KISALTMALAR

Çalışmada kullanılan kısaltmaların açılmış şekilleri aşağıdadır.
6762 sayılı Kanun: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
AB: Avrupa Birliği
AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu
Alm POK: Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu
Alm. TK: Alman Ticaret Kanunu
ASOK: Karayollarıyla Arizi Otobüs Hizmetleri Yoluyla Yolcu Taşımacılığına İlişkin Uluslararası Sözleşme/Agreement on the International Occasional Carriage of Passengers by Road by Means Accosional Coach and Bus Services
AT: Avrupa Topluluğu
ATRG: Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi
BEHG: Bundesgesetz über die Börsenund Effektenhandel) BIMCO: Baltık Uluslararası Denizcilik Konferansı/Baltic International Maritime Conference
Cadbury Raporu: Cadbury Report (The Cadbury Committee Report: Financial Aspects of Corporate Govenance)
CBA: Cenevre Birlik Anlaşması
ÇekK: Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun
CMI: Milletlerarası Denizcilik Komitesi/Comité Maritime International
CMR: Karayollarında Eşya Taşınmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşme/Convention on the Contract for the International Carriage of Good by Road
CoğİşKHK: Çoğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme/Convention relative aux transports internatinaux ferroviaries
EndTasKHK: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; FaizK: Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun;
FE: Avrupa Forumu/Forum Europaeum; FR.TK: Fransız Ticaret Kanunu; FSEK: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
GRuR Int: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GmbH G Co. KG: Limited Şirket ve Ortağı Komandit Şirket
IASB: Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu/International Accounting Standarts Committee
IFRS: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Birliği/International Financial Reporting Standarts Association
IFRIC: Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi
International Financial Reporting Standarts Interpretation Comittee
IFRSB: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu/International Financial Reporting Standarts Board
Interbus Sözleşmesi: Otobüsle Arizi Yolcu Taşımacılığına İlişkin Uluslararası Sözleşme/Agreement on the International Occasional Carriage of Passengers by Coach and Bus
İBirK.: İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanun
İsv. BK: İsviçre Borçlar Kanunu
İsv. TK: İsviçre Ticaret Kanunu; KoopK: Kooperatifler Kanunu
KVK: Kurumlar Vergisi Kanunu
MarkKHK: Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
NAFTA: North American Free Trade Agreement
PatKHK: Patentlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; RKK: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
SLIM-Team: İç Pazar mevzuatının basitleştirilmesi –çalışma takımı/Simpler Legislation for Internal Market-Team
SerPK: Sermaye Piyasası Kanunu; SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
TK: Ticaret Kanunu
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; TSTüz: Ticaret Sicili Tüzüğü
TTK: Türk Ticaret Kanunu
US-GAAP: United States Generally Accepted Accepted Accounting Principles
VUK: Vergi Usul Kanunu
ZGR: Zeitschrift für unternekmens-und Gesellsckaftsreckt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.