6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1022

aa) Kural
MADDE 1022 (1) Gemi ipoteğinin kapsamına giren hususlarla ilgili olarak malikin menfaatinin, malik veya onun lehine bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması hâlinde, ipotek, sigorta tazminatını da kapsar.
(2) İpotek, sigorta primlerini veya sigorta sözleşmesi gereğince sigortacıya yapılması gereken başka ödemelerin yerine getirilmesi için alacaklı tarafından harcanan paralarla bunların faizlerini de teminat altına alır.
(3) Aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere, Türk Medenî Kanununun rehnedilen alacak ve diğer haklara ilişkin hükümleri burada da uygulanır; sigortacı, gemi siciline kayıtlı ipoteği bilmediğini ileri süremez. Bununla beraber, sigortacı veya sigorta ettiren kişi, zararın meydana geldiğini alacaklıya bildirmiş ve bildirimden itibaren iki haftalık bir süre geçmişse, sigortacı, tazminatı sigortalıya ödemekle alacaklıya karşı da sorumluluktan kurtulur. Bildirimin yapılması son derece zor ise bundan kaçınılabilir. Bu takdirde süre, tazminatın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Süre sona erinceye kadar alacaklı, sigortacıya karşı ödemeye itiraz edebilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1022”

  1. GEREKÇE/Madde 1022 – 6762 sayılı Kanunun 901 ve 908 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Tasarının birinci fıkrası, sadece geminin değil gemi ipoteğinin kapsamına giren diğer hususların da sigortasını kapsayacak şekilde 6762 sayılı Kanunun 901 inci maddesinin birinci fıkrasından, ikinci fıkrası ise, sigortanın kapsamı ile ilgili olması dolayısıyla 908 inci maddenin ikinci fıkrasından alınmıştır. Üçüncü fıkra 6762 sayılı Kanunun 901 inci maddesinin ikinci fıkrasından alınmış olup, o fıkrada Türk Medenî Kanununa yapılan yollamalar, maddelerin içeriğinin belirtilmesi suretiyle açıklanmıştır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 1022 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “malik veya onun hesabına” ibaresinin “malik veya onun lehine” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: Tasarının 1454 üncü maddesinde üçüncü kişi lehine yapılan sigorta sözleşmesine “başkası lehine sigorta” adı verilmiştir. “Başkası lehine sigorta” madde kenar başlığı altında düzenlenen 1454 üncü maddedeki hüküm, Türk Borçlar Kanununun 141 inci maddesinde öngörülen üçüncü kişi yararına sözleşme ile uyumludur. Bu husus dikkate alınarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan gelen “başkası hesabına sigorta” ibaresi yerine başkası lehine sigorta terimi tercih edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.