımcı kişilerin sorumluluğu – TTK 887

XII – Fiilî taşıyıcı – TTK 888

XIII – Bildirim – TTK 889

XIV – Yetkili mahkeme – TTK 890

XV – Hapis hakkı – TTK 891

XVI – Birden çok taşıyıcı – TTK 892

XVII – Birden çok hapis hakkının sırası – TTK 893

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşınma Eşyası Taşıması

A) Uygulanacak hükümler – TTK 894

B) Taşıyıcının yükümlülükleri – TTK 895

C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri – TTK 896

D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu – TTK 897

E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri – TTK 898

F) Sorumluluk sınırı – TTK 899

G) Bildirim – TTK 900

H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı – TTK 901

DÖRDÜNCÜ KISIM

Değişik Tür Araçlar ile Taşıma

A) Sözleşme – TTK 902

B) Bilinen zarar yeri – TTK 903

C) Bildirim ve zamanaşımı – TTK 904

D) Taşınma eşyasının taşıması – TTK 905

BEŞİNCİ KISIM

Yolcu Taşıma

A) Kurallara uyma zorunluluğu – TTK 906

B) Seferin yapılamaması – TTK 907

C) Seferin gecikmesi

I – Hareketin gecikmesi – TTK 908

II – Sefer sırasında

  1. Yol değiştirme – TTK 909
  2. Zorunlu sebepler – TTK 910

D) Seferin duraklaması – TTK 911

E) Bagaj

I – Taşıyıcının sorumluluğu – TTK 912

II- Taşıyıcının hapis hakkı – TTK 913

F) Taşıyıcının sorumluluğu – TTK 914

G) Yolcunun ölümü – TTK 915

H) Yönetmelik – TTK 916

ALTINCI KISIM

Taşıma İşleri Komisyoncusu

A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi – TTK 917

B) Hükümleri

I – Eşyanın taşıtılması – TTK 918

II – Bildirme yükümlülüğü – TTK 919

III – Ücretin muacceliyeti – TTK 920

IV – Kesin ücret – TTK 921

V – Gönderenin alacakları – TTK 922

VI – Hapis hakkı – TTK 923

VII – Sonraki komisyoncu – TTK 924

VIII – Halefiyet – TTK 925

IX – Komisyoncunun taşıma işini üzerine alması – TTK 926

X – Toplama yük – TTK 927

C) Sorumluluk

I – Komisyoncunun sorumluluğu – TTK 928

II – Yardımcıların kusuru – TTK 929

D) Zamanaşımı – TTK 930

BEŞİNCİ KİTAP

Deniz Ticareti

BİRİNCİ KISIM

Gemi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

A) Tanımlar

I – Gemi, ticaret gemisi – TTK 931

II – Denize, yola ve yüke elverişli gemi – TTK 932

III – Tamir kabul etmez gemi, tamire değmez gemi – TTK 933

IV – Gemi adamları – TTK 934

B) Hükümlerin uygulama alanı – TTK 935

C) Gemilerin hukuksal niteliği

I – Genel olarak – TTK 936

II – Taşınmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar – TTK 937

İKİNCİ BÖLÜM

Geminin Kimliği

A) Geminin adı

I – Seçme serbestisi – TTK 938

II – Gövde üzerine yazılma zorunluluğu – TTK 939

B) Geminin bayrağı

I – Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü – TTK 940

II – İstisnaları – TTK 941

III – Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi – TTK 942

IV – Hakkın ispatı

  1. Gemi tasdiknamesi – TTK 943
  2. Bayrak şahadetnamesi – TTK 944
  3. Muaf olma – TTK 945

C) Geminin bağlama limanı – TTK 946

D) Ceza hükümleri

I – Suç oluşturan fiiller

  1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme – TTK 947
  2. Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme – TTK 948
  3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek – TTK 949
  4. Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması – TTK 950

II – Ortak hükümler

  1. Kusur – TTK 951
  2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı – TTK 952

E) Yönetmelik – TTK 953

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gemi Sicili

A) Genel hükümler

I – Sicil müdürlükleri ve bölgeleri – TTK 954

II – Yetkili sicil müdürlüğü – TTK 955

III – Tescili caiz gemiler – TTK 956

IV – Tescili zorunlu gemiler – TTK 957

V – Tescili caiz olmayan gemiler – TTK 958

B) Geminin tescili

I – İstem

  1. Şekli – TTK 959
  2. İçeriği – TTK 960
  3. Belgeler
   a) Genel olarak – TTK 961
   b) Yabancı sicile kayıtlı gemiler için – TTK 962

II – Tescil

  1. Tescil edilecek hususlar – TTK 963
  2. Değişiklikler – TTK 964

C) Silinme

I – İstem üzerine – TTK 965

II – Resen

  1. Genel şartları – TTK 966
  2. Özel hâller – TTK 967

D) Gemi tasdiknamesi

I – İçeriği – TTK 968

II – Yeniden düzenlenmesi – TTK 969

III – Değişiklikler – TTK 970

IV – İbraz zorunluluğu – TTK 971

E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet – TTK 972

F) Hükümleri

I – Sicilin açıklığı – TTK 973

II – Sicil karineleri – TTK 974

III – Sicilin gerçek hukuki duruma uygun hâle getirilmesi – TTK 975

IV – İtirazlar – TTK 976

V – Şerhler

  1. Verilebilecekleri hâller – TTK 977
  2. Verilmesi – TTK 978
  3. Sağladığı hak – TTK 979
  4. Hükümden düşmesi – TTK 980
  5. Silinmesi – TTK 981

VI – İtiraz veya şerhin kalkması – TTK 982

VII – Sicile güven ilkesi – TTK 983

G) Zamanaşımı – TTK 984

H) Kayıt giderleri – TTK 985

İ) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil

I – Genel olarak – TTK 986

II – Yapının tescili

  1. Tescil istemi
   a) Şekli – TTK 987
   b) İçeriği – TTK 988
  2. Tescil
   a) Tescil edilecek hususlar – TTK 989
   b) Değişiklikler – TTK 990
   c) Hükümleri – TTK 991
   d) Silme – TTK 992

J) Sicil müdürlüğünün kararlarına itiraz – TTK 993

K) Yönetmelik – TTK 994

L) Türk Uluslararası Gemi Sicili – TTK 995

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mülkiyet ve Diğer Ayni Haklar

BİRİNCİ AYIRIM

Uygulanacak Hükümler

A) Sicile kayıtlı gemilere – TTK 996

B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere – TTK 997

İKİNCİ AYIRIM

Mülkiyet

A) İktisabı

I – Aslen iktisabı

  1. Sahiplenme – TTK 998
  2. Olağan zamanaşımı – TTK 999
  3. Olağanüstü zamanaşımı – TTK 1000

II – Devren iktisabı

  1. Devrin şekli – TTK 1001
  2. Devrin kapsamı – TTK 1002

B) Zıya

I – Geminin zıyaı – TTK 1003

II – Terk – TTK 1004

III – Zamanaşımı – TTK 1005

C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet

I – İktisabı

  1. Aslen – TTK 1006
  2. Devren
   a) Devir yoluyla – TTK 1007
   b) İştirak payının bırakılması yoluyla – TTK 1008

II – Zıyaı – TTK 1009

D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet

I – Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları – TTK 1010

II – Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapılar ve yapı payları – TTK 1011

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Gemi Rehni

A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni – TTK 1012

B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni

I – Tersane sahibinin ipotek hakkı – TTK 1013

II – Gemi ipoteği

  1. Niteliği – TTK 1014
  2. Kurulması – TTK 1015
  3. Sicile geçirilecek hususlar – TTK 1016
  4. İpoteğin derecesi – TTK 1017
  5. İpoteğin teminat altına aldığı alacak
   a) Genel olarak – TTK 1018
   b) Faizler – TTK 1019
  6. İpoteğin kapsamı
   a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya kamulaştırma bedeli ve tazminat istemleri – TTK 1020
   b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı – TTK 1021
   c) Sigorta tazminatı
   aa) Kural – TTK 1022
   bb) Sigortacının yapacağı ödemeler – TTK 1023
   cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi
   aaa) Bildirim yükümü – TTK 1024
   bbb) Birden çok sigortacının varlığında – TTK 1025
   ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi – TTK 1026
   dd) Sigortacının borcundan kurtulması – TTK 1027
   ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi – TTK 1028
   ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu – TTK 1029
  7. İpoteğin hükümleri
   a) Alacağın muaccel olmasından önce
   aa) İpotekli alacaklının hakları
   aaa) Gemi maliki aleyhine – TTK 1030
   bbb) Üçüncü kişiler aleyhine – TTK 1031
   bb) Malikin hakları
   aaa) Def’ide bulunma hakkı – TTK 1032
   bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı – TTK 1033
   ccc) Malike temsilci atanması – TTK 1034
   b) Alacağın muaccel olmasından sonra
   aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı – TTK 1035
   bb) Alacağın malike geçmesi – TTK 1036
   cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı – TTK 1037
  8. Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi
   a) İpoteğin devri
   aa) Genel olarak – TTK 1038
   bb) İtiraz ve def’iler – TTK 1039
   cc) Devri genel hükümlere tabi alacaklar – TTK 1040
   b) İpoteğin değiştirilmesi
   aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi – TTK 1041
   bb) İpoteğin derecesinin değiştirilmesi – TTK 1042
   cc) İpotekli alacağın yerine başka bir alacağın konulması – TTK 1043
  9. Gemi ipoteğinin sona ermesi
   a) Sebepleri
   aa) Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler
   aaa) Alacağın düşmesi – TTK 1044
   bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi – TTK 1045
   ccc) Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması – TTK 1046
   ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi – TTK 1047
   eee) Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması – TTK 1048
   bb) Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler
   aaa) Tarafların anlaşması – TTK 1049
   bbb) Alacaklının feragati – TTK 1050
   ccc) İpoteğin süresinin dolması – TTK 1051
   cc) Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi
   aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde – TTK 1052
   bbb) Paranın tevdii hâlinde – TTK 1053

III – Yapı hâlindeki gemiler üzerinde ipotek

  1. Konusu – TTK 1054
  2. Kurulması – TTK 1055
  3. Kapsamı – TTK 1056
  4. Derecesi – TTK 1057
  5. Uygulanacak hükümler – TTK 1058

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

İntifa Hakkı

A) Kurulması – TTK 1059

B) Uygulanacak hükümler – TTK 1060

İKİNCİ KISIM

Donatan ve Donatma İştiraki

A) Donatan

I – Tanımı – TTK 1061

II – Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu – TTK 1062

III – Yetkili mahkeme – TTK 1063

B) Donatma iştiraki

I – Tanımı – TTK 1064

II – İştirakin tescili – TTK 1065

III – Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler – TTK 1066

IV – İştirakin yönetimi ve temsili

  1. Kararlar – TTK 1067
  2. Gemi müdürü
   a) Atanması ve görevden alınması – TTK 1068
   b) Yönetim yetkisi – TTK 1069
   c) Temsil yetkisi
   aa) Kapsamı – TTK 1070
   bb) Hükümleri – TTK 1071
   cc) Sınırlandırılması – TTK 1072
   d) Yükümlülükleri
   aa) Özen yükümlülüğü – TTK 1073
   bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü – TTK 1074
   cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü – TTK 1075

V – Kazanca ve zarara katılma – TTK 1076

VI – Giderlere katılma – TTK 1077

VII – Paydaş donatanların şahsında değişiklik – TTK 1078

VIII – Paydaş donatan olan kaptan – TTK 1079

IX – Paydaş donatanların sorumluluğu

  1. İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu – TTK 1080
  2. İştirak payının devredilmiş olması hâlinde – TTK 1081

X – Sona ermesi

  1. Sona erme sebepleri
   a) Fesih kararı – TTK 1082
   b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi – TTK 1083
   c) İştirakin iflası – TTK 1084
  2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller – TTK 1085

XI – Tasfiye – TTK 1086

XII – Yetkili mahkeme – TTK 1087

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kaptan

A) Özen yükümlülüğü – TTK 1088

B) Sorumluluğu – TTK 1089

C) Görevleri

I – Geminin elverişliliği ile ilgili olarak

  1. Geminin denize ve yola elverişli olup olmadığına dikkat etme – TTK 1090
  2. Geminin yüklemeye ve boşaltmaya elverişli olup olmadığına dikkat etme – TTK 1091

II – Yabancı mevzuata uyma – TTK 1092

III – Yola çıkma – TTK 1093

IV – Gemide hazır bulunma – TTK 1094

V – Kaptanın gemi zabitlerine danışması – TTK 1095

VI – Gemi jurnali

  1. Tutma yükümlülüğü – TTK 1096
  2. İçeriği – TTK 1097

VII – Deniz raporu

  1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar – TTK 1098
  2. Tespit edilecek konular – TTK 1099
  3. Usul – TTK 1100
  4. Tutanağın aslının saklanması – TTK 1101

VIII – Donatanın menfaatlerini koruma – TTK 1102

D) Kanundan doğan temsil yetkisi

I – Donatanın temsilcisi sıfatıyla

  1. Kapsamı
   a) Gemi bağlama limanında bulunduğu sırada – TTK 1103
   b) Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada – TTK 1104
   c) Kredi işlemleri – TTK 1105
  2. Temsil yetkisinin sınırlandırılması – TTK 1106
  3. Fesihten sonra kaptanın yetkilerinin kaldırılması – TTK 1107
  4. Kaptanın vekâletsiz iş görmesi – TTK 1108
  5. Donatanın kaptanın yaptığı işlemlerden doğan sorumluluğu – TTK 1109
  6. Kaptanın donatana karşı hak ve yükümlülükleri – TTK 1110

II – Kendi hesabına gemiye eşya yükleme yasağı – TTK 1111

III – Yükle ilgili olanların menfaatlerini koruma yükümlülüğü

  1. Genel olarak – TTK 1112
  2. Rotadan sapma – TTK 1113
  3. Eşya üzerinde tasarruf yetkisi
   a) Genel olarak – TTK 1114
   b) Müşterek avarya hâlinde – TTK 1115
   c) Diğer hâllerde – TTK 1116
   d) Kaptanın işlemlerinin donatanı bağlaması – TTK 1117
  4. Dış ilişkide işlemlerin geçerliği – TTK 1118

DÖRDÜNCÜ KISIM

Deniz Ticareti Sözleşmeleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Gemi Kira Sözleşmeleri

A) Tanımı ve türleri – TTK 1119

B) Gemi kira senedi – TTK 1120

C) Sicile şerh – TTK 1121

D) Hüküm ve sonuçları

I – Geminin kullanılmasından doğan istemler – TTK 1122

II – Geminin teslimi – TTK 1123

III – Giderler – TTK 1124

IV – Gemiyi kullanma hakkı – TTK 1125

V – Sigorta – TTK 1126

VI – Gemi adamlarının çalıştırılması – TTK 1127

VII – Kira ödeme borcu ve teminatı – TTK 1128

VIII – Geminin iadesi – TTK 1129

E) Uygulanacak hükümler – TTK 1130

İKİNCİ BÖLÜM

Zaman Çarteri Sözleşmesi

A) Tanımı – TTK 1131

B) Zaman çarter partisi – TTK 1132

C) Tarafların hakları ve borçları

I – Tahsis edenin borçları – TTK 1133

II – Geminin ticari yönetimi – TTK 1134

III – Giderler – TTK 1135

IV – Ücret ödeme borcu ve teminatı – TTK 1136

V – Tahsis olunanın sorumluluğu ve gemiyi iade yükümlülüğü – TTK 1137

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Navlun Sözleşmesi

BİRİNCİ AYIRIM

Genel Hükümler

A) Navlun sözleşmesinin türleri – TTK 1138

B) Yolculuk çarter partisi – TTK 1139

C) Kamaralar – TTK 1140

D) Taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü – TTK 1141

İKİNCİ AYIRIM

Yükleme ve Boşaltma

A) Yükleme

I – Demirleme yeri – TTK 1142

II – Yükleme giderleri – TTK 1143

III – Yüklenecek eşya

  1. Kararlaştırılandan başka eşya – TTK 1144
  2. Doğru bildirimde bulunma yükümlülüğü
   a) Eşya hakkında – TTK 1145
   b) Caiz olmayan eşya ve yükleme hakkında – TTK 1146
   c) Gizlice yüklenen eşya hakkında – TTK 1147
   d) Tehlikeli eşya hakkında – TTK 1148
  3. Bilgi – TTK 1149

IV – Başka gemiye yükleme ve aktarma – TTK 1150

V – Güverteye konacak eşya – TTK 1151

VI – Süreler

  1. Hazırlık bildirimi – TTK 1152
  2. Yükleme süresi – TTK 1153
  3. Sürastarya süresi – TTK 1154
  4. Sürastarya parası – TTK 1155
  5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabı – TTK 1156
  6. Hızlandırma primi – TTK 1157

VII – Yolculuk başlamadan önce sözleşmenin feshi – TTK 1158

VIII – Yüklemenin hiç veya süresinde yapılmaması

  1. Yüklemenin hiç yapılmaması – TTK 1159
  2. Eksik yükleme – TTK 1160

IX – Birden çok yükleten veya taşıtanın bulunması

  1. Birden çok yükleten – TTK 1161
  2. Birden çok taşıtan – TTK 1162

X – Kırkambar sözleşmesi

  1. Yükleme anı – TTK 1163
  2. Taşıtanın sözleşmeyi feshetmesi – TTK 1164

XI – Belgeleri verme yükümlülüğü – TTK 1165

B) Boşaltma

I – Demirleme yeri – TTK 1166

II – Boşaltma giderleri – TTK 1167

III – Süreler

  1. Hazırlık bildirimi – TTK 1168
  2. Boşaltma süresi – TTK 1169
  3. Sürastarya süresi – TTK 1170
  4. Sürastarya parası – TTK 1171
  5. Boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabı – TTK 1172
  6. Hızlandırma primi – TTK 1173

IV – Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması – TTK 1174

V – Kısmi çarter sözleşmelerinde – TTK 1175

VI – Kırkambar sözleşmesi

  1. Boşaltma işleri – TTK 1176
  2. Taşıtanın üçüncü şahıslarla yaptığı kırkambar sözleşmeleri – TTK 1177

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları

A) Taşıyanın sorumluluğu

I – Genel olarak – TTK 1178

II – Sorumluluktan kurtulma hâlleri

  1. Taşıyana yüklenemeyecek sebep – TTK 1179
  2. Teknik kusur ve yangın – TTK 1180
  3. Denizde kurtarma – TTK 1181

III – Taşıyanın kusursuzluk ve uygun illiyet bağı karinelerinden yararlandığı hâller – TTK 1182

IV – Sebeplerin birleşmesi – TTK 1183

V – İnceleme ve bildirim

  1. İnceleme – TTK 1184
  2. Bildirim – TTK 1185

VI – Sorumluluğu sınırlandırma hakkı

  1. Sorumluluk sınırları – TTK 1186
  2. Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı – TTK 1187

VII – Tazminat istemi için süre

  1. Hak düşürücü süre – TTK 1188
  2. Hak düşürücü süre itirazından yararlanma hakkının kaybedilmesi – TTK 1189

VIII – Sözleşme dışı istemler – TTK 1190

IX – Fiilî taşıyanın sorumluluğu

  1. Genel olarak – TTK 1191
  2. Sorumsuzluk şartı – TTK 1192

B) Taşıyanın hakları

I – Navlun ödenmesini istem hakkı

  1. Miktarı
   a) Ölçü, tartı veya sayı üzerine navlun – TTK 1193
   b) Zaman üzerine navlun – TTK 1194
   c) Navlun kararlaştırılmamışsa – TTK 1195
   d) Navlun dışında kalan prim ve giderler – TTK 1196
  2. Navlunun muacceliyeti – TTK 1197
  3. Eşyanın navlun yerine bırakılması – TTK 1198
  4. Zıyaa uğrayan eşyanın durumu – TTK 1199
  5. Navlun borçlusu – TTK 1200

II – Hapis hakkı

  1. Genel olarak – TTK 1201
  2. Çekişmeli tutarın yatırılması ve teminat – TTK 1202

III – Üçüncü kişi gönderilenin durumu

  1. Ödeme yükümlülüğünün doğması – TTK 1203
  2. Gönderilene karşı hapis hakkının kullanılması – TTK 1204
  3. Rücu hakkı
   a) Eşyanın teslimi hâlinde – TTK 1205
   b) Hapis hakkının paraya çevrilmesi hâlinde – TTK 1206
   c) Gönderilenin eşyayı teslim almaması hâlinde – TTK 1207

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu

A) Kusur sorumluluğu – TTK 1208

BEŞİNCİ AYIRIM

Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi

A) Sözleşmenin hükümden düşmesi

I – Geminin zayi olması sebebiyle

  1. Yolculuk başlamadan önce – TTK 1209
  2. Yolculuk başladıktan sonra
   a) Mesafe navlunu – TTK 1210
   b) Kaptanın yükümlülükleri – TTK 1211
  3. Başka gemiye yükleme ve aktarma – TTK 1212
  4. Geminin denize elverişsiz hâle gelmesi – TTK 1213

II – Eşyanın zayi olması sebebiyle

  1. Yolculuk başlamadan önce
   a) Eşya sözleşmede ferden belirlenmişse – TTK 1214
   b) Eşya, sözleşmede tür veya cinsi ile belirlenmişse – TTK 1215
  2. Yolculuk başladıktan sonra
   a) Eşyanın tamamının zayi olması – TTK 1216
   b) Eşyanın bir kısmının zayi olması – TTK 1217

B) Sözleşmenin feshi

I – Taraflara fesih hakkı veren hâl – TTK 1218

II – Tarafların fesih hakkına sahip olmadığı hâller

  1. Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller – TTK 1219
  2. Kaptanın haklı bir sebeple rotadan sapması – TTK 1220
  3. Geminin yolculuk sırasında tamirinin gerekmesi – TTK 1221

III – Diğer sebeplerin etkisi – TTK 1222

IV – Eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişinin fesih hakkı – TTK 1223

V – Fesih hakkının kullanılması

  1. Feshin bildirimi – TTK 1224
  2. Hüküm ve sonuçları
   a) Sözleşme yolculuk başlamadan önce feshedilmişse – TTK 1225
   b) Sözleşme yolculuk başladıktan sonra feshedilmişse – TTK 1226

C) Birden çok yolculuğun özellikleri – TTK 1227

ALTINCI AYIRIM

Denizde Taşıma Senetleri

A) Konişmento

I – Tanımı, türleri ve düzenlenmesi – TTK 1228

II – İçeriği – TTK 1229

III – Hükümleri

  1. Kıymetli evrak olma niteliği
   a) Eşyanın yetkili konişmento hamiline teslimi
   aa) Genel olarak – TTK 1230
   bb) Birden çok konişmento hamilinin başvurusu – TTK 1231
   cc) Yükletenin talimatı – TTK 1232
   dd) Navlun sözleşmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düşmesi – TTK 1233
   b) Konişmentonun eşyayı temsili
   aa) Genel olarak – TTK 1234
   bb) Birden çok konişmento hamili – TTK 1235
   cc) Konişmentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi – TTK 1236
  2. İspat işlevi
   a) Hukuki ilişkiyi ispat – TTK 1237
   b) Taşıyanı ispat – TTK 1238
   c) Eşyanın genel olarak cinsini, işaretlerini, koli veya parça adedini, ağırlık ve miktarını ispat – TTK 1239
   d) Navlunu ispat – TTK 1240
   e) Yükleten tarafından verilen garantiler – TTK 1241

B) Diğer denizde taşıma senetleri – TTK 1242

YEDİNCİ AYIRIM

Emredici Hükümler

A) Genel olarak – TTK 1243

B) İstisnalar – TTK 1244

C) Yolculuk çarteri sözleşmesi – TTK 1245

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zamanaşımı

A) Süre – TTK 1246

BEŞİNCİ BÖLÜM

Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi

A) Tanımı – TTK 1247

B) Taşıyan ve fiilî taşıyan – TTK 1248

C) Yolcu – TTK 1249

D) Bagaj – TTK 1250

E) Yolcunun yükümlülükleri

I – Kaptanın talimatına uyma – TTK 1251

II – Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü – TTK 1252

III – Gemiye zamanında gelmek – TTK 1253

F) Taşıyanın hapis hakkı – TTK 1254

G) Ölen yolcunun bagajı – TTK 1255

H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk

I – Taşıyanın sorumluluğu – TTK 1256

II – Fiilî taşıyanın sorumluluğu – TTK 1257

III – Taşıma süresi – TTK 1258

IV – Zorunlu sigorta – TTK 1259

V – Değerli eşya – TTK 1260

VI – Birlikte kusur – TTK 1261

VII – Bedensel zarardan doğan sorumluluğun sınırı – TTK 1262

VIII – Bagaj ve araçların zıyaı veya hasarından doğan sorumluluğun sınırı – TTK 1263

IX – Sorumluluk sınırlarına ilişkin ortak hükümler – TTK 1264

X – Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları – TTK 1265

XI – İstemlerin birleşmesi – TTK 1266

XII – Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı – TTK 1267

XIII – İstemlerin dayanağı – TTK 1268

XIV – Bagajın zıyaı veya hasara uğradığının bildirimi – TTK 1269

XV – Zamanaşımı – TTK 1270

XVI – Emredici hükümler – TTK 1271

BEŞİNCİ KISIM

Deniz Kazaları

BİRİNCİ BÖLÜM

Müşterek Avarya

A) Genel hükümler

I – Tanım – TTK 1272

II – Uygulanacak kurallar – TTK 1273

B) Borçlular ve teminat

I – Garame paylarının borçluları – TTK 1274

II – Alacaklıların rehin hakları

  1. Genel olarak – TTK 1275
  2. Gemiye düşen garame payı için teminat – TTK 1276
  3. Hapis hakkının kullanılması – TTK 1277

C) Dispeç

I – Genel olarak

  1. Yaptırma yükümlülüğü – TTK 1278
  2. Yapılacağı yer – TTK 1279
  3. Dispeççi – TTK 1280

II – Dispeçin onaylanmasını isteme hakkı ve dispeçe itiraz

  1. Duruşma – TTK 1281
  2. Dispeçin onaylanması – TTK 1282
  3. Uygulanacak usul hükümleri – TTK 1283
  4. Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın hükmü – TTK 1284

D) Zamanaşımı – TTK 1285

İKİNCİ BÖLÜM

Çatma

A) Uygulama alanı – TTK 1286

B) Kusursuz çatma – TTK 1287

C) Kusurlu çatma

I – Bir tarafın kusuru – TTK 1288

II – Ortak kusur

  1. Eşya zararı – TTK 1289
  2. Bedensel zarar – TTK 1290

III – Kılavuzun kusuru – TTK 1291

D) Dava öncesi delil tespiti – TTK 1292

E) Şekil şartı yokluğu – TTK 1293

F) Karine yokluğu – TTK 1294

G) Kaptanın yardım görevi ve yerine getirilmemesinden donatanın sorumsuzluğu – TTK 1295

H) Saklı tutulan hükümler – TTK 1296

İ) Zamanaşımı – TTK 1297

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurtarma

A) Eşya kurtarma

I – Kurtarma faaliyeti – TTK 1298

II – Diğer hâller – TTK 1299

III – Kurtarma sözleşmesi

  1. Sözleşme yapma yetkisi – TTK 1300
  2. Sözleşmenin uyarlanması veya iptali – TTK 1301
  3. Emredici hükümler – TTK 1302

IV – Tarafların yükümlülükleri – TTK 1303

V – Kurtaranın hakları

  1. Kurtarma ücreti
   a) İlkeler – TTK 1304
   b) Ücretin belirlenmesi – TTK 1305
   c) Borçlular – TTK 1306
   d) Gönderilenin sorumluluğu – TTK 1307
   e) Ücretin paylaştırılması
   aa) Tek ücret – TTK 1308
   bb) Birden çok kurtaran arasında – TTK 1309
   cc) Gemi adamlarına ve kurtaranın diğer adamlarına verilecek pay – TTK 1310
   f) Ücretten mahrumiyet – TTK 1311
  2. Özel tazminat – TTK 1312
  3. Faiz – TTK 1313
  4. Ödeme zamanı ve teminat – TTK 1314
  5. Rehin hakları – TTK 1315
  6. Avans – TTK 1316

B) İnsan kurtarma

I – Kaptanın yükümlülüğü – TTK 1317

II – Ücret – TTK 1318

C) Zamanaşımı – TTK 1319

ALTINCI KISIM

Gemi Alacakları

A) Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar – TTK 1320

B) Gemi alacağının verdiği kanuni rehin hakkı

I – Kapsamı – TTK 1321

II – Temin ettiği alacaklar – TTK 1322

III – Önceliği – TTK 1323

IV – Sırası – TTK 1324

V – Devri ve intikali – TTK 1325

VI – Düşmesi – TTK 1326

VII – Zamanaşımı – TTK 1327

YEDİNCİ KISIM

Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini

A) Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması

I – Kural – TTK 1328

II – Yabancılık unsuru taşımayan hâller – TTK 1329

III – Uygulama alanının genişletilmesi – TTK 1330

IV – Sözleşmenin uygulanmayacağı alacaklar – TTK 1331

V – Üçyüz tonilatodan küçük gemiler – TTK 1332

VI – Sondaj işlemi gemileri – TTK 1333

VII – Öncelik – TTK 1334

VIII – Fon kurmadan sorumluluğun sınırlanması – TTK 1335

B) Petrol kirliliği zararı hakkında özel hükümler

I – Kural – TTK 1336

II – Yabancılık unsuru taşımayan hâller – TTK 1337

III – Uygulama alanının genişletilmesi – TTK 1338

IV – Davanın ihbarı ve davaya müdahale – TTK 1339

V – Yabancı hukukun uygulanması – TTK 1340

C) Sözleşmelere ilişkin ortak hükümler

I – Kılavuzlar için sorumluluk sınırı – TTK 1341

II – Kişisel sorumlulukta fon kurulması – TTK 1342

III – Sınırlama hakkını kaldıran kusur – TTK 1343

IV – Kanuni halefiyet – TTK 1344

V – Alacakların teminatı – TTK 1345

VI – Diğer alacaklılar – TTK 1346

VII – Faiz – TTK 1347

VIII – Görevli ve yetkili mahkeme – TTK 1348

IX – Yargılama ve takip giderleri – TTK 1349

SEKİZİNCİ KISIM

Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler

A) Uygulanacak hukuk – TTK 1350

B) Tamamlayıcı hükümler – TTK 1351

C) Gemiler hakkında

I – İhtiyati haciz

  1. Deniz alacakları – TTK 1352
  2. İhtiyati haciz isteyebilme hakkı – TTK 1353
  3. Yetkili mahkeme
   a) İhtiyati haciz kararı bakımından
   aa) Dava açılmadan önce
   aaa) Türk Bayraklı gemiler – TTK 1354
   bbb) Yabancı bayraklı gemiler – TTK 1355
   ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka ilişkin bir anlaşmanın varlığı hâlinde Türk mahkemesinin yetkisi – TTK 1356
   bb) Dava açıldıktan sonra – TTK 1357
   cc) İtirazlar ve değişiklik istemleri – TTK 1358
   b) Esas hakkında – TTK 1359
   c) Tenfiz hakkında – TTK 1360
   d) Haksız ihtiyati haciz sebebiyle açılacak tazminat davası hakkında – TTK 1361
  4. Alacaklı tarafından delil gösterilmesi – TTK 1362
  5. Alacaklı tarafından teminat gösterilmesi – TTK 1363
  6. İhtiyati haczin yapılması
   a) İhtiyati haciz kararının icrası – TTK 1364
   b) İhtiyati hacze başlama süresi – TTK 1365
   c) Gemiye el konulması ve muhafaza tedbirleri – TTK 1366
   d) Geminin seferde olması – TTK 1367
   e) İhtiyati haczin kapsamı, geminin idaresi ve işletilmesi – TTK 1368
  7. İhtiyati haciz hakkının kullanılması – TTK 1369
  8. Geminin serbest bırakılması
   a) Geminin değerinin depo edilmesi – TTK 1370
   b) İhtiyati haczin kaldırılması – TTK 1371
   c) Tarafların anlaşması – TTK 1372
   d) Saklı kalan haklar – TTK 1373
   e) Teminatın değiştirilmesi – TTK 1374
  9. Yeniden veya aynı alacak için ihtiyati haciz – TTK 1375
  10. İhtiyati haczi tamamlayan işlemler – TTK 1376

II – Rehinli alacakların takibi

  1. Fer’ilik ilkesi – TTK 1377
  2. İflas yoluyla takip hakkı – TTK 1378
  3. Diğer takip yolları – TTK 1379
  4. Rehinli alacaklıların takip hakkı
   a) Kanuni rehin hakkı sahiplerinin – TTK 1380
   b) İpotek sahiplerinin – TTK 1381

III – Cebrî satış

  1. Haciz – TTK 1382
  2. Paraya çevirme – TTK 1383
  3. Yabancı sicile kayıtlı gemilerin satışı için hazırlıklar – TTK 1384
  4. Artırmanın ilanı – TTK 1385
  5. Vaktinden evvel satış – TTK 1386
  6. Pazarlık suretiyle satış – TTK 1387
  7. Satış ve ihalenin sonucu – TTK 1388
  8. Sıra cetveli
   a) İlkeler – TTK 1389
   b) Birinci sıra – TTK 1390
   c) İkinci sıra – TTK 1391
   d) Üçüncü sıra – TTK 1392
   e) Dördüncü sıra – TTK 1393
   f) Beşinci sıra – TTK 1394
   g) Altıncı sıra – TTK 1395
   h) Yedinci sıra – TTK 1396
   i) Sekizinci sıra – TTK 1397

D) Eşya hakkında

I – Hapis hakkı için defter tutulması – TTK 1398

II – İlamlı icra – TTK 1399

III – İlamsız icra – TTK 1400

ALTINCI KİTAP

Sigorta Hukuku

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

A) Sigorta sözleşmesi

I – Temel kavramlar

  1. Tanım – TTK 1401
  2. Karşılıklı sigorta – TTK 1402
  3. Reasürans – TTK 1403
  4. Geçerli olmayan sigorta – TTK 1404

II – Hükümler

  1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma – TTK 1405
  2. Temsil
   a) Genel olarak – TTK 1406
   b) Talimat bulunmaması – TTK 1407
  3. Sigorta menfaatinin yokluğu – TTK 1408
  4. Sigortanın kapsamı – TTK 1409
  5. Sigorta süresi – TTK 1410
  6. Sigorta dönemi – TTK 1411
  7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı – TTK 1412
  8. Fesih ve cayma
   a) Olağanüstü durumlarda fesih – TTK 1413
   b) Sigorta priminin artırılmasında fesih – TTK 1414
   c) Kısmi fesih ve cayma – TTK 1415
  9. Tebliğler ve bildirimler – TTK 1416
  10. Olağanüstü durumlar
   a) Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması – TTK 1417
   b) Sigortacının iflası – TTK 1418
  11. Prim iadesi – TTK 1419
  12. Zamanaşımı – TTK 1420

III – Tarafların borç ve yükümlülükleri

  1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri
   a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü
   aa) Genel olarak – TTK 1421
   bb) İmkânsızlık – TTK 1422
   b) Aydınlatma yükümlülüğü – TTK 1423
   c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü
   aa) Genel olarak – TTK 1424
   bb) İçerik – TTK 1425
   d) Giderleri ödeme borcu – TTK 1426
   e) Tazminat ödeme borcu
   aa) Genel olarak – TTK 1427
   bb) Kısmi tazminat ödemeleri – TTK 1428
   cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur – TTK 1429
  2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri
   a) Prim ödeme borcu
   aa) Genel olarak – TTK 1430
   bb) Ödeme zamanı – TTK 1431
   cc) Ödeme yeri – TTK 1432
   dd) Primin indirilmesi – TTK 1433
   ee) Temerrüt – TTK 1434
   b) Beyan yükümlülüğü
   aa) Sözleşmenin yapılmasında
   aaa) Genel olarak – TTK 1435
   bbb) Yazılı sorular – TTK 1436
   ccc) Bağlantı – TTK 1437
   ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi – TTK 1438
   eee) Yaptırım – TTK 1439
   fff) Caymanın şekli ve süresi – TTK 1440
   ggg) Caymanın hükümleri – TTK 1441
   hhh) Cayma hakkının düşmesi – TTK 1442
   bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü – TTK 1443
   cc) Sözleşme süresi içinde
   aaa) Genel olarak – TTK 1444
   bbb) Sigortacının hakları – TTK 1445
   dd) Riziko gerçekleştiğinde – TTK 1446
   c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü – TTK 1447
   d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma yükümlülüğü – TTK 1448
   e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali – TTK 1449

B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı – TTK 1450

C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler – TTK 1451

D) Koruyucu hükümler – TTK 1452

İKİNCİ KISIM

Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Zarar Sigortaları

A) Mal sigortaları

I – Menfaat ve kapsam

  1. Genel olarak – TTK 1453
  2. Başkası lehine sigorta – TTK 1454
  3. Müşterek menfaatlerin sigortası – TTK 1455
  4. Menfaat üzerinde sınırlamalar
   a) Sınırlı ayni hak – TTK 1456
   b) Haciz – TTK 1457

II – Geçmişe etkili sigorta – TTK 1458

III – Tazminat ilkesi

  1. Genel olarak – TTK 1459
  2. Sigorta değeri – TTK 1460
  3. Sigorta bedeli – TTK 1461
  4. Hükümleri
   a) Eksik sigorta – TTK 1462
   b) Aşkın sigorta – TTK 1463
   c) Takseli sigorta – TTK 1464
   d) Birden çok sigorta
   aa) Kural – TTK 1465
   bb) Müşterek sigorta – TTK 1466
   cc) Çifte sigorta – TTK 1467
   dd) Kısmi sigorta – TTK 1468
   e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilmesi – TTK 1469

IV – Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi – TTK 1470

V – Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama – TTK 1471

VI – Halefiyet – TTK 1472

B) Sorumluluk sigortaları

I – Genel hükümler

  1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı – TTK 1473
  2. Hukuki koruma – TTK 1474
  3. Bildirim yükümlülüğü – TTK 1475
  4. Sigortacının yardımları – TTK 1476
  5. Kasten neden olma – TTK 1477
  6. Doğrudan dava hakkı – TTK 1478
  7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı – TTK 1479
  8. Takas – TTK 1480
  9. Halefiyet – TTK 1481
  10. Zamanaşımı – TTK 1482

II – Zorunlu sorumluluk sigortaları

  1. Sözleşme yapma zorunluluğu – TTK 1483
  2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü – TTK 1484

III – Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler – TTK 1485

C) Koruyucu hükümler – TTK 1486

İKİNCİ BÖLÜM

Can Sigortaları

A) Hayat sigortası

I – Tanım – TTK 1487

II – Tontin – TTK 1488

III – Sözleşmeden cayma – TTK 1489

IV – Hayatı sigorta edilecek kişi – TTK 1490

V – Sigorta değeri – TTK 1491

VI – Doktor incelemesi – TTK 1492

VII – Lehtar

  1. Atanması ve değiştirilmesi – TTK 1493
  2. Lehtar atanmasına ilişkin yorum kuralı – TTK 1494

VIII – Sigorta ettiren lehine hak – TTK 1495

IX – Grup sigortaları – TTK 1496

X – Beyanlar

  1. Yanlış yaş beyanı – TTK 1497
  2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali – TTK 1498
  3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali – TTK 1499

XI – Sigortadan ayrılma – TTK 1500

XII – Ödünç verme – TTK 1501

XIII – Prim ödenmesinden muaf sigorta – TTK 1502

XIV – İntihar – TTK 1503

XV – Sigorta ettiren veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi – TTK 1504

XVI – Lehtarın sigorta ettirenin yerine geçmesi – TTK 1505

XVII – Sigortacının iflası – TTK 1506

B) Kaza sigortası

I – Genel olarak – TTK 1507

II – Tedavi giderleri – TTK 1508

III – Sigortalı – TTK 1509

IV – Uygulanacak hükümler – TTK 1510

C) Hastalık ve sağlık sigortası

I – Sigortanın yaptırılması – TTK 1511

II – Teminatlar

  1. Sigorta teminatı – TTK 1512
  2. Sağlık sigortası teminatları – TTK 1513

III – Sigorta değeri – TTK 1514

IV – Hastalık sigortasında lehtar – TTK 1515

V – Bekleme süresi – TTK 1516

VI – Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması – TTK 1517

VII – Bilgi isteme hakkı – TTK 1518

VIII – Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler – TTK 1519

IX – Koruyucu hükümler – TTK 1520

SON HÜKÜMLER

A) Şirket davalarında yargılama usulü – TTK 1521

B) Ölçeklerine göre işletmeler – TTK 1522

C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri – TTK 1523

D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

I – İnternet sitesi – TTK 1524

II – Beyanlar, belgeler ve senetler – TTK 1525

III – Güvenli elektronik imza – TTK 1526

IV – Elektronik ortamda kurullar

  1. İlkeler – TTK 1527
  2. Uygulama kuralları – TTK 1528

E) Kurumsal yönetim ilkeleri – TTK 1529

F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları- TTK 1530

G) “Şirket” ve “ortaklık” terimlerinin kanuniliği – TTK 1531

H) Ticaret sicili harçları – TTK 1532

İ) Yürürlükten kaldırılan hükümler – TTK 1533

Geçici Madde 1

Geçici Madde 2

Geçici Madde 3

Geçici Madde 4

Geçici Madde 5

Geçici Madde 6

Geçici Madde 7

Geçici Madde 8

Geçici Madde 9

Geçici Madde 10

Geçici Madde 11

Geçici Madde 12

Yürürlük – TTK 1534

Yürütme – TTK 1535

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir