6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 100

D) Bakiyenin haczi
MADDE 100 (1) Taraflardan birinin alacaklısının ona ait artan tutarı haczettirdiği gün hesap kapatılarak artan tutar saptanır.
(2) Bu hâlde, borcundan dolayı haciz tebliğ edilen taraf, onbeş gün içinde haczi kaldırtmazsa, diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir; etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari hesaba yeni kalemler geçirilmek suretiyle ağırlaştırılamaz. Meğerki, hesaba geçirilen kalemler haciz tarihinden önce doğmuş bulunan hukuki bir ilişkiden kaynaklansın.
(3) Haciz ettiren alacaklı bakiyeden, kendi alacağını karşılayan kısmının ödenmesini ancak hesabın 94 üncü maddeye göre kapatılması gereken anda isteyebilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 100”

  1. GEREKÇE/Madde 100 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 98 inci maddesinden alınmıştır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sırasayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 100 üncü maddesinin kenar başlığının “D) Bakiyenin haczi” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: 100 üncü maddenin kenar başlığı, 94 üncü madde ile uyumun sağlanması amacı ile değiştirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.