TTK Madde 111

III – Önlemler
MADDE 111 (1) Acente, müvekkili hesabına teslim aldığı eşyanın taşınma sırasında hasara uğradığına dair belirtiler varsa, müvekkilinin taşıyıcıya karşı dava hakkını teminat altına almak üzere, hasarı belirlettirmek ve gereken diğer önlemleri almak, eşyayı mümkün olduğu kadar korumak veya tamamen telef olması tehlikesi varsa, Türk Borçlar Kanununun 108 inci maddesi gereğince yetkili mahkemenin izniyle sattırmak ve gecikmeksizin durumu müvekkiline haber vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde, ihmali yüzünden doğacak zararı tazmin eder.
(2) Satılmak üzere acenteye gönderilen mallar çabuk bozulacak cinsten ise veya değerini düşürecek değişikliklere uğrayacak nitelikteyse ve müvekkilden talimat almaya zaman uygun   değilse veya müvekkil izin vermede gecikirse, acente yetkili mahkemenin izniyle Türk Borçlar Kanununun 108 inci maddesi gereğince eşyayı sattırmaya yetkili ve müvekkilin menfaatleri bunu gerektiriyorsa zorunludur.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 111”

  1. GEREKÇE/Madde 111 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 125 inci maddesinden alınmıştır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 111 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında geçen “Borçlar Kanununun 92 nci” ibarelerinin “Türk Borçlar Kanununun 108 inci” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 647 nci maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, Türk Borçlar Kanunu ile uyum sağlamak amacıyla, mülga 818 sayılı Kanuna yapılan atfın yeni 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 108 inci maddesine yapılması amacıyla işbu değişiklik önergesi verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.