Haber

Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Armağan

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Profesörlerinden Prof. Dr. Ersin Çamoğlu adına hazırlanan ve Vedat kitapçılık tarafından yayımlanan ”Ersin Çamoğlu’na Armağan” adlı çalışmada yer alan makalelerin başlıkları aşağıda yer almaktadır.

 • Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’nun Yayın Listesi
 • Selahattin ANIK: Anılarda Hukuk Teknoloji ve Prof. Dr. Ersin Çamoğlu
 • Ferit SELEKLER: 57 Yıllık Arkadaşım Ersin
 • Hüseyin ÜLGEN: Hocam ve Ağabeyim Prof. Dr. Ersin Çamoğlu

I. ÖZEL HUKUK
TİCARET HUKUKU

 • Sıtkı Anlam ALTAY: Anonim Ortaklıklarda Gözetim Yükümlülüğünün Sınırlarının ve Ölçütlerinin Belirlenmesine Yönelik Düşünceler
 • Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR: Çekte İbraz Sürelerinin Başlangıcına İlişkin TTK. 796/3 HükmününDeğerlendirilmesi
 • Mahmut T. BİRSEL / Yrd. Doç. Dr. Ali Murat SEVİ: Anonim Şirket Denetiminde Yeni Yaklaşımlar
 • Dr. Ertan DEMİRKAPI: Pazarlamacının Garanti Yükümlülüğü Açısından “Kendi Müşteri Çevresi” Kavramı ve Eleştirisi
 • Yard. Doç. Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU: Anonim Ortaklıkta İbra Kararının Geri Alınması Sorunu
 • Prof. Dr. Turgut ÖZ: Ticari İşletme Malvarlığının Devrine İlişkin Yeni Türk Ticaret KanunuDüzenlemesi
 • Dr. Alper RAMAZAN: Prezentare Generale Riscuri Creditorilor in Drept Commercial International(An Overview to Creditor’s Risks in International Commercial Law)
 • Yard. Doç. Dr. Ayşe ŞAHİN: Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Ortaklıkta Ortağın Çıkması ve Çıkarılmasına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi
 • Ünal TEKİN ALP: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeplerle Feshi Davasının Bazı Usulî Sorunları
 • Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nda Taşıma Hukukuna Hakim İlkeler
 • Prof. Dr. Hamdi YASAMAN / Zeynep Yasaman KÖKÇÜ: Markaların Devri

MEDENİ HUKUK ve BORÇLAR HUKUKU

 • Dr. Nejat ADAY: Avukatın Çatışan Menfaatleri Temsil Yasağının İhlali ve Hukuksal Sonuçlan Üzerine Düşünceler
 • Av. Hulki CİHAN LL.M: 818 s. Borçlar Kanunu ve 6098 s. Türk Borçlar Kanunu Yönünden Karşılaştırmalı Olarak Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Alıcıya Geçişi
 • Av. Aykut CURA / Av. Nezih SÜTÇÜ: Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesinde Şekil
 • Av. Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI: Joint Venture ve İş Ortaklığı Üzerine Bir Hukukî Mütalâa
 • Doç. Dr. Adnan DEĞNEKLİ: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Derdest Davalara Uygulanması
 • Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ: Ultra Vires Kuramı ve Türk Hukuku
 • Araş. Gör. Esra KAŞAK: Viyana Satım Sözleşmesi’nde Esaslı İhlâl Kavramı
 • Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY: AB’de ve Türkiye’de Ürün Sorumluluğu (AB Yönergesi ve Bazı Yabancı Düzenlemelerin Işığında Türk Hukukuna İlişkin Düşünceler)
 • Arzu ŞEN; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesine Getirilen Yenilikler ve Değişiklikler

BANKACILIK HUKUKU

 • Av. Mehmet DOĞAN: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Hakim Ortak Kavramı ve Bu Kavrama Bağlanan Hukukî Sonuçlar (Bankacılık Hukuku Uzmanlık Tezi)
 • Davut GÜRSES: Türk Borçlar Kanunu’na Göre Havale
 • Av. Ömer Turan OSMANOĞLU: Yabancı Para İpoteği (Bankacılık Hukuku Uzmanlık Tezi)
 • Dr. Ünal SOMUNCUOĞLU: 6098 sayılı Borçlar Yasasında Genel İşlem Şartlan ve Banka Kredi Sözleşmesi
 • Prof. Dr. Erol ULUSOY: Bankacılık Sırrı Kavramı, Hukuki Niteliği ve Korunması

MEDENİ USUL HUKUKU

 • Prof. Dr. Oğuz ATALAY: AB’de ve Türkiye’de Ürün Sorumluluğu AB Yönergesi ve Bazı Yabancı Düzenlemelerin Işığında Türk Hukukuna İlişkin Düşünceler

İŞ HUKUKU

 • Engin UNSAL: Grev Hakkının Geleceği
 • MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
 • Ayfer Uyanık ÇAVUŞOĞLU: Tapu Kanunu’nun Yeniden Düzenlenen 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin veya İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimi

II. KAMU HUKUKU
ANAYASA VE İDARE HUKUKU

 • Prof. Dr. Erol CİHAN: Yeni Anayasanın Oluşturulmasının Hazırlık Çalışmaları Süreci
 • Şevket ÇİZMELİ: Din Eğitimi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

CEZA HUKUKU

 • Cenker DEĞİRMENCİ: 6103 Sayılı TTK’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Madde 24/11 (Pay sahiplerinin ve Limited Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanma Yasağı) Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesine Uygun mudur?
 • Prof. Dr. Süheyl DON AY:
 • Çek Yasasında Son Değişiklikler Hakkında Bir Deneme

İDARİ YARGILAMA HUKUKU

 • Dr. Selami DEMİRKOL:
 • İptal Davalarında, İdari Yargı Yerlerinden, Acil ve Etkili Korunma / Karar Beklentisi

VERGİ HUKUKU

 • Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN: Vergi Hukuku Açısından Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • Doç. Dr. Mahmut KAŞIKÇI: Vergi Yargısında “Karar Düzeltme” Kanun Yolu (Sorunsallar-Öneriler)
 • Doç. Dr. Ayşe PAMUKOĞLU/ Dr. Ferah TÜRKOĞLU UTKU / Dr. Zeynep EROĞLU: Yeni Türk Ticaret Kanununun Ticari İşletme Birleşme Bölünme ve Denetime İlişkin Düzenlemelerinin Vergi Hukukuna Etkileri

III. DİĞER

 • Sina AKSİN: Kahraman Bir Akıncı: İbrahim Ethem Akıncı
 • Dr. Alev COŞKUN: 2008 Dünya Ekonomik Krizi ve Liberal Ekonominin Altın Çağının Bitişi
 • Yard. Doç. Dr. Dikmen Yakalı ÇAMOĞLU: Aile Üzerine Kuramsal Bir Tartışma
 • Prof. Dr. j. Doğan KARGÜL: Teorik Tartışmalar Işığında Türkiye’nin Dış’a Açılma Stratejileri
 • Prof. Dr. Bilge UMAR: Mübadele Üzerine Yeni Bir Yayın
 • Dr. Erhan A. TARHUN: Türkiye’nin 2050 Vizyonu

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.