Haber

6728 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, mezkur Kanunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapan 66 ila 73. maddeleri yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 6728 sayılı Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz. 6728 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler …

Continue Reading
Haber

Ticari Defterlerin 2013 Yılına Ait Açılış Onaylarında Ticaret Sicili Tasdiknamesi Aranmayacak

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü Konu: Ticaret Sicili Tasdiknamesi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinde, “Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış …

Continue Reading
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 562

A) Suçlar ve cezalar (Değişik: 26/6/2012-6335/30 md.) [1]  MADDE 562– (1) Bu Kanunun; a) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci veya üçüncü cümlesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyenler, b) 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar, c) 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar, d) 65 inci maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar, e) 66 ncı …

Continue Reading