TTK Madde 1126

V- Sigorta
MADDE 1126 (1) Kiracı, geminin iadesine kadar doğacak denizcilik ve sorumluluk rizikolarına karşı sigorta yaptırmak ve sigorta sözleşmesinin kurulduğunu kiraya verene önceden bildirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmesinde ve poliçesinde, kiraya verenin ismen bildirilmesi ve sigortanın “kimin olacaksa onun lehine” yaptırılması zorunludur.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1126”

  1. GEREKÇE/Madde 1126 – Bu maddede, son gelişmelere uygun olarak kiralanan geminin kiracı tarafından denizcilik ve malî mesuliyet rizikolarına karşı, kiralayan veya kimin olacaksa onun hesabına sigorta ettirilmesi gereği hükme bağlanmaktadır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 1126 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “kimin olacaksa onun hesabına” ibaresinin “kimin olacaksa onun lehine” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: Tasarının 1454 üncü maddesinde üçüncü kişi lehinde yapılan sigorta sözleşmesine “başkası lehine sigorta” adı verilmiştir. “Başkası lehine sigorta” madde kenar başlığı altında düzenlenen 1454 üncü maddedeki hüküm, 818 sayılı Borçlar Kanununun 134 üncü maddesinde yer alan düzenlemeyle de uyumludur. Bu husus dikkate alınarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan gelen “başkası hesabına sigorta” ibaresinden vazgeçilerek, 1454 üncü madde doğrultusunda, Tasarıda terim birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.