6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 551

III – Değer biçilmesinde yolsuzluk MADDE 551– (1) Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde  emsaline  oranla   yüksek  fiyat   biçenler,  işletme  ve  aynın   niteliğini  veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan sorumludur.

Continue Reading