6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Limited Şirket Hükümleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
LİMİTED ŞİRKET HÜKÜMLERİ

İKİNCİ KİTAP
ALTINCI KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım ve Kuruluş

A) Kavram (TTK 573)
B) Ortakların sayısı (TTK 574)
C) Şirket sözleşmesi
I – Şekil (TTK 575)
II – İçerik
1. Zorunlu kayıtlar (TTK 576)
2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler (TTK 577)
3. Ayni sermaye, ayni devralmalar ve özel menfaatler (TTK 578)
4. Emredici hükümler (TTK 579)
D) Sermaye
I – En az tutar (TTK 580)
II – Ayni sermaye (TTK 581)
III – Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri (TTK 582)
E) Esas sermaye payları (TTK 583)
F) İntifa senetleri (TTK 584)
G) Kuruluş
I – Kurulma anı (TTK 585)
II – Tescil
1. İstem (TTK 586)
2. Tescil ve ilan (TTK 587)
III – Tüzel kişilik (TTK 588)

İKİNCİ BÖLÜM

Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi

A) Genel olarak (TTK 589)
B) Özel değişiklikler
I – Esas sermayenin artırılması
1. İlke (TTK 590)
2. Rüçhan hakkı (TTK 591)
II – Esas sermayenin azaltılması (TTK 592)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortakların Hak ve Borçları

A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması
I – Genel olarak (TTK 593)
II – Pay defteri (TTK 594)
III – Esas sermaye payının geçişi hâlleri
1. Devir (TTK 595)
2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra (TTK 596)
3. Gerçek değerin belirlenmesi (TTK 597)
4. Tescil (TTK 598)
IV – Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar
1. Paylı mülkiyet (TTK 599)
2. İntifa ve rehin hakkı (TTK 600)
B) Geri verme yasağı (TTK 601)
C) Ortakların sorumluluğu (TTK 602)
D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri
I – Ek ödeme yükümlülüğü
1. Kural (TTK 603)
2. Yükümlülüğün sürmesi (TTK 604)
3. Geri ödeme (TTK 605)
II – Yan edim yükümlülüğü (TTK 606)
III – Sonradan öngörülme (TTK 607)
E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler
I – Kâr payı ve yedek akçeler (TTK 608)
II – Faiz yasağı ve hazırlık dönemi faizi (TTK 609)
III – Finansal tablolar ve yedek akçeler (TTK 610)
IV – Haksız alınan kâr paylarının geri verilmesi (TTK 611)
F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı (TTK 612)
G) Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı (TTK 613)
H) Bilgi alma ve inceleme hakkı (TTK 614)
I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler (TTK 615-Mülga)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin Organları

A) Genel kurul
I – Yetkiler (TTK 616)
II – Genel kurulun toplanması
1. Çağrı (TTK 617)
2. Oy hakkı ve hesaplanması (TTK 618)
3. Oy hakkından yoksunluk (TTK 619)
III – Karar alma
1. Olağan karar alma (TTK 620)
2. Önemli kararlar (TTK 621)
IV- Genel kurul kararlarının butlanı ve iptali (TTK 622)
B) Yönetim ve temsil
I – Müdürler
1. Genel olarak (TTK 623)
2. Müdürlerin birden fazla olmaları (TTK 624)
II – Görevler, yetkiler ve yükümlülükler
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler (TTK 625)
2. Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı (TTK 626)
3. Eşit işlem (TTK 627)
III – Müdürlerin yerleşim yeri (TTK 628-Mülga)
IV – Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması (TTK 629)
V – Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması (TTK 630)
VI – Ticari mümessiller ve ticari vekiller (TTK 631)
VII – Haksız fiil sorumluluğu (TTK 632)
C) Sermaye kaybı ve borca batıklık
I – Bildirim yükümlülüğü (TTK 633)
II – İflasın bildirilmesi veya ertelenmesi (TTK 634)
D) Denetçi (TTK 635)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sona Erme ve Ayrılma

A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları (TTK 636)
B) Tescil ve ilan (TTK 637)
C) Çıkma ve çıkarılma
I – Genel olarak (TTK 638)
II – Çıkmaya katılma (TTK 639)
III – Çıkarma (TTK 640)
IV – Ayrılma akçesi
1. İstem ve tutar (TTK 641)
2. Ödeme (TTK 642)
D) Tasfiye (TTK 643)
E) Uygulanacak hükümler (TTK 644) 
 

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.