6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1056

3. Kapsamı
MADDE 1056 (1) Yapı hâlindeki gemi, yapımın her aşamasında ipoteğin kapsamındadır. Yapı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, 1020 nci maddede yazılı şeylerle yapı malikinin mülkiyetine girmemiş olan kısımlar dışında, tersanede bulunup yapımda kullanılacak olan ve bunun için işaretlenmiş bulunan kısımları da kapsar.
(2) Yapı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, sigorta tazminatını ancak ipoteğin kapsamına giren hususlar üzerindeki malikin menfaatinin malik veya onun lehine bir başkası tarafından ayrıca sigorta ettirilmiş olması hâlinde kapsar.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1056”

  1. GEREKÇE/Madde 1056 – 6762 sayılı Kanunun 943 üncü maddesinden, ifadesi değiştirilmek, bu sebeple gereksiz hâle gelen birinci fıkrasının üçüncü cümlesi çıkarılmak ve maddelere yapılan yollamalar asgarîye indirilmek suretiyle alınmıştır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 1056 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “malik veya onun hesabına” ibaresinin “malik veya onun lehine” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: Tasarının 1454 üncü maddesinde üçüncü kişi lehine yapılan sigorta sözleşmesine “başkası lehine sigorta” adı verilmiştir. “Başkası lehine sigorta” madde kenar başlığı altında düzenlenen 1454 üncü maddedeki hüküm, Borçlar Kanununun 134 üncü maddesinde yer alan düzenlemeyle de uyumludur. Bu husus dikkate alınarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan gelen “başkası hesabına sigorta” ibaresi yerine 1454 üncü madde doğrultusunda, “malik veya onun lehine” terimi tercih edilerek Tasarıda terim birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.