Haber

Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Armağan – İÜHFM

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Profesörlerinden Prof. Dr. Ersin Çamoğlu adına hazırlanan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası’nın C.71, S.2, 2013 sayısı olarak yayınlanan ”Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Armağan”da yayınlanan makalelere çevrimiçi olarak BURADAN ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Armağan
Mehmet Helvacı        

 
Özel Hukuk

 • Yeni Türk Ticaret Kanununda Fiilî Taşıyıcı Kavramı ve Fiilî Taşıyıcının Sorumluluğu – Burak Adıgüzel          
 • Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üye Sayısının Belirlenmesi – Alihan Aydın 
 • Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukukî Durum – Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi – Fatih Aydoğan
 • Teyit Mektubu – Rıza Ayhan
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na Göre Kartın Haksız Kullanımından Dolayı Hukuki Sorumluluk – Mehmet Bahtiyar
 • Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri ve Benzer Kavramlarla İlişkisi – Hayri Bozgeyik 
 • Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorunlar – Koray Demir  
 • Çek Defterlerinin Baskı Tarihi ve Baskı Şekline Bağlı Geçersizlik Problemlerine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi – Yahya Deryal
 • 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Özellikle Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı – Füsun Nomer Ertan  
 • Ticari İşletmelerin Devri, Yapısal Değişiklik ve Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Getirilmesi İşlemlerinde, Ticaret Sicili Müdürünün Bildirim Yükümlülüğü ve Hukuki Sonuçları – Aslı Elif Gürbüz Usluel       
 • Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları – Mehmet Helvacı   
 • Halka Açık Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı (SerPK m. 21) – Arslan Kaya 
 • Zamanaşımına Uğrayan Kâr Payı Alacağı Konusundaki Özel Düzenleme – Abuzer Kendigelen – Mustafa Halil Çonkar 
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre İhtiyati Tedbirler – Cengiz Serhat Konuralp 
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımının Geçersizliği – Ömer Korkut 
 • Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Halka Açık Anonim Ortaklıklara Uygulanması ve Sınırları – Çağlar Manavgat
 • Üreticinin TBK 71 Kapsamında Sorumlu Tutulması – Meliha Sermin Paksoy-Gizem Arslan Demir
 • “Compliance” Kavramının Anonim Ortaklıklar Hukukundaki Anlamı ve Sorumluluk Sistemine Etkisi – Ali Paslı
 • Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve Müeyyidesi – Hasan Pulaşlı 
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünü İhlâl Eden Sigortacıya Uygulanacak Yaptırım Sorunu – Mehmet Özdamar
 • BIMCO’nun Gemi Yönetimi Sözleşmesine İlişkin 2009 Değişiklikleri – Aslıhan Sevinç Kuyucu
 • Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi – Sevilay Uzunallı
 • Anapara Faizi ve Temerrüt Faizine Üst Sınır Getiren TBK m. 88 ve TBK m. 120 Hükümlerinin Ticari Faizler (TTK M. 8 VE TTK M. 9) Bakımından Uygulanabilirliği – Kürşad Yağcı
 • Anonim Şirketlerde İmza Yetkilileri Sadece Yönetim Kurulu Tarafından mı Atanabilir? – Veliye Yanlı
 • Türk Ticaret Kanunu M. 353’e Göre Fesih Davasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Açılabilmesinin Ticaret Hukuku Prensipleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi – Mustafa Yasan
 • Lahey-Lahey/Visby, Hamburg ve Rotterdam Kuralları’nda Sefere Elverişlilik – Kübra Yetiş-Şamlı

Kamu Hukuku

 • Tefecilik Suçu – Elif Bekar
 • Türkiye’de Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Görevli Şirkete Tanınan Yatırım Dönemi ve Proje Kapsamında Katma Değer Vergisi İstisnası – Gökhan Kürşat Yerlikaya
 • Danıştay Kararları Işığında Vergi Kesenlerin Dava Ehliyeti  – Levent Yaralı

Karar İncelemesi

 • Nama Yazılı Payların Satın Alma Teklifinde Bulunma Hakkına Konu Olması Halinde Gerçek Değer ve Faizin Tespiti İle Kâr Payının Mahsup Edilmesine Dair İlkeler – Necdet Uzel
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 78. Maddesinin Uygulama Alanına İlişkin Olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14. 3. 2012 Tarih ve e. 2011/13-748 k. 2012/140 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi – Barış Demirsatan

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.