6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

KVK Özelge – 11.02.2020 : Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak vergi indirimi

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

11.02.2020

Sayı         : 62030549-120[Mük.121-2019/255]-E.159471      

Konu      : Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak vergi indirimi hk.

İlgi          :

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin … dönemi damga vergisi beyannamesinde, beyana konu edilmesi gereken sözleşme damga vergisinin sehven … dönemi damga vergisi beyannamesinde beyan edildiği ve bununla ilgili … dönemine ait damga vergisi düzeltme beyannamesinin … tarihinde pişmanlık talepli olarak verildiği ve yine damga vergisi beyannamesi ile ilgili … döneminde beyana tabi sözleşmenin bulunmadığı belirtilerek, aynı tarihte kanuni süresinden sonra damga vergisi ile ilgili düzeltme beyannamesinin verilerek ödenen damga vergisi tutarının (…-TL), … tarihinde beyan edilen pişmanlık talepli … dönemi damga vergisi beyannamesine mahsup edildiği ve gerekli düzeltmenin bağlı olduğunuz vergi dairesince yapıldığı belirterek, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121’inci maddesinde yer alan vergi indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121 inci maddesinde; “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir. 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması 

şarttır.

…” hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin, “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması” bölümünde ise;

“İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken gelir veya kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar gibi tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları gerekmektedir.

Öte yandan, kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması gerekmektedir.

…” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, kanuni süresi içerisinde verilen ve tahakkuk eden vergisi kanuni süresi içerisinde ödenen … dönemi damga vergisi beyannamesine ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla pişmanlık talepli olarak düzeltme beyannamesi verilmiş olması, bu beyanname üzerinden tahakkuk eden verginin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121 inci maddesinde yer alan % 5’lik vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.