6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu (2. Tıpkı Bası) – Levent Yaralı

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu (2. Tıpkı Baskı) – Levent YARALI
Yaklaşım Yayıncılık – Nisan 2011 – 832 Sayfa

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
Okuyucunun karşısına ilk defa Ağustos 2010’da çıkan “Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu” adlı çalışmanın ilk baskısının yedi ay içerisinde tükenmesi üzerine söz konusu çalışmanın ikinci baskısının yapılması gereği doğdu.
Kitabın ilk baskısına yönelik olarak kaleme aldığı “Kitap İncelemesi”nde([1]) eleştiri ve takdirlerini ileten saygıdeğer hocam  Prof. Dr. Selahattin TUNCER’e, takdir ve teşviklerinden ötürü saygıdeğer hocam Prof. Dr. Şükrü KIZILOT’a, Referans Gazetesi’ndeki köşesinde çalışmayı ele alan([2]) saygıdeğer hocam Dr. Veysi SEVİĞ’e, kitaba yönelik ilgi ve teşviklerinden ötürü saygıdeğer hocalarım Yrd. Doç. Dr. A.Bumin DOĞRUSÖZ ve Yrd. Doç. Dr. İrfan BARLASS’a şükranlarımı sunarım.
Kitabın ilk baskısından sonraki süreçte çalışmaya yönelik ilgi, eleştiri ve takdirlerinden ötürü saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU, Prof. Dr. İsmail KAYAR, Prof. Dr. İsmail KIRCA, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU, Prof. Dr. Kâmil MUTLUER, Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL, Prof. Dr. Hasan PULAŞLI, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP, Prof. Dr. Ömer TEOMAN, Prof. Dr. Veliye YANLI, Doç. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN, Doç. Dr. Gül OKUTAN NILSSON, Doç. Dr. Erol ULUSOY,  Yrd. Doç. Dr. Ali PASLI, Yrd. Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN, Araş. Gör. Gülşen GEDİK, Araş. Gör. A.Selçuk ÖZGENÇ’e ve değerli meslektaşlarım Hâkim Tuncay ÇELİK, Hâkim Hasan ERDEM, Hâkim Hasan HACIGÜL, Av. Mehmet Feridun İZGİ, Av. Akın Gencer ŞENTÜRK’e ve Dr. Gökhan GÜRLER’e teşekkür ederim.
“İlk” çalışmanın gördüğü ilgi ve takdir, yeni çalışmalar açısından eşi bulunmaz bir teşvik kaynağı oldu. Bu nedenle, kitaba ilgi gösteren herkese ayrıca teşekkür ederim.
Kitabın ilk baskısının güncelliğini koruması ve hâlen vatanî hizmetimi Trabzon’da ifa etmem sebebiyle, ikinci baskıyı tıpkı basım olarak sayın okuyucuya sunuyoruz.
Çalışmaya yönelik değerli görüş, eleştiri ve yorumlarınızı leventyarali@gmail.com e-posta adresine iletmenizi rica ederim.
Levent YARALI, LL.M.
Boztepe/Trabzon, 05.04.2011


[1] Bkz. Yaklaşım, Şubat 2011, Sayı: 218.
[2] Bkz. Referans Gazetesi, 18.09.2010.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KİTAP HAKKINDA YAZILANLAR
1 – Prof. Dr. Arslan KAYA’nın ÖNSÖZ’ü
2 – Prof. Dr. Selahattin TUNCER’in Kitap İncelemesi
LİMİTED ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINDAN MÜDÜRLERİN VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU(KİTAP İNCELEMESİ)
Yazar: Prof. Dr. Selahattin TUNCER
Yaklaşım / Şubat 2011 / Sayı: 218
I- GİRİŞ
Uzun süreden beri Yaklaşım Dergimizde mesleki kitaplar ve yayın­larla ilgili eleştiri ve değerlendirme yazıları yazamadım. Hâlbuki son yıllarda bu alanda ne kadar zengin ve renkli bir yayın bolluğu var. Herhalde güncel sorunların ağırlığı yüzünden olacak, bu tür kitaplara bir göz atma, karıştırma ve okuma fırsatı bulamıyoruz.
Yenilerde tanımış olduğum, Yüksek Lisansını tamamlamış ve daha öncede Avukat olmuş Levent YARALI’nın imzalayıp bana özel şekil­de sunduğu, yukarıda başlığı gösterilen eseri aylardan beri masamda durduğu halde, bu kalın ve güzel basılmış eseri hakkında bir inceleme ve değerlendirme yazısı yazmak bir türlü mümkün olamadı. Hâlbuki emek­li olmuş eski hocaların diğer bir görevi de genç kuşağın yetişmesi için onlara yardımcı olmak, onları bu alanda desteklemek ve çalışmaları­nı değerlendirerek onları yüreklendirmek olmalıdır.
Levent YARALI’nın kitabını incelemeye başladığım zaman gördüm ki, Kitabın başında onun tez danışma hocası ve aynı zamanda Jürinin baş­kanlığını yapmış olan İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Ticaret Hu­kuku Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Arslan KAYA’nın yazmış olduğu iki sayfa­lık Önsöz’de bu alanda yetkili bir otorite hem öğrencisini ve hem de onun bu çalışmasını mükemmel şekilde değerlendirme görevini yapmıştır. Bu güzel ve kapsamlı Önsöz sunum yazısından sonra benim bunlara ekleye­cek birşeyim var mı diye gerçekten düşündüm. Ben kendi görüş ve dü­şüncelerimi açıklamadan önce, bu Önsöz’den aşağıya bazı kısımlar aktarmak istiyorum. Bakınız Hocası bu tez için neler diyor.
II- PROF. DR. ARSLAN KAYA’NIN DEĞERLENDİRMELERİ
“Yukarıda ifade ettiğim üzere, çalışma öncelikle başta ticaret hukuku, vergi hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere birden çok disiplini içermekte ve sorunu tüm yönleriyle değerlendirmektedir. Belirttiğim üzere, konu hakkındaki sorunların doğru değerlendirilmesi de esasen bu şekilde olanaklıdır. Nitekim, bu özelliği sebebiyledir ki, Sayın YARALI tekçi değerlendirmelerin aksine eserinde mevcut sorunları daha farklı ve ayakları yere basar şekilde incelemiştir. Özellikle AATUHK md. 35 ve mükerrer md. 35 ile VUK md. 10 hükümleri, hem sıklıkla yapılan değişiklikler hem de maddi hukuk tekniği itibariyle metin sorunları sebebiyle izaha muhtaç durumdadır. İşte bu noktalarda, sorunun maddi hukuk değerlendirmesi önem arz etmektedir. Sayın YARALI bu noktada ticaret hukukuna vukufiyeti sebebiyle yetkin değerlendirmeler yapmıştır.
Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu sorununu inceleyen çalışmalara bakıldığında daha ziyade maliye, muhasebe ve işletme kökenli yazarların konu hakkında çalışma yaptığı görülmektedir. Bu çalışmalarda, ait oldukları disiplinin tabii bir sonucu olarak, soruna sadece bir tahsil sorunu olarak bakılmaktadır. Oysa, sorun sadece bir tahsil sorunu değildir. Zira, borç esasen sermaye şirketi de olan bir tüzel kişiliğin borcudur. Müdürlere ve özellikle ortaklara gidilebilmesinde konunun hukuki gerekçesinin ve gereklerinin oluşturulması, müracaat şartlarının belirlenmesi ve daha da önemlisi sermaye şirketi ve tüzel kişilik olgusuna rağmen müdürlere ve ortaklara gidilmesinin teorik izah ve gerekçelerinin oluşturulması ya da buna somut olay bağlamında imkan tanırken hukuki gerekçelerin sağlam ve yerinde olması önemlidir. İşte, tüm bu gerekler ancak bir hukukçunun değerlendirmesi ile mümkündür; konunun maliye, muhasebe ve işletme boyutu ancak burada yardımcı bir unsur veya sonucu aydınlatmada bir destektir.
Eserdeki önemli bir özellik de yoğun bir bilgi ve emek ürünü olmasında gözükmektedir. Sayın YARALI, malzemeyi hem tam toplamış, toplayıcılıkla kalmamış ayrıca topladığı malzemeyi işlemiş, değerlendirmiştir… Son tahlilde YARALI bu konudaki önemli çalışmaların, kararların, görüşlerin çoğuna ulaşmış, aynı zamanda da bunları değerlendirmeye tabi tutmuş, kendi öznel ve özel sonuçlarını ortaya koyabilmiştir.”
Görülüyor ki, Hocamız bu konuda hukuki görüşün ağırlığını ve önemini açık şekilde vurgulamıştır. Bu yüzden soruna güçlü bir hu­kukçunun eğilmesinin ve görüş bildirmesinin yararlarını açık şekilde ortaya koymuştur.
Ben Hocamızın görüşlerine aynen katılıyorum ve bu hizmetinden dolayı kendisine takdir ve tebrik­lerimi sunmak isterim.
Ben de uygulamadan gelen bir Hoca ve mesleği gereği konuya yaban­cı olmayan okuyucu olarak eser hakkındaki değerlendirmelerime aşağıda yer vereceğiz.
III- ÇALIŞMANIN TÜRÜ
Av. Levent YARALI bilimsel çalışmayı seven ve bu işe gönül vermiş amatör bir araştırmacıdır. Mesleğini yaparken işinde çok dikkatli, titiz ve mükemmelcidir. Mesleği icabı hukuki sorunlarla uğraşırken kendisine ko­nu olarak “Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu”nu bilimsel araştırmaya bir başlangıç olarak seçmiş ve ilk basamak olarak Yüksek Lisans çalışmalarına başlamıştır. Bu iş için en uygun yer de ancak İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olabilirdi. O da bu seçimi yapmış ve Ticaret Hukuku Hocası Prof. Dr. Arslan KAYA’nın rahle-i tedrisinde çalışmaya başlamıştır. Sonunda tez hazırlanmış, beş üyeden oluşan yetkin bir Jüri huzurunda gerekli savunma yapılmış ve tez oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yüksek Lisans (master) payesi almış olan genç araştırmacı bununla yetinmeyerek, bu Tezini Jüri üyelerinin öneri ve tavsiyelerine göre geliştirmiş ve genişletmiş ve Yaklaşım Yayınları da bu çalışmayı en mükemmel şekilde yayımlamıştır.
A- USUL VE ŞEKLE AİT DEĞERLENDİRME
Bir bilimsel çalışmanın içeriği kadar baskısı, cildi, tertip ve tanzimi, gibi dış görünüş ve şekle ait hususlar da önemlidir. Değerli bir çalışma bu nitelikleri açısından yetersizse ve eserin albenisi yoksa okuyucu daha ilk karşılaşmada şoke olur ve kitaba bakmak bile istemez. Sunumun güzel olması yazarı için iyi bir puandır.
Hemen söylemeliyim ki, Avukat Levent YARALI’nın bu açıdan başarısı çok yüksektir. Bunda Yaklaşım Yayınları’nın da katkısı büyüktür. Ben kitabı çok beğendim ve sevdim. Gerçekten sonuç başarılı olmuştur.
B- KİTABIN DÜZENİ
Artık Türkiye’de de Batı standardında kitaplar basılıyor ve neş­riyat yapılıyor. İşte yazarın, bu ilk kitabı da tereddütsüz söyleyebi­lirim ki batı standardında bir yayın olmuştur. Bunda yazarın titizliği ve ince zevki gerçekten ağır basmıştır.
Usul ve şekle ait değerlendirme ile işe devam edecek olursak baş tarafa konulan ve benim “Başlarken” diyebileceğim kısımda bazı yenilikler dikkatimi çekti. Bunlar:
Önce Yazar bu çalışmasını, genç yaşında kaybettiği Annesinin aziz hatırasına ithaf etmiştir. Bu, sunuş çok duygusal ve yerinde bir jest olmuş.
Hocası Prof. Dr. Arslan KAYA’nın harika Önsöz’ü bence kitap ka­dar önemli bir sunum. Hoca öğrencisine tam not vermiştir.
Sonra Yazar’ın Teşekkür’ü. Şimdiye kadar hiç bir kitapta rastlamadığım tam beş sahifelik bir “Şükran borcu ödemesi”. Bunları düzgün bir sıraya koyarak kitaba emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Bu da Yazar’ın incelik ve kibarlığını gösteriyor.
Giriş kitabın ana hatları ile takdimi. Ben bu bölümden çok yararlandım. Giriş okuyucu ile kitabın tanışmasını çok kolaylaştırı­yor.
İki sahifeden oluşan Kısaltmalar deyim ve kavramları çözmede okuyucuya yardımcı oluyor.
İçindekiler kalın kitabı ustaca kavrayan başarılı bir anah­tar olmuş.
20 sahifelik zengin Bibliyografya kitabı hem süslemiş hem de zenginleştirmiş.
Bugün Batıda yayımlanan kitaplara Konu ve Kavram Dizini ile İsim Dizini şeklinde ilaveler yapıyorlar. Ben de bazı kitaplarımda bu anahtarları kullandım ve başarılı oldu.
Bu tür bir bilimsel eserce tezde yukarıda başlıklarını verdiğim dizinlere gerek var mı veya yok mu pek kestiremedim. Konu ve kavram dizini ile eserde geçen deyimlerin açıklamaları hangi sahifelerde ise bunlar alfabetik bir sıra içinde veriliyor, İsim Dizini ise adı geçen zevatın ad ve soyadlarına göre sıralanmasından oluşan bir fih­rist niteliğinde. Yazara bu konuda bir hatırlatma yapmak istedim. Karar ve takdir kendisine ait.
IV- KONU VE İÇERİĞE AİT DEĞERLENDİRMELER
Bir bilimsel çalışmanın değerlendirmesinde en önemli ve ağır basan yön o çalışmanın konusu, içeriği, konunun işlenmesi, dilin akıcılığı, sorunların ele alınıp tahliline ait hususlar olmaktadır.
832 sahifeden oluşan hacimli bir çalışmanın eleştiri ve değerlen­dirmesini kısa bir zamanda yapmanın zorluğunu okuyucularımın takdirine bırakıyorum. Diğer yandan mesleğim icabı bu konuya yakın bir hoca ol­mama rağmen konunun da tam içinde değilim. Bu nedenle fazla ayrıntıya inmeden not edebildiğim; hususları şöyle sıralamak isterim.
A- İNCELEMENİN PLÂNI
Bu araştırmanın inceleme plânı danışman hocanın da yardımı ile çok mükemmel şekilde dizayn edilmiştir. Buna göre konu iyi belirlenmiş ve çalışma bir girişten sonra dört ana bölüm halinde sıralanmış ve sonra da 250 örnekten oluşan Emsal Yargı Kararları ile desteklenmiş ve zengin bir bibliyografya ile bağlanmıştır. Bu inceleme yöntemi amaca uygun ve geniş kapsamlıdır.
B- ESERİN KONUSU VE BÖLÜMLERİ
Yüksek lisans tezleri, başlangıç olduğu için nispeten hafif ve kolay konular ele alınarak işlenir. Fakat yazarın mesleği avukat­lık olduğu ve işin içinde bulunduğu için olacak, konu olarak “Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu”nu seçmiş ve bu çetrefil konuyu işlemiştir. Bilindiği gibi uygulama­da limited şirketlerin ortak ve müdürleri ile kamu alacaklısı olan idare veya kuruluş arasında doğan anlaşmazlıklar, bu konudaki yasal düzenlemelerin sürekli olarak değişmesi yüzünden yerli yerine otu­ramamış ve bir prensip kararına varılamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden konu ile ilgili doktrin ve yargı kararları çok değişik ve farklı olduğundan Yazar bu güncel konuyu alıp çözmeye ça­lışmıştır.
Çalışma dört ayrı bölüm ile bunları tamamlayıcımahiyette olmak üzere uygulamaya ışık tutan 250 kadar emsal karardan oluşmaktadır.
Metin kısmı 271 sahifeden ibaret olup asıl kalınlık 540 sahifeye ulaşan emsal kararlardan kaynaklanmaktadır. Kitabın sonuna eklenen ve 20 sahifelik ayrıntılı bibliyografya esere ayrı bir zenginlik kazandırmış­tır. Bölümlere gelince:
Birinci Bölüm: Konunun özünü oluşturan Limited Şirketin hukuki açıdan yapısı, özelliklerine ait açıklamalar çalışmanın Birinci Bölümün­de yer almıştır. Burada inceleme, Ticaret Hukukunun müdür ve ortaklar hakkındaki temel düzenlemeleri üzerinde yoğunlaşmıştır.
İkinci Bölüm: Müdür ve ortakların sorumluluk kapsamına giren kamu alacağı kavramı, ikinci bölümün konusunu oluşturmuştur. Yazar ay­rıca bu bölümde vergi hukuku açısından özellik taşıyan vergi yükümlülü­ğü ve vergi sorumluluğu üzerinde ayrıca durmuştur.
Üçüncü Bölüm: Limited şirketin kamu borçlarından müdürlerin sorumluluğu konusuna ayrılmıştır. Yazar burada kanuni temsilci olarak, kamu borçlarından müdürlerin sorumluluğunu incelemiştir. Bu sorumluluğun esasları, sınırları ve koşulları üzerinde durulmuştur.
Dördüncü Bölüm: Konunun bir devamı olarak yazar, bu bölümde limited şirketin kamu borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu üzerinde durarak eseri tamamlamıştır. Ticaret hukukuna ve diğer ilgili mevzua­ta göre bu sorumluluğun niteliği, koşulları, sınırları ve sona ermesi ile ilgili sorunlar açıklanmıştır.
Bu çalışmanın en ilginç yanı yazarın gerekli inceleme, araştırma sonunda bulabildiği binlerce karar içinden seçmeler yaparak bunlardan 250 adedini 1) Müdürler, 2) Ortaklar, 3) Çıkma ve çıkarılma, 4) Muhte­lif, 5) Limited şirketin kamu borçlarından müdürlerin sorumluluğu, 6) Limited şirketin kamu borçlarından ortakların sorumluluğu, 7) Kamu alacağı başlıkları altında, Emsal Yargı Kararları şeklinde toplamasıdır. Bu kararlar bu tartışmalı konuda bir içtihadın gelişmesine de yardımcı olacaktır.
Bu çalışma gerçekten bilimsel açıdan takdir edilecek bir “başarı örneği”dir.
C- LİMİTED ŞİRKET UYGULAMASI TÜRKİYE’DE İSTİSMAR EDİLDİ
Anonim şirketin az ortaklı ve küçültülmüş modeli olan limited şir­ket (Almanca deyimle, Geselschaft mit beschraenkter Haftung -GmbH) Alman Ticaret hukukçuları tarafından yaratılmış ve sonra da diğer ülkelerde kabul görerek uygulamaca konulmuş bir sermaye şirketi türüdür. 1926 yılında Eski Ticaret Kanunu ile uygulanmaya başlamış ve kesintisiz de­vam etmiştir.
Uygulama sonuçlarına gelince;
Kitabın 271. sahifesinde Yazar Türkiye’de son on yıl içinde kurulan ve kapatılan limited şirketlere ait istatistikî bilgi vermiştir. Bu sayısal verilere göre Türkiye’de son beş yıl için her yıl ortalama 40 ila 50 bin arasında değişen limited şirket kurulmakta ve yine aynı dönemde yine her yıl 7 ila 8 bin arasında değişen sayıda şirket kapanmaktadır. Tasfiye bir yana bırakılacak olursa, kalan tortu, yani stoka eklenen limited şirket sayısı, elde sayısal veri olmadığı için bilinememekle beraber astronomik sayılara yükselmiştir. Fakat hemen belirtelim ki, stoktaki şirketlerin çoğu çalışmayan, ortakları belirsiz, araştırma sonunda adresinde bulunamayan, sermaye yetersizliği yüzünden yenilenemeyen, tasfi­yesi sonuçlandırılamayan “ölü” diyebileceğimiz limited şirketlerdir. Her vergi dairesinde bunlardan binlercesinin örnekleri vardır ve dosya­ları Osmanlıca deyimle “hıfza çekilmiştir. Belki deyim biraz ağır ola­cak ama Türkiye gerçekten bir “limited şirket mezarlığı” haline gelmiştir.
Bu durumun nedenleri üzerinde de kısaca durmak isterim. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı kolaylıklar sonunda Türkiye’de limited şirket kurmak çok kolaylaşmıştır. Bu alanda çalışan danışmanların yardım ve desteği ile, iki veya üç ortağın bir araya gelip karar vermelerinden sonra, danışman kuruluş 3-4 gün içinde size bir limited şir­ket kurup, ticaret siciline tescilini de yaptırdıktan sonra gerekli bel­geleri teslim eder. Fakat gün gelip bu şirketi kapatıp tasfiye etmek is­terseniz bu işlem için 1-3 yıl zaman harcamak gerekebilir. Yani bazı durumlarda üç günde kurulan şirketinizi üç yılda bile tasfiye edip kurtulamazsınız. Ben bu olayları şahsen yaşamış bir kişi olarak aktarıyorum.
Türkiye’de niye bu kadar çok limided şirket kuruluyor? Sorusu üzerinde durmak isterim. Bunun nedenlerini üç başlık altında toplayabiliriz. İlki; pür ticari ve sınai amaçlarla, ciddi bir iş kurmak içindir. İkincisi; amatörce ve bir iş kurup ticari hayatı denemek için de şirket kurul­maktadır. Sonuncusu ise; hayali bir limited şirket kurup “naylon fatura” düzenlemek için işe başlamak, mevcut olmayan bir adres ve telefonla mükellefiyet tesis edip, piyasayı dolandırmak ve sonra da sır olarak kaybolmak ve hayali limited şirketi ortada bırakmak. İşte vergi dairelerinde biriken limited şirket dosya stoklarının nedeni son iki gruba giren müteşebbislerin(!) marifetidir.
V- GENEL DEĞERLENDİRME
Gerek Hesap Uzmanlığım sırasında, gerekse emekli olduktan sonra danışman olarak çalıştığım yıllarda limited şirketlerin kamu borçların­dan dolayı müdür ve ortaklar hakkında icrai takibat başlatılması olayı ile çok kez karşılaştım.
Dikkat edilecek olursa, bu konu vergi denetimi dışında kalan bir sorundur. Vergi daireleri, kamu alacaklarının sorumlu takipçisi olarak, Limited şirketin müdür veya ortaklarına vadesinde ödenmeyen kamu alacakları ile ilgili olarak yedi gün içinde borçlarını ödemeleri için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa’nın 55. maddesi gereğince bir ödeme emri tebliğ ederek, vadesinde ödenmeyen borçların ödenmesini veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bildirilir.
Borçlu bu tebliği alır almaz gerçekten borcu varsa ödemeye çalışır. Eğer gerçekten borcu yoksa veya borç ödenmiş ise ayrıntıları açıklayarak vergi dairesine yazılı olarak başvurarak ödeme emrinin kaldırılmasını talep edebilir. Öte yandan borçlu, borcu olmadığı kanaatindeyse, ödeme emrini tebellüğünden itibaren 7 gün içerisinde Vergi Mahkemesinde dava açarak ödeme emrinin iptalini talep etmelidir. Bu formalite yerine getirilmez ve süre geçerse borç kesinleşir ve icrai takibata devam olunur.
Ödeme emrinde bu nokta çok önemlidir. Çoğu mükellefler vergi dairesine başvurup vergi mahkemesinde dava açmayı ihmal ederek 7 günlük süreyi doldurduklarından ödeme emrine itiraz hakları kaybolmakta ve bazen haklı oldukları halde bu borçlar yüzünden takibata maruz kalmaktadırlar. Vergi Dairelerinin bu noktada mükellefi uyarmaları ge­rekir. Böyle bir uyarının önceden yapılması birçok haksızlık ve karma­şayı önleyici niteliktedir. Çünkü ödeme emri hem tehlikeli ve hem de önemli bir resmi belgedir. Mükelleflerin ödeme emrini içeren tebligat zarfını alırken dikkatli olmaları ve tebligata tarih koymaları ve hukuki süreç ve hakları hakkında tereddütte kalmaları durumunda konunun uzmanı bir hukukçuya danışmaları gerekir.
Vergi mahkemelerinin konuyu dikkatle inceleyerek ve ilgilileri mağdur etmeyecek bir süre içinde ihtilafı karara bağlaması gerekir. Uygulamada bu davalar aylarca ge­cikmekte ve borçlu kararı sabırsızlıkla beklemektedir. Mahkemeler bu kararı çoğu kez Hazine yararına çözüme bağladıkları veya borçlu, gerekli hukuki desteği almadığı ve kendini yeterli şekilde savunamadığı için davayı kaybetmekte, sorumluluğu sınır­lı bir şirkette, tüzel kişiliğe ait bir borcu şahsen yüklenmek zorunda kalmaktadır.
Vergi daireleri sorumluluktan kurtulmak için, müteselsil nitelikte olan veya olmayan bir borç nedeniyle, aynı tutar borcu hem yöneticiden hem de eski/yeni ortaklardan istemekte bir sakınca görmeden ödeme emirlerini çıkarıp borçlulara tebliğ etmekte ve sorumluluğu üzerinden atmaktadır. Hâlbuki Yazar’ın da işaret ettiği gibi, konunun ne kadar önemli incelikleri vardır. Memurların bu noktada daha sorumlu ve duyarlı olmaları gerekir.
Bu açıklamaları bir yana bırakacak olursak, Levent YARALI’nın hazırlamış olduğu, Yüksek Lisans tezini de içeren 800 küsur sayfalık Kitabı için ulaştığımız sonuç ve değerlendirmeleri birkaç ana başlık altında toplayarak yazımı bağlamak istiyorum:
1- Yazar Levent YARALI’nın çok yönlü ve çok değişken bir sorun olan Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu konusunu her boyutu ve özellikle avukat olarak hukuki açıdan inceleyerek ortaya koyduğu eseri, bu işlere yeni başlayan bir amatörün kolay kolay ulaşılamayacağı bir düzeyde olup, bu karmaşık sorunu çözmeye çalışmıştır. Jüri­nin ittifakla uygun bularak kabul ettiği bu sonuca ben de bir hoca ve okuyucu olarak aynen katılıyorum. Ayrıca çok titiz, ayrıntılı ve akıcı dile sahip ça­lışmasından dolayı yazarı kutlamak istiyorum. Bu gerçekten çok güzel bir başarı örneği olmuştur.
2- İşaret ettiğim gibi, Yazar’ın işlediği konu, çok yönlü ve ayrıca değişkendir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, Ocak 2011 itibarıyla TBMM’de kabul edilmiş ve 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Yarım yüzyıllık ömrünü tamamladığı için değişmesi gündemde olan Vergi Usul Kanunu da muhtemelen yakında değişecektir. Bu açıdan söz konusu Kanunlardaki değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, limited şirketin kamu borçlarından müdürlerin ve ortakların sorumluluğu konusunu hem ticaret hem de vergi hukukunun tüm ayrıntıları açısından irdeleyen bu dev çalışmanın, tekrar gözden geçirilerek Yazar’ı tarafından güncellenmesi gerekebilecektir. Bu da değişken ve çok yönlü konuları işlemenin neden olduğu bir tehlike olarak ortadadır. Yazarların bu açıdan dikkatli ve titiz olmaları gerekir.
3- Bu çalışma geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ortalarında Yaklaşım Yayınları tarafından basılarak piyasaya çıkarılmıştır. Demek oluyor ki, bu güzel kitap 4-5 ayda gerekli yerlere ulaşmış durumdadır. İstihbaratımıza göre, çalışma ticaret ve vergi hukuku ile ilgili bilimsel çevrelerde ve yargı kuruluşlarında ilgi ile karşılanmış ve takdir toplamıştır. Bu da çalışmanın yalnız bilimsel açıdan değil, uygulama açısından da yararlı olduğunun göstergesi sayılır. Yazar’ın Teşekkür’ünün sonunda temenni ettiği şekilde, çalışma kendi konusunda bir boşluğu doldurmuş ve uygulamaya ışık tutmuştur. Yazar müsterih olsun, amacına ulaşmıştır.
Ben de “ticaret ve vergi hukukçuları arasında temayüz eden” yazar Levent YARALI’yı kutluyor, başarılarının devamını bekliyorum.
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
TEŞEKKÜR 7
GİRİŞ 13
KISALTMALAR 15
BİRİNCİ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKET YAPISI
I. LİMİTED ŞİRKET 37
A. GENEL OLARAK 37
B. LİMİTED ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİ, EHLİYETİ VE ORGANLARI 42
1. Tüzel Kişi Olarak Limited Şirket 43
2. Limited Şirketin Hak ve Fiil Ehliyeti 43
3. Limited Şirketin Organları 46
a. Genel Olarak 46
b. Genel Kurul 46
c. Müdürler 48
d. Denetçiler 48
4. Şirket İle İlgili Hususların Ticaret Siciline Tescil ve İlanı 49
II. MÜDÜRLER 54
A. MÜDÜR İLE İLGİLİ KAVRAM VE NİTELİKLER 54
1. Müdür Kavramı 54
2. Organ Kavramı ve Müdürlerin Organ Niteliği 54
3. Müdürlerin Limited Şirket İle Olan Hukuki İlişkisinin Niteliği 56
4. Kanuni Temsil ve Kanuni Temsilci 57
5. Kanuni Temsilin Müdürler ve Kamu Borçları Açısından Değerlendirilmesi 62
6. Üst Düzey Yönetici veya Yetkililer İle Kanuni Temsilciler 65
B. MÜDÜR OLABİLECEKLER 66
1. Gerçek Kişiler 66
2. Tüzel Kişiler 67
3. Ortak Olanlar 69
4. Ortak Olmayanlar 69
C. MÜDÜRLÜK SIFATININ KAZANILMASI 70
D. MÜDÜRLERİN GENEL YETKİ, GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 73
1. Genel Olarak 73
2. İdare Hak ve Görevi 75
3. Temsil Yetki ve Görevi 76
a. Genel Olarak 76
b. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 78
(1) Genel Olarak 78
(2) Birlikte Temsil 79
(3) Temsil Yetkisinin Merkez veya Şubelere Münhasır Tutulması 80
4. Rekabet Yasağı 81
E. MÜDÜRLÜK SIFATININ KAYBEDİLMESİ 82
F. MÜDÜRLER İLE İLGİLİ HUSUSLARIN TESCİL VE İLANI 86
III. ORTAKLAR 89
A. ORTAK KAVRAMI 89
B. ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI 90
1. Genel Olarak 90
2. Aslen Kazanma 91
3. Devren Kazanma 91
a. Genel Olarak 91
b. Payın Ortakların Muvafakati İle Devri 92
(1) Taahhüt ve Tasarruf İşlemleri 92
(2) Devrin Ortaklığa Bildirimi ve Pay Defterine Kayıt 97
(3) Devrin Genel Kurulca Onaylanması 98
(4) Payın Ortakların Muvafakati Gerekmeden Devri 99
C. ORTAKLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 100
1. Sermaye Borcu 100
2. İdare ve Temsil Görevi 101
3. İkincil Yükümler 101
4. Rekabet Yasağı 101
D. ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ 102
1. Genel Olarak 102
2. Çıkma 102
3. Çıkarılma  107
a. Genel Olarak 107
b. Ortağın İflası veya Payının Haczi Hâlinde 108
c. Haklı Sebeplerin Varlığı Hâlinde 110
d. Ortağın Temerrüdü Hâlinde 112
4. Ortaklıktan Ayrılmanın Sonuçları 113
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU ALACAĞI
I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI VE KAMU ALACAĞININ KAPSAMI  116
A. KAMU ALACAĞI KAVRAMI 116
B. KAMU ALACAĞININ ÖZELLİKLERİ 117
C. KAMU ALACAĞININ KAPSAMI 119
1. Genel Olarak 119
2. Asli Kamu Alacakları 125
a. Genel Olarak 125
b. Vergi 125
c. Resim 128
d. Harç 128
e. Ceza Soruşturma ve Takiplerine İlişkin Muhakeme Masrafları 130
f. Vergi Cezası 130
g. Para Cezası 134
3. Fer’i Kamu Alacakları  135
a. Genel Olarak 135
b. Gecikme Zammı 136
c. Gecikme Faizi 138
d. Tecil Faizi 139
e. Haksız Çıkma Zammı 140
f. Pişmanlık Zammı 141
4. Kamu Hizmeti Uygulamasından Doğan Diğer Kamu Alacakları 143
5. Kamu Alacaklarının Takip Masrafları 145
II. KAMU ALACAĞININ TARAFLARI 145
A. GENEL OLARAK 145
B. KAMU ALACAKLISI 146
1. Genel Olarak 146
2. Devlet 148
3. İl Özel İdaresi 148
4. Belediye 148
C. KAMU BORÇLUSU 149
1. Kamu Borçlusunun Tanımı 149
2. Kamu Borçluları 149
a. Kamu Alacağını Ödemek Zorunda Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler 149
b. Kanuni Temsilciler 150
c. Mirasçılar 150
d. Vergi Yükümlüsü 151
e. Vergi Sorumlusu 155
f. Kefil 160
g. Yabancı Şahıs ve Kurumların Temsilcileri 160
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINDAN MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK 161
II. KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK KAVRAMI 161
III. KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 162
A. AATUHK. MÜK. M. 35 DÜZENLEMESİ 164
1. AATUHK. Mük. m. 35’in İlk Hali 164
2. AATUHK. Mük. m. 35’de Yapılan Değişiklikler 165
a. AATUHK. Mük. m. 35’e İlave Edilen 5. Fıkra 167
b. AATUHK. Mük. m. 35’e İlave Edilen 6. Fıkra  168
B. VUK. M. 10 DÜZENLEMESİ 172
1. VUK. m. 10/2’nin İlk Hali ve Yapılan Değişiklikler 172
2. VUK. m. 10’un Yürürlükteki Düzenlemesi 172
IV. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ 173
A. SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN KUSUR ESASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 173
1. AATUHK. Mük. m. 35’in Kusursuz Sorumluluğa Dayanması 173
2. VUK. m. 10’un Kusur Esasına Dayanması 175
3. AATUHK. Mük. m. 35 Ve VUK. m. 10’un Kusur Açısından Değerlendirilmesi 180
B. SORUMLULUĞUN FER’İLİĞİ 181
C. SORUMLULUĞUN MÜTESELSİL OLMASI 182
D. SORUMLULUĞUN SINIRSIZ ŞAHSİ OLMASI  184
V. SORUMLULUĞUN KAPSAMI 184
A. AATUHK. MÜK. M. 35 AÇISINDAN MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 184
B. VUK. M. 10 AÇISINDAN MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI  186
C. AATUHK. MÜK. M. 35 VE VUK. M. 10’UN KAPSAMININ DEĞERLENDİRMESİ 188
VI. KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 191
A. AATUHK. MÜK. M. 35 KAPSAMINDA MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 191
1. Genel Olarak 191
2. Kamu Alacağının Tahsil İmkânsızlığı 192
3. Kamu Alacağının Tahsil İmkânsızlığının Anlaşılması 195
B. VUK. M. 10 KAPSAMINDA MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  197
1. Genel Olarak 197
2. Vergi ve Vergiye Bağlı Alacakların Tahsil İmkânsızlığı 198
3. Limited Şirketin Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi 203
a. Vergi Ödevleri 203
b. Maddi Vergi Ödevi 205
c. Şeklî Vergi Ödevleri 205
(1) Bildirimde Bulunma 206
(2) Defter Tutma 208
(3) Belge Düzenine Uyma 212
(4) Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz 214
(5) Beyanname Verme 216
(6) Diğer Ödevler 218
(7) Ödevlerin Yerine Getirilmemesinin Vergi Ödevleri İle İlgili Hukuk Kurallarına Aykırılığı 218
4. Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesinde Müdürlerin Kusuru 219
5. Tahsil İmkânsızlığı İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi Arasında İlliyet Bağı 225
VII. MÜDÜRLERİN SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 226
A. SORUMLULUĞUN KAPSAMI AÇISINDAN  227
B. SORUMLULUĞUN TAŞIDIĞI ANLAM VE ÖDEV ÖNGÖRMESİ AÇISINDAN 227
C. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI AÇISINDAN 227
D. DAYANDIKLARI KUSUR ESASI AÇISINDAN 227
VIII. SORUMLULUĞUN ZAMAN YÖNÜNDEN SINIRI 228
IX. KANUNİ TEMSİLCİLERİN RÜCU HAKKI 231
A. ŞİRKETE RÜCU 231
B. DİĞER MÜDÜRLERE RÜCU 232
X. MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ 234
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK SORUMLULUK 235
A. LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SINIRLI SORUMLULUĞU VE ANLAMI 237
B. LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞUNUN GENİŞLEDİĞİ DURUMLAR 238
II. KAMU BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 240
A. GENEL OLARAK 240
B. AATUHK. M. 35 DÜZENLEMESİ 243
1. AATUHK. m. 35’in İlk Şekli 243
2. AATUHK. m. 35’de Yapılan Değişiklikler 244
a. AATUHK. m. 35’de 4369 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler 244
b. AATUHK. m. 35’de 5766 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler 245
c. AATUHK. m. 35’in Yürürlükte Bulunan Şekli 248
C. SORUMLULUĞUN KAPSAMI 249
D. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ 249
1. Sorumluluğun Kusura Dayanmaması 249
2. Sorumluluğun Fer’iliği 250
3. Teselsül Prensibi 256
4. Sorumluluğun Sınırlı Şahsi Olması 256
E. ORTAKLARIN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  258
1. Kamu Alacağının Tahsil İmkânsızlığı 259
2. Kamu Alacağının Şirketten Tahsil Edilemeyeceğinin Anlaşılması 260
F. SORUMLULUĞUN ZAMAN İTİBARIYLA SINIRLARI 260
G. ORTAKLARIN SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ 264
H. ORTAKLARIN RÜCU HAKKI 264
1. Şirkete Rücu 264
2. Diğer Ortaklara Rücu 265
SONUÇ 267
ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ 271
EMSAL YARGI KARARLARI 272
Karar-1: Müdürün Şirketle Hukuki İlişkisi – Ortak Müdür – Vekâlet Sözleşmesi 272
Karar-2: Temsil Yetkisi – Şirketin Tek Taşınmazı Olan Fabrikanın Satılması – İptal Davası – Ortakların Münferit Dava Açma Hakkı 274
Karar-3: Ortak Olmayan Müdür – Pay Devri – Müdürlük Sıfatının Devam Etmesi 277
Karar-4: Müdürlük Sıfatının Sona Ermesi – Ortak Olan Müdür – Pay Devri 279
Karar-5: Veraset – Şirkete Sonradan Giren Ortak – Kanuni Temsilcilik Sıfatının Bulunmaması 283
Karar-6: İki Ortaklı Limited – Ortağın Ölmesi – Diğer Ortağın Müdürlüğü 284
Karar-7: Ortaklığa Sonradan Giren Ortak – Pay Devri – Tescil ve İlan – Kanuni Temsilcilik Sıfatının Kazanılması – İhbarname 286
Karar-8: Anonim Şirket – Kanuni Temsilci Olabilecekler – Gerçek Kişi Temsilci 289
Karar-9: Müdürlük Sıfatının Sona Ermesi – Pay Devri – Hükmen Tescil – Tescil ve İlan – İlliyet Bağı 290
Karar-10: Ortak Olmayan Müdürün Azli – Azil Davası – Haklı Sebep – Basiretsiz Yönetim – İlliyet Bağı 293
Karar-11: Ortak Olan Müdürün Azli – Husumet  295
Karar-12: Ortak Müdürün Azli – Haklı Sebepler – Sermaye Artırımı – Kâr Dağıtımı 296
Karar-13: İki Ortaklı Limited Şirket – Ortak Müdürün Azli – Diğer Ortağın Tek Başına Müdür Olması 301
Karar-14: Esas Sözleşmeyle Atanan Müdürün Azli – Haklı Sebep 303
Karar-15: Esas Sözleşmeyle Atanan Ortak Müdürün Azli – Haklı Sebep 305
Karar-16: Müdürün Azli – Tanık Beyanları – Üç Ortaklı Limited Şirket – Çıkarma 306
Karar-17: Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu – Azami Basiret – Kontrol ve Nezaret Yükümü 308
Karar-18: Müdürlerin Hukuki Sorumluluğu 310
Karar-19: Müdürün Basiretli Tacir Gibi Davranması –Alacaklılara Karşı Müdürün Sorumluluğu 312
Karar-20: Müdürün Hukuki Sorumluluğu – Ortağın Dava Açma Hakkı- Tazminatın Şirkete Ait Olması 314
Karar-21: İdare Meclisi – Müdürün Hukuki Sorumluluğu 316
Karar-22: Müdürün Hukuki Sorumluluğu –Dolayısıyla Zarar – Sorumluluğun Fer’iliği – Kamu Borçlarından Sorumluluk – Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi 317
Karar-23: Müdürün Hukuki Sorumluluğu – Kusur Sorumluluğu – İspat Yükü 319
Karar-24: Organın Haksız Fiili – Eksik Teselsül – Rücu 322
Karar-25: Müdürlerin Sorumluluğu – Haksız Fiil 325
Karar-26: Kanuni Temsilciler – Cezai Sorumluluk – Personelin Eylemi 327
Karar-27: Pay Devri – Geçerlilik Şartı – Hakimin Re’sen Tetkiki 330
Karar-28: Çelişkili Davranış Yasağı – Dürüstlük Kuralı – Karşılıklı Edimlerin İfası 331
Karar-29: Payın Ortaklığa Devri – Noter Tasdikinin Gerekmemesi 333
Karar-30: Pay Devri – Esas Sözleşme Değişikliği Gerektirmemesi 334
Karar-31: Pay Devri – Şirkete Bildirme ve Pay Defterine Kayıt – Esas Sözleşmeyle Atanan Müdürün Azli 335
Karar-32: Pay Defterine Kayıt – Kurucu Etki – Devrin Geçersizliği 337
Karar-33: Payın Devredilme Usulü – Pay Devrine Muvafakatin Olmaması  – Devrin Geçersizliği – İç İlişki 339
Karar-34: Pay Devrinin Ortaklarca Onaylanması  – Üç Ortaklı Limited Şirket – Karar Yetersayısı – Payını Devreden Ortak 341
Karar-35: Pay Devri – Örtülü Muvafakat 343
Karar-36: Pay Devri – Muvafakatin Olmaması – Pay Defterine Kaydedilmeme 348
Karar-37: Pay Devrine Muvafakatin Olmaması – İç İlişki 349
Karar-38: Pay Devri – Tescil ve İlanın Geçerlilik Şartı Olmaması 350
Karar-39: Pay Defterine Kaydın Gerçekleştirilmemesi – İç İlişki – Tescil ve İlan – Vergi Dairesine Karşı İleri Sürülememe 352
Karar-40: Pay Devri – Pay Defterine Kaydedilmeme – Şirkete Karşı İleri Sürülememe – İç İlişki – Yemin Teklifi 355
Karar-41: Pay Devrinin Tescil ve İlan Edilmemesi – Sicilin Olumsuz Etkisi 357
Karar-42: Pay Devri – Tescil ve İlanı Talep – İlgililer – Eski Ortak – Tescile İcbar Davası 358
Karar-43: Pay Devrinin Tescil ve İlanı – Tescile İcbar Davası 360
Karar-44: Pay Devri – Devir Vaadi – Yazılılık ve Noter Tasdiki – Geçerlilik Şartı – Sebepsiz Zenginleşme 362
Karar-45: Pay Devrinin Geçersizliği – Sebepsiz Zenginleşme – Sınırlı Sorumluluk 364
Karar-46: Pay Devrinin Gerçekleşmemesi – Verilen Paranın İstirdadı 366
Karar-47: Pay Devrinin Geçersizliği – Sebepsiz Zenginleşme 368
Karar-48: Pay Devrinin Geçersizliği – Karar Defterindeki Sahtelik 370
Karar-49: Pay Devir özleşmesinin İptali – Pay Devrinden Sonraki Gelişmeler 371
Karar-50: Pay Devrinden Kaynaklanan Uyuşmazlık – Zamanaşımı 374
Karar-51: Pay Devri – Noter Harcı – Hisse Bedeli Üzerinden Alınması 376
Karar-52: Pay Devri- Muvazaa İddiası – Aynı Soyadlı Kişiler 377
Karar-53: Payın Mirasla Geçmesi – Ortakların Muvafakatının Aranmaması – Çıkma ve Çıkarılma  379
Karar-54: Payın Mirasla İntikali – Ortakların Muvafakatının Aranmaması – İki Ortaklı Limited Şirket – Çıkma Hakkı – Şirketin Feshini Talep 380
Karar-55: Çıkma Hakkı – Aile Şirketi – Haklı Sebep – Ayrılma Payının Tespiti – Temerrüt Faizi 383
Karar-56: İki Ortaklı Limited Şirket – Çıkma Hakkı  – Çıkarma – Şirketin Feshi 385
Karar-57: İki Ortaklı Limited Şirket – Çıkma Hakkı – Islah – Şirketin Feshini Talep 388
Karar-58: Çıkma Hakkı – Çıkarma Hakkı – Anonim Şirketin Feshi 389
Karar-59: Çıkarma – Haklı Neden – Ortaklar Kuruluna Katılmama 391
Karar-60: Limited Şirket Ortağının Rekabet Yasağına Tabi Olmaması – Çıkarma – Haklı Sebep Teşkil Etmeme 393
Karar-61: Ortağın İflası –Şirketin Feshini Talep – Çıkarma – Haklı Sebep 394
Karar-62: Şirket Ortağının Alacaklısı – Şirket Alacağının Haczedilememesi 397
Karar-63: Ortağın Payının Haczi – Haczin Kesinleşmesi – Şirketin Feshini Talep 398
Karar-64: Ortağın Payının Haczi – Haczin Kesinleşmesi – Şirketin Feshini Talep – İnfisahın Önlenmesi – Çıkarma 400
Karar-65: Kâr Payı – Çıkarma –  Ayrılma Payının Tespiti – Gerçek Değer 402
Karar-66: Çıkma – Çıkarılma – Ayrılma Payının Tespiti – Davanın Açılma Tarihi 405
Karar-67: Ayrılma Payının Tespiti – Rayiç Değer – Karar Tarihi – Temerrüt Faizi 408
Karar-68: Şirketin Kuruluş Amacı – İmza Yetkisi – Aktiflerin Tamamen Satılması 410
Karar-69: Şirket Süresin Sona Ermesi – Sürenin Uzatılması – Şirketin Fesih ve Tasfiyesi 411
Karar-70: Sermaye Payının Ödenmesi – Muacceliyet 414
Karar-71: TK. m. 539/son Fıkranın Emredici Olmaması – Sermaye Borcunun Ödenmesini Talep 415
Karar-72: Ortaklığın Tespiti – Pay Devri – Müdürün Sorumluluğu – Şirketin Feshi 417
Karar-73: Müdürlük Ücreti 419
Karar-74: Esas Sözleşme Değişikliği – Tescil ve İlan – Üçüncü Şahıslar – Dava Ehliyeti 421
Karar-75: Unvan Değişikliği – Vergi Yükümlülüğü 422
Karar-76: Unvan Değişikliği – Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi – Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu 425
Karar-77: Ultra Vires – İşletme Konusu – Katma Değer Vergisi İndirimi – Gerçek Dışı Belgeler 427
Karar-78: Kâr Payı – Kâr Payının Muacceliyeti – Kâr Payının Dağıtılmaması 430
Karar-79: Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Karşılanamayan Kamu Alacağının Tespiti 433
Karar-80: Takip Yollarının Tüketilmemesi – Usulsüz Tebliğ 434
Karar-81: Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Usulsüz Tebliğ 437
Karar-82: Takip Yollarının Tüketilmemesi – Cebren Tahsil Yolları 439
Karar-83: Takip Yollarının Tüketilmemesi – Aciz Belgesi – Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – İstifa 441
Karar-84: Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Hacizli Araçların Bulunması 443
Karar-85: Takip Yollarının Tüketilmemesi – Aciz Fişi Düzenlenmesi Gereği 445
Karar-86: Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi – Aciz Fişi Düzenlenmesinin Gerekmemesi – Aciz Halinin Tespitinin Yeterli Olması 447
Karar-87: Takip Yollarının Tüketilmesi – Aciz Fişi Düzenlenmesi Gereği 449
Karar-88: Takip Yollarının Tüketilmesi – Tahsil Zamanaşımı 450
Karar-89: Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – İflas Hali 452
Karar-90: Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Başka Hacizlerin Bulunması 454
Karar-91: Takip Yollarının Tüketilmemesi – İlk Artırmada Alıcı Çıkmaması 456
Karar-92: Takip Yollarının Tüketilmesi – İki Kez Açık Artırmaya Çıkılması – Ekonomik Değeri Kalmadığı Anlaşılan Mallar 458
Karar-93: Kamu Alacağı – Teminat Gösterilen Malların Farklı Değerlemeleri – Çelişkinin Giderilmesi 460
Karar-94: Tescil ve İlan – Sicilin Olumsuz Etkisi – Takip Yollarının Tüketilmesi 462
Karar-95: Kanuni Temsilcilik Süresinin Sona Ermesi – Kanuni Düzen 464
Karar-96: Kanuni Temsilcilik Sıfatının Sona Ermesi – Tescil – İlgililer – Yetkinin Kalmaması 467
Karar-97: Anonim Şirketin Vergi Borcu – Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Tüzel Kişinin Temsilcisi 468
Karar-98: Anonim Şirketin Vergi Borçları – İl Özel İdare Müdürlüğü – Temsilci – Mirasçıların Sorumluluğu 470
Karar-99: Anonim Şirketin Vergi Borçları – Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – İdare Meclisi – Gerçek Kişi 472
Karar-100: Vergi ve Vergiye Bağlı Borçlar – Diğer Kamu Borçları – Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – Kusura Dayanan Sorumluluk – Kusursuz Sorumluluk – Ödeme Emri – Çelişkili Bilgiler 474
Karar-101: Kanuni Temsilcinin Kusuru – Kamu Alacağının Dönemi – Tescil ve İlan 476
Karar-102: İlgili Dönem – Tahakkuk –  Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Malvarlığı Araştırmasının Gereği Gibi Yapılmaması – Ödeme Emri – Yasal Dayanağın Belirsizliği 478
Karar-103: Vergi Ödevleri – İlgili Dönem – Tarh Dönemi 480
Karar-104: Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi – İlgili Dönem – Faturanın Kayıtlara Geçirilmemesi – Adres Tespit Tutanağı – Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi 482
Karar-105: Anonim Şirketin Vergi Borcu – İflas – İflas İdaresi – Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu 484
Karar-106: Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Ödeme Emrine Karşı İleri Sürülebilecekler – Borcun Bulunmadığı İddiası 485
Karar-107: Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması – Takibin Yasal Dayanağı – Takip Yollarının Tüketilmesi – Üçüncü Şahıs 488
Karar-108: Gümrük Vergi ve Resimleri – Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – Mük. 35. Maddenin Yürürlüğü – Geçmişe Yürütülememe 491
Karar-109: Vergi Ve Vergiye Bağlı Alacaklar – Özel Hüküm 492
Karar-110: Kamu Alacağı – Özel Hüküm – Vergi ve Vergiye Bağlı Alacaklar 494
Karar-111: Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Tescil ve İlan – Görev Taksimi 496
Karar-112: Anonim Şirketin Vergi Borçları – İcra Komitesi – Yönetim Kurulu Üyeleri – Kusur – Nedensellik Bağı 499
Karar-113: Anonim Şirketin Vergi Borçları – Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – Yönetim Kurulu Üyeleri – Murahhas Üye 501
Karar-114: Anonim Şirket – İdare ve Temsil Yetkisi – Murahhas Üye – Vergi Borçlarından Sorumluluk 503
Karar-115: Anonim Şirketin Vergi Borçları – Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu – Murahhas Aza – Vergi Sorumluluğu 505
Karar-116: Prim Borcu – Üst Düzey Yönetici ve Yetkililer – Anonim Şirket – İmza Yetkisi 507
Karar-117: Prim Borcu – Özel Hüküm – Üst Düzey Yönetici – İmza Yetkisi 510
Karar-118: Prim Borcu – Üst Düzey Yönetici – Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesi – İstifa – Tescil ve İlan – Üçüncü Şahıs 512
Karar-119: Prim Borcu – Üst Düzey Yönetici – Haklı Sebep Olmaksızın Ödememe – İflasın Ertelenmesi 514
Karar-120: Prim Alacağı – Özel Hüküm – Üst Düzey Yönetici – Haklı Sebep Olmaksızın Ödememe – Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi- Ortaklıktan Ayrılma Tarihi 517
Karar-121: Prim Alacağı – Üst Düzey Yönetici – Haklı Sebep – İstifa 520
Karar-122: Üst Düzey Yönetici – İmza Yetkilisi – Özel Hüküm – Gecikme Zammı – İlgili Dönem 521
Karar-123: Dernek Yönetim Kurulu Yedek Üyesi – Ecrimisil – Ödeme Emri – Takibin Yasal Dayanağı – Aciz Fişi  524
Karar-124: Anonim Şirketin Vergi Borcu – Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi – Nedensellik Bağı – Ödeme Emri – Borcun Bulunmadığı İddiası 528
Karar-125: Kanuni Temsilcilerin Kusuru – Kasıt ve İhmal – Re’sen Araştırma 530
Karar-126: Kanuni Temsilcinin Kusuru – Kasıt ve İhmal – Vergi İdaresinin Kusuru – Gecikme Zammı 532
Karar-127: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Mali Güçlükler – Ödeme Gayreti – Vergi İdaresinin Kusuru 537
Karar-128: Limited Şirketin Vergi Borçları – Müdürün Sorumluluğu – Mali Kriz 543
Karar-129: Kanuni Temsilcinin Kusuru – Kasıt ve İhmal -Vergi İdaresinin Kusuru 545
Karar-130: Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – Kusur – İspat Yükü 547
Karar-131: Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Vergi İncelemesi – Matrah Farkı 550
Karar-132: Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Yetkinin Kalmaması – Kusur 552
Karar-133: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Şirketi Temsil Yetkisi – İmza Beyannamesi – Kusur 554
Karar-134: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – İspat Yükü 556
Karar-135: Kooperatifin Vergi Borçları – Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Fiilen Yetkililer – Vade Tarihi  559
Karar-136: Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Fiilen Ayrılma – İdare Yetkisinin Kalmaması – Tescil ve İlan  561
Karar-137: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Basiretli Tacir – Yansıtmalı Vergiler  564
Karar-138: Katma Değer Vergisi – Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – Tahsil İmkânsızlığının Saptanması 567
Karar-139: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi – İlgili Dönem 573
Karar-140: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Basiretli Tacir Gibi Davranma – Yansıtmalı Vergiler 575
Karar-141: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Basiretli Tacir Gibi Davranma – Yansıtmalı Vergiler 578
Karar-142: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Devralınan Şirket – Devralma Tarihinden Önceki Vergi Ödevleri -Özel Hüküm 580
Karar-143: Vergi Borçları – Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Kanuni Temsilcilik Sıfatının Temsil Yetkisiyle Kazanılması 582
Karar-144: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Vergi Alacağının Kesinleşmesi 583
Karar-145: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Şirketin Ödeme Emirlerine Açtığı Davanın Kesinleşmesi – Teminat  587
Karar-146: Kanuni Temsilcilerin Takibi – Ödeme Emriyle Takibin Başlaması – İhbarname 589
Karar-147: Vergi Ziyaı – Verginin Vadesi – Beyannamenin Geç Verilmesi – Geç Tahakkuk 591
Karar-148: Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Kurumlar Vergisi – Vade Tarihi – Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi – Mükellefin Şahsında Hata – Düzeltme ve Şikayet 592
Karar-149: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Vergilendirme Hatası –  Düzeltme ve Şikayet – Kanuni Temsilcinin Vergi Sorumlusu Olarak Kabulü  594
Karar-150: Kamu Alacağı – Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu –  AATUHK. Mük. 35. Maddenin Yürürlüğü 596
Karar-151: 5766 Sayılı Kanun –  Kanuni Temsilci ve Ortağın Sorumluluğu – İlgili Dönem – Özel Hüküm 598
Karar-152: Vergi ve Vergiye Bağlı Alacaklar – Özel Hüküm – Müdürlük Sıfatının Sona Ermesi – Tescil ve İlan – Kusur 601
Karar-153: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Önceki Dönem 604
Karar-154: Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Yeni Yönetim – Uzlaşma – Takip Yollarının Tüketilmemesi 606
Karar-155: Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – Eski ve Yeni Kanuni Temsilci – Uzlaşma – Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi 608
Karar-156: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – 4811 Sayılı Yasa – Tahsil İmkânsızlığı 610
Karar-157: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – 4811 Sayılı Kanun 612
Karar-158: Takip Sırası – Önce Kanuni Temsilciler Sonra Ortakların Takibi – Vergilendirme Hatası – Özel Hüküm 613
Karar-159: Takip Sırası – Önce Kanuni Temsilciler Sonra Ortakların Takibi 616
Karar-160: Kamu Borçları – Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – Ortakların Sorumluluğu – Takip Sırası – Öncelik Sırasının Olmaması 618
Karar-161: Limited Şirketin Vergi Borçları – Takip Sırası – Önce Kanuni Temsilciler Sonra Ortakların Takibi 620
Karar-162: Zamanaşımı – Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi 623
Karar-163: Teminat – Ödeme Emri Aşaması 625
Karar-164: Ödemeye Çağrı Yazısı – İdari Dava – Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem 627
Karar-165: Teminat İsteme Yazısı – İdari Dava – Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem 628
Karar-166: Kanuni Temsilci – İhtiyati Haciz – Nedenlerin Ortadan Kalkması 629
Karar-167: Kanuni Temsilci – Teminat – İhtiyati Haciz 631
Karar-168: Kamu Alacağı – Kanuni Temsilci – Teminat – İhtiyati Haciz 633
Karar-169: Kamu Borçluları – Kanuni Temsilci – Teminat – İhtiyati Haciz 636
Karar-170: İhtiyati Tahakkuk – İhtiyati Haciz – Kanuni Temsilci 638
Karar-171: Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – Haciz İşlemleri – Dava Ehliyeti 640
Karar-172: Ödeme Emri – Yasal Dayanağın Belirsizliği – Takip Sırası 642
Karar-173: Ödeme Emri – Yasal Dayanağın Gösterilmemesi 644
Karar-174: Vergi Borçları – Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – Müşterek Dava Açamama 646
Karar-175: Anonim Şirketin Vergi Borçları – Ödeme Emriyle Şirketin Takibi – Kanuni Temsilci – Dava Açma Hakkı 648
Karar-176: Kooperatifin Vergi Borçları – Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – Tasfiye – Tasfiye Öncesi Dönem 651
Karar-177: Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi – Vergi ve Ceza İhbarnamesi – İptal Davası 653
Karar-178: Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Kanuni Temsilcinin Vefatı – Mirasın Reddi 655
Karar-179: Prim Alacağı – Ortağın Sorumluluğu – 5766 Sayılı Kanun’un Yürürlüğü (Geçici 1. Madde) – Eldeki Davaya Uygulanma Gereği 657
Karar-180: Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri – 5766 Sayılı Kanun’un Yürürlüğü (Geçici 1. Madde)  662
Karar-181: Prim Borcu – Pay Devri – Ortağın ve Üst Düzey Yöneticinin Sorumluluğu – 5766 Sayılı Kanun’un Yürürlüğü  663
Karar-182: Ortağın Sorumluluğu – 4769 Sayılı Kanunun Yürürlüğü – İlgili Dönem 665
Karar-183: Limited Şirketin Kamu Borçlarından Sorumluluk – Tahsil Sorumluluğu – Vergi Yükümlülüğü – Vergi Sorumluluğu  668
Karar-184: Ortağın Sorumluluğu – Sınırlı Sorumluluk –Kamu Borcundan Sorumluluk 670
Karar-185: Ortağın Sorumluluğu – Sınırlı Sorumluluk – Şirket Adına Ortağın Yaptığı Ödeme 672
Karar-186: Ortağın Sorumluluğu – Sınırlı Sorumluluk – Ortaklar İle Alacaklılar Arasında İlişki – Kamu Borcu – Rücu 674
Karar-187: Limited Şirketin Vergi Borcu – Şirket Adına Yapılan Ödeme – Ortağın Talep Hakkı 677
Karar-188: Ortağın Sorumluluğu – Sınırlı Sorumluluk – Vergi ve Prim Borcu – Rücu  679
Karar-189: Vergi Borçlarından Sorumluluk – Ortağın Sorumluluğu – Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Tarh Dönemi 681
Karar-190: Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu –  Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi Gereği 683
Karar-191: Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Aciz Vesikası – Değerleme – Karşılıksız Kalan Kısmın Tespiti 685
Karar-192: Tebliğin Geçerliliği – Adreste Bulunmama – Maddeten İmkânsızlık – Ek Tahakkuk 687
Karar-193: Ortağın Sorumluluğu – Vergi Borçlarından Sorumluluk – Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Karşılıksız Kalan Kısmın Tespiti 689
Karar-194: Vergi Alacağı – Ortağın Sorumluluğu – Takip İmkânsızlığının Gerçekleşmesi – Aciz Hali – Vergi Alacağı – Haciz İşlemi 691
Karar-195: Vergi Borcu – Ortağın Sorumluluğu – İlgili Dönem – Pay Devri – Tescil ve İlan – Sorumluluğun Devredilemeyeceği 693
Karar-196: Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri 696
Karar-197: Vergi Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri – Esas Sözleşme Değişikliği – Muvazaa İddiası 698
Karar-198: Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri – Sorumluluğun Paya Bağlı Olması 700
Karar-199: Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri – Sorumluluğun Paya Bağlı Olması 701
Karar-200: Vergi Borcu – Vergi Sorumluluğu – Ortağın Sorumluluğunun Devredilememesi –  Özel Sözleşmeler 703
Karar-201: Vergi Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri – Vergi Sorumluluğunun Devredilememesi – Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Adres ve Malvarlığı Araştırmasının Gereği Gibi Yapılmaması 705
Karar-202: Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Vergi Sorumluluğu – Özel Hukuk Sözleşmesi – Tescil ve İlan – Üçüncü Şahıs 707
Karar-203: Vergi Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri – Vergi Sorumluluğunun Devredilememesi 711
Karar-204: Vergi Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Vergi Sorumluluğunun Devredilememesi – Takip Sırası – Önce Kanuni Temsilcilerin Sonra Ortakların Takibi 714
Karar-205: Vergi Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri – Vergi Sorumluluğunun Devredilememesi – Vergilendirme Dönemi – Takip Sırası 716
Karar-206: Vergi Borcu – Vergi Sorumluluğunun Devri – İç İlişki – Sorumluluğun Feri’iliği 719
Karar-207: Pay Devri – Devir Öncesi Döneme İlişkin Sorumluluğa Dair Sözleşme – İç İlişki – İdari Para Cezası – Rücu 721
Karar-208: Pay Devri – Vergi Borcu – Protokol – İç İlişki 723
Karar-209: Pay Devri – Tescil ve İlan – Üçüncü Şahıs – Vergi Dairesinin Haberdar Olması 724
Karar-210:  Prim Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Müdürün Sorumluluğu – 5766 Sayılı Kanun’un Yürürlüğü (Geçici 1. Madde) 725
Karar-211: Prim Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Sicilin Olumsuz Etkisi – Üst Düzey Yönetici – Şirket Müdürü 729
Karar-212: Limited Şirketin Prim Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Kâr Payının Haczi 731
Karar-213: Kamu Borcu – Ortakların Sorumluluğu – Sermaye Miktarı ve Oranı – Sorumluluğun Devredilemeyeceği 733
Karar-214: Ortağın Sorumluluğu – Sorumluluk Ölçütü – Miktarın Oran Olma Gerekçesi – Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması  736
Karar-215: Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu –Sermaye Miktarı İle Sorumluluk 739
Karar-216: Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Sermaye Miktarı ve Oranı – Geriye Yürümenin Mümkün Olmaması 740
Karar-217: Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Tahakkuk – İlgili Dönem – Takip Sırası 742
Karar-218: Prim Borcu – Ortakların Sorumluluğu – Tahsil İmkânsızlığı 746
Karar-219: Kamu Alacağı – Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri 747
Karar-220: Vergi Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Tahsil İmkânsızlığının Tespit Anındaki Ortak 749
Karar-221: Kamu Borcundan Sorumluluk – Ödeme Emri – Yasal Dayanağın Belirsizliği – Sorumluluk Hükümlerinin Aynı Anda Uygulanamaması 751
Karar-222: Ortağın Sorumluluğu – Ödeme Emri – Çelişkili İfadeler – Takibin Yasal Dayanağı 753
Karar-223: Vergi Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Ortağın Takibi –Ödeme Emri Düzenlenmesi 755
Karar-224: Vergi Borcu – Payını Devreden Ortak – Usulsüz Tebliğ 756
Karar-225: Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Ayrıldığı Dönem – Diğer Ortaklara Rücu 758
Karar-226: Prim Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Şirkete Rücu – Diğer Ortağa Rücu 760
Karar-227: Kamu Borcu – İhtiyati Haciz – Ortaklara Uygulanması 762
Karar-228: Eski Ortağa Tebligat – Dava Ehliyeti 764
Karar-229: Vergilendirme İşlemi – İptal Davası – Limited Şirket Ortağı – Mefaat İhlali 766
Karar-230: Vergi Borçları – Limited Şirket Ortağı – Manevi Tazminat Alacağı – Haczedilemezlik 768
Karar-231: Teminat – İhtiyati Tahakkuk – İhtiyati Haciz – Kanuni Temsilciler – Vergi Yükümlüsü – Vergi Sorumlusu 769
Karar-232: Kamu Alacağı – Prim Alacağı – Kamu Düzeni 772
Karar-233: Gecikme Zammı – Prim Borcu – Zamanaşımı – İdari Para Cezası 774
Karar-234: Gecikme Zammı ve Amacı – Ceza Niteliği Taşımaması 777
Karar-235: Pişmanlık Zammının Ödenmemesi 779
Karar-236: Ödeme Emri – Yasal Dayanağın Belirsizliği 781
Karar-237: Kamu Alacağı – Kur Farkları – Limited Şirket Ortakları – Anonim Şirket Ortakları  783
Karar-238: Vergi Sorumluluğu – Özel Hukuk Sözleşmeleri 786
Karar-239: Vergi Borcu – Yurt Dışına Çıkış Yasağı – Kamu Borçluları 787
Karar-240: Kamu Borcu – Kefalet – Kefaletin Geçerliliği 792
Karar-241: Kefalet Sözleşmesi – Kefalet Limiti – Geçersizlik – Hakimin Re’en Tespiti 793
Karar-242: Kefalet Sözleşmesi – Kefalet Limiti – Geçersizlik 794
Karar-243: Hukuk Devleti – Hak Arama Hürriyeti – Haciz İşlemi – Öğrenme Tarihi 795
Karar-244: Kamu Alacağı – Sıra Cetveline İtiraz – İlk Hacze İştirak – Tahsil İmkânsızlığı 798
Karar-245: İptal Davası – Kesin ve Yürütülebilir İşlem – Ödemeye Davet 802
Karar-246: Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi – Aciz Fişi 803
Karar-247: Ödeme Emri – Takip Dayanağının Belirsizliği 805
Karar-248: Prim Borcu – Üst Düzey Yönetici – Genel Müdür – Haklı Sebeplere Dayanan Ödememe – İflasın Ertelenmesi 807
Karar-249: Prim Borçları – Özel Hüküm – Ödeme Emrine İtiraz Süresi – Hak Düşürücü Süre 808
Karar-250: Prim Borçları – Limited Şirket Müdürü – Haklı Sebep Olmaksızın Ödememe 811
BİBLİYOGRAFYA 813
BİBLİYOGRAFYA
AĞAR, Serkan. : Vergi Tahsilatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Ankara, Yaklaşım yay., 2009.
AKDAĞ GÜNEY, Necla : Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008. (Yönetim Kurulu).
AKDOĞAN, Abdurrahman : Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 8. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi, 2008.
AKKAYA, Mustafa : Haksız Çıkma Zammı ve Anayasaya Uygunluğu, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. I, Ankara, AÜHF. yay. No:243, 2009, s. 339-347.
AKKAYA, Mustafa. : Özel Hukuk Sözleşmelerinde Yer Alan Vergisel Hükümlerin Geçerliliği ve Bağlayıcılığı Sorunu, Yaklaşım, S. 95, Kasım 2000, s. 145-151.
AKKAYA, Mustafa. : Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002.
AKKAYA, Mustafa. : Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı ve Vergi İdaresi Karşısındaki Konumu, AÜHFD., C. 46, S. 1-4, 1997, s. 185-208. (Vergi Sorumlusunun Konumu).
AKMANSU, Mehmet : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun Şerh ve İzahatları, Ankara, 1954. (AATUHK.).
AKMANSU, Mehmet : Amme İdarelerinde Tahsilat İşleri, İktisat ve Maliye Dergisi, C. I, S. 1, İstanbul, 1954.
AKSOY, Şerafettin : Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 4. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1996. (Vergi Hukuku).
AKYILMAZ, Bahtiyar : İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Ankara, Yetkin yay., 2000.
AKYILMAZ, Bahtiyar,SEZGİNER, Murat & KAYA, Cemil : Türk İdare Hukuku, Ankara, Seçkin yay., 2009
AKYOL, Şener. : Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, II. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006.
AKYOL, Şener. : Medeni Hukukta Çelişki Yasağı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007.
ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz : Türk Vergi Sisteminde Verginin Kaynakta Kesilmesi, Ankara, 1975. (Stopaj).
ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz. : Vergilemenin Ekonomik Sınırları, Prof. Dr. Akif Erginay’a 65. Yaş Armağanı, Ankara, 1981, s. 647-668.
ALPTÜRK, Ercan : Gecikme Faizi, Tecil Faizi ve Temerrüt Faizinin Özellikleri ve Farklılıkları, Mükellefin Dergisi, S. 125, Mayıs 2003, s. 104-109.
ALTAŞ, Hüseyin : Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara, Yetkin yay., 1998.
ALTAŞ, Soner : 2009 Yılında Anonim ve Limited Şirketlere Üyesi Oldukları Odalar ve Borsalar Tarafından Verilebilecek Para Cezaları, Mali Pusula, S. 50, Şubat 2009, s. 23-28.
ANSAY, Sabri Şakir : Hukuk Yargılama Usulleri, 7. Baskı, Ankara, AÜHF. yay. No:142, 1960.
ANSAY, Tuğrul : Anonim Şirketler Hukuku Dersleri, Üçüncü Baskı, Ankara, Sevinç Matbaası, 1970. (Anonim Şirketler).
ARAL, Kenan : Danıştay Muhakeme Usulü, Ankara, 1962.
ARICI, Mehmet Fatih : Ticaret Ortaklığınca Avukata Vekâlet (Temsil Yetkisi) Verilmesi ve Bu Vekâlete, Organ Temsilcinin Yetkisinin Sona Ermesinin veya Sınırlanmasının Etkisi, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C. I, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 127-170.
ARKAN, Sabih. : Ticarî İşletme Hukuku, 5. Baskı, Ankara, BTHAE., 1999.
ARSEBÜK, Esat. : Borçlar Hukuku, Birinci Cilt ve İkinci Cilt, Üçüncü Basım, Ankara, Güney Matbaacılık, 1950.
ARSLAN, Çetin. : Kamu (Amme) Alacaklarında Gecikme Zammı ve Faiz, Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük’e Armağan, Ankara, 2004, s. 397-436.
ARSLAN, Mehmet. : Limited Şirket Ortaklarının 4369 Sayılı Yasa Değişikliği İle Amme Alacaklarına Karşı Sorumluluğu ve Hükmün Geriye Dönük Uygulanması Sorunu, Yaklaşım, S. 75, Mart 1999, s. 112-121. (Ortakların Sorumluluğu).
ARSLAN, Mehmet. : Vergi Hukuku, İstanbul, Alfa yay., 2002.
ARSLANLI, Halil. : Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, 2 inci Bası, İstanbul, İÜHF. yay. No:172, Sulhi Garan Matbaası, 1959.
ARSLANLI, Halil. : Ticaret Kanunu Şerhi, Limited Şirketler, II. Kitap – Yedinci Fasıl, I. Kısım (Madde 503-517), İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1963. (Limited Şirketler I).
ARSLANLI, Halil. : Ticaret Kanunu Şerhi, Limited Şirketler, II. Kitap – Yedinci Fasıl, II. Kısım (Madde 518-535), İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1963. (Limited Şirketler II).
ARSLANLI, Halil. : Türk Borçlar Kanununun 50. ve 51. inci Maddelerinin Tefsiri, Prof. Dr. Ebül’ula Mardin’e Armağan, İstanbul, 1944, s. 965-993.
ARSLANLI, Halil & DOMANİÇ, Hayri : Limited ve Hisseli Komandit Şirketler, Türk Ticaret Kanunu Şerhi III, İstanbul, 1989. (Limited Şirketler).
ASLANPINAR, Y. Burak : Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme Vergi Alacaklarında Uygulanabilecek mi?, Yaklaşım, S. 188, Ağustos 2008, s. 258-261.
ATAN, Turhan. : Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara, BTHAE., 1967.
ATEŞ, Leyla. : Vergilendirmede Eşitlik, İstanbul, Derin yay., 2006.
ATEŞLİ, D. Erkan : Anonim Şirketin Kanuni Temsilcisinin Ödenmemiş Vergi Borçları Karşısındaki Sorumluluğu, Yaklaşım, S. 94, Ekim 2000, s. 163-168.
AYAN MUTLU, Zehra : Anonim Şirketlerde SSK Prim Borçlarının Ödenmemesinden Doğan Sorumluluk, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.
AYDIN, Erkan. : Katma Değer Vergisinde Sorumluluk, İstanbul, Oniki Levha yay., 2009.
AYDOĞAN, Fatih. : Federal Almanya’da Limited Şirketler Kanunu’nda (GmbHG) Yapılan Değişiklikler – Yenilikler (MoMİG), Batider, C. XXV, S. 3, 2009, s. 391-421.
AYDOĞAN, Fatih. : Ticaret Ortaklıklarında Rekabet Yasağı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005.
AYHAN, Rıza. : Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu, İstanbul, Kazancı yay., 1992.
AYHAN, Rıza. : Ticarî İşletme Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2007.
AYKAÇ, Kemal. : Şerh ve İzahlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Ankara, Yeni Cezaevi Matbaası, 1954. (AATUHK.).
BAKLACIOĞLU, Sadık : Vergi Mevzuatımızda Gecikme Zammı Müessesesi, İktisat ve Maliye Dergisi, C. I, S. 6, İstanbul, 1954, s. 28-31.
BALTA, Tahsin Bekir : İdare Hukuku, Genel Konular, C. I, Ankara, 1970-1972.
BARLASS, İrfan : 5766 Sayılı Kanunla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Mükerrer 35. Maddesine Eklenen Son İki Fıkranın Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumlulukları Bağlamında Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, S. 244, Ocak 2009, s. 165-171.
BARLASS, İrfan : Anonim ve Limited Ortaklıklarda Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005.(Kanuni Temsilciler).
BAŞARAN, Funda. : Anayasa Temelinde “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, İÜHF. yay. No:715, 1998.
BAŞARAN, Funda. : İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezalarının (Vergisel Düzene Aykırılıklar ve Yaptırımlarının) Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Mükellefin Dergisi, S. 87, Mart 2000, s. 109-119.
BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda :  İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları, Danıştay ve İdari Yargı Günü – Sempozyum, 138. Yıl, 11-12 Mayıs 2006, s. 131-178.
BAŞPINAR, Veysel. : Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın), Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, Yetkin yay., 2004.
BAŞTUĞ, İrfan. : Limited Şirkette Ortağın Çıkma ve Çıkarılması, İzmir, Ege Üniversitesi Matbaası, 1966.
BATTAL, Ahmet : Ticaret Sicilinin Müsbet Fonksiyonunun ve Temsile İlişkin Sonuçlarının Dış Görünüş Teorisi Açısından İncelenmesi, Batider, C. 19, S. 1, 1997. (Müsbet Fonksiyon).
BAYKARA, Bekir : Teori ve Pratik Yönleriyle Vergi ve Vergi Ceza Hukuku, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği yay., 2008.
BAYRAKLI, Hasan Hüseyin : Vergi İcra Hukuku, Afyon, Afyon Kocatepe Üniversitesi yay. No:27, 2000.
BERZEK, Ayşe Nur : Limited Şirket Ortağının Temerrüdü, Yaklaşım, Aralık 1996, S. 48, s. 19-22.
BERZEK, Ayşe Nur : Limited Şirkette Ortakların Sorumluluğu, Yaklaşım, S. 47, Kasım 1996, s. 32-36.
BİLGE, Mehmet Emin : Ticaret Sicili, İstanbul, Beta yay., 1999.
BİLGE, Necip : Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara, BTHAE., 1971.
BİLGE, Necip : Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, 27. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009.
BİLGİN, Sibel. : Mali Cezalar İle Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Vergi Yasalarının Uygulanması Bakımından Etkinliğinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
BİLİCİ, Nurettin. : Vergi Hukuku, Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi, Güncelleştirilmiş 15. Bası, Ankara, Seçkin yay., 2007.
BİYAN, Özgür : Vergi Hukukunda Takas, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 27, Mart 2006, s. 25-33.
BOZDOĞAN, Mine Nur : Kanuni Temsilcinin Vergisel Sorumluluğunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, S. 269, Ocak 2004, s. 172-186.
BOZKURT, Tamer : Vergi Yükümlülüğü – Vergi Sorumluluğu Kavramları Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Tek Başına Temsil ve İlzama Yetkili Olanların (Özellikle Murahhas Azaların) Vergisel Sorumluluğu, Batider, C. XXIV, S. 4, Aralık 2008, s. 239-268.
BULUTOĞLU, Kenan : Türk Vergi Sistemi, 8. Baskı, İstanbul, Batı Türkeli yay., 2004.
CANDAN, Turgut : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun-Açıklamalı, Ankara, Maliye ve Hukuk yay., 2007. (AATUHK.).
CANDAN, Turgut : Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacağından Sorumluluğu II, Yaklaşım, S. 40, 1996. s. 34-40.
CANDAN, Turgut : Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, 3. Baskı, Ankara, Maliye ve Hukuk yay., 2005. (Kanuni Temsilci).
CANDAN, Turgut : Vergi Suç ve Cezaları, İstanbul, Süryay Sürekli yay., 2004.
CANDAN, Turgut : Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, 2. Bası, Ankara, Maliye ve Hukuk yay., 2006.
CANYÜREK, Murat : Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2003.
ÇAĞAN, Nami : Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme, AÜHFD., C. 37, S. 1-4, 1980, s. 129-151.
ÇAĞAN, Nami : İç Kamu Borçlarının Hukuki Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. I, Ankara, AÜHF. yay. No:243, 2009, s. 359-362.
ÇAĞAN, Nami : Türk Hukukunda Vergi Suçlarının Affı, AÜHFD., C. 29, S. 1-2, 1972, s. 111-122.
ÇAĞAN, Nami : Vergilendirme Yetkisi, İstanbul, Kazancı yay., 1982.
ÇAMOĞLU, Ersin : Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu (Kamu Borçlarından Sorumluluk İle), Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş İkinci Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007. (Yönetim Kurulu).
ÇAMOĞLU, Ersin : Cumhuriyet Döneminde Limited Ortaklıklarda Gelişmeler, Cumhuriyet Döneminde Hukuk, İÜHF’nin 50. Yıl Armağanı, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1973.
ÇAMOĞLU, Ersin : İsviçre, Alman ve Türk Hukuklarında Limited Ortağın Sınırlı Sorumluluğu İlkesinin Anlamı ve Nitelikleri, İÜHFD., C. 38, S. 1-4, 1973, s. 499-519.
ÇAMOĞLU, Ersin : Kollektif Ortaklıkta Haklı Sebep Kavramı ve Ortağın Haklı Sebeple Çıkarılması, İstanbul, İÜHF. yay. No:484, 1976. (Haklı Sebep).
ÇAMOĞLU, Ersin : Limited Ortağın Sınırlı Sorumluluğu Karşısında Şirket Alacaklılarının Aktif Korunması, Yayımlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul, 1969. (Aktif Korunma).
ÇAMOĞLU, Ersin : Limited Ortağın Sınırlı Sorumluluğu Prensibine Önemli Bir İstisna: AATUK. m. 35, İktisat ve Maliye Dergisi, C. 16, S. 11, İstanbul, 1970, s. 426-430.
ÇAMOĞLU, Ersin : Limited Ortaklığın Sermaye Alacaklarının Haczi, Batider, C. VI, S. 1, 1971, s. 57-67.
ÇELİK, Binnur : Kamu Alacaklarının Korunması Bakımından Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu, GÜİİBFD., S. 4, 2000, s.121-126. (Ortakların Sorumluluğu).
ÇELİK, Binnur : Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, İş Bankası Kültür yay. No:627, 2002. (Kamu Alacakları).
ÇEVİK, Orhan Nuri : Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması, 4. Baskı, Ankara, Seçkin yay., 2003. (Limited Şirketler).
ÇOLAK, Mustafa. : Limited Şirketlerde Yeni Ortağa Müteselsilen Sorumluluk Düzenlemesinin Ayrıntıları ve Değerlendirme, Yaklaşım, S. 187, Temmuz 2008, s. 43-47.
DELİDUMAN, Seyithan : Tüzel Kişilerin Davada Temsili, EÜHFD., C. II, S. 1, 1998, s. 176-187.
DEMİRKAPI, Ertan : Limited Ortaklık Payının Devri, İzmir, 2008.
DEMİRKAPI, Ertan : Noterlik Uygulaması Açısından Limited Ortaklık Pay Devir Vaadi ve Pay Devri, Maltape Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10. Yıl Kuruluş Armağanı, İstanbul 2008/2, s. 143-178.
DEMİRKOL, Selami, TEKİN, M. Önder & TOKTAŞ, Nihat : Danıştay Vergi Dava Daireleri Karar Özetleri, (Vergi Resim ve Harçlar İle Benzeri Mali Yükümlülüklerle İlgili Uyuşmazlıklar), 1984-2005, Genişletilmiş ve Değiştirilmiş 2. Baskı, İstanbul, Beta yay., 2006.
DERBİL, Süheyp. : Kamu Hizmeti Nedir?, AÜHFD., C. 7, S. 3-4, 1950, s. 28-36.
DEYNEKLİ, Adnan :  İflasın Vergi Alacağının Tahsiline Etkisi, Ankara, Yetkin yay., 1998,
DEYNEKLİ, Adnan : Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanun’un Uygulanması, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. I, Ankara, Turhan Kitabevi, 2010, s. 741-760.
DEYNEKLİ, Adnan : Ticari Defterlerin İspat Kuvveti, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987.
DOĞANAY, İsmail :  Türk Ticaret Kanunu Şerhi, II. Cilt, 2. Baskı, Ankara, 1981.
DOĞRUSÖZ, Bumin : Anonim ve Limited Şirket Ortaklarının Şirket Borçlarından Sorumluluğu, Yaklaşım, S. 139, Temmuz 2004, s. 22-24.
DOĞRUSÖZ, Bumin : Haksız Çıkma Zammında Sorunlar, Yaklaşım, Yaklaşım, S. 203, Kasım 2009, s. 273-274.
DOĞRUSÖZ, Bumin : Ticari Defterlerde Kapanış Tasdiki, Yaklaşım, S. 73, Ocak 1999, s. 46-47.
DOĞRUSÖZ, Bumin : Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme (Stopaj), İstanbul, 1992.
DOĞRUSÖZ, Bumin : Vergi Reformu Yorum ve Açıklamaları (4369 Sayılı Kanun ile Muhtelif Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler), Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş., İstanbul, 1998.
DOĞRUSÖZ, M. Ezhan : Vergi Hukukunda Bildirim Mükellefiyeti, Legal Mali Hukuk Dergisi, Ocak 2005, s. 41-51.
DOMANİÇ, Hayri : Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK. Şerhi II, İstanbul, Temel yay., 1988.
DOMANİÇ, Hayri : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. I, İstanbul, Temel yay., 1988. (TTK. Şerhi I).
DONAY, Süheyl. : Ceza Hukukunda Objektif veya Kusursuz Sorumluluk, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler II. Sempozyumu, 15-16 Aralık, Ankara, 1978, s. 113-123.
DONAY, Süheyl. : Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Kararları ile Karşılaştırmalı Olarak, İstanbul, Beta yay., 2008. (Vergi Suçları).
DÖNMEZ, Recai : Pişmanlık ve Islah Kurumunun İşlerliğine Yönelik Kuramsal Tartışmalar ve Bu Kurumun Hukuki Niteliği, Vergi Dünyası Dergisi, S. 157, Mayıs 1994, s. 72-80.
DÖNMEZER, Sulhi, & ERMAN, Sahir : Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. II, 9. Bası, İstanbul, Beta yay., 1997.
DURAL, Mustafa. : İmkânsızlık Kavramı ve Türleri, Batider, C. VII, 1973, s. 11-58.
DURAL, Mustafa & SARI, Suat. : Türk Özel Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri, 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006.
DURAN, Lûtfi. : İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1982.
DURU, Cihan : Çeşitli Kamu Alacaklarının Tahsili İçin Tahsili Emval Kanunu’na ve 6183 Sayılı Kanuna Atıfta Bulunan Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler ve Bakanlar Kurulu Kararları, Vergi Sorunları Dergisi, S. 63, Aralık 1992, s. 5-27.
EDİS, Seyfullah : Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 5. Basım, Ankara, 1993.
EDİZDOĞAN, Nihat, TAŞ, Metin & ÇELİKKAYA, Ali : Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Bursa, Ekin yay., 2007.
EMİROĞLU, Haluk : Roma Hukuku’nda Vekalet Sözleşmesi (Mandatum) Ve Hukuki İşlemlerde Temsil, AÜHFD., C. 52, S. 1, Ankara 2003.
ERDİL, Engin : Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004. (Çıkarılma).
EREM, Turgut S : Ticaret Hukuku Prensipleri, 7. Bası, İstanbul, Hilâl Matbaacılık, 1971.
EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı (Tıpkı Basım), İstanbul, Beta yay., 2009. (Borçlar Hukuku).
EREN, Fikret : Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara, Sevinç Matbaası, 1975.
EREN, Hayrettin & ŞİŞMAN, Gülden : İdari İşlem Açısından Vergilendirme Sürecine Bakış, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. I, Ankara, AÜHF. yay. No:243, 2009, s. 747-812.
ERGİNAY, Akif : Kamu Maliyesi, 16. Bası, Ankara, Savaş yay., 1998.
ERGİNAY, Akif : Vergi Hukuku Prensipleri, Ankara, İstiklal Matbaacılık, 1953.
ERGİNAY, Akif : Vergi Hukuku ve Diğer Hukuk Branşlarile Münasebeti, AÜHFD., C. 8, S. 3-4, 1951, s. 670-686. (Münasebet).
ERGİNAY, Akif : Vergi Hukuku, İlkeler – Vergi Tekniği – Türk Vergi Sistemi, 12. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 1986. (Vergi Hukuku).
ERİŞ, Gönen : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Ticari İşletme ve Şirketler, C.II, 3. Baskı, Ankara, Seçkin yay., 2004. (TTK. II).
ERMAN, Sahir : Vergi Suçları, İstanbul, 1988.
ESENER, Turhan : Salahiyete Müstenit Temsil, Ankara, AÜHF. yay. No:150, 1961.
FEYZİOĞLU,
Bedî Necmettin : Mükellefiyet Doğurucu Vakıa, AÜSBFD., C. 7, S. 1, 1952, s. 52-89.
FEYZİOĞLU,
Feyzi Necmeddin : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1976. (Borçlar Hukuku).
FURTUN, İdris Hakan. : Vergi Hukukunda Mahkemelerin Hukuk Yaratma-Kanun Boşluğu Doldurma Yetkileri, Ankara, Yetkin yay., 2009.
GENÇ, Kamer, YAĞMURLU, Tahsin, AKSOYLU, Bekir, FALCIOĞLU, Turan, POLATKAN, Vahit & BULUT, Mehmet : Mali Yargılama Usulü ve Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararları, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1976.
GENÇTÜRK, Muharrem : Ticari Defterlerin Delil Niteliği, İstanbul, Yaylım yay., 1997.
GERÇEK, Adnan : Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Bursa, Ekin yay., 2010.
GERÇEK, Adnan : Limited Şirketlerde Kanuni Temsilciler Ve Ortakların Vergi Borcundan Sorumluluğu, Yaklaşım, S. 83, Kasım 1999, s. 215-220.
GERÇEK, Adnan : Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Ankara, Yaklaşım yay., 2006.
GERÇEK, Adnan : Türk Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemi ve Etkinliği, Bursa, Ekin Kitabevi, 2003. (Tahsilat).
GERÇEK, Adnan : Türk Vergi Hukukunda Vergi Sorumlusu, Sorumluluk Halleri ve Türlerinin İncelenmesi, AÜHFD., C. 54, S. 3, 2005, s. 157-193. (Vergi Sorumlusu).
GÖZLER, Kemal : İdare Hukuku Dersleri, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş Beşinci Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi, 2007.
GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref & TAN, Turgut : İdare Hukuku, C. I, 5. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2007.
GÜLAN, Aydın : Kamu Hizmeti Kavramı, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (Prof. Dr. Lûtfi DURAN’a Armağan Özel Sayısı), Yıl:9, S. 1-3, İstanbul, 1988, s.147-159.
GÜMÜŞ, Mustafa Alper : Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul, Beta yay., 2001.
GÜNDAY, Metin : İdare Hukuku, 7. Bası, Ankara, İmaj yay., 2003.
GÜNDÜZ, Aslan : Yabancı Devlet Malları Üzerinde Cebri İcra Mümkün Müdür?, MHD, 1984/1, s. 1-20.
GÜNER, Tayfun : Kanuni Temsilcinin Vergisel Sorumluluğu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. (Kanuni Temsilci).
GÜNEŞ, Gülsen : Hukuka ve Ahlaka Aykırı Faaliyetlerin Vergilendirilmesi, Prof. Dr. Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul, Aybay yay., 1996, s. 240-253.
GÜNEŞ, Gülsen : Vergi Hukukunda İspat, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1984.
GÜNEŞ, Gülsen : Vergi Yükümlülüğüne ya da Sorumluluğuna Yönelik Özel Hukuk Sözleşmelerinin Vergi Dairesi Açısından Bağlayıcılığı, İBD., C. 68, S. 7/8/9, 1993, s. 594-609.
GÜNEŞ, Gülsen : Verginin Yasallığı İlkesi, 2. Baskı, İstanbul, Oniki Levha yay., 2008.
GÜRGÜR, Şebnem Pınar &
YEŞİLYURT, Eren : Vergi Hukukunda Kanuni Temsilciler ve Sorumlulukları-I, Yaklaşım, S. 130, Ekim 2003, s. 127-132.
GÜRKANLAR, Metin : Bir Zarara Birlikte Neden Olan Bİrden Çok Kişinin Sorumluluğu (BK. m. 50), Ankara, GÜİİBF. yay. No:1, 1982.
GÜZEL, Ali, OKUR, Ali Rıza & CANİKLİOĞLU, Nurşen : Sosyal Güvenlik Hukuku, 12. Bası, İstanbul, Beta yay., 2009.
HACIGÜL, Hasan : Limited Şirket Ortaklarının Vergisel Sorumluluğu, Vergi Dünyası Dergisi, S. 308, Nisan 2007, s. 127-130.
HATEMİ, Hüseyin. : Medeni Hukuk Tüzelkişileri I, Giriş – Tarihi Gelişim – Eski Vakıflar, İstanbul, 1979.
HATEMİ, Hüseyin. : Medeni Hukuk’a Giriş, Gözden Geçirilmiş 3’üncü Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004.
HELVACI, Mehmet : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, 2. Bası, İstanbul, Beta yay., 2001. (Yönetim Kurulu).
HELVACI, Mehmet. : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğunun Müteselsil Olmasının Anlamı ve İsviçre Borçlar Kanunu 759. Maddesi İle Getirilen Müteselsil Sorumluluğun Anlamının Tanıtılması, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, C. I, Beta yay., 2001, s.219-232.
HİRŞ, Ernst. : Ticaret Hukuku Dersleri, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Bası, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1948.
İLERİ, Yusuf : Vergi Borçlarının Kanuni Temsilcilerden Tahsilinde Vergi İdaresine Tanınan Yeni Ayrıcalıklar, Yaklaşım, S. 188, Ağustos 2008, s. 120-124.
İMREGÜN, Oğuz : Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 10. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993. (Kara Ticareti).
İZMİRLİ, Yadigar. : Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Organ Niteliğini Kaybetmesi ve Hukuki Sonuçları, Ankara, Nobel yay., 2001.
KALPSÜZ, Turgut : Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Üyelerinin Şirketle Rekabet Teşkil Eden Davranışları, Prof. Dr. Hüseyin Cahit Oğuzoğlu Armağan, Ankara, 1982, s. 347-385. (Rekabet).
KANETİ, Selim : Avrupa Topluluğu Hukukunun Üstünlüğü Karşısında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasa Yargısı Dergisi, C. 7, 1990, s. 131-140.
KANETİ, Selim. : Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, İstanbul, Kazancı yay., 2007.
KANETİ, Selim. : Vergi Hukuku, Gözden Geçiriilmiş ve Yenilenmiş 2. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1989.
KANLIGÖZ, Cihan. : Kamu Borçlanma (İstikraz) Sözleşmeleri, Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’na Armağan, AÜSBFD., C.52, No:1-4, 1997.
KAPLAN, Gürsel : Yeni İl Özel İdaresi Kanununa Göre İl Genel Meclisi ve Encümeni Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi, AÜHFD., C. 54, S. 3, 2005, s. 121-155.
KAPLAN, İbrahim : Belediye ve İl Özel İdarelerine Ait Gayrimenkuller Üzerinde Bankalar Lehine Kurulan İpotekler ve Bunların Paraya Çevrilmesinde Ortaya Çıkabilecek Hukuki Sorunlar, AÜSBFD., C. 47, S. 3, s. 187-191.
KARACA, Bedir. : Anonim Ortaklıkta Müdürler ve Hukuki Sorumlulukları, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010.
KARAKOÇ, Yusuf : Genel Vergi Hukuku, 4. Bası, Ankara,Yetkin yay., 2007. (Vergi Hukuku).
KARAKOÇ, Yusuf : Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargılamasında Çözülen Uyuşmazlıklar, Ankara, Yetkin yay., 2000. (Kamu Alacaklarının Tahsili).
KARAKOÇ, Yusuf : Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İzmir, DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi yay. No:76, 1997.
KARAKOÇ, Yusuf : Türk Vergi Hukukunda Mirasçıların Vergi Sorumluluğu, Yaklaşım, S. 8, Ağustos 1993, s. 20-25.
KARAKOÇ, Yusuf. : Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, İzmir, Denge YMM yay., 1994.
KARAKOÇ, Yusuf. : Vergi Mevzuatı – Vergi Hukuku İlişkisi, Legal Mali Hukuk Dergisi, Kasım 2005, s. 2952-2963.
KARASU, Rauf : Limited Şirketlerde İdare Yetkisi Olmayan Ortakların Şirketle Rekabet Etme Yasağı, Batider, C. XXII, S. 3, s. 141-174.
KARASU, Rauf : Limited Şirketlerde Şirketten Ayrılan Ortaklar İçin Sözleşme İle Öngörülen Şirketle Rekabet Etme Yasağı, Batider, C. XXII, S. 4, 2004, s. 79-96.
KARAYALÇIN, Yaşar : Devlet Borçları- “Devlet Malları Haczedilemez” Kuralı, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, Ankara 2001. s. 123-149.
KARAYALÇIN, Yaşar : Muhasebe Hukuku, 2. Bası, Ankara, BTHAE. yay., 1988.
KARAYALÇIN, Yaşar : Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler, Hukukî Mütalâalar, C. V, 1992-1996, Ankara, BTHAE., 1997.
KARAYALÇIN, Yaşar : Ticaret Hukuku, I. Giriş – Ticarî İşletme, 3. Bası, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara 1968. (Ticarî İşletme).
KARAYALÇIN, Yaşar : Ticaret Hukuku, II. Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 1973. (Şirketler Hukuku).
KARAYALÇIN, Yaşar : Vergi Hukuku Bakımından Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu, Yaklaşım, S. 15, Mart 1994, s. 5-9.
KAYA, Arslan : Borca Batık Anonim Şirketin İflâsının İstenmesi, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, Beta yay., 1999, s. 279-303.
KAYAR, İsmail & ÇELİKTAŞ, İlyas. : Limited Şirkette Müdür-Ortakların Rekabet Yasağı, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, MÜHF. yay., 2003, s. 309-319.
KAYIR, Semra : Ticaret Şirketi Temsilcilerinin Şirketin Vergi Borçlarından Sorumluluğu, İdari Yargı-Panel, Mersin 11-12 Nisan 2003. (Temsilciler), s. 443-462.
KENDİGELEN, Abuzer : Adi Şirket, Ticaret Şirketleri ve Kooperatife İlişkin Payların Devrinde Şekil, Makalelerim, C. I, 1986-2001, 2. Bası, İstanbul, Arıkan yay., 2006, s. 215-243. (Şekil).
KENDİGELEN, Abuzer : Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul, İÜHF. yay. No: 714, 1997, s. 69-108.
KENDİGELEN, Abuzer : Limited Şirket Paylarının Haczi, Makalelerim, C.II, 2001-2006, İstanbul, Arıkan yay., 2006, s. 91-101.
KENDİGELEN, Abuzer : Sermaye Şirketlerinde Ehliyet, Temsil, Butlan ve Kuruluştan Doğan Sorumluluk, Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu, Acquis Communautaire’in Alınması, Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Proje Yöneticisi Ünal Tekinalp, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yay. 2001, s. 509-526.
KENDİGELEN, Abuzer : Şahıs Şirketlerinin Sermaye Şirketlerine Dönüştürülmesinin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, Beta yay., 2000, s. 459-476.
KENDİGELEN, Abuzer : Ticaret Hukuku Kür¬süsünde Onbeş Yıl, Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları İle Birlikte), C.II, Ortaklıklar Hukuku, Kararları Tamamlanmış 2. Bası, İstanbul, Beta yay., 2003. (Hukukî Mütalâalar).
KERVANKIRAN, Emrullah : Sermaye Ortaklıklarında Sınırlı Sorumluluk İlkesine Karşı Önemli Bir İstisna : Tüzelkişilik Perdesinin Kaldırılması, EÜHFD., S. 3-4, 2007, s. 453-472.
KIRBAŞ, Sadık. : Vergi Hukuku, Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar, 18. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2008.
KIRBAŞ, Sadık. : Vergi Hukukunda Vekilin Konumu ve Yetkileri, Vergi Dünyası Dergisi, S. 119, Temmuz 1991, s. 53-62.
KIRBAŞ, Sadık. : Vergi Yargısında Kanıtlama, Prof. Dr. Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul, Aybay yay. No:15, 1996, s. 185-198.
KIRCA, İsmail : Ticaret Şirketlerinde Birlikte Temsile Yetkili Kişilerin Birbirlerine Tek Başına İşlem Yapma Yetkisi Vermeleri, AÜHFD., C. 57, S. 3, 2008. (Birlikte Temsil).
KIRCA, İsmail : Ticari Mümessil, Ankara, Yetkin yay., 1996.
KIRMAN, Ahmet : Türk Vergi Hukukunda Sorumluluk, Mali Sorunlara Çözüm Dergisi, S. 8, Ağustos 1985, s, 40-41.
KIZILOT, Şükrü : Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 5. Baskı, Ankara, Yaklaşım yay., 2003.
KIZILOT, Şükrü : Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, C. 6, Ankara, Yaklaşım yay., 1994. (VUK.)
KIZILOT, Şükrü : Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler, C. 8, Ankara, Yaklaşım yay., 2008.
KIZILOT, Şükrü : Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler, C. 7, Ankara, Yaklaşım yay., 2005.
KIZILOT, Şükrü : Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler, C. 6, Ankara, Yaklaşım yay., 2002.
KIZILOT, Şükrü : Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler, C. 5, Ankara, Yaklaşım yay., 2000.
KIZILOT, Şükrü : Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler, C. 4, Ankara, Yaklaşım yay., 1998.
KIZILOT, Şükrü : Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler, C. 3, Ankara, Yaklaşım yay., 1996.
KIZILOT, Şükrü, ŞENYÜZ, Doğan,TAŞ, Metin &
DÖNMEZ, Recai : Vergi Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Yaklaşım yay., 2008.
KÖPRÜLÜ, Bülent : Medeni Hukuk, Genel Prensipler – Kişinin Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, 1984.
KUMRULU, Ahmet : Anayasa Mahkemesi’nin Bir Kararı Nedeniyle Vergi Borcunda Objektif Sorumluluk Esasına Dayanan Teselsül, TBB. Dergisi, Yıl : 1988, Sayı: 3, s. 421-439.
KUMRULU, Ahmet : Vergi Davalarında Uygulanan Gecikme Faizi Hakkında Düşünceler, AÜHFD., C. 40, S. 1-4, 1988, s. 237-250. (Gecikme Faizi).
KUMRULU, Ahmet : Vergi İcra Hukukuna Kavramsal Bir Yaklaşım, Prof. Dr. Akif Erginay’a 65 inci Yaş Armağanı, Ankara, 1981, s. 647-668.
KUMRULU, Ahmet : Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri (İşlev-Yapı-İlkeler-Nitelik), Ankara 1989.
KURU, Baki. : İcra ve İflas Hukuku, El Kitabı, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2004.
KURU, Baki. : Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Değiştirilmiş 18. Baskı, Ankara, Yetkin yay., 2007.
KÜÇÜKKAYA, Mehmet : Vergisel Uyuşmazlıkların Uzlaşma Yoluyla Çözümü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
MAÇ, Mehmet : Anonim ve Limited Şirket Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin, Bu Şirketlerin Özel ve Kamu Borçlarına İlişkin Sorumlulukları, Yaklaşım, S. 118, Ekim 2002, s. 65-67.
MİMAROĞLU,Said Kemal : Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukukî Mes’uliyeti, Ankara, Sevinç Matbaası, 1967.
MOROĞLU, Erdoğan : Hukukî Mütalâalar, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007.
MOROĞLU, Erdoğan : Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, 7. Baskı, İstanbul, Beta yay., 2001. (TTK.).
MOROĞLU, Erdoğan & KENDİGELEN, Abuzer : Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, XII Levha yay., 2010.
MUTLUER, Kamil : Vergi Genel Hukuku, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay. No:121, 2006. (Vergi Hukuku).
NADAROĞLU, Halil. : Kamu Maliyesi Teorisi, 10. Bası, İstanbul, Beta yay., 1998.
NAS, Adil : Türk Vergi Hukukunda Uzlaşma Kurumu, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
OĞURLU, Yücel : İdare Hukuku Açısından Vergilendirme İşlemlerinin Hukuki Niteliği Üzerine, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, C. II, İstanbul, Beta yay., 2001, s. 1451-1466.
OĞURLU, Yücel : İdari Yaptırımlara Genel Bir Bakış Ve İdari Yaptırım–Ceza Yaptırımı Ayrımı, EÜHFD., C. III, S. 1, 1999, s. 143-194.
OĞUZMAN, Kemal & ÖZ, Turgut. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş Altıncı Basıdan Yedinci (Tıpkı) Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009. (Borçlar Hukuku).
OKTAR, S. Ateş. : Vergi Hukuku, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2009.
OKUTAN, Gül : Ticaret Sicili, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul, İÜHF. yay. No: 714, 1997, s. 8-18.
OKUTAN NILSSON, Gül : Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri, İstanbul, Çağa Hukuk Vakfı yay., 2004.
ONAR, Sıddık Sami. : İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I., 3. Bası, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1960. (İdare Hukuku I).
ONAR, Sıddık Sami. : İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. II., 3. Bası, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1960. (İdare Hukuku II).
ONAR, Sıddık Sami. : İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. III., 3. Bası, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1960. (İdare Hukuku III).
OZANSOY, Cüneyt : Türkiye’de Kamu Hizmeti Tartışmaları: Bir Hamaset ve Habaset Alanı, AÜHFD., C. 46, S.1-4, 1997, s. 85-100.
OZANSOY, Fatma : Anonim ve Limited Şirketlerde Vergi Borcundan Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri İle Ortakların Sorumluluğunun Analizi ve Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, GÜSBE., 2008.
ÖÇAL, Akar : Türk Hususi Hukukunda Gecikme Faizi, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası, 1963.
ÖNCEL, Muallâ. : Türk Vergi Hukukunda Takas, AÜHFD., C. 35, S. 1-4, s. 9-16.
ÖNCEL, Muallâ : Vergi Hukuku Açısından Sorumluluk, Prof. Dr. Fadıl H. Sur Anısına Armağan, Ankara, AÜSBF. yay. No:552, 1983, s. 39-55.
ÖNCEL, Muallâ,ÇAĞAN, Nami & KUMRULU, Ahmet : Vergi Yasaları, Ankara, Savaş yay., 1961.
ÖNCEL, Muallâ, KUMRULU, Ahmet & ÇAĞAN, Nami : Vergi Hukuku, 17. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009.
ÖNEN, Ergun : Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara, 1972.
ÖZ, Turgut. : Limited Ortaklıkta Pay Kavramı ve Payın Devri, İÜHFD., C. 52, S. 1-4, 1987.
ÖZ, Turgut. : Yönetim (Management) Sözleşmesi, İstanbul, Kazancı yay., 1997.
ÖZAY, İl Han. : Gün Işığında Yönetim, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004.
ÖZAY, İl Han. : İdari Yaptırımlar, Kuramsal Bir Deneme, İstanbul, Özdem Kardeşler Matbaacılık, 1985. (İdari Yaptırımlar).
ÖZBALCI, Yılmaz : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Açıklama ve Yorumlar, Ankara, Oluş yay., 2004. (AATUHK.).
ÖZBALCI, Yılmaz : Vergi Usul Kanunu, Açıklama ve Yorumlar, Ankara, Oluş yay., 2007.
ÖZCAN, Sezgin. : Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa ve Sonuçları, Yaklaşım, S. 117, Eylül 2002, s. 223-227.
ÖZDİLER, Eda : Sermaye Şirketlerinde Kanuni Temsilcinin Vergisel Sorumluluğu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
ÖZER, İlhan : Kamu Alacaklarının Tahsili Teorisi ve Türkiye’de Uygulaması, Ankara, TODAİE. yay. No:187, 1979. (Kamu Alacaklarının Tahsili).
ÖZGÜVEN, Ali Volkan : Kamu Hizmetinde Bedel Sorununun Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı Işığında İrdelenmesi, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. I, Ankara, AÜHF. yay. No:243, 2009, s. 317-335.
ÖZGÜVEN, Ali Volkan : Türk Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesi, Ankara, Maliye ve Hukuk yay., 2007.
ÖZGÜVEN, Ali Volkan : Vergi Borcundan Dolayı “Yabancıya” Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması (?), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 68, Ankara, 2007, s. 458-465.
ÖZKAN, Mustafa Şeref : İdare Hukuku Ders Notları, Köy Hocası Matbaası, 1935.
ÖZSUNAY, Ergun : Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, 4. Bası, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası, 1978.
ÖZSÜT, Tuğrul. : 3505 sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler, Vergi Dünyası Dergisi, S. 90, Şubat 1989, s. 35-44.
ÖZTAN, Bilge. : Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fillerinden Sorumluluk, Ankara, AÜHF. yay. No:272, 1970.
ÖZTAN, Bilge. : Şahsın Hukuku – Hakiki Şahıslar, 3. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 1990.
ÖZTÜRK DİRİKKAN,
Hanife : Limited Şirket Ortağının Ayrılması ve Ayrılma Payı, Ankara, Yetkin yay., 2005. (Ayrılma).
ÖZTÜRK, İlhami & YİĞİT, Uğur : 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Sonrasında 6183 Sayılı Kanunun Mük. 35. Maddesinin Vergi ve Buna Bağlı Alacakların Tahsilinde Uygulanabilirliği (II), Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 71, Kasım 2009, s. 14-23. (5766).
ÖZYÖRÜK, Mukbil : İdare Hukuku Dersleri, Ankara, 1972-1973.
ÖZYÖRÜK, Mukbil : İdare Hukuku, İdari Yargı Ders Notları, Ankara, 1977.
PAZARBAŞI, Feyz : Hileli Vergi Kaçakçılığı Suçu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
PEKCANITEZ, Hakan, ATALAY, Oğuz, SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral & ÖZEKES, Muhammet : İcra ve İflâs Hukuku, 7. Bası, Ankara, Yetkin yay., 2009.
PEKDİNÇER, Tamer :  İki Ortaklı Limited Şirketlerde Ortaklardan Birinin Haklı Sebeplere Dayanarak Mahkeme Kararı İle Çıkma İstemi ve Bu İsteme Yüksek Mahkemenin Yaklaşımı,  Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, MÜHF. yay., 2003, s. 461-469.
PINAR, Burak. : Yargı ve İcra Harçları, Gözden Geçirilmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara, Adalet yay., 2009.
POROY, Reha, & YASAMAN, Hamdi : Ticari İşletme Hukuku, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 10. Basıdan 11. Tıpkı Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006.
POROY, Reha,TEKİNALP, Ünal & ÇAMOĞLU, Ersin : Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Güncelleştirilmiş 11. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009. (Ortaklıklar).
POSTACIOĞLU, İlhan E. : İcra Hukuku Esasları, 4. Bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1982.
PULAŞLI, Hasan : Limited Şirketler Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Bazı Sorunlar, Batider, C. XXV, S. 2, s. 37-54.
PULAŞLI, Hasan : Şirketler Hukuku Temel Esaslar, Güncelleştirilmiş 8. Baskı, Adana, Karahan yay., 2009.
SABAN, Nihal : Danıştay Kararlarını Vergi Hukuku İle Okumak, Danıştay ve İdari Yargı Günü – Sempozyumu, 136. Yıl, 11 Mayıs 2004, s. 99-115.
SABAN, Nihal. : Birleşik Devletler Temyiz Mahkemesi’nin Bir Kararı Işığı Altında Alter Ego Doktrini ve AATUHK. 35 ve Mük. 35 md., Vergi Sorunları Dergisi, S. 90, Mart 1996, s. 140-151.
SABAN, Nihal. : Kaçakçılık Cezasının Kusura Çevrilmesi (Yerleşik Bir Danıştay Kavramında İçerik Denemesi), Prof. Dr. Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul, Aybay yay., No:15, 1996, s. 199-217.
SABAN, NİHAL :  Türk Yargı Sisteminin Etkinliği Araştırma Projesi Vergi Yargısının Etkinliği Araştırma Raporu, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, 1999.
SABAN, Nihal. : Vergi Hukuku, 5. Bası, İstanbul, Beta yay., 2009.
SABAN, Nihal. : Vergi Hukukunda Sorumluluk, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
SAKA, Hasan. : Maliye Ders Notları, Ankara, Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Neşriyatından No:7, Köy Öğretmeni Basımevi, 1936.
SARI, Suat. : Vekâlet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul, Beşir Kitabevi, 2004.
SARILI, Mustafa Ali : Türk Vergi Hukukunda Sorumluluk, İstanbul, Kazancı yay., 2004.
SAYIN ÖNAL, Buket : Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İkinci Tıpkı Bası, Ankara, Adalet yay., 2007. (Ortakların Sorumluluğu).
SAYMEN, Ferit Hakkı, &
ELBİR, Halid Kemal : Türk Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, C. I, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1958.
SCHWARZ, Andreas B. : Borçlar Hukuku Dersleri, I. Cilt, Çev.:Bülend Davran, İstanbul, Kardeşler Basımevi, 1948.
SERİM, Nilgün : 6183 Sayılı Kanunda Amme Alacaklarının Korunması, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2007.
SEVİĞ, Veysi : Kamu Alacağından Dolayı Tüzel Kişilerin Sorumluluğu, Yaklaşım, S. 32, Ağustos 1995, s. 5-6. .
SEVİĞ, Veysi : Şirket Ortağının Limited Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Takip Usulü, Yaklaşım, S. 163, Temmuz 2006, s. 233-235.
SEVİĞ, Veysi : Vergi Hukukunda “Aciz” Hali, Yaklaşım, S. 179, Kasım 2007, s. 13-14.
SEZER, Yasin. : İdarenin Sözleşmelerde Tek Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi, EÜHFD., C. VIII, S. 1-2, s.155-172.
SOLAK AKMAN, İnci : Türk Vergi Sisteminde Vergi Güvenlik Önlemleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004.
SOLAK AKMAN, İnci : Vergi Güvenlik Önlemlerinin Teorik Çerçevesi, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. I, Ankara, AÜHF. yay. No:243, 2009, s. 1149-1168.
SONSUZOĞLU, Elif : Türk Vergi Hukukunda Fer’ i Borç Ve Alacak Olarak Faiz, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2001. (Faiz).
SÖYLER, İlhami : Devlet Mallarının Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi, Ankara, Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yay. No:2005/368, 2005.
SUNGURBEY, İsmet : Medeni Hukuk Eleştirileri, III. Cilt, İstanbul, 1971.
SUR, Fadıl H. : Maliye Dersleri, C. II, Ankara, 1946.
ŞANVER, Salih. : İşletme Vergiciliği ve Türk Vergi Sistemi, Doçentlik Tezi, İstanbul, 1968.
ŞEKER, Nezih : Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, İstanbul, Beta yay., 1994.
ŞENER, Esat : Tüm Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararları, Hukuk-Ceza, Ankara, Seçkin yay., 2000.
ŞENTÜRK, Akın Gencer : Limited Şirket Ortaklarının Kamu Borçlarından Sorumluluğuna İlişkin “Kanuni” Düzenlemelerin “Hukukiliği” Sorunu, Vergi Dünyası Dergisi, S. 326, Ekim 2008, s. 127-134. (Ortakların Sorumluluğu).
ŞENYÜZ, Doğan : Vergi Ceza Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 2005.
ŞİMŞEK, Edip : Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanun Şerhi, Açıklamalar ve İçtihatlar, Ankara, Eka yay., 1990. (AATUHK.).
TAN, Turgut : Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Hizmeti Yaklaşımı, Ankara, AYD, 1991, s. 233-252.
TANCI, Muhittin, ARIKAN, Vural & YALÇINER, Polat : İzahlı-İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Tahsilatla İlgili Diğer Kanunlar, Ankara, Balkanoğlu Matbaacılık, 1970. (AATUHK.).
TANDOĞAN, Haluk : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II, 4. Tıpkı Basım, İstanbul, Evrim yay., 1989.
TANDOĞAN, Haluk. : Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara, 1981.
TANDOĞAN, Haluk. : Türk Mes’uliyet Hukuku, Ankara, 1961.
TANDOĞAN, Haluk. : Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, Ankara, AÜHF. yay. No:182, 1963.
TAŞ, Metin : Limited Şirket Ortaklarının Kamu Borçlarından Sorumluluğu, Yaklaşım, S. 76, Nisan 1999, s. 64-66.
TAŞDELEN, Aziz : Vergisel Açıdan Nakit Tahsilat ve Ödemenin Belgelendirilmesi Ödevi, AÜHFD., C. 53, S. 2, 2004, s.141-175.
TAŞDELEN, Nihat : Ticari Defterlerin Tasdiki, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C. I, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 59-78.
TEKİL, Fahiman : Limited Şirketler ve Kooperatifler, 2. Baskı, İstanbul, 1978. (Limited Şirketler).
TEKİNALP, Ünal : Anonim Ortaklıkların Yönetim Kurullarında Tüzel Kişilerin Temsili, Ankara, BTHAE Yay., 1965.
TEKİNALP, Ünal : Limited Ortaklık Payının Devrinde Tescil Davası, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, C. XIX, 19 Mayıs 2003, Ankara, BTHAE. yay., 2003, s. 3-9.
TEKİNALP, Ünal : Tarihi Gelişim İçinde Tek Ortaklı Şirketler Sorunsalı ve Türk Hukukunun Bu Konudaki Açılımı, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C. I, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 579-610.
TEKİNALP, Ünal : Ticari Defterler, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul, İÜHF. yay. No: 714, 1997, s. 27-29.
TEKİNALP, Ünal  : Ultra Vires, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul, İÜHF. yay. No: 714, 1997, s. 45-46.
TEKİNAY, Selahattin Sulhi, AKMAN, Sermet, BURCUOĞLU, Haluk &ALTOP, Atillâ : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993. (Borçlar Hukuku).
TEKİNSOY, Ayhan : İdari Sözleşmelerde Ölçüt Sorunu, AÜHFD., C. 55, S. 2, 2006, s. 181-227.
TEOMAN, Ömer : Anonim Ortaklığın Temsili I, Yaşayan Ticaret Hukuku, C.I:Hukuki Mütalaalar, Kitap:5-1992-1993, 2. Tıpkı Bası, İstanbul, Beta yay., 2000, s. 69-78.
TEOMAN, Ömer : Anonim Ortaklığın Temsili II, Yaşayan Ticaret Hukuku, C. I:Hukuki Mütalaalar, Kitap:7-1995-1996, İstanbul, Beta yay., 1997, s. 76-90.
TEOMAN, Ömer : Limited Ortaklık Payının Devri, Yaşayan Ticaret Hukuku, C. I: Hukuki Mütalaalar, Kitap:8-1997, Beta, 2. Tıpkı Bası, İstanbul, Beta yay., 1999, s. 116-125.
TERLEMEZ, Birol & BAHTİYAR, Mustafa : Danıştay Dördüncü Daire Kararları, İstanbul 2001.
TEZCAN, Durmuş : AİHS Açısından Vergi Cezaları ve Adil Yargılanma Hakkı, Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul, Beta yay., 2008, s. 369-383.
TOSUN, Öztekin. : Hileli Vergi Suçları, İstanbul, Baha Matbaası, 1962.
TOSUN, Öztekin. : Vergi Suçları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1955.
TUHR, Andreas von. : Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt:1-2, Çev.:Cevat Edege, Ankara, Yargıtay yay. No:15, 1983. (Borçlar Hukuku).
TUNCER, Selahattin : Vergi Hukuku Açısından İşyeri, Vergi Dünyası Dergisi, S.110, Ekim 1990, s. 3-18.
TUNCER, Selahattin. : Vergi Hukuku ve Uygulaması, C. I, Ankara, Yaklaşım, 2003. (Vergi Hukuku I).
TUNCER, Selahattin : Vergi Hukuku ve Uygulaması, C. II, Ankara, Yaklaşım, 2006. (Vergi Hukuku II).
TUNCER, Selahattin & ŞANVER, Salih : Vergi Mükellefiyeti, Vergi Borcu-Vergi Mesuliyeti, İktisat ve Maliye Dergisi, C. V, S. 11, Şubat 1959, s. 525-537. .
TURANBOY, Asuman. : Avukatlık Ortaklığı, AÜHFD., C. 50, S. 4, 2001, s. 41-63.
TURGAY, Recep : Vergi Usul Kanunu ve Tatbikatı, İkinci Bası, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1969.
TURHAN, Salih : Vergi Teori ve Politikası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1998.
TÜRK, Hikmet Sami : Halk Şirketi ve İsçi Şirketi Kavramları, AÜHFD., C. 37, S.1-4, s. 281-311.
ULUATAM, Özhan & METHİBAY, Yaşar : Vergi Hukuku, Ankara, İmaj yay., 1999.
ULUSOY, Ali Dursun : Kamu Hizmeti Anlayışında Yeni Yönelimler: Avrupa Yapılanmasının Kamu Hizmeti Teorisine Etkileri, Gün Işığında Yönetim, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s. 267-292.
ULUSOY, Erol : Ticaret Siciline Tescilin Olumsuz Etkisine Veda – Elektronik Ticaret Sicili – Ticaret Sicili Bilgi Bankası – İnternet Sayfası, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C. I, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 89-123.
UMAR, Bilge & YILMAZ, Ejder : İsbat Yükü, Yeniden Yazılmış – Genişletilmiş, 2. Bası, İstanbul, Kazancı yay., 1980.
ÜÇIŞIK, Güzin : Limited Şirkette Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, MÜHF. yay., 2003, s. 189-207.
ÜLGEN, Hüseyin : Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, Beta yay., 2000.
ÜLGEN, Hüseyin : Ticari Defterlerle İspat, Batider, C. 4, S. 1, 1967, s. 86-103.
ÜNLÜ, M. Cengiz : Açıklamalı-İçtihatlı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Ankara, Seçkin yay., 1995.
ÜSTÜN, Ümit Süleyman : Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Ankara, Turhan Kitabevi, 2007.
ÜSTÜNDAĞ, Saim : İcra Hukukunun Esasları, Baştan sona gözden geçirilmiş ve (4949 sayılı Kanun hükümleri gözönünde tutulmak suretiyle) yenilenmiş 8. Bası, İstanbul, 2004.
YALTI, Billur. : Vergi Hukukunda Sorumluluğun Sınırı: Mülkiyet Hakkı: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Çerçevesinde AATUHK, 35 ve Mükerrer 35, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. I, Ankara, AÜHF. yay. No:243, 2009, s. 507-536.
YALTI, Billur : Vergi Yükümlüsünün Hakları, İstanbul, Beta yay., 2006.
YALTI SOYDAN, Billur : İnsan Haklarının Vergi Hukuku Pratiği: Adil Yargılanma Hakkının Vergi Davalarında Uygulanabilirliği, Vergi Dünyası Dergisi, S. 254, Ekim 2002, s. 85-102.
YANLI, Veliye : Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Pay Sahiplerinin Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumlu Kılınması, İstanbul, Beta yay., 2000.
YANLI, Veliye : Limited Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, Beta yay., 1999, s. 743-768. (Ortakların Sorumluluğu).
YAVUZ, Cevdet : Türk-İsviçre ve Fransız Hukuklarında Dolaylı Temsil, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1983.
YAVUZ, Cevdet, ACAR, Faruk & ÖZEN, Burak. : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yenilenmiş 7. Baskı’dan Tıpkı 8. Baskı, İstanbul, Beta yay., 2009.
YAYLA, Yıldızhan : İdare Hukuku, İstanbul, Beta yay., 2009.
YERLİKAYA, Gökhan Kürşat.:  :  Türk Vergi Hukukunda İhtirazi Kayıtla Beyan ve Yargı Yolu, İstanbul, Kazancı yay., 2005.
YERLİKAYA, Gökhan Kürşat.:  : Vergi Hatalarında Düzeltme ve Yargı Yoluna Başvuru, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
YİĞİT, Uğur : Vergi Usul Kanununda Hürriyeti Bağlayıcı Suç ve Cezalar, Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer Hürriyeti Bağlayıcı Vergi Suç ve Cezaları, İstanbul, Beta yay., 2004. (Vergi Kaçakçılığı).
YILDIRIM, Ali Haydar : TTK Tasarısına Göre Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir, Güncel yay., 2008.
YILDIRIM, Zübeyr &
AĞAR, Serkan : Vergi Hukukunda Beyan Sisteminin Etkinliği, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. I, Ankara, AÜHF. yay. No:243, 2009, s. 1223-1262.
YILDIZ, Burçak : TTK Tasarısı’nda Şirketlerin Ehliyeti ve Bu Bağlamda TTK m. 137 Hükmündeki “Ultra Vires” Sınırlamasının Yerindeliğinin Değerlendirilmesi, AÜHFD., C. 55, S. 1, Ankara 2006, s. 321-353. (Şirketlerin Ehliyeti).
YILDIZ, Şükrü : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, Beta yay., 1999, s. 771-794. (Yönetim Kurulu).
YILDIZ, Şükrü : Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, İstanbul, Arıkan yay., 2007.
YILMAZ, Ejder : Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara, Yetkin yay., 1996.
YILMAZ, Ejder : İflas İdaresi, Ankara, Sevinç Matbaası, 1976.
: I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Editör: Erol ULUSOY, 2 Şubat 2008, İstanbul, MÜHF. yay., 2008.
: İdari Yargı-Panel, Mersin 11-12 Nisan 2003.
: Vergi Hukukundaki Gelişmeler, Marmaris, 7-10 Ekim 1991.

Alakalı Yazılar