6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 937

II- Taşınmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar MADDE 937– (1) Bu Kanunda, İcra ve İflas Kanununun taşınmazlara ilişkin hükümlerine tabi olacağı açıkça bildirilen gemiler hakkında 936 ncı madde hükmü uygulanmaz. (2) Türk Medenî Kanununun 429 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile 444 üncü, 523 üncü ve 635 inci maddelerinin uygulanmasında, “taşınmaz” terimine yapı …

Continue Reading