6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

KVK Özelge – 04.08.2020 : Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında üç dönem faaliyette bulunma zorunluluğu bulunup bulunmadığı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

04.08.2020

Sayı         : 62030549-120[mük121-2018/275]-E.567857

Konu      : Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında üç dönem faaliyette bulunma zorunluluğu bulunup bulunmadığı

İlgi          :

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin … tarihi itibarıyla faaliyette bulunan … vergi kimlik numaralı … A.Ş’nin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddeleri uyarınca … tarihinde tam bölünmesi sonucunda kurulduğu, … tarihinde ise … vergi kimlik numaralı …A.Ş. ile bütün halinde devrolunmak suretiyle birleşildiği,

Kurumlar Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde … takvim yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi ile … kıst dönem beyannamesinin münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verildiği belirtilerek,

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından faydalanabilmeniz için indirimden faydalanılacak yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda faaliyette bulunma şartının bulunup bulunmadığı,

Bu şartın bulunması halinde, … tarihinden itibaren faaliyette bulunan … A.Ş’nin tam bölünmesi sonucu kurulduğunuz dikkate alındığında, anılan şirketin faaliyette bulunduğu sürelerin şirketiniz faaliyet süresi olarak kabulünün mümkün olup olmadığı, diğer şartların da sağlanması kaydı ile söz konusu vergi indiriminden faydalanıp faydalanılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Devir, bölünme ve hisse değişimi” başlıklı 19 uncu maddesinde,

“(1)Bu Kanunun uygulanmasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir.

 a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye ‘de bulunması.

 b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.

(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.

(3) Aşağıdaki işlemler bölünme veya hisse değişimi hükmündedir:

a) Tam bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi, bu Kanunun uygulanmasında tam bölünme hükmündedir.

…”

 hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme” başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin iki numaralı alt bendinde ise,

 “2)Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.

hükmüne yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde,

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon (305 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.200.000 TL ) Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.)Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.

… şarttır.

hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 301 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması” başlıklı bölümde konu ile ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında yapılan tam bölünme durumunda, bölünen kurumun ve bu şirketin varlıklarını devralan kurumun/kurumların ayrı ayrı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan şartları sağlaması kaydıyla, varlıkları devralan kurumun/kurumların söz konusu vergi indiriminden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan … kayıtlarında yapılan tetkikler neticesinde,…A.Ş.’nin … tarihi itibarıyla faaliyetine başladığı … tarihinde re’sen terk olduğu, … A.Ş.’nin tam bölünmesi sonucunda kurulan şirketinizin … tarihinde faaliyete başladığı ve … tarihinde … A.Ş. ile devrolunmak suretiyle birleştiği anlaşılmıştır.

Bu hükümler ve açıklamalara göre, … A.Ş.’nin tam bölünmesi sonucunda kurulan şirketinizin … ve izleyen diğer hesap dönemlerine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde söz konusu indirimden faydalanabilmesi için, … A.Ş.’nin ve şirketinizin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 maddesinde geçen şartları sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda, … A.Ş.’nin … tarihi itibarıyla mükellefiyet kayıtlarının re’sen terkin ettirilmiş olduğu dikkate alındığında ilgili dönemlere ilişkin vergi beyannamelerinin verilmesi ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödenmiş olması şartı yerine getirilmediğinden, şirketinizin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenen indirimden … … ve … hesap dönemlerine ilişkin olarak yararlanması mümkün değildir. Bilgi edinilmesini rica ederim.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.