Yargı Kararları

eTTK 644'deki Sebepsiz Zenginleşme Davasının Kambiyo Hukukuna Özgü Bir Dava Çeşidi Olması – İspat Yükü

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2008/8894, Karar No:2010/83, Tarih:11.01.2010 Sebepsiz Zenginleşme Davası İspat Yükü İleri Keşide Tarihli Çek         Özet: TTK.’nun 644. maddesinde düzenlenmiş bulunan sebepsiz zenginleşme davası kambiyo hukukuna özgü bir dava çeşidi olup, BK.’nun sebepsiz zenginleşme davasından tamamen farklı kurallara tabidir. TTK.’nun 644’e göre açılan davalarda ispat yükü sebepsiz olarak …

Continue Reading
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 732

B) Sebepsiz zenginleşme MADDE 732– (1) Zamanaşımı sebebiyle veya poliçeden doğan hakların korunması için gerekli olan işlemlerin yapılmasının ihmal edilmiş olması dolayısıyla, düzenleyenin veya kabul edenin poliçeden doğan yükümlülükleri düşmüş bile olsa, bunlar poliçenin hamiline karşı, onun zararına zenginleşmiş olabilecekleri kadar borçlu kalırlar. (2) Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem, muhataba, yerleşim yerli bir poliçeyi ödeyecek olan …

Continue Reading