6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

2020 Yılı Kurumlar Vergisi Özelgeleri

TarihKonu
03/01/2020Eğitime katılan personel için yemek ve kafeterya hizmeti verilmesi hk.
08/01/2020Kısmi Bölünme
20/01/2020Aktifte kayıtlı bulunan arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi nedeniyle arsanın değer artışında vergilendirme
20/01/2020Teknopark İstisnası
21/01/2020Şirket ortağının Ar-Ge teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağı.
24/01/2020Teknokent’in girişimcilik yarışmasında kazanılan ödülün vergilendirilmesi.
27/01/2020Sermaye Artırımının Ortakların Alacaklarından Karşılanması Halinde Kurum Kazancında İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.
10/02/20205746 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanılmayacağı
11/02/2020Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak vergi indirimi hk.
18/03/2020Yurt dışı iştirak kazançlarının kurumlar vergisi kanunu açısından değerlendirilmesi
20/04/2020Yurt dışı mukimi firmaya verilen danışmanlık hizmeti, makina ve teçhizat temini gibi işlerin kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı.
29/04/2020Kiralık gayrimenkullerde oluşturulacak teşhir alanları için yıl içinde yapılan alçıpan, kontroplak vb. harcamaların giderleştirilmesi.
29/04/2020Danışmanlık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın hangi dönemin beyanına dahil edileceği
29/04/2020Yurtdışı eğitim harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.
05/05/2020İngiltere Mukimi Yayıncı Kuruluş Tarafından Verilen Hizmete İlişkin Yapılan Ödemeler Üzerinden Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı
05/05/2020Yapı Kooperatifinin üçüncü kişilere taşınmaz satışı
12/05/2020Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz Satışının KDV ve KVK Yönünden Değerlendirilmesi.
01/06/2020Kurum aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün satışında kurumlar vergisi ve KDV istisnası.
09/06/2020Yurtdışından Türkiye’ye yapılan taşımacılık işlerine aracılık hizmeti verilmesi karşılığında yapılan ödemelerin vergi mevzuatları yönünden değerlendirilmesi hk.
11/06/2020Teknopark bölgesine taşınılmadan önce başlanan ve teknopark bölgesinde devam edilen faaliyetlerin vergilendirilmesi hk.
11/06/2020
12/06/2020Ferdi işletmenin limited şirketine devri halinde ferdi işletmenin çektiği kredilerin faizlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.
12/06/2020Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları
15/06/2020Reklamasyon ve Kickback Giderlerinin Kabul Edilip Edilmeyeceği hk.
15/06/2020Okul inşası için alınan arsanın satışının vergisel durumu
15/06/2020Sermaye şirketinin birleşmesinde devralınan şirketin şartları yerine getirmemiş olması durumunda devralan şirketin vergiye uyumlu mük.vergi ind. uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.
15/06/2020Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan istisna kapsamındaki mükelleflerin kurumlar vergisi istisnasından vazgeçip vazgeçemeyeceği hk.
15/06/2020Devralınan Yatırım Teşvik Belgesine İstinaden İndirimli Kurumlar Vergisinden Faydalanıp Faydalanamacağı.
15/06/2020Ar-ge merkezi kapsamında artırılan patent sayısı.
15/06/2020Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında kar/zarar beyanı
15/06/2020Bankanın kullandırdığı kredilerin teminatını oluşturan gayrimenkullerin vefa hakkı protokolü kapsamında bankaya devredilmesi işleminin kurumlar vergisi ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.
15/06/2020Birleşilen şirketler nedeniyle vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı
16/06/2020… Nak.Ltd.Şti. Kısmi Bölünme hk.
16/06/2020Sermaye Artırımında İndirim hk.
16/06/2020Çin’den Alınan Malların … Unvanlı İnternet Sitesi Aracılığı ile Amerika’da Satılması Halinde Vergilendirme
16/06/2020Nakdi Serm aye Artışında İndirim
17/06/2020Teknoloji geliştirme bölgesinde elde edilen kazanca ilişkin istisna hk.
17/06/2020Vergi indirimi.
17/06/2020İnternet ortamında alınan reklam hizmetlerine ilişkin tevkifat uygulaması.
18/06/20206736 sayılı Kanun kapsamında yapılan kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarına ilişkin düzeltmeler hk.
19/06/2020Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkullere ilişkin geçmişe dönük ödenen kira bedellerinin gider yazılıp yazılmayacağı ve muhasebe kaydı hk.
22/07/2020Şirkette kullanılmak üzere kiralanan araçların giderlerinin indirimi hk.
04/08/2020Sulh Protokolüne göre ödenen geçmiş yıl kiralarının hangi yılın gideri olarak dikkate alınacağı.
04/08/2020Vakıf Tarafından Elde Edilen Eurobond Faiz Geliri ve Alım Satım Kazançlarının Beyan Edilip Edilmeyeceği
04/08/2020İrlanda mukimi firmadan internet ortamında alınan hizmetlerin 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği
04/08/2020Orman Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilen alana ilişkin kira bedeli haricinde yapılan ağaçlandırma ve ilave ağaçlandırma bedelinin giderleştirilmesi
04/08/2020Şirket tarafından eski çalışan personeline yapılacak kıdem, ihbar tazminatı vb. ödemelerin hangi dönemde gider yazılacağı.
04/08/2020Yurt dışında açılan şube iş yerleri için ihracatı destekleme fonu tarafından kira yardımı olarak ödenen ve gelir olarak kaydedilen tutarın gider olarak gösterilip gösterilmeyeceği.
04/08/2020Merkezi Türkiye’de olan şirketin yurt dışı şubesine verilen mimari proje tasarım hizmeti HK.
04/08/2020Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında üç dönem faaliyette bulunma zorunluluğu bulunup bulunmadığı HK.
04/08/2020Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında üç dönem faaliyette bulunma zorunluluğu bulunup bulunmadığı
05/08/2020Sermaye azalışında meydana gelen zararın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı
11/08/2020İfraz işlemi yapılan taşınmazın satışının K.V ve KDV’den istisna olup olmadığı hk.
12/08/2020Aktifte kayıtlı gayrimenkulün mevcut borca karşılık devrinde istisna hükmünden faydalanılıp faydalanılmayacağı
12/08/2020Kooperatif Mükellefiyeti
12/08/2020Resen terk eden mükellefin yeniden işe başlaması halinde geçmiş yıllara ait zararların mahsubu
12/08/2020İndirilecek Giderler hk.
12/08/2020Kooperatife ait muhtelif demirbaşı, tesisler ile traktör ve ekipmanlarının bedelsiz olarak site yönetimine devrinin KDV ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu
12/08/2020Teşvik belgesi kapsamında yatırıma katkı tutarının belirlenmesinde hangi tutarın dikkate alınacağı hk.
12/08/2020Home Ofis olarak kiraladıkları işyerine ait doğalgaz, elektrik,su faturaları gibi giderlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.
12/08/2020Devir alınan şirket zararlarının mahsubu hakkında.
12/08/2020Kooperatif üyelerine ait fazla payların kooperatifçe geri alınması durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.
12/08/2020518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep uygulaması kapsamında ödemesi ertelenen sigorta primlerinin kurum kazancından indirimi
13/08/2020Mükellefiyet hk.
13/08/2020Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yatırım indirimi istisnası hk.
14/08/2020İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İçin Yapılan Ödemelerden KDV ve Gelir Vergisi Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı
14/08/2020Özel Okula Yapılan Yardımların Vergilendirilmesi
14/08/2020Şirket merkezinin tek ortağın ikamet adresi olarak gösterilmesi durumunda elektrik, su, doğalgaz giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.
14/08/2020Kooperatifin boşta duran gayrimenkullerini kiraya vermesi ve ortaklarından aldığı aidat, gecikme faizlerinin vergilendirilmesi hk.
14/08/2020İşverenin iflası halinde yıllara sari inşaat işinin bitim tarihi hk.
14/08/2020Orman Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde faturanın ne zaman düzenleneceği hk.
14/08/2020Yurtdışı mukimi kurumlara verilen hizmet karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi hk.
14/08/2020Adi ortaklığın ortaklarından borç para alması ve ortaklarına borç para vermesi hususunun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.
14/08/2020Hasılat paylaşımı karşılığı işi yapan firmaya arsa sahibi firma tarafından yapılan giderlerin yansıtma faturası ile yansıtmasının vergi mevzuatı açısından durumu hk.
17/08/2020İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yeniden değerleme hk.
17/08/2020Üretim sırasında ortaya çıkan ve üretim artığı, tali ürün veya yan ürün vasfına sahip olan kıymetlerin işletme bünyesinde kullanılmasının vergisel boyutu hk.
17/08/2020Eğitim kooperatifi üyelerinin çocuklarına eğitim verilmesinin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi muafiyetine etkisi hk.
19/08/2020Teknokentte Faaliyet Gösteren Şirketin Elektronik Ticaret Yazılım Kiralaması hk.
21/08/2020Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yeniden değerleme hk.
03/09/2020Tahvil ihraç etmek suretiyle elde edilen kaynağın vadesinden önce ödenmesi durumunda kalan borcun örtülü sermaye kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk
04/09/2020Yurtdışındaki merkezden Türkiye’deki şubeye yapılan nakdi fon transferinin özkaynak (sermaye) ve örtülü sermaye olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.
04/09/20205746 sayılı Kanun hakkında yayımlanan 2016/9092 sayılı BKK kararı ile belirlenen ölçütlerdeki oranının hesaplanması.
07/09/2020Atık Su Arıtma Hizmetinin Devamlılığı Niteliğinde Diğer Belediyelerden Alınan Katılım Payında KDV
07/09/20206550 Sayılı Kanuna Göre Yeterlilik Almış ve Tüzel Kişiliğe Haiz Olan Kurumun Vergisel Durumu Hk.
07/09/2020Yap-İşlet-Devret kapsamında üretilen ve işletme hakkı süresi sonunda Bakanlığın belirleyeceği bir Kuruma devredilecek olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin i tfası hk.
18/09/2020Bedelsiz satılacak marka hakkı devri hk.
25/09/2020Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesine istinaden anadolu lisesi statüsüne dönüşen özel okula tanınan eğitim istisnasının devam edip etmeyeceği hk.
25/09/2020Serbest Bölgede Ar-Ge İndirimi Uygulamaları
06/10/2020Yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere verilen tasarım, mimarlık ve montaj hizmetlerinden elde edilen gelirin kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.
12/10/2020Şirket müdürü adına yaptırılan hayat sigortası poliçe bedellerinin gider yazılması hk.
10/11/2020Japonya’da yerleşik şirkete ödenecek olan komisyon ödemelerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.
12/11/2020Serbest bölgelerde istisna (Elleçleme Hizmeti)

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.