Haber

Sermaye Piyasası Kurulu 5 Tebliğ Taslağı Yayımladı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ikincil mevzuatın bir kısmının ilk altı ay içinde bir kısmının da 2013 yıl sonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe konulması gerekmektedir. Anılan Kanun hükmü uyarınca, uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasalarımızın şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları kapsamında hazırlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı”, “Birleşme ve Bölünme İşlemleri Tebliği Taslağı”, “Varant ve Sertifika Tebliği Taslağı”,“Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları Tebliği Taslağı” ve “Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Yöntemleri ve Dağıtımı ile Teslim Esasları Tebliği Taslağı” Kurul internet sitesinde yayımlanmıştır.

Anılan tebliğ taslaklarına ulaşmak için tablodaki ilgili tebliğ adına tıklayınız.

Tebliğ Taslağı Görüş Yazılarının Gönderilebileceği
e-posta Adresi
Görüşlerin Gönderilebileceği Son Tarih
Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı ofdkurumsal@spk.gov.tr 17.05.2013
Birleşme ve Bölünme İşlemleri Tebliği Taslağı ofdbirlesme@spk.gov.tr 17.05.2013
Varant ve Sertifika Tebliği Taslağı ofdvarant@spk.gov.tr 10.05.2013
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları Tebliği Taslağı ofdyabanci@spk.gov.tr 10.05.2013
Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Yöntemleri ve Dağıtımı ile Teslim Esasları Tebliği Taslağı ofdsatis@spk.gov.tr 03.05.2013

 
“Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı”nda temel olarak;

 • Kurumsal yönetim ilkeleri, ilişkili taraf işlemleri, önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı, imtiyazlı paylar, örtülü kazanç aktarımı yasağı, yöneticilerin elde ettikleri kazançların ihraççılara iadesi  ile teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri, ilişkili taraf işlemleri ve pay sahipleri ile ilişkiler birimi ile teminat rehin ve ipoteklere ilişkin hükümlerin uygulanması sadece payları Ulusal Pazar, İkincil Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören ortaklıklar için öngörülmüştür.
 • Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında yeni ilkeler getirilmiş, denetimden sorumlu komite de dahil olmak üzere kurulacak komitelere ilişkin hükümler ayrı ayrı düzenlenmiştir.
 • Önemli nitelikte işlemler ile ilişkili taraf işlemlerinde değerleme raporu istenilmesinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayının aranmasında ve işlemlerin genel kurul onayına sunulmasında işlem sınırları yeniden düzenlenmiştir.
 • İlişkili taraf işlemleri sürecinde uyulması gereken yükümlülükler detaylandırılarak, değerleme hizmeti verecek kuruluşların taşıması gereken şartlar belirlenmiştir.
 • Ayrılma hakkı kullanımına ve ayrılma hakkının doğmadığı hallere ilişkin detaylı düzenleme yapılmıştır.
“Birleşme ve Bölünme İşlemleri Tebliği Taslağı”nda temel olarak;
 • Halka açık ortaklıkların taraf olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinin esasları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile getirilen hükümler ile uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 • Birleşme ve bölünme sürecinde hazırlanacak değerleme raporlarına ilişkin hükümler belirlenmiştir.
 • Birleşme ve bölünme işlemlerinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin esaslar, Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak yatırımcıların etkin bir şekilde bilgilendirilmelerini teminen yeniden düzenlenmiştir.
 • Birleşme ve bölünme işlemlerinde SPKn ile tanınan ayrılma hakkının kullanımına ilişkin esaslar ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
 • Kolaylaştırılmış birleşme ve bölünme ile ilgili hükümler SPKn, TTK ve AB Düzenlemeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.
 • Birleşme ve bölünme işlemlerine esas alınacak finansal tablolar ile ilgili olarak yeni hükümler getirilmiştir.
“Varant ve Sertifika Tebliği Taslağı”nda temel olarak;
 • Daha önceden iki farklı Tebliğ ile düzenlenen aracı kuruluş ve ortaklık varantları bu Tebliğ ile aynı çatı altında birleştirilmiştir.
 • Aracı kuruluşvarantlarının ve sertifikaların halka arz edilmeksizin satılmak üzere de ihraç edilebilmesine imkan sağlanmıştır. Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar yalnızca nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir.
 • Dayanak varlık olarak devlet iç borçlanma senetleri de kullanılabilecektir.
 • Yurt dışında yerleşik banka ya da aracı kurum yerine, bu banka ya da aracı kurumun dahil olduğu grup bünyesinde faaliyet gösteren ancak banka ya da aracı kurum sıfatını taşımayan başka bir kuruluş tarafından da aracı kuruluş varantı ihracı gerçekleştirilebilecektir.
 • Aracı kuruluşvarantları ve sertifika ihraççılarının Tebliğ’de belirtilen derecelendirme kuruluşlarınca notlandırılması zorunlu tutulmuştur.
“Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları Tebliği Taslağı”nda temel olarak;
 • Halka arz yoluyla yabancı sermaye piyasası aracı satışında hazırlanacak izahnamede yer alması gerekli hususlar gözden geçirilmiş ve izahname ekinde kamuya duyurulacak beyanlar belirlenmiştir.
 • Yabancı sermaye piyasası aracı ihraç edecek yabancı ortaklıklarca yapılacak halka arzlarda ön şart olarak talep edilen derecelendirme yükümlülüğünün kapsamı genişletilmiştir.
 • Piyasa yapıcının yer aldığı sermaye piyasası araçlarında piyasa yapıcının, çıkar çatışmasının oluşmamasının temini ve temsilci niteliklerini taşıması koşuluyla temsilci olabilmesi düzenlenmiştir.
 • Yabancı ortaklıkların kamuya aydınlatma yükümlülükleri ile finansal raporlar ve bağımsız denetim raporlarının Türkiye’de ilanına ve bağımsız denetim yaptıracağı kuruluşlara ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir.
 • Yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında izahname ve diğer kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluk esasları yeni SPKn ile uyumlu hale getirilmiştir.
“Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Yöntemleri ve Dağıtımı ile Teslim Esasları Tebliği Taslağı”nda Temel Olarak:
 • Tüm sermaye piyasası araçlarının satışı, dağıtımı ve teslimine ilişkin genel esaslar bu Tebliğ ile birlikte tek bir çatı altında toplanmıştır.
 • Sermaye piyasası araçlarının satışa başlama ve satış sürelerinde değişiklikler yapılmıştır.
 • Sermaye piyasası araçlarının satış şekilleri ve satış esasları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
 • Halka arzlarda uygulanan teşvikler yeniden düzenlenmiştir.
 • Halka arzlarda yetkili kuruluşların sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir.
Tebliğ taslakları ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlar görüş ve önerilerini aşağıdaki tablodaki her bir Tebliğ Taslağının karşısında belirtilen tarihe kadar yine her bir Tebliğ Taslağının karşısında belirtilen e-posta adresine ya da yazılı olarak Kurulumuza gönderebilirler.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve 27.02.2013 ve 04.03.2013 tarihlerinde Kurum internet sitesinde yayınlanan Tebliğ Taslakları aşağıda yer almaktadır;

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.