Yargı Kararları

İhtiyati Haciz – Yakıt Alacağı – Yabancı Bayraklı Gemi – Türkiye'de Demirli Gemi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı
Esas No:2012/18434, Karar No:2013/644, T:14.01.2013

  • İhtiyati Haciz
  • Yakıt Alacağı
  • Yabancı Bayraklı Gemi
  • Türkiye’de (İstanbul’da) Demirli Gemi
  • Montrö Sözleşmesi
  • Zararsız Geçiş Yapan Gemi

Özet:

  • Türkiye’de(İstanbul’da) demirli gemi hakkında mahkemenin ihtiyati haciz kararı verme yetkisi bulunmaktadır.

İlgili Maddeler: TTK 1352 ve TTK 1355
DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 52. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 10/09/2012 tarih ve 2012/88 D.İş -2012/87 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.G. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
İhtiyati haciz talep eden vekili, müvekkilince  “V…” isimli geminin kiracısına 48.083,18 USD tutarında yakıt tedarik edilmesine rağmen bedelinin alınamadığını, 6102 sayılı Kanun’un 1352/1. maddesinde yakıt alacaklarının deniz alacağı olarak nitelendirildiğini, geminin yabancı bayraklı olması sebebiyle Türk karasularından çıkması halinde alacaklarının tahsilinin imkansızlaşacağını ileri sürerek “V…” isimli gemi üzerinde ihtiyati haciz tatbikine ve geminin seferden men edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece,  iddia ve tüm dosya kapsamına göre, her ne kadar 6102 sayılı TTK’nun 1352. maddesinde yakıt alacağı deniz alacakları arasında sayılmakta ise de, aynı kanunun 1355. maddesinde yabancı bayraklı gemilerde ihtiyati haciz kararının sadece “geminin demir attığı, şamandraya ve tonoza bağlandığı, yanaştığı yada kızağa alındığı yer mahkemesi tarafından” verilebileceğinin düzenlendiği,  ihtiyaten haczi talep edilen geminin yabancı bayraklı ve  Möntrö Sözleşmesi gereğince transit, zararsız geçiş yapan bir gemi olduğu, Geminin Türk Limanları ile bir hukuki ilişkisi olduğu dosyada ispatlanamadığı, dolayısıyla Möntrö Sözleşmesinin ön gördüğü anlamda zararsız geçiş yapan gemiler hakkında herhangi bir mahkemenin yargı yetkisine haiz olmadığı gerekçesiyle yetkisizlik nedeniyle dilekçenin reddine karar verilmiştir.
Kararı, ihtiyati haciz talep eden vekili temyiz etmiştir.
KARAR: İstem ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkin olup her ne kadar ihtiyati hacze konu edilen gemi yabancı bayraklı ise de, talep dilekçesi içeriği ve dosya içinde mevcut Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 07.09.2012 tarihli yazısından da anlaşılacağı üzere İstanbul’da demirli bulunmaktadır. Bu durumda 6102 sayılı TTK’nun 1355’inci maddesi uyarınca mahkemenin ihtiyati haciz kararı vermeye yetkili olduğu nazara alınıp neticesine göre karar vermek gerekirken, yerinde bulunmayan yazılı gerekçe ile yetkisizlik kararı verilmesi doğru olmamış, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.