6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

KVK Özelge – 10.02.2020 : 5746 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanılmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

10.02.2020

Sayı         : 38418978-125[10-17/5]-59323      

Konu      : 5746 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanılmayacağı

İlgi          :

İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

– Şirketinizin “…” başlıklı projesinin … tarihinde TÜBİTAK tarafından proje destek karar yazısı çerçevesinde destek kapsamına alındığı,

– Aynı projenin … tarihinde …tarafından da uygun görüldüğü ve Ar-Ge/yazılım faaliyetinin Teknokentte yürütülmeye başlandığı,

– Şirketinizin Ar-Ge/yazılım faaliyeti dışında da faaliyetlerinin bulunduğu

belirtilmiş olup, Ar-Ge/yazılım faaliyetlerinizin tamamlanması sonucu ileride ortaya çıkacak ürünün satışından elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu veya 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanılması durumunda 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurumlar vergisi istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı, Ar-Ge/yazılım faaliyeti devam ederken bu faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamına alınıp alınmayacağı ile 6728 sayılı Kanunla ilgili olarak durumunuzda bir değişiklik olup olmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

4691 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde, “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.” hükmüne yer verilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı”‘ başlıklı bölümünde;

“Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayri maddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir…”

açıklamaları yer almaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, “Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi için 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar.” açıklamasına yer verilmiştir.

5746 sayılı Kanunun;

– 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Ar-Ge ve tasarım indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım harcamalarının tamamı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı; Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı yukarıdaki esaslar dâhilinde indirim konusu yapılabilir. Belirlenen kriterlere göre kanuni hadler içerisinde oranları ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.”

– 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, “Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri ile 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.”

hükümleri yer almaktadır.

Ar-Ge indirimi uygulamasına ilişkin 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 6728 sayılı Kanunun 57 nci maddesi hükmüyle 9/8/2016 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Yine 6728 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesiyle, 5746 sayılı Kanuna 3/A maddesi eklenmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

– Söz konusu projeniz için 5746 sayılı Kanunda yer alan destek ve teşviklerden yararlanmanız halinde, bu proje dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan destek ve teşviklerden yararlanmanız mümkün değildir. Aynı şekilde anılan proje için 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan istisnalardan yararlanmanız halinde, bu proje dolayısıyla 5746 sayılı Kanunda yer alan destek ve teşviklerden yararlanmanız mümkün değildir.

– Proje kapsamında teknoloji geliştirme bölgesinde geliştirilen ürünün, proje sonuçlanmadan satışından elde edilen kazançların, kurumlar vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, söz konusu işlemde muvazaalı bir durumun tespiti halinde gerekli cezai işlemlerin yapılacağı tabiidir.

– Şirketinizin Ar-Ge/yazılım faaliyeti dışında da faaliyetlerinin bulunup bulunmaması,  indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmanıza engel teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.