Haber

6455 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirildi. 6455 sayılı Kanun 11 Nisan 2013 tarih ve  28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Değişiklik Yapılan Konular

 • Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiki
 • Kamu Tüzel Kişileri ve Temsilcilerinin Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi
 • Anonim Şirketlerin, Kooperatiflerin ve Üst Kuruluşlarının Denetime Tabi Olması
 • Denetçilerin Süresi ve Yeniden Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

6102 sayılı Kanun’un Değişen Maddeleri

Değişikliklere İlişkin Açıklamalar
TTK 64: 

 • Yevmiye defterinin kapanış onayının izleyen faaliyet döneminin altıncı ayınının sonuna kadar notere yaptırılacak.
 • Anonim şirket yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılacak.

TTK 359:

 • Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu anonim şirketlerde, sayılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna üye seçilebilecek. 
 • Yönetim kurulu üye sayısı ikiden fazla olan anonim şirketlerde üyelerin tamamının aynı kamu tüzel kişisinin temsilcisi olmaması şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden fazla gerçek kişi yönetim kuruluna üye seçilebilecek. 

TTK 397: 

 • Bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşlarının da denetime tabi olacak
 • Denetimin usul ve esaslarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek
 • TTK’nın denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri, TTK 397/5. fıkra çerçevesinde denetim yapacak denetçilere de kıyasen uygulanacak
 • Denetime tabi olduğu hâlde söz konusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmünde sayılacak

TTK 400: 

 • On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez.” şeklindeki ikinci fıkrada öngörülen süreyi kısaltma yetkisi dışında, fıkranın uygulanmasına ilişkin usus ve esasları belirleme yetkisinin  de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nda olduğu düzenlendi. 

TTK 635:

 • Bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerin denetime tabi tutulmasına ilişkin TTK 397/5 ve 6. fıkra hükümlerinin limited şirketlere uygulanmayacağına ilişkin ifade maddeye eklendi. 

Ayrıca bkz. 6335 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanununda Yapılan Değişiklikler
 

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.