Haber

Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantısı Yol Haritası

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından Şubat 2013’de yayınlanan ”Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantısı Yol Haritası” adlı çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz. İÇİNDEKİLER ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI…3 A. GENEL KURUL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER:..3 1. GENEL KURUL TOPLANTI ÇEŞİTLERİ…3 2. GENEL KURULUN YAPILACAĞI YERNİN ve ZAMANININ BELİRLENMESİ…3 3. GENEL KURUL GÜNDEMİNİN VE YÖNETİM KURUL KARARININ …

Continue Reading
Haber

Anonim Şirket Genel Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları

Anonim şirket genel kurul toplantı ve karar nisapları temel olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik‘te düzenlenmiştir. Bu çerçevede anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında sağlaması gereken toplantı ve karar nisapları şu şekildedir; ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU TOPLANTI …

Continue Reading
Haber

Genel Kurul İç Yönerge Örneği

Anonim şirket genel kurulu iç yönergesinin örneğine Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik‘in EK-5’inde yer verilmiş olup, söz konusu Genel Kurul İç Yönerge örneği şu şekildedir. İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ  ………… Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM …

Continue Reading
Haber

Anonim Şirket Genel Kurulunun Devredemeyeceği Görev ve Yetkiler

Anonim şirket genel kurulunun başka bir organ (örneğin yönetim kurulu) veya kişiye devredemeyeceği görev ve yetkileri, TTK m. 408 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 30 uyarınca şu şekildedir; Esas sözleşmenin değiştirilmesi. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim …

Continue Reading
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 29 Ağustos 2012 – 28396 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya imkan tanıyan elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine …

Continue Reading
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 29 Ağustos 2012 – 28396 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, çoğunluğa sahip olmayan pay sahiplerinin, şirketin yönetim kuruluna üye seçtirebilmelerine imkan sağlayacak birikimli oy kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, halka açık olmayan anonim şirketlerin genel …

Continue Reading