6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 121

I – Sebepleri
MADDE 121 (1) Belirsiz bir süre için yapılmış olan acentelik sözleşmesini, taraflardan her biri üç ay önceden ihbarda bulunmak şartıyla feshedebilir. Sözleşme belirli bir süre için yapılmış olsa bile haklı sebeplerden dolayı her zaman fesih olunabilir.
(2) Belirli süre için yapılan bir acentelik sözleşmesinin, süre dolduktan sonra uygulanmaya devam edilmesi hâlinde, sözleşme belirsiz süreli hâle gelir.
(3) Müvekkilin veya acentenin iflası, ölümü veya kısıtlanması hâlinde, Türk Borçlar Kanununun 513 üncü maddesi hükmü uygulanır.
(4) Haklı bir sebep olmadan veya üç aylık ihbar süresine uymaksızın sözleşmeyi fesheden taraf, başlanmış işlerin tamamlanmaması sebebiyle diğer tarafın uğradığı zararı tazmin etmek zorundadır.
(5) Müvekkilin veya acentenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi veya iflası sebebiyle acentelik sözleşmesi sona ererse, işlerin tamamlanması hâlinde acenteye verilmesi gereken ücret miktarına oranlanarak belirlenecek uygun bir tazminat acenteye ya da bu maddede yazılı hâllere göre onun yerine geçenlere verilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 121”

 1. GEREKÇE/Madde 121 – İkinci fıkra: Birinci ve üçüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinden alınmış olan bu maddenin ikinci fıkrası yenidir. Yeni hüküm belirli süreli acentelik sözleşmesinin, süre dolduktan sonra uygulanmaya devam edilmesiyle belirsiz süreli hâle geleceğini belirterek genel kuralı tekrarlamıştır.
  Maddenin birinci ve üçüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinden, dördüncü ve beşinci fıkraları ise aynı Kanunun 134 üncü maddesinden dili sadeleştirilerek alınmıştır.
  Dördüncü ve beşinci fıkralar tamamlanmamış işler hakkında olduğu için, 122 nci maddeyle bir çelişme veya tekrar söz konusu değildir.
  Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 121 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Borçlar Kanununun 397 nci” ibaresinin “Türk Borçlar Kanununun 513 üncü” olarak değiştirilmesini ve beşinci fıkrada geçen “Müvekkilin veya acentenin iflası, ölümü veya kısıtlanması sebebiyle” ibaresinin “Müvekkilin veya acentenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi veya iflası sebebiyle” şeklinde yazılmasını arz ve teklif ederiz.
  Önerge – Gerekçe: 22/04/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 647 nci maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, Türk Borçlar Kanunu ile uyum sağlamak amacıyla işbu değişiklik önergesi verilmiştir.

 2. Prof. Dr. Arslan KAYA’nın Madde Açıklaması
  ‘‘TTK m. 121 (Acentelik sözleşmesinin sona ermesi)
  (1) Eski TTK m. 133 ve 134 hükümleri TTK’ya aynen alınmış, sadece dil bakımından günümüz Türkçesine uyarlanmıştır. Buna karşın, belirli süre için yapılan bir acentelik sözleşmesinin, süre dolduktan sonra uygulanmaya devam edilmesi halinde sözleşmenin belirsiz süreli hale geleceği şeklindeki TTK m. 121, f.2 hükmü yenidir. Madde günümüz Türkçesine uyarlanırken Adalet Komisyonu tarafından yapılan isabetli bir değişiklik ise, eTTK’da “Muhik bir sebep olmadan ve üç aylık ihbar müddetine” şeklinde başlayan hükmün, TTK m.121, f.4 hükmüne “Haklı bir sebep olmadan veya üç aylık ihbar süresine uymaksızın” şeklinde aktarılmış olmasıdır.
  (2) Gerek Alm. TK gerekse İsv. BK’da feshi ihbar süresi sözleşmenin devamına göre farklılaştırılmıştır. Örneğin, Alm. TK’da belirsiz süreli acentelik sözleşmeleri bakımından, birinci yılda bir aylık, ikinci yılda iki aylık ve üçüncü yıldan beşinci yıla kadar olan sürede üç aylık, beş yıldan uzun sürmüşse, altı aylık bir ihbar süresine uyulmak suretiyle fesih imkanı tanınmıştır.’’
  Arslan KAYA, ‘‘Acentelik İle İlgili Yenilikler’’, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, 25-26 Kasım 2011, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, s. 62

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.