6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1052

aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde
MADDE 1052 (1) Alacaklının kim olduğu bilinmiyorsa, gemi siciline ipotekle ilgili olmak üzere yapılan son kayıttan itibaren on yıl geçtiği ve alacaklının  hakkı bu süre içinde malik tarafından Türk Borçlar Kanununun 154 üncü maddesi gereğince zamanaşımını kesecek tarzda tanınmış olmadığı takdirde, alacaklı ilan yoluyla çağrılarak ipoteğin düşmesine karar verilebilir. Vadeli alacaklarda bu süre, vadenin dolmasından önce işlemeye başlamaz.
(2) Düşme kararının verilmesiyle ipotek sona erer.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1052”

  1. GEREKÇE/Madde 1052 – 6762 sayılı Kanunun 930 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 1052 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Borçlar Kanununun 133 üncü” ibaresinin “Türk Borçlar Kanununun 154 üncü” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 647 nci maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, Türk Borçlar Kanununda mülga Borçlar Kanununun 133 üncü maddesini karşılayan 154 üncü maddesine atıf yapılması amacıyla işbu değişiklik önergesi verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.