6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1121

C) Sicile şerh
MADDE 1121 (1) Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, taraflar, gemi kira sözleşmelerinin Türk Gemi Siciline veya 941 inci maddenin üçüncü fıkrası gereğince Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı[1] tarafından tutulan özel sicile şerhini isteyebilirler.
(2) Bu şerh, sonraki maliklere, kiracının gemi kira sözleşmesindeki koşullar çerçevesinde, gemiyi kullanmasına izin vermek zorunluluğunu yükler.[1]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.


Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1121”

  1. GEREKÇE/Madde 1121 – Tasarıda Borçlar Kanununun 255 inci maddesinde yer alan sözleşmenin sicile şerhine cevaz verilmek suretiyle, gemi kira sözleşmesinden doğan kiracılık hakkının kuvvetlendirilmesi imkânı sağlanmıştır. Buna karşılık, Hollanda Deniz Ticareti Kanununun 530 uncu maddesindeki yollama dolayısıyla 375 inci maddesinde benimsenmiş olan kiracının şerhe bağlı olmaksızın yeni malike karşı korunması Türk Hukuku bakımından isabetli görülmediğinden Tasarıya alınmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.