Genel

Defteri Kebir

Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.
Defteri kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:

 • Tarih,
 • Yevmiye defteri madde sıra numarası,
 • Tutar,
 • Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri.
Defteri kebirin ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur; vergi kanunlarına uygun olmak şartıyla müteharrik yapraklı defterler de kullanılabilir.

Defteri Kebirin Tutulma Usulü

 • Defteri kebir Türkçe tutulur. Kayıtlarda Türk para birimi kullanılır.
 • Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defteri kebirde , başka dilden kayıt da yapılabilir.
 • Kayıtlarda kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde, bunların anlamları duraksamaya yer bırakmayacak kesinlikte ve tekdüze olur.
 • Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır.
 • Defterlerde kayıtlar arasında boşluk bırakılamaz ve satır atlanamaz.
 • Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
 • Kayıt edilecek işlemlerin, işin hacmine ve gereğine uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Kayıtlar on günden fazla geciktirilemez.
 • Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafınıtaşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten işletmelerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar dahi defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilemez.
 • Defteri kebir maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir.
 • Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır.
 • Kayıtlardaki hatalara ilişkin çizimler; saklayıcı, örtücü ve karartıcı değil düzeltici ve gerçeği yansıtıcı olur. Eski kayıtlar karalanamaz, kapatılamaz, herhangi bir madde veya araçla silinemez, görülecek, okunacak, ne olduğu bilinecek tarzda temiz bir biçimde çizilir.

Defteri Kebirin Açılış Onayı

 • Fiziki ortamda tutulan defteri kebirin açılış onayı kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce yaptırılır.
 • Defteri kebirin açılış onayının her hesap dönemi için yapılması zorunludur. Defteri kebirin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayı, defterin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar yaptırılır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse,  açılış onayının yaptırılabileceği son tarih: 31.12.2012 
 • Defteri kebirin açılış onayı noter tarafından yapılır. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili esnasında defteri kebirin açılış onayı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da yapılabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. 2013 yılına dair defteri kebirin en geç 31.12.2012 tarihine kadar yaptırılacak açılış onayında noterlerce ticaret sicil tasdiknamesi aranmayacaktır
 • Defteri kebirin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olunması durumunda, yeni defteri kebir kullanılmaya başlanmadan önce açılış onayı yaptırılmalıdır.
Noterler ile ticaret sicil müdürlüklerinin yapacağı açılış onayı defterin ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki bilgileri içerir:
 • Defter sahibinin; gerçek kişilerde adı soyadı, tüzel kişilerde unvanı,
 • Defter sahibinin iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi),
 • İşletmenin merkezi,
 • MERSİS numarası,
 • Şirketin faaliyet konusu,
 • Tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,
 • Defterin türü,
 • Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,
 • Defterin kullanılacağı hesap dönemi,
 • Onay tarihi,
 • Onayı yapan makamın resmi mühür ve imzası.

Defteri kebir kapanış onayına tabi değildir. 

Defteri Kebir Onay Yenileme

 • Yeterli yaprakları bulunan defteri kebir, yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. Özel hesap dönemi öngörülmemişse,  onay yenilemenin yaptırılabileceği son tarih: 31.01.2013
 • Onay yenilemede defterlerin türü değiştirilemez.

Defteri Kebir Saklanma Zorunluluğu
Defteri kebir ve bu defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler sınıflandırılmış bir şekilde on yıl saklanmak zorundadır. On yıllık saklama süresi, defteri kebire son kaydın yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar.
Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, defteri kebire yapılan kayıtların dayandığı belgeler, okunur hale getirildiklerinde içerik olarak örtüşmeleri, saklama süresi boyunca her an ulaşılabilmeleri ve uygun bir süre içerisinde okunabilir hale getirilebilmeleri şartıyla görüntü veya veri taşıyıcılarda da saklanabilir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.