6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Anonim Şirket Hükümleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
ANONİM ŞİRKET HÜKÜMLERİ

İKİNCİ KİTAP
DÖRDÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

     A) Genel Hükümler

     I – Tanım (TTK 329)

     II – Özel kanunlara bağlı anonim şirketler (TTK 330)

     III – Amaç ve konu (TTK 331)

     IV – En az sermaye tutarı (TTK 332)

     V – Devletin gözetimi

     1. İzin (TTK 333)

     2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili (TTK 334)

     B) Kuruluş

     I – Kurucu işlem (TTK 335)

     II – Kuruluş belgeleri  (TTK 336)

     III – Kurucular

     1. Tanım (TTK 337)

     2. Asgari sayı (TTK 338)

     IV – Esas sözleşme

     1. İçerik (TTK 339)

     2. Emredici hükümler (TTK 340)

     V – Taahhüdün onaylanması (TTK 341-Mülga)

     VI – Ayni sermaye

     1. Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları (TTK 342)

     2. Değer biçme (TTK 343)

     VII – Pay bedellerinin ödenmesi

     1. Nakdi sermaye (TTK 344)

     2. Ödeme yeri (TTK 345)

     3. Halka arzedilecek paylar  (TTK 346)

     VIII – Primli paylar (TTK 347)

     IX – Kurucu menfaatleri (TTK 348)

     X – Kurucular beyanı (TTK 349)

     XI – Halka arz taahhüdü (TTK 350)

     XII – İşlem denetçisi raporu (TTK 351-Mülga)

     XIII – Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri (TTK 352)

     XIV – Fesih davası (TTK 353)

     XV – Şirketin tescili ve ilanı (TTK 354)

     XVI – Tüzel kişiliğin kazanılması (TTK 355)

     C) Kanuna karşı hile  (TTK 356)

     D) Temel ilkeler

     I – Eşit işlem ilkesi (TTK 357)

     II – Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı (TTK 358)

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

     A) Genel olarak

     I – Atama ve seçim

     1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri (TTK 359)

     2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi (TTK 360)

     3. Sigorta (TTK 361)

     4. Görev süresi (TTK 362)

     II – Üyeliğin boşalması (TTK 363)

     III – Görevden alma  (TTK 364)

     B) Yönetim ve temsil

     I – Genel olarak

     1. Esas  (TTK 365)

     2. Görev dağılımı (TTK 366)

     3. Yönetimin devri (TTK 367)

     4. Ticari mümessil ve vekiller (TTK 368)

     5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü (TTK 369)

     II. Temsil yetkisi

     1. Genel olarak (TTK 370)

     2. Kapsam ve sınırlar (TTK 371)

     3. İmza şekli (TTK 372)

     4. Tescil ve ilan  (TTK 373)

     III – Görevler ve yetkiler

     1. Genel olarak (TTK 374)

     2. Devredilemez görev ve yetkiler (TTK 375)

     3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu

     a) Çağrı ve bildirim yükümü  (TTK 376)

     b) İflasın ertelenmesi  (TTK 377)

     4. Riskin erken saptanması ve yönetimi (TTK 378)

     5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi

     a) Genel olarak (TTK 379)

     b) Kanuna karşı hile  (TTK 380)

     c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi (TTK 381)

     d) İstisnalar  (TTK 382)

     e) İvazsız iktisap (TTK 383)

     f) Elden çıkarma (TTK 384)

     g) Aykırı iktisap halinde elden çıkarma (TTK 385)

     h) Sermayenin azaltılması (TTK 386)

     ı) Saklı tutulan hükümler  (TTK 387)

     i) Kendi paylarını taahhüt yasağı (TTK 388)

     j) Hakların kullanılması (TTK 389)

     IV – Yönetim kurulu toplantıları

     1. Kararlar  (TTK 390)

     2. Batıl kararlar  (TTK 391)

     3. Bilgi alma ve inceleme hakkı (TTK 392)

     4. Müzakereye katılma yasağı (TTK 393)

     V- Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları (TTK 394)

     VI – Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı (TTK 395)

     VII – Rekabet yasağı (TTK 396)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme

     A) Genel olarak  (TTK 397)

     B) Konu ve kapsam  (TTK 398)

     C) Denetçi

     I – Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi (TTK 399)

     II – Denetçi olabilecekler (TTK 400)

     D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı (TTK 401)

     E) Denetim raporu (TTK 402)

     F) Görüş yazıları (TTK 403)

     G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu (TTK 404)

     H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları (TTK 405)

     I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi (TTK 406)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul

     A) Genel olarak  (TTK 407)

     B) Görev ve yetkileri (TTK 408)

     C) Toplantılar  (TTK 409)

     D) Çağrı

     I – Yetki

     1. Yetkili ve görevli organlar  (TTK 410)

     2. Azlık

     a) Genel olarak (TTK 411)

     b) Mahkemenin izni (TTK 412)

     II – Gündem (TTK 413)

     III – Çağrının şekli

     1. Genel olarak  (TTK 414)

     2. Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri (TTK 415)

     3. Çağrısız genel kurul (TTK 416)

     E) Toplantının yapılması

     I – Hazır bulunanlar listesi (TTK 417)

     II – Toplantı ve karar nisabı (TTK 418)

     III – Toplantı başkanlığı ve iç yönerge  (TTK 419)

     IV – Toplantının ertelenmesi (TTK 420)

     V – Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları (TTK 421)

     VI – Tutanak (TTK 422)

     VII – Kararların etkisi (TTK 423)

     VIII – Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar (TTK 424)

     F) Pay sahibinin kişisel hakları

     I – Genel kurula katılma

     1. İlke  (TTK 425)

     2. Şirkete karşı yetkili olma (TTK 426)

     3. Pay sahibinin temsili (TTK 427)

     a) Genel olarak

     b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci  (TTK 428)

     c) Tevdi eden temsilcisi (TTK 429)

     d) Bildirge (TTK 430)

     e) Bildirim (TTK 431)

     4. Birden çok hak sahibi (TTK 432)

     II – Yetkisiz katılma (TTK 433)

     III – Oy hakkı

     1. İlke (TTK 434)

     2. Oy hakkının doğumu (TTK 435)

     3. Oydan yoksunluk (TTK 436)

     IV – Bilgi alma ve inceleme hakkı (TTK 437)

     V – Özel denetim isteme hakkı

     1. Genel kurulun kabulü (TTK 438)

     2. Genel kurulun reddi (TTK 439)

     3. Atama (TTK 440)

     4. Görev (TTK 441)

     5. Rapor (TTK 442)

     6. İşleme konulma ve açıklama (TTK 443)

     7. Giderler (TTK 444)

     G) Genel kurul kararlarının iptali

     I – İptal sebepleri (TTK 445)

     II – İptal davası açabilecek kişiler (TTK 446)

     H) Butlan

     I) Çeşitli hükümler (TTK 447)

     I – İlan, teminat ve kanun yolu (TTK 448)

     II – Kararın yürütülmesinin geri bırakılması (TTK 449)

     III – Kararın etkisi (TTK 450)

     IV – Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu (TTK 451)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

BİRİNCİ AYIRIM
Genel Olarak

     A) İlke (TTK 452)

     B) Usul

     I – Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı  (TTK 453)

     II – İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu (TTK 454)

     III – Tescil (TTK 455)

İKİNCİ AYIRIM
Özel Değişiklikler

     A) Sermayenin artırılması

     I – Ortak hükümler

     1. Genel olarak (TTK 456)

     2. Yönetim kurulunun beyanı (TTK 457)

     3. Denetleme raporu (TTK 458-Mülga)

     II – Sermaye taahhüdü yoluyla artırım

     1. Esas sermaye sisteminde (TTK 459)

     2. Kayıtlı sermaye sisteminde (TTK 460)

     3. Rüçhan hakkı (TTK 461)

     III – İç kaynaklardan sermaye artırımı (TTK 462)

     IV – Şarta bağlı sermaye artırımı

     1. İlke (TTK 463)

     2. Sınırlar (TTK 464)

     3. Esas sözleşmedeki dayanak (TTK 465)

     4. Pay sahiplerinin korunması (TTK 466)

     5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması (TTK 467)

     6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi

     a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü (TTK 468)

     b) Uygunluğun doğrulanması (TTK 469-Mülga)

     c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi (TTK 470)

     d) Ticaret siciline tescil (TTK 471)

     7. Esas sözleşmeden çıkarma (TTK 472)

     B) Esas sermayenin azaltılması

     I – Karar  (TTK 473)

     II – Alacaklılara çağrı (TTK 474)

     III – Kararların yerine getirilmesi (TTK 475)

ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu

BİRİNCİ AYIRIM
Pay

     A) Genel hükümler

     I – Asgari itibari değer (TTK 476)

     II – Payların bölünememesi (TTK 477)

     B) İmtiyazlı paylar

     I – Tanım (TTK 478)

     II – Oyda imtiyazlı paylar  (TTK 479)

İKİNCİ AYIRIM
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları

     A) İlke (TTK 480)

     B) Ödemeye çağrı (TTK 481)

     C) Temerrüt

     I – Sonuçları (TTK 482)

     II – Iskat usulü (TTK 483)

YEDİNCİ BÖLÜM
Menkul Kıymetler

BİRİNCİ AYIRIM
Pay senetleri

     A) Ortak Hükümler

     I – Türler

     1. Şartlar  (TTK 484)

     2. Dönüştürme  (TTK 485)

     II – Pay senedi bastırılması (TTK 486)

     III – Pay senetlerinin şekli (TTK 487)

     IV – Yıpranmış pay senetleri (TTK 488)

     B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri (TTK 489)

     C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke (TTK 490)

     D) Devrin sınırlandırılması

     I – Kanuni sınırlama (TTK 491)

     II – Esas sözleşmeyle sınırlama

     1. İlkeler  (TTK 492)

     2. Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar

     a) Red sebepleri (TTK 493)

     b) Hükümleri (TTK 494)

     3. Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar

     a) Red sebepleri (TTK 495)

     b) Bildirme yükümü (TTK 496)

     c) Hakların geçişi (TTK 497)

     d) Red süresi (TTK 498)

     III – Pay defteri

     1. Kayıt (TTK 499)

     2. Kaydın silinmesi (TTK 500)

     3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar (TTK 501)

İKİNCİ AYIRIM
İntifa Senetleri

     A) Çıkarılması (TTK 502)

     B) Hükümleri (TTK 503)

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler

     A) Genel kurul kararıyla (TTK 504)

     B) Yönetim kurulu kararıyla (TTK 505)

     C) Sınır (TTK 506)

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kar, Kazanç ve Tasfiye Payı

      A) Kar ve tasfiye payı hakkı

     I – Genel olarak (TTK 507)

     II – Hesaplama biçimi (TTK 508)

     B) Kar payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı

     I – Kar payı (TTK 509)

     II – Hazırlık dönemi faizi (TTK 510)

     III – Kazanç payları (TTK 511)

     C) Geri alma hakkı

     I – Kötüniyet halinde (TTK 512)

     II – Şirketin iflası halinde (TTK 513)

DOKUZUNCU BÖLÜM
Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler

      A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu

     I – Hazırlama yükümü (TTK 514)

     II – Dürüst resim ilkesi (TTK 515)

     III – Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (TTK 516)

     B) Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu

     I – Uygulanacak muhasebe standartları (TTK 517)

     II – Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (TTK 518)

     C) Yedek akçeler

     I – Kanuni yedek akçe

     1. Genel kanuni yedek akçe (TTK 519)

     2. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe ve yeniden değerleme fonları (TTK 520)

     II – Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe

     1. Genel olarak  (TTK 521)

     2. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi (TTK 522)

     III – Kar payı ile yedek akçeler arasında ilgi (TTK 523)

     D) Çeşitli hükümler

     I – İlan (TTK 524-Mülga)

     II – Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri (TTK 525-Mülga)

     III – Özet finansal tabloları  (TTK 526-Mülga)

     IV – Sır saklama yükümü  (TTK 527)

     E) Özel hükümler (TTK 528)

ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye

     A) Sona erme

     I – Sona erme sebepleri

     1. Genel olarak (TTK 529)

     2. Özel haller

     a) Organların eksikliği (TTK 530)

     b) Haklı sebeplerle fesih (TTK 531)

     II – Hükümleri

     1. Tescil ve ilan (TTK 532)

    2. Sonuçlar (TTK 533)

     III – İflas halinde tasfiye (TTK 534)

     IV – Şirket organlarının durumu (TTK 535)

     B) Tasfiye

     I – Tasfiye memurları

     1. Atama (TTK 536)

     2. Görevden alma (TTK 537)

     3. Aktifleri satma yetkisi (TTK 538)

     4. Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi (TTK 539)

     II – Tasfiye işleri

     1. İlk envanter ve bilanço (TTK 540)

     2. Alacaklıların çağrılması ve korunması (TTK 541)

     3. Diğer tasfiye işleri (TTK 542)

     4. Tasfiye sonucu dağıtma (TTK 543)

     5. Defterlerin saklanması (TTK 544)

     III – Şirket unvanının sicilden silinmesi (TTK 545)

     IV – Uygulanacak diğer hükümler (TTK 546)

     C) Ek tasfiye (TTK 547)

     D) Tasfiyeden dönülmesi (TTK 548)

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Hukuki Sorumluluk

     A) Sorumluluk halleri

     I – Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması (TTK 549)

     II – Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi (TTK 550)

     III – Değer biçilmesinde yolsuzluk (TTK 551)

     IV – Halktan para toplamak (TTK 552)

     V – Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu (TTK 553)

     VI – Denetçinin sorumluluğu (TTK 554)

     B) Şirketin zararı

     I – Genel olarak (TTK 555)

     II – İflas halinde (TTK 556)

     III – Teselsül ve başvuru (TTK 557)

     IV – İbra

     1. İbranın etkisi (TTK 558)

     2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra (TTK 559)

     V – Zamanaşımı (TTK 560)

     VI – Yetkili mahkeme (TTK 561)

ONİKİNCİ BÖLÜM
Cezai Sorumluluk

     A) Suçlar ve cezalar  (TTK 562)

     B) Soruşturma ve kovuşturma usulü (TTK 563-Mülga)

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.